Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15296/2019
CPV Kód:90713100-9
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000914802019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000914802019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged,vagyonleltár és vagyonértékelés készítése
Hivatkozási szám: EKR000914802019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90713100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szeged vízellátórendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer vagyonleltárának és átfogó vagyonértékelésének elkészítése átalányáras vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szeged,vagyonleltár és vagyonértékelés készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90713100-9
További tárgyak:79211000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szeged vízellátó rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer vagyonleltárának és átfogó vagyonértékelésének elkészítése a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet előírásai szerint.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a vagyonértékelés során keletkezett adatok rögzítése, valamint ezzel kapcsolatos elektronikusan létrehozott adatállomány ajánlatkérőnek történő átadása a dokumentációban részletezettek szerint. Az adatszolgáltatás a 2019. május 31-i fordulónapnak megfelelő állapot szerint készítendő el.
Ivóvíz hálózattal kapcsolatos főbb műszaki adatok:
- Ivóvíz termelő vízmű telep: 6 db
- bekötések száma: 29.350 db
- kezelt vízhálózat hosszúsága: 655 km
Szennyvíz hálózattal kapcsolatos főbb műszaki adatok:
- Szennyvíztisztító telep: 1 db
- Nagy átemelő: 5 db
- Körzeti átemelő: 61 db
- Mini átemelő: 22 db
- Házi átemelő: 717 db
- Csatornabekötések száma: 27.004 db
- kezelt hálózat hosszúsága: 538 km
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 További 1 fő, 297/2009. (XII.21.) Korm.r. 1. sz. melléklet 3.2-3.4. pontjában meghatározott vízgazdálkodási részszakterületeken szakértői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása a teljesítésbe 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő(GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt.és a 321/2015 (X.30.)Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:AT-nek a Kbt .67.§(1)bek-ben,valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.r.1.-4.§-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozattal,Kbt.69.§(4)bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű AT-nek,valamint adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.8.§-ában,nem magyarországi letelepedésű AT,adott esetben az alk.igazolásában részt vevő gazd-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.)Korm.r.10.§-ában foglaltak szerint,figyelemmel a Korm.r.6.§ és 12-16.§-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.A Kbt.67.§(4) bek-ben foglaltakra tekintettel AT nyilatkozik arról,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t. Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.
-Gazdasági szereplő (GSZ) alkalmatlan,ha a 499/2017. (XII. 29.) Korm.r. szerinti nyilvántartásban nem szerepel,a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előzetes igazolás: Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges.321/2015.(X.30.)Korm.rend.2.§(5)bek. alapján előzetes igazolásra AK elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását. Kbt. 65.§(1)bek. c)pontja szerint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján víziközművagyon-értékelést olyan gazdasági társaság végezhet, amely szerepel az ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben.Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük, nekik a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.A fenti nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
EKR-ben elekt. űrlappal teendő nyilatkozatokat (beleértve EEKD-t) közös AT-k, vmint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg -Kbt.41/A§(4)-(5) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód:Kbt. 67. § (1)alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtása szükséges mind az ajánlattevők,mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények (ideértve a Kbt. 65.§(1) bekezdése c) pont szerinti szakmai alkalmasságot is) előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ben, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:
M/1. Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatának csatolásával, vagy adott esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/. Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább
a) 1 fő ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki szerepel az ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben
b) 1 fő 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.2-3.4. pontjában meghatározott vízgazdálkodási részszakterületeken (SZVV) szakértői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személlyel.
A fenti 2 alpont vonatkozásában felhívjuk a figyelmet, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az a) és b) pont kapcsán bemutatott szakemberek tekintetében a névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a minimumkövetelmények igazolásaként.
Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást önerőből finanszírozza,előleget nem fizet.
Nyertes AT 1 db végszámlázásra jogosult. Végszámla benyújtása: a 100 %-os teljesítést és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően a nyertes AT a vállalkozási díj 100 %-ának megfelelő végszámla benyújtására jogosult.Az elvégzett feladatok ellenértékét AK a leigazolt teljesítést követően teljesíti.
A kifizetésre a Kbt. 135. § (1),(6) bekezdése, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése is irányadó.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseinek rendelkezése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66.§ (6))Nemleges nyilatkozat csatolása is kell!
2.Ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.
3. Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa:0-10.
Értékelési módszer:1.részszempont(Nettó ajánlati ár):AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot, többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghat.-ra a fordított arányosítás módszerét követve, Közbeszerzési Hatóság (KH) 2019.06.04. napján közzétett,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. 2. részszempont:AK abszolút értékelési módszert alkalmaz, a további szakember biztosítása esetén a maximális pontszámot,nem biztosítása esetén a minimális pontszámot kapja az ajánlat.
4.AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbesz.dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen.Részvétel feltétele regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
5. Csatolandó AT-nek a Kbt.66.§(2)bek-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. Csatolandó az AT(k),s az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
7.Változásbejegyzési elj. tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem.
8.Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr. Magosi Lóránd (lajstromszám:01101)
9.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. AT(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.
11. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 1 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 30 napot ért.
12.Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap,AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B.§(2) szerint!
13.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e)szerinti eredménytelenségi okot(Kbt.75.§(6)).
14. A felhívás II.2.5) pontjában a minőségi értékelési szempont megnevezése karakterkorlát következtében nem teljeskörűen szerepel, az ajánlatkérési dokumentáció II. 11. pontjában foglaltakkal összhangban a minőségi értékelési szempont teljes megnevezése a következő:A teljesítés szakmai színvonalának növelése érdekében további 1 fő, 297/2009. (XII.21). Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.2-3.4. pontjában meghatározott vízgazdálkodási részszakterületeken (SZVV) szakértői jogosultsággal rendelkező szakember bevonása a teljesítésbe a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján.
15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
16. Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, a teljesítés nem osztható. A beszerzési tárgy jellegéből adódóan észszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák