Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15365/2019
CPV Kód:45232451-8
Ajánlatkérő:Alsónána Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Alsónána belterület 339, 566/3, 557/2, 43/1, 43/2, 43/3, 33/4, 337/2, 656, 094/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DÓZER 2004 Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsónána Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55969103
Postai cím: Kossuth Utca 27.
Város: Alsónána
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7147
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Istvánné
Telefon: +36 74430103
E-mail: alsonanan@gmail.com
Fax: +36 74430103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Alsónána -TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00022
Hivatkozási szám: EKR000526362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett beavatkozás ismertetése
Az Alsónána, Kossuth u. 63. számú lakóépülettől, az utca keleti oldalán, a 81. számú telekhatáráig burkolt árok kerül kialakításra. Az árokhoz csatlakozik a domb felöl érkező vizeket szállító, meglévő vízlevezető. A nyugati oldalon szintén burkolt árok épül, a 38. számú lakóházig. A meglévő, különböző kialakítású, kapubehajtók elbontásra kerülnek, helyettük egységes szerkezetű és megjelenésű kapubehajtók épülnek. A tervezett burkolt árkok befogadója a Faluárok. A Faluárokból a meglévő földárok fogadására egy rövid, burkolt árokszakasz van kialakítva, ennek végszelvényéhez csatlakozik a tervezett árok. (Á-1-0 jelű). A becsatlakozás előtt az utca keleti oldali árka (Á-1-1 jelű ) egy csőáteresszel beköt az Á-1-0 jelű árokba. Az Á-1-0 jelű árok folytatásában, a 38 számú lakóháztól az utca magaspontjáig (44. számú ház), a nyugati oldalon padkafolyóka kerül beépítésre, mivel ezen a szakaszon az utca elkeskenyedik és árokszelvény nem alakítható ki. Az utca északi végén a terep a 97/a számú ház felé lejt. A mélypontban egy tégla falazatú áteresz található, amely feliszapolódott és megrongálódott. Az átereszen a vizek a Faluárokból kinyúló földmedrű vízlevezetőbe jutnak. Az áteresz irányába lejtetve, az utca mindkét oldalán burkolt árkok kerülnek kialakításra a már ismertetett szerkezeti kialakítással. A kapubehajtók szintén átépülnek az alsó szakasznál ismertetett módon. A téglafalazatú áteresz elbontásra kerül és helyette új csőáteresz épül, talpas betoncsőből. A külvizek elvezetésére, az utca nyugati oldalán jelenleg is megtalálható, földmedrű árok rendezésre kerül.
A Dózsa György utca jelenleg burkolatlan árkai ki lesznek burkolva, a vízelvezető kapacitás növelése és a medervédelem érdekében. A 24 és 30 számú lakóházak közötti, tervezéssel érintett árokszakaszok burkolása előregyártott elemekkel történik. A 11. számú ház falsíkjának vonalában található csőáteresz megmarad, csak a befolyási és a kifolyási oldalon kerül átépítésre az árokburkolásnak megfelelően. A csőátereszből kifolyó vizek a 11. számú lakóház északi falsíkjával párhuzamos nyomvonalú vízlevezetőn jutnak a befogadóba (Alsónánai vízfolyás). A vízlevezető az épület melletti szakaszán burkolva lesz, az épület állagvédelme érdekében. Az alsó, befogadóig terjedő szakasz megmarad földmedernek, csak a mederszelvény megformálására kerül sor. A Dózsa György utca, József Attila és az Ady utca közötti szakaszán az árkok, az útburkolat mindkét oldalán burkolva lesznek. Az utca keleti oldalán szintén burkolóelemek kerülnek beépítésre. A kiszélesedő szakaszon, a nyugati oldali árok árokburkoló elemekkel lesz burkolva. A bevezető árokszakasz földmederrel készül. Az útburkolatot keresztező csőátereszek átépítése nem szükséges, csak az árokburkolatokat csatlakoztató műtárgyrészek épülnek át.
Méret és mennyiségi adatok
Á-1-0 jelű árok hossza: 270,5 m
Á-1-1 jelű árok hossza: 225,0 m
Á-2-0 jelű árok hossza: 96,0m
Á-2-1 jelű árok hossza: 60,0 m
Á-2-2 jelű árok hossza: 55,5 m
Á-2-3 jelű árok hossza: 109,0 m
Á-3-0 jelű árok hossza: 203,5 m
Á-3-1 jelű árok hossza: 64,0 m
Á-3-2 jelű árok hossza: 25,5 m
Á-4-0 jelű árok hossza: 287,0 m
Á-4-1 jelű árok hossza: 192,5 m
Á-5-0 jelű árok hossza: 78,0 m
F-1-0 jelű folyóka hossza: 144,0 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99983214 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Alsónána TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00022 csvíz. elvez.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Alsónána belterület 339, 566/3, 557/2, 43/1, 43/2, 43/3, 33/4, 337/2, 656, 094/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beavatkozás ismertetése
Az Alsónána, Kossuth u. 63. számú lakóépülettől, az utca keleti oldalán, a 81. számú telekhatáráig burkolt árok kerül kialakításra. Az árokhoz csatlakozik a domb felöl érkező vizeket szállító, meglévő vízlevezető. A nyugati oldalon szintén burkolt árok épül, a 38. számú lakóházig. A meglévő, különböző kialakítású, kapubehajtók elbontásra kerülnek, helyettük egységes szerkezetű és megjelenésű kapubehajtók épülnek. A tervezett burkolt árkok befogadója a Faluárok. A Faluárokból a meglévő földárok fogadására egy rövid, burkolt árokszakasz van kialakítva, ennek végszelvényéhez csatlakozik a tervezett árok. (Á-1-0 jelű). A becsatlakozás előtt az utca keleti oldali árka (Á-1-1 jelű ) egy csőáteresszel beköt az Á-1-0 jelű árokba. Az Á-1-0 jelű árok folytatásában, a 38 számú lakóháztól az utca magaspontjáig (44. számú ház), a nyugati oldalon padkafolyóka kerül beépítésre, mivel ezen a szakaszon az utca elkeskenyedik és árokszelvény nem alakítható ki. Az utca északi végén a terep a 97/a számú ház felé lejt. A mélypontban egy tégla falazatú áteresz található, amely feliszapolódott és megrongálódott. Az átereszen a vizek a Faluárokból kinyúló földmedrű vízlevezetőbe jutnak. Az áteresz irányába lejtetve, az utca mindkét oldalán burkolt árkok kerülnek kialakításra a már ismertetett szerkezeti kialakítással. A kapubehajtók szintén átépülnek az alsó szakasznál ismertetett módon. A téglafalazatú áteresz elbontásra kerül és helyette új csőáteresz épül, talpas betoncsőből. A külvizek elvezetésére, az utca nyugati oldalán jelenleg is megtalálható, földmedrű árok rendezésre kerül.
A Dózsa György utca jelenleg burkolatlan árkai ki lesznek burkolva, a vízelvezető kapacitás növelése és a medervédelem érdekében. A 24 és 30 számú lakóházak közötti, tervezéssel érintett árokszakaszok burkolása előregyártott elemekkel történik. A 11. számú ház falsíkjának vonalában található csőáteresz megmarad, csak a befolyási és a kifolyási oldalon kerül átépítésre az árokburkolásnak megfelelően. A csőátereszből kifolyó vizek a 11. számú lakóház északi falsíkjával párhuzamos nyomvonalú vízlevezetőn jutnak a befogadóba (Alsónánai vízfolyás). A vízlevezető az épület melletti szakaszán burkolva lesz, az épület állagvédelme érdekében. Az alsó, befogadóig terjedő szakasz megmarad földmedernek, csak a mederszelvény megformálására kerül sor. A Dózsa György utca, József Attila és az Ady utca közötti szakaszán az árkok, az útburkolat mindkét oldalán burkolva lesznek. Az utca keleti oldalán szintén burkolóelemek kerülnek beépítésre. A kiszélesedő szakaszon, a nyugati oldali árok árokburkoló elemekkel lesz burkolva. A bevezető árokszakasz földmederrel készül. Az útburkolatot keresztező csőátereszek átépítése nem szükséges, csak az árokburkolatokat csatlakoztató műtárgyrészek épülnek át.
Méret és mennyiségi adatok
Á-1-0 jelű árok hossza: 270,5 m
Á-1-1 jelű árok hossza: 225,0 m
Á-2-0 jelű árok hossza: 96,0m
Á-2-1 jelű árok hossza: 60,0 m
Á-2-2 jelű árok hossza: 55,5 m
Á-2-3 jelű árok hossza: 109,0 m
Á-3-0 jelű árok hossza: 203,5 m
Á-3-1 jelű árok hossza: 64,0 m
Á-3-2 jelű árok hossza: 25,5 m
Á-4-0 jelű árok hossza: 287,0 m
Á-4-1 jelű árok hossza: 192,5 m
Á-5-0 jelű árok hossza: 78,0 m
F-1-0 jelű folyóka hossza: 144,0 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás M.1 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlet tapasztalata (legfeljebb 36 hó) 2
2 Többletjótállás (minimum [0] hónap , maximum [24] hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) átalányár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.1.5 és II.2.7 ponthoz:
A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 330. naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Alsónána TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00022 csvíz. elvez.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÓZER 2004 Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82488367
Postai cím: Erdőalja Út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: keresztes.laszlo@tolna.net
Telefon: +36 309121030
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13193403241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99983214
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: igen, (Zsaluzás és állványozás;Irtás, föld- és sziklamunka;Helyszíni beton és vasbeton munka; Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése;Közműcsatorna-építés;Kőburkolat készítése;Betonpálya-burkolat készítése;A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) még nem ismert(ek)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÓZER 2004 Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82488367
Postai cím: Erdőalja Út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13193403241

Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217

Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges