Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15286/2019
CPV Kód:60640000-6
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A Duna folyam budapesti vonalszakasza, a Jászai Mari tér – Óbudai-sziget hajóállomások között;A Duna folyam budapesti vonalszakasza, a Jászai Mari tér – Óbudai-sziget hajóállomások között
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RUDAS ÉS TÁRSA BT;Panoráma-Deck Hajózási Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Szigethajó" járat üzemeltetés (BKV Zrt. T-216/19.)
Hivatkozási szám: EKR000812092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60640000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Szigethajó” járat üzemeltetés, vállalkozási szerződés keretében, az alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel:
I. rész: „Szigethajó” járat üzemeltetés I.
II. rész: „Szigethajó” járat üzemeltetés II.
A „Szigethajó” járat (a továbbiakban: Járat) a BKK Zrt. és a Sziget Fesztivál megállapodása alapján, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a BKK Zrt. által kiadott menetrend szerint közlekedik a Sziget Fesztivál rendezvény idején (2019. augusztus 7-13.), a Jászai Mari tér és az Óbudai-sziget BKV Zrt. tulajdonú hajóállomások között.
A Járat teljes menetrendszerinti üzemeltetéséhez négy darab hajó szükséges, napi 12 üzemóra átlagmennyiségben. A Járat üzemeltetésének biztosítottsága érdekében a jelen eljárásban ajánlattevőknek részenként kettő-kettő darab hajóra kell ajánlatot tenniük. Ajánlattevőnek az esetleges meghibásodás esetére cserehajót szükséges biztosítania. Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi – beleértve a cserét is – hajó befogadóképességének legalább 100 főnek kell lennie.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy BKV Zrt. tulajdonában lévő, a közszolgáltatási szerződés keretében hivatásforgalmi járatfeladatot ellátó hajók teljesítésbe történő bevonása nem engedett.
Ajánlatkérő mindkét rész esetében szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig a szerződés teljesítésére megajánlott hajók, a vízijármű baleset, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károk tekintetében érvényes felelősségbiztosítással rendelkezzen. A felelősségbiztosítás rendelkezésre állását ajánlattevőnek – nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig igazolnia szükséges. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén amennyiben a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítás nem áll rendelkezésre, úgy az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15372000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Szigethajó" járat üzemeltetés I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60640000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Duna folyam budapesti vonalszakasza, a Jászai Mari tér – Óbudai-sziget hajóállomások között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: kettő darab hajó Járatként történő üzemeltetése, a BKK Zrt. által kiadott menetrend szerint.
Ajánlattevőknek kötelezően kettő darab hajó üzemeltetésére kell ajánlatot tenniük, az egy hajóra történő ajánlattétel esetében az ajánlat érvénytelen.
A jelen felhívás feladásakor érvényes menetrendet a Közbeszerzési dokumentumok IV. kötete („Menetrend”, a továbbiakban: Menetrend) tartalmazza, forgalmi járatok szerinti bontásban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a végleges menetrend ajánlatkérő megrendelésével kerül kiadásra.
Ajánlattevőnek az esetleges meghibásodás esetére cserehajót szükséges biztosítania.
Ajánlattevőknek a Járat üzemeltetésében résztvevő hajók ismertetését az Ajánlati ártáblázatban kell megadnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy BKV Zrt. tulajdonában lévő, a közszolgáltatási szerződés keretében hivatásforgalmi járatfeladatot ellátó hajók teljesítésbe történő bevonása nem engedett.
A Járat üzemeltetésével kapcsolatos részletes feladatokat, valamint a Járat üzemeltetését ellátó hajókkal szemben támasztott követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok III. kötete („Műszaki leírás” – a továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az ajánlati ártáblázatban megajánlott ellenszolgáltatás ellenében;
• arról, hogy az általa, a „Szigethajó” járat üzemeltetéséhez megajánlott hajók megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban, a szerződéstervezetben, valamint a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban foglalt elvárásoknak és ezt az állapotot a teljesítés során folyamatosan fenntartja;
• arról, hogy a „Szigethajó” járat üzemeltetését a Hajózási Hatóság által előírt követelményeknek megfelelő személyzettel látja el;
• arról, hogy az általa megajánlott, a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi – beleértve a cserét is – hajó befogadóképessége legalább 100 fő;
• arról, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelynek ki kell terjednie különösen a szerződés teljesítéséhez megajánlott hajókra, a vízijármű balesetre, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károkra;
• arról, hogy nyertessége esetén az előírt teljesítési biztosíték fizetésére vonatkozó kötelezettségét óvadék befizetésével/bankgarancia biztosításával, a szerződéskötésig teljesíti,
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mailcímre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban az foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Menetrendszerinti járat üzemóradíjainak átlaga Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő legalacsonyabb árként a menetrendszerinti járat üzemóradíjainak átlagát értékeli. Ajánlattevőnek a Járat üzemeltetésében résztvevő hajók tekintetében megajánlott menetrendszerinti járat üzemóradíjakat az Ajánlati ártáblázatban kell részleteznie.

II.2.1)
Elnevezés: "Szigethajó" járat üzemeltetés II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60640000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Duna folyam budapesti vonalszakasza, a Jászai Mari tér – Óbudai-sziget hajóállomások között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: kettő darab hajó Járatként történő üzemeltetése, a BKK Zrt. által kiadott menetrend szerint.
Ajánlattevőknek kötelezően kettő darab hajó üzemeltetésére kell ajánlatot tenniük, az egy hajóra történő ajánlattétel esetében az ajánlat érvénytelen.
A jelen felhívás feladásakor érvényes menetrendet a Közbeszerzési dokumentumok IV. kötete („Menetrend”, a továbbiakban: Menetrend) tartalmazza, forgalmi járatok szerinti bontásban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a végleges menetrend ajánlatkérő megrendelésével kerül kiadásra.
Ajánlattevőnek az esetleges meghibásodás esetére cserehajót szükséges biztosítania.
Ajánlattevőknek a Járat üzemeltetésében résztvevő hajók ismertetését az Ajánlati ártáblázatban kell megadnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy BKV Zrt. tulajdonában lévő, a közszolgáltatási szerződés keretében hivatásforgalmi járatfeladatot ellátó hajók teljesítésbe történő bevonása nem engedett.
A Járat üzemeltetésével kapcsolatos részletes feladatokat, valamint a Járat üzemeltetését ellátó hajókkal szemben támasztott követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok III. kötete („Műszaki leírás” – a továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az ajánlati ártáblázatban megajánlott ellenszolgáltatás ellenében;
• arról, hogy az általa, a „Szigethajó” járat üzemeltetéséhez megajánlott hajók megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban, a szerződéstervezetben, valamint a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban foglalt elvárásoknak és ezt az állapotot a teljesítés során folyamatosan fenntartja;
• arról, hogy a „Szigethajó” járat üzemeltetését a Hajózási Hatóság által előírt követelményeknek megfelelő személyzettel látja el;
• arról, hogy az általa megajánlott, a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi – beleértve a cserét is – hajó befogadóképessége legalább 100 fő;
• arról, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelynek ki kell terjednie különösen a szerződés teljesítéséhez megajánlott hajókra, a vízijármű balesetre, valamint a személyszállító hajók utasainak okozott károkra;
• arról, hogy nyertessége esetén az előírt teljesítési biztosíték fizetésére vonatkozó kötelezettségét óvadék befizetésével/bankgarancia biztosításával, a szerződéskötésig teljesíti,
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mailcímre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban az foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Menetrendszerinti járat üzemóradíjainak átlaga Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő legalacsonyabb árként a menetrendszerinti járat üzemóradíjainak átlagát értékeli.
Ajánlattevőnek a Járat üzemeltetésében résztvevő hajók tekintetében megajánlott menetrendszerinti járat üzemóradíjakat az Ajánlati ártáblázatban kell részleteznie.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-216/19/01. Rész száma: 1 Elnevezés: "Szigethajó" járat üzemeltetés I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RUDAS ÉS TÁRSA BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88707381
Postai cím: Lajta László Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
E-mail: rudas.bt@invitel.hu
Telefon: +36 309229401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24536411243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5760000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7770000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RUDAS ÉS TÁRSA BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88707381
Postai cím: Lajta László Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24536411243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-216/19/02. Rész száma: 2 Elnevezés: "Szigethajó" járat üzemeltetés II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Panoráma-Deck Hajózási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93446251
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: pandeck@pandeck.hu
Telefon: +36 209920152
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12062498241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5760000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7602000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Armada Budapest Hajózási és Rendezvényszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33213466
Postai cím: Pintér József Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23736821241

Hivatalos név: Panoráma-Deck Hajózási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93446251
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12062498241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges