Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15396/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Szentlőrinc Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.;7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Görgényi-Terv Építészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27813290
Postai cím: Templom Tér 8
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemelyácz-Storcz Mónika
Telefon: +36 73570986
E-mail: palyazatiasszisztens@szentlorinc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentlorinc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentlorinc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város tervezés TOP-2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000126302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Kiviteli terv készítése szabadidő park kialakításához a TOP-2.1.2-16 keretében
2. rész: Engedélyezési és kiviteli terv elkészítése vendéglátó terület kialakításához a TOP-2.1.2-16 keretében
Feltételes eljárás:
Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt beszerzés finanszírozása érdekében, amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott
nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a
támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt.53.§ (6) bekezdés)
Ajánlatkérő a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő
feltételeként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3970000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szabadidő park kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentlőrinc 152/56 hrsz. ingatlanon szabadidőpark kialakítását tervezi SZVÖ. Tárgyi tevékenység a 312/2012.(XI.8.)Korm.rend. (KR.) 1
. mell. 13. pontja alapján nem építési engedély köteles. Nem szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció (TD), viszont a park
megtervezésre kell, hogy kerüljön. Kiemelten fontos, hogy a T. célszerűen és praktikusan alakítsa ki a közösség számára a teret, mely
tematikus játszótereket és különböző sportolási lehetőségeket is kínál majd a látogatóknak. A park területén található egy pavilon,
mely szintén felújításra szorul, illetve a park teljes területén kamerarendszer kerül kialakításra, melynek megterveztetése T. feladata.
A fentiek alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania: - - Árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt. - A tervező feladata az engedélyező Hatóság illetve az
összes érintett szakhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatás és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése. Továbbá feladata –
amennyiben szükséges - az építési engedély megszerzése. Az esetlegesen felmerülő hatósági, szakhatósági díjak a tervező költségei. -
A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé. - A tervdokumentációk az EU-s pályázat
részét képezik, annak mellékletei. A tervdokumentációt TOP-2.1.2-16” szerinti kiírásnak megfelelő tartalmi követelményeknek
megfelelően kell elkészíteni. Általános tervezési feladat, hogy minden betervezésre kerülő anyag és szerkezet fokozott igénybevételnek
álljon ellen, minimálisan a fenntartási időszakban javítani, cserélni azokat ne kelljen. - Minden, a tervezéshez szükséges anyagot,
felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie. - A tervezésekor figyelembe kell venni és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a
nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: http://
www.etikk.hu) Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni: - 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről -
„TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása” felhívás és általános útmutató - És minden egyéb jogszabály, amely a kivitelezésre alkalmas terv
elkészítéséhez szükséges. Tervező feladat fentieken túl a tervek későbbi megvalósítási szakaszában történő részvétel, együttműködés,
kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban. További feladatok: - Nyertes Ajánlattevő
köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában - tervezői művezetési feladatok ellátása Az
épületeken végrehajtott átalakítások terveit a pályázati forma kötöttségeihez igazodva a kiviteli tervdokumentáció formai és tartalmi
követelményeinek megfelelő terveket szükséges elkészíteni. Tervezőnek árajánlatát a tervezési és jogdíj megbontása szerint kell
megadnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.1.1 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 20
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.1.2 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 20
3 4. Jótállás vállalt időtartama (12-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vendéglátó épület kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentlőrinc, 685 hrsz. ingatlanon vendéglátó épület kialakítását tervezi SZVÖ. Tárgyi ingatlanon futballpályák működnek lelátókkal.
Tárgyi építési tevékenység a KR. 1. mell. alapján építési engedély köteles. Így a Tnek ez esetben komplett, építési engedélyezési, ill.
kivitelezési TDt kell készítenie az R. 8. mellékletben meghatározott tartalommal, ill. a 191/2009.(IX.15.)Korm.rend. alapján. A tervezés
során figyelembe kell venni, hogy amennyiben az épület nem lesz 2020. 12. 31-ig rendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmas állapotban, akkor az épületet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006.(V.24.)TNM rend. szerinti
közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani. Ezt az energetikai számítások elkészítése során figyelembe kell venni A fentiek
alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania: - Komplett, fentebb részletezettek szerinti építési engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentáció – építészet, statika, épületgépészet, erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság (
csapadékvíz elvezetés és vízellátás, szennyvízelvezetés, gázbekötés, elektromos áram bekötés, stb.) szakágakkal, geodéziai bemérés,
munkarész elkészítése, talajmechanikai munkarész elkészítése. - A tervdokumentációknak meg kell felelnie a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások
tartalmáról szóló rendeletben foglaltaknak. - Árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a
szükséges szakági költségvetésekkel együtt. - A tervező feladata az engedélyező hatóság illetve az összes érintett szakhatóságokkal
történő egyeztetések lefolytatás és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése. Az esetlegesen felmerülő hatósági, szakhatósági díjak a
tervező költségei. - A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé. - Minden, a
tervezéshez szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie. - Energetikai tanúsítvány (számítás) készítése a tervezett
állapotra vonatkozóan, tervező feladata. Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell
alkalmazni: - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari
kivitelezési tevékenységről - „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex
akadálymentesítés” című segédlet - „TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása” felhívás és általános útmutató - És minden egyéb jogszabály,
amely az engedélyezési és kiviteli terv elkészítéséhez szükséges. Tervező feladat fentieken túl a tervek későbbi megvalósítási
szakaszában történő részvétel, együttműködés, kiemelten a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásokban. További feladatok: - Nyertes Ajánlattevő köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási
szakaszában - tervezői művezetési feladatok ellátása Tervezőnek árajánlatát a tervezési és jogdíj megbontása szerint kell megadnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.1 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 10
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.2 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 10
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.3 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 10
4 5. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.4 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 10
5 6. Jótállás vállalt időtartama (12-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Szabadidő park kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 1. részének vonatkozásában beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 787.400,- Ft-ot, mely összeg a bontási jegyzőkönyvben is rögzítésre került.
Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a különbözeti fedezet összege sem pályázaton belül, sem saját forrásból nem áll rendelkezésre.
Ajánlatkérő döntéshozója a Kbt. 70. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az 1. rész tekintetében ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy az árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, és Szentlőrinc Város Önkormányzatának nem áll módjában az eljárás eredményes lezárásához szükséges fedezetet biztosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: TÁJDESIGN Tájépítészeti Tervező, Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47269862
Postai cím: Bálicsi Út 59.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12770676202

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vendéglátó épület kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Görgényi-Terv Építészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23234121
Postai cím: Nyárfa Utca 4.
Város: SZentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
E-mail: zsofiafeher@gmail.com
Telefon: +36 308539092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25927067102
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3970000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, épületvillamosság (erősáram, gyengeáram), statika, akadálymentesítés, tűzvédelmi tervezés, közműellátottság,
árazott és árazatlan költségvetés elkészítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44422495
Postai cím: Bécsi Út 217. VII. 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25708035213

Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

Hivatalos név: Bánfalvi Zoltán Kisadózó Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35269586
Postai cím: Dózsa György Utca 9.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66177661122

Hivatalos név: Görgényi-Terv Építészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23234121
Postai cím: Nyárfa Utca 4.
Város: SZentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25927067102

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges