Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15375/2019
CPV Kód:42900000-5
Ajánlatkérő:Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4031 Debrecen Házgyár u. 17.; 17193/6 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gépgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55990501
Postai cím: Házgyár Út 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Domonkos Dávid
Telefon: +36 703182730
E-mail: domonkos.david@zolend.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gépgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felületkezelő berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000632032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Szemcseszóró kamra
1 db Ipari festőkamra
1 db Felülettisztító kamra
1 db Leszárító kamra
az elvárt műszaki tartalomnak megfelelően, vagy ezekkel egyenértékű termék.
V.2) pont folytatása:
10.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál AT-nek az ajánlattételi felhívás megküldésének a napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
11.) Tájékozódási kötelezettség: AT-nek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dok. tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az AT megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (5) bekezdés)
12.) Kbt. 35.§ (8)-(9): AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását
13.) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, tekintettel arra, hogy a miniszter nem írta elő kötelezően az alkalmazását.
14.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az AT-t terheli.
15.) Jelen ajánlattételi felh.-ban, valamint a dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei, továbbá a 424/2018. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadóak.
16.) FAKSZ: dr. Tóth Gergely, lajstromszám: 00523
17. Az ajánlatukban az AT-knek nyilatkozniuk kell, hogy :
- a dok. részeként rendelkezésre bocsátott, az elvárt minimális műszaki tartalmat részletese bemutató 2. sz. mellékletet megismerte, és ajánlatát annak ismeretében teszi meg
- a termék átadásakor (teljesítés) rendelkezni fog a megajánlott áru forgalomba hozatalához szükséges CE vagy azzal egyenértékű minősítési tanúsítvánnyal. Az igazoláshoz a CE megfelelőségi tanúsítvány kiadására vonatkozó nyilatkozat szükséges.
- a termék átadásakor (szállításakor) kereskedelmi termékismertető tartalmán túlmutató, részletes műszaki dokumentáció (használati és karbantartási útmutatók, gépkönyvek, szoftverleírások és kézikönyvek, stb.) magyar nyelvű változatát rendelkezésre bocsátja papír alapon vagy elektronikus formában
- Meglévő gépsorhoz illeszthető, optimális elrendezésű műszaki tartalom vállalása melléklet rajz szerint
18. AK helyszíni bejárást tart nem konzultációs jelleggel: Helyszín: AK székhelyén 2019. május 29-én 13:00 órától.
19. A II.2.7. pontban megadott 150 napos időtartam 150 naptári nap időtartamként értelmezendő.
20. AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést valamint a származási helyet is.
21. A gépek átadását követően az elvárt értékelési teljesítménymutatók igazolása:
a szállító által kibocsátott írásos műszaki számítással, vagy
mérési jegyzőkönyvvel, vagy
harmadik fél által kiadott minősítési jelentéssel.
További részletes információk a közbesz, dok.-ban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 324746000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felületkezelő berendezések beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4031 Debrecen Házgyár u. 17.; 17193/6 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Szemcseszóró kamra
o Szórási teljesítmény: minimum 9 m2/h (B SA 2,5 felülettisztaságra, 6 bar-on)
o Elszívási teljesítmény: minimum 24.000 m3/h
1 db Ipari festőkamra
o A gépészeti rendszer légforgatási teljesítménye: 70.000 m3/h
o A gépészeti rendszer termikus hatásfoka: minimum 92%
o A szűrőrendszer átlagos szűrési hatásfoka: minimum 97%
1 db Felülettisztító kamra
o Az elszívó és légpótló gépészet összes légteljesítménye: minimum 60.000 m3/h.
1 db Leszárító kamra
o Az elszívó és légpótló gépészet összes légteljesítménye: minimum 37.000 m3/h.
A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi:
- Az áru teljesítési helyre történő szállítása és átadása, gépi technológiai egység szintű összeszerelése és beüzemelése (installációja),
- Ajánlatkérőnél alkalmazásban álló kezelőszemélyzet emelt szintű operátori betanítása, oktatása (kezelés, programozás, karbantartás) - A betanítás/oktatási tevékenységgel szembeni minimális elvárása: legalább 4 fő oktatása napi 8 órában, egy nap alatt. Ennek igény szerinti egyszeri megismétlése Ajánlatkérő írásos kérése alapján az oktatást követő maximum 3 hónapon belül.
- a nyertes ajánlattevőnek CE vagy azzal egyenértékű megfelelőségi tanúsítványt kell kibocsátania a szállítás feltételeként
- valamennyi technológiai szakaszra történő próbagyártás lefolytatása
- a jótállás időtartama alatt helyszíni szervízszolgáltatás nyújtása
A részletes közbeszerzési műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.
III.1.5) pont folytatása: Ajánlattevő 1 db előleg, 3 db részszámlát, 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
• 1 db előlegszámla
o Mértéke a nettó szerződéses érték 15%-a
o Fizetendő a szerződés aláírását követő 30 naptári napon belül
• 1 db részszámla
o Mértéke a nettó szerződéses érték 25 %-a (összesen 25 %-os szerződés szerinti teljesítés)
o Fizetendő teljesítést igazoló gyártó-művi vagy szállítói részteljesítési nyilatkozat vagy helyszíni szemle vagy fényképes dokumentáció alapján
o a részszámla pénzügyi teljesítési összegéből a 15%-os előleg nem levonandó, azaz a teljes 25 % fizetendő
• 1 db részszámla
o Mértéke a nettó szerződéses érték 25 %-a (összesen 50 %-os szerződés szerinti teljesítés)
o Fizetendő a leszállítást megelőző készre jelentési nyilatkozat vagy helyszíni szemle vagy fényképes dokumentáció alapján
• 1 db részszámla
o Mértéke a nettó szerződéses érték 40 %-a (összesen 90 %-os szerződés szerinti teljesítés)
o Fizetendő a leszállítást megelőző készre jelentési nyilatkozat vagy helyszíni szemle vagy fényképes dokumentáció alapján, a leszállítás feltételeként
o a részszámla pénzügyi teljesítési összegéből a 15%-os előleg levonandó, azaz 25 % fizetendő
• 1 db végszámla
o Mértéke a nettó szerződéses érték fennmaradó 10 %-a (összesen 100 %-os szerződés szerinti teljesítés)
o Fizetendő a sikeres próbaüzem és oktatással lezárt átadás-átvételt követően
Fizetési határidő az előleg, a részszámlák és a végszámla esetében 30 naptári nap
Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. A MÁK működési rendjéből adódó késedelem az AK-nek nem róható fel.
Az ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXVII. törvény szabályai szerint történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF
Részletes feltételek: szerz.terv
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ipari szemcseszóró kamra szórási teljesítményének többlet munkateljesítménye: m2/h, minimum 0, maximum 6  6
2 Az ipari szemcseszóró kamra légtechnikai elszívási teljesítményének többlet munkateljesítménye: m3/h, minimum 0, maximum 11.000 6
3 Az ipari festő kamra légtechnikai légszállítási teljesítményének többlet munkateljesítménye: m3/h, minimum 0, maximum 20.000 6
4 Az ipari nedvestechnológiás felülettisztító kamra szennyvízkezeléssel megnevezésű egység elszívó és légpótló gépészete összes légteljesítményének többlet munkateljesítménye: m3/h, min. 0, max. 15.000 6
5 Az ipari leszárító kamra elszívó és légpótló gépészete összes légteljesítményének többlet munkateljesítménye: m3/h, minimum 0, max. 8.000 6
6 Az ipari festő kamra hőtermelő rendszerének termikus hatásfoka többlet hatásfok-teljesítménye: %, minimum 0, maximum 7 5
7 Az ipari festő kamra szűrőrendszerének átlagos szűrési hatásfoka többlet hatásfok-teljesítménye: %, minimum 0, maximum 3 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16 – 2017-01119 projekt
II.2.9) További információ:
A 424/2017. (XII.19.) Kr. 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
AK nem alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Felületkezelő berendezések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91389187
Postai cím: Szabadság Tér 7. Cititorony ép. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: krausz@profin.hu
Telefon: +36 209776997
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13444431241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 324746000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: a leszállított technológiai rendszer helyszíni szerelése, üzembe helyezése, a leszállított technológia rendszer helyszíni üzembe
helyezését követő oktatás, betanítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91389187
Postai cím: Szabadság Tér 7. Cititorony ép. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13444431241

Hivatalos név: Spiko-Rex Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26448192
Postai cím: Bocskai Út 52-54. Fsz.1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583712243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges