Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15319/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Filep Bálint
Telefon: +36 96503400
E-mail: sze@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Széchenyi István Egyetem E épület”
Hivatkozási szám: EKR000665292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Kr-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Jelen közb. elj. tárgya a „Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00110 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az AT-k részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
A projekt a Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1. HRSZ:10622/9/D sz. „E” épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM r. követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak, továbbá egy napelemes rendszernek is.
A főbb tervezett mennyiségek:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 307,11 m2
Felülvilágító kupola: 14,56 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapos tető hő-és vízszigetelése 1155 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 805 m2 + 60 m2
Szálcement homlokzatburkolat: 125 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 3 db + 57 db
Központi energiamenedzsment rendszer – 1 klt.
Hőmennyiségmérő – 4 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 23,65 kWp (86 db 275 Wp napelem)
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
AK a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11521 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A következő helyett:
13. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt. vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
14. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Széchenyi István Egyetem nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Széchenyi István Egyetem, mint megrendelő köti meg.
15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma: 01018) e-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu; cím: 1036 Bp. Lajos u. 103. B ép. 2. em.
16. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bek c) pontra tekintettel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
17. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
18. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján.
19. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen elj keretében.
20. „20. AK 2019.08.12. napján 9.30 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel. Találkozási pont: 9026 Győr, Egyetem tér 1. E épület, HRSZ: 10622/9/D (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően és elérhetősége: Mészáros Nóra, meszaros.nora@sze.hu; Tel.:+36 96/503-400 / 3128; Tel.: +36 30/95-55-295)”
Helyesen:
13. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt. vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
14. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Széchenyi István Egyetem nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Széchenyi István Egyetem, mint megrendelő köti meg.
15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Szalma Borbála (lajstromszáma: 01018) e-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu; cím: 1036 Bp. Lajos u. 103. B ép. 2. em.
16. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bek c) pontra tekintettel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
17. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.
18. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján.
19. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen elj keretében.
20. AK 2019.08.12. napján 9.30 órai kezdettel a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel. Találkozási pont: 9026 Győr, Egyetem tér 1. E épület, HRSZ: 10622/9/D (Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően és elérhetősége: Mészáros Nóra, meszaros.nora@sze.hu; Tel.:+36 96/503-400 / 3128; Tel.: +36 30/95-55-295)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:05 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:05 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A felhívás tévesen hirdetmény nélküli módosítás funkcióval módosításra került. A felhívás módosított pontjai: III.2.2. pont kiegészítése a helyszíni bejárás információit tartalmazó 20. ponttal, illetve a határidő módosítására került sor. A hirdetmény nélküli módosítással kezelt felhívás csatolásra kerül. Az eljárás ellenőrzési jelentése alapján módosításra került továbbra a vállalkozási szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentum.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben