Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15372/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuka Lajosné
Telefon: +36 94515694
E-mail: titkarsag@markusovszky.hu
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki üzemeltetés/2018.
Hivatkozási szám: EKR000951542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő székhelyének és telephelyeinek (épület, épületgépészet, berendezések és környezet) általános, folyamatos és megelőző műszaki karbantartása.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek és összeegyeztethetőnek, mivel a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 328320000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki üzemeltetés/2018.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
További tárgyak:79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyének és telephelyeinek (épület, épületgépészet, berendezések és környezet) általános, folyamatos és megelőző műszaki karbantartása az alábbiak szerint:
-ingatlan karbantartás (asztalos, festő-mázoló, burkoló, kőműves, lakatos, üveges, épületgépészeti, illetve útfenntartási munkák), épületek, hozzá tartozó közműhálózatok, úthálózatok, illetve azok tartozékainak, berendezéseinek fenntartása, működőképességének, rendeltetésszerű használatának biztosítása;
-gép-, berendezés karbantartás: kórházi gépek és berendezések (a kifejezetten orvosi műszerek, gyógyászati eszközök kivételével) fenntartása, működőképességnek, rendeltetésszerű használatának biztosítása;
-villanyszerelési munkák: teljeskörű, folyamatos elektromos felügyelet - hibaelhárítás - kiselosztótól a fogyasztóig, a folyamatos áramellátás biztosítása. Elektromos berendezések, eszközök javítása, cseréje, karbantartása (kivéve orvosi jellegű műszerek stb.);
-berendezési tárgyak karbantartása: bútorok (ezen belül orvosi betegszállító kocsik, várótermi ülőpadok és székek, gyógyszerszekrények, bútorok, betegágyak), épületfelszerelési részegységek fenntartása;
-működtetési feladatok: aggregátorok felügyelete, kezelése, orvosi gázpalackok (oxigén, altató gázok, stb.) cseréjének lebonyolítása, mérőeszközök leolvasása a megrendelő igényei szerint, műtők takarítása során elrendelt karbantartási munkák végzése, időszakos ellenőrző mérések segítése, a kórház területén munkát végző vagy ellenőrző külső vállalkozás vagy hatóság kísérése, az üzemi helyiségekbe való bejutás biztosítása és a feltárt hibák, hiányosságok elhárítása a hiba jellege szerint karbantartási munkaként vagy megrendelés függvényében;
-hibaelhárítás munkaidőn kívül: munkaidő után, munkaszüneti és ünnepnapokon azonnali elérhetőség és folyamatos készenlét biztosítása;
-a karbantartási tevékenység és az eseti javítási munka a felsorolt ingatlanok építményeinek és berendezéseinek teljes állományára, az azokon szükséges valamennyi karbantartási munkára, illetve az azokban bekövetkezett bármilyen típusú meghibásodás javítására vonatkozik.
Ajánlatkérő a tipikusan felhasználásra kerülő karbantartási anyagok tekintetében árazott anyaglistát bocsát ki, amelyben megjelölt egységáraktól magasabb egységárakat az ajánlattevő nem ajánlhat meg. Az ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni az általa beárazott anyaglistát. A nyertes ajánlattevő az ezen listában szereplő és lehívandó anyagokat az Ajánlatkérő által biztosított költségkeret terhére, utólagos, tételes elszámolás mellett rendeli meg a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevő ezen anyaglistában nem szereplő anyagmegrendeléseket kizárólag az Ajánlatkérő jóváhagyásával rendeli meg. Ajánlatkérő minderre nettó 48 000 000,- Ft költségkeretet biztosít 12 havonta.
Üzemeltetés általános követelményei:
- munkaidőn (7:00-15:30 óra) kívül 24 órás készenlét.
Üzemeltetéssel érintett helyszínek területe (első érték a telephely, második az épületek alapterülete):
- Szombathely, Markusovszky L. u. 5. 58 329; 64 033 m2;
Szombathely, Dr. István Lajos krt. 3. 14 722; 4 002 m2;
Szombathely, 11-es Huszár út 130. 24 719; 7 004 m2;
Szombathely, Március 15. tér 6-7. 2 790; 5 533 m2;
Szombathely, Petőfi S. u. 45. 436; 569 m2;
Szombathely, Paragvári u. 30. 2 996; 872 m2;
Szombathely, Győrffy u. 8. 1 140; 441 m2;
Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. 24 669; 5 686 m2;
Szentgotthárd, Baross G. u. 8. 766; 500 m2;
Körmend, Munkácsy Mihály u 1. 20 000; 6 621 m2;
Kőszeg, Munkácsy M. u.19. 1 043; 454 m2.
Telephelyek területe összesen 151.610 m2, az épületek alapterülete összesen 95.715 m2.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez térítésmentesen és bérleti díj ellenében helyiségeket biztosít (a bérleti díj mértéke Szombathely, Markusovszky u. 5. nettó 50 000,- Ft/hó, Szombathely, 11-es Huszár u. 130. nettó 110 000,-HUF/hó, Körmend, Munkácsy Mihály u. 1. nettó 50 000,-Ft/hó).
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megajánlott szakemberek közül 1 fő vízvezeték szerelő egészségügyi intézmények karbantartásában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-120 hónap) 5
2 2. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megajánlott szakemberek közül 1 fő vízvezeték szerelő egészségügyi intézmények karbantartásában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-120 hónap) 5
3 3. Az M/2.2. alkalmassági előírás tekintetében megajánlott szakemberek közül 1 fő villanyszerelő egészségügyi intézmények karbantartásában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-120 hónap) 5
4 4. Az M/2.2. alkalmassági előírás tekintetében megajánlott szakemberek közül 1 fő villanyszerelő egészségügyi intézmények karbantartásában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-120 hónap) 5
5 5. Hibaelhárítás megkezdésének időpontja készenléti időszakban (perc, legkedvezőbb 30 perc, legkedvezőtlenebb 180 perc) 10
6 6. Tipikusan felhasználásra kerülő karbantartási anyagok egységárainak összesített értéke (nettó HUF) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg nem biztosított, havi részteljesítés, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó. Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és hibaelhárítás megkezdésének késedelemhez kapcsolódó kötbért alkalmaz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 018 - 038533
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Műszaki üzemeltetés/2018.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90035971
Postai cím: Dózsa György Utca 26
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.tibor@vasberzrt.hu
Telefon: +36 309466097
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94313342
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 328320000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 9751 Vép, Dózsa György utca 26.
Ajánlattevő adószáma: 11300414-2-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folyt.:
12. A jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
13. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által,
vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárás keretében, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ajánlatkérőnek ezen körülményből adódóan semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
14. Ajánlatkérő a teljesítéssel érintett helyszínen 2019.02.14. napján 11.00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás: Ajánlatkérő székhelyének (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) igazgatási épületében található műszaki osztály tárgyalója (I. emelet). A helyszíni bejáráson a helyszín megtekintésére van lehetőség.
15. A részvételi jelentkezésbe kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját; továbbá amennyiben részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
16. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § alapján az EKR-ben történik.
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
18. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
19. Az ajánlatok értékelési módszertana: Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során 0-10 pont. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat a fordított arányosítás módszertana szerint (ár, 6. minőségi szempont) és az arányosítás [egyenes, legkedvezőbb-legkedvezőtlenebb szint] módszertana szerint (1-5. minőségi szempontok). A fentieket követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb.
20. A beépített anyagokra vonatkozó élettartam-előírás 2 év.
21. A IV.2.6) pontban 2 hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő 60 napot ért, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzésre.
22. A II.2.5) pontban az 1-4. minőségi értékelési szempontok tekintetében a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 120 hónap.
22. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)