Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15298/2019
CPV Kód:98112000-1
Ajánlatkérő:Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Teljesítés helye:HU211,HU23,HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kamarai tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85091234
Postai cím: Fehérvári Út 89-95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotrik László
Telefon: +36 704009341
E-mail: kotrik.laszlo@nak.hu
Fax: +36 704009341
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kamarai tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Országos jégkármegelőző rendszer működtetése nyílt
Hivatkozási szám: EKR000787402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98112000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ORSZÁGOS JÉGKÁRMEGELŐZŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE BARANYA, BÁCS-KISKUN, FEJÉR, SOMOGY ÉS TOLNA MEGYÉBEN
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Országos jégkármegelőző rendszer működtetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98112000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU23,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyében.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Vállalkozó a Keretmegállapodás aláírásával kötelezettséget vállal a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A.§ szerinti országos jégkármegelőző rendszer működtetése során az alábbi feladatok ellátására:
1.1. A Megrendelő – mint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 1/B.§-ban kijelölt országos jégkármegelőző rendszert működtető szerv – működteti a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A.§-ban hivatkozott országos jégkármegelőző rendszert. Vállalkozó köteles ellátni az országos jégkármegelőző rendszer működtetési feladatait Baranya, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun, Fejér megye rész területein.
1.2. Vállalkozó országos jégkármegelőző rendszer részeként működteti az 59 db NAK tulajdonában levő talajgenerátorát a védekezési szezonban (Megrendelő által minden évben előre meghatározott időszakban).
o A működtetéshez tartozó feladatok:
a) generátorkezelők kiválasztása, oktatása és a NAK képviseletében történő megbízási szerződések megkötése,
b) generátorok helyszínre szállítása, beüzemelése,
c) a generátorok hatóanyaggal történő ellátása, feltöltse és folyamatos utánpótlása,
d) a generátorkezelők diszpécserközpontból történő információ ellátása,
e) generátorkezelők ellenőrzése, teljesítések igazolása,
f) generátorok és szerelvényeinek telephelyre történő beszállítása, tárolása (figyelemmel az állagmegóvásra), felkészítése a védekezési időszakra,
g) generátoroknál, szervizelés, karbantartás, javítás, üzempróbája, ellenőrzése,
h) karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és eszközök (pl. szerszámok) biztosítása,
i) a generátor és szerelvényeinek ellenőriztetése,
j) elvégezi saját generátorainak és azokhoz kapcsolódó berendezések (pl. porral oltó berendezés) hatósági ellenőriztetését;
1.3. Vállalkozó a telephelyén található épületekben és az ott elhelyezett eszközökkel valamint a saját diszpécserközpontból látja el a szerződés szerinti működtetési feladatokat.
1.4. A karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és eszközök Vállalkozó általi biztosítására, kijavítására, cseréjére a havi szolgáltatási díj megfelelő fedezetet nyújt. Amennyiben valamilyen eszköz cseréje vagy kijavítása kapcsán harmadik személy szavatossági, jótállási vagy egyéb jogcímen fennálló kötelezettsége merül föl, úgy az eszköz cseréjét vagy kijavítását a harmadik személy végzi.
1.5. Amennyiben valamely eszköz kijavítása, pótlása illetve cseréje kapcsán felmerül harmadik személynek szavatossági, jótállási vagy jogcímen fennálló kötelezettsége, úgy Felek fokozott együttműködésre kötelesek abban, hogy a harmadik személy rendben teljesíthesse kötelességeit. Amennyiben a harmadik személy a kötelezettségeit vitatja illetve nem teljesíti, úgy Vállalkozó – az automata generátorokat kivéve – köteles a hibát elhárítani, Megrendelő pedig köteles megfizetni a hibaelhárítás költségét Vállalkozó részére a havidíjon felül. Vállalkozó a hibaelhárítást akkor kezdheti meg, ha a Megrendelőt előzetesen, írásban tájékoztatja hibaelhárítás díjáról, és a hibaelhárítás díját Megrendelő írásban előzetesen elfogadta.
1.6. Vállalkozó a feladat ellátásához köteles biztostani 1 darab egyedi felépítményű ADR felszereltségű, összkerék meghajtású Pick-Up kisteherautót.
1.7. Vállalkozó az általa működtetett területeken, a rendszer működtetéséhez szükséges személyi állomány rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni.
1.8. Az automata generátorokat telephelyről a helyszínre történő szállítása és beüzemelése után Vállalkozó azonnal rendszerbe állítja és működtetését biztosítja.
1.9. Vállalkozó az OMSZ által kiadott információk alapján biztosítja az általa működtetett területeken található talajgenerátorok megfelelő működtetését, a riasztások kiadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkalmassági követelményeken felüli szakértelemmel rendelkező szakemberek száma (összesen hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 123 - 300525
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Országos jégkármegelőző rendszer működtetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50585360
Postai cím: Köztársaság Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 72534952
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72211780
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10557352-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)