Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0153/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat Baksa Község Önkormányzata;Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Teljesítés helye:Baranya megye, Sellye, Baksa;Baranya megye, Sellye, Baksa
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 73580900
E-mail: sellyeefop153@gmail.com
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Baksa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11794547
Postai cím: Petőfi Utca 5
Város: Baksa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 72211630
E-mail: sellyeefop153@gmail.com
Fax: +36 72211630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baksa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52070435
Postai cím: Petőfi Utca 5.
Város: Baksa
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor-Tóth Diána
Telefon: +36 72211630
E-mail: sellyeefop153@gmail.com
Fax: +36 72211630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baksa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Sellye Város Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP képzések Sellye Város Önkormányzat részére
Hivatkozási szám: EKR000550552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Többféle különböző képzés lebonyolítása részajánlattételi lehetőséggel. Sellye Város Önkormányzat a felhívás I.1) pontjában meghatározott Ajánlatkérők nevében jár el.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11237795 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. képzési csoport
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Sellye, Baksa
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása: Helyi emberi erőforrásfejlesztési terv megvalósítása
Képzés 1.: Szakemberek kompetenciafejlesztése (30 óra), 10 fő részvételével
Képzés 2.: Szolgáltatásfejlesztés a humán közszolgáltatások terén (30 óra) – 10 fő részvételével
II. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése 1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján
Képzés 1.: Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő képzések (30 órás – 3 napos képzés), 50 fő részvételével
Képzés 2.: Munkára való képességet javító (szemlélet- és személyiségfejlesztő) 3 napos, 30 órás képzés, 50 fő részvételével Képzés 3.: Álláskereséshez felkészítő képzés, 3 napos, 30 órás képzés, 100 fő részvételével
III. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése
Képzés 1.: Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében 3 napos, 30 órás képzés, 10 fő részvételével
IV. Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása A humán közszolgáltatásban - egészségügyben - dolgozó szakemberek ismereteinek fejlesztése, aktualizálása
Képzés 1.:Korszerű szoptatási ismeretek –minimum 20 órás tanfolyam, 4 fő részvételével
Képzés 2.:Baba/csecsemő-masszázs –minimum 8 órás tanfolyam, 2 fő részvételével
A Nyertes Ajánlattevő kötelezettségei:
Vállalja a képzések teljes körű lebonyolítását a megadott tematika és szempontok (résztvevők száma, tanórák száma, alkalmak száma) mentén.
Biztosítsa a létszámnak megfelelő helyszínt a képzésekhez. A képzés helyszínének Baranya megyében, a konzorciumi tagok által lefedett területen belül kell lennie (Sellye-Baksa, Drávafok, Drávasztára, Magyarmecske). Olyan zárt termet szükséges biztosítani, amelyben a létszámnak megfelelő mennyiségű szék kényelmesen elfér.
Biztosítsa a megfelelő képzettségű trénert a fent megadott képzésekre, a megadott alkalomszámra és időkeretben. Több csoport esetében vállalja a csoportok párhuzamos megvalósítását, tehát a megadott csoport mértékben rendelkezik megfelelő létszámú trénerrel.
Biztosítsa résztvevőként a dokumentálásra alkalmas eszközöket: képzés első napján felíró táblát, továbbá írószert és füzetet.
Feladata továbbá a segéd dokumentumok, szakmai anyagok (pl.: tesztek, ábrák, jegyzetek, ppt-k) biztosítása az egyes képzésekhez.
Biztosítsa az alábbi technikai eszközöket a képzések lebonyolításához: laptop, projektor, vászon, flipchart tábla (több képzés egyidejű megtartása esetén a szükséges mennyiségben).
Feladata a catering és étkezés biztosítása a résztvevőknek a képzés minden alkalmára.
Kötelessége minden képzési blokk végén vizsgát szervezni, és a vizsgát sikeresen elvégzők részére tanúsítványt kiállítani.
Elvárás továbbá a képzésekhez kapcsolódó teljes körű dokumentáció biztosítása.
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Az M.3) alkalmassági körben előírt első szakembernek a felnőttképzésben szerzett többlettapasztalata (0-15 db kompetenciafejlesztési tartalmú képzés) 15
2 3. részszempont: Az M.3) alkalmassági körben előírt második szakembernek felnőttképzésben szerzett többlettapasztalata (0-15 db foglalkoztathatósági tartalmú képzés) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00029 számú projekt
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 2. képzési csoport
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Sellye, Baksa
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatásfejlesztések, programok megvalósítása
Képzés 1.: Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó stratégiaalkotás és rendszerszemléletű fejlesztés 3 napos, 30 órás képzés, 10 fő részvételével (Baksa Község Önkormányzata 4 fő, Sellye Város Önkormányzat 6 fő)
A Nyertes Ajánlattevő kötelezettségei:
Vállalja a képzések teljes körű lebonyolítását a megadott tematika és szempontok (résztvevők száma, tanórák száma, alkalmak száma) mentén.
Biztosítsa a létszámnak megfelelő helyszínt a képzésekhez. A képzés helyszínének Baranya megyében, a konzorciumi tagok által lefedett területen belül kell lennie (Sellye-Baksa, Drávafok, Drávasztára, Magyarmecske). Olyan zárt termet szükséges biztosítani, amelyben a létszámnak megfelelő mennyiségű szék kényelmesen elfér.
Biztosítsa a megfelelő képzettségű trénert a fent megadott képzésekre, a megadott alkalomszámra és időkeretben. Több csoport esetében vállalja a csoportok párhuzamos megvalósítását, tehát a megadott csoport mértékben rendelkezik megfelelő létszámú trénerrel.
Biztosítsa résztvevőként a dokumentálásra alkalmas eszközöket: képzés első napján felíró táblát, továbbá írószert és füzetet.
Feladata továbbá a segéd dokumentumok, szakmai anyagok (pl.: tesztek, ábrák, jegyzetek, ppt-k) biztosítása az egyes képzésekhez.
Biztosítsa az alábbi technikai eszközöket a képzések lebonyolításához: laptop, projektor, vászon, flipchart tábla (több képzés egyidejű megtartása esetén a szükséges mennyiségben).
Feladata a catering és étkezés biztosítása a résztvevőknek a képzés minden alkalmára.
Kötelessége minden képzési blokk végén vizsgát szervezni, és a vizsgát sikeresen elvégzők rész részére tanúsítványt kiállítani.
Elvárás továbbá a képzésekhez kapcsolódó teljes körű dokumentáció biztosítása.
További részletes információkat a köznbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Az M.3) alkalmassági körben előírt szakembernek a felnőttképzésben szerzett többlettapasztalata (0-15 db szervezetfejlesztés tartalmú képzés) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: bruttó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00029 számú projekt
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál 20 naptári napot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. képzési csoport
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94743760
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: info@pilotinvest.hu
Telefon: +36 704338836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785842202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21693166
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10581102
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profissimus Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94647763
Postai cím: Jókai Mór Tér 11/B
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12419962202

Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291052243

Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: Innopod Solutions Szervezetfejlesztő, Vezetőképző és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65775187
Postai cím: Fehérvári Út 108-112.
Város: Budapest XI. Kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490772243

Hivatalos név: PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94743760
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785842202

Hivatalos név: Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18555437
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt 52
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14028951206

Hivatalos név: Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81376867
Postai cím: Szilhát Utca 41
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10406366213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. képzési csoport
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94743760
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: info@pilotinvest.hu
Telefon: +36 704338836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785842202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 926667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 656693
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Oktatási tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28310943
Postai cím: Kossuth L. Utca 62. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291052243

Hivatalos név: Innopod Solutions Szervezetfejlesztő, Vezetőképző és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65775187
Postai cím: Fehérvári Út 108-112.
Város: Budapest XI. Kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490772243

Hivatalos név: Europerson Személyzeti, Tanácsadó és Képző Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18555437
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt 52
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14028951206

Hivatalos név: PILOTINVEST Üzleti és Innovációs Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94743760
Postai cím: Bocskai Utca 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24785842202

Hivatalos név: Corvus Oktatási és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81376867
Postai cím: Szilhát Utca 41
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10406366213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges