Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15416/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Érsekvadkert Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érsekvadkert Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55681113
Postai cím: Rákóczi Út 91
Város: Érsekvadkert
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2659
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovácsné Nagy Mária
Telefon: +36 35340001
E-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762362019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762362019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ary Erzsébet óvoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000762362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezett funkció: 6 foglalkoztatós óvoda és 1 foglalkoztatós mini-bölcsőde kialakítása, melyben a gyermekek az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény kerül kialakításra, amelyben a gyermekek napközbeni ellátása folyik. Alapadatok:
Építés helyszíne: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2 Gyermekek létszáma: 175 fő Óvónő, dadusok létszáma: 18 fő Melegítőkonyha: 200 adag , meglévő nettó alapterület: 1356,62 m2 tervezett nettó alapterület: 1438,24 m2 Közműellátás • Vezetékes ivóvízhálózat • Szennyvízcsatorna hálózatra ráköthető- jelenleg a DMRV nyilatkozata alapján nincs rákötés • Földgázhálózat • Hírközlési kábel A meglévő épület vertikális tagoltsága az alábbi: - Alagsor - Földszint - Emelet - Üres padlástér (amely pár évvel ezelőtt épült) Meglévő alaprajzi elrendezési séma: A földszint és emelet középfolyosós Az alagsor részben középfolyosós. A szintek közötti összeköttetést egyenes karú lépcsők biztosítják. Az épület 6 db 6,00 m széles szabad fesztávú haránt irányú raszterből áll. A raszter határoló váz- teherhordó szerkezet üreges tégla 30 cm. A bütü homlokzatokon csak a középfolyosóra nyílnak ablakok, míg a hosszoldalon szalagablakok adják a megvilágítást. A magastető héjazata cserepeslemez – újszerű állapotban, cseréje nem szükséges Fa tetőszerkezet.
Födémek: körüreges e.gy. vb. pallók. A tervezett átalakítási munkák leírása: Alapelv, hogy gazdaságossági szempontból nem
változtatjuk meg az épület szerkezetét. Az új funkciónak leginkább megfelelő alaprajzi módosítások az alábbiak: - 6 személyes lift beépítése az akadálymentes követelmények kielégítése céljából - Étel-lift beépítése - A melegítőkonyha célszerű átalakítása - A többcélú nagyterem mellé vizesblokkot tervezünk - Az aulából szélfogón keresztül udvari kijáratot nyitunk - Az óvodai funkció fő helyiségei a földszinten és az emeleten, míg a mini bölcsőde a földszinten külön tűzszakasz kialakításával kerülnek elhelyezésre, egyéb helyiségek és a tornaszoba az alagsorban kapnak helyet. - az alagsori meglévő 2,4 m belmagasságot 2,5 m-re kell növelni a padlószint süllyesztésével. A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel kizárásának indoka: Az építés egy oszhatatlan épületen belül történik. Figyelemmel a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák azonos jellegére, a feladatok egymásra épülése, valamint az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételekr.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Ary Erzsébet óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett funkció: 6 foglalkoztatós óvoda és 1 foglalkoztatós mini-bölcsőde kialakítása, melyben a gyermekek az iskolába járáshozszükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény kerül kialakításra, amelyben a gyermekek napközbeni ellátása folyik. Alapadatok:
Építés helyszíne: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 120/A. HRSZ: 991/16 , 1017/5, 1016/2 Gyermekek létszáma: 175 fő Óvónő, dadusok létszáma: 18 fő Melegítőkonyha: 200 adag meglévő nettó alapterület: 1356,62 m2 tervezett nettó alapterület: 1438,24 m2 Közműellátás • Vezetékes ivóvízhálózat • Szennyvízcsatorna hálózatra ráköthető- jelenleg a DMRV nyilatkozata alapján nincs rákötés • Földgázhálózat •Hírközlési kábel A meglévő épület vertikális tagoltsága az alábbi: - Alagsor - Földszint - Emelet - Üres padlástér (amely pár évvel ezelőtt épült) Meglévő alaprajzi elrendezési séma: A földszint és emelet középfolyosós Az alagsor részben középfolyosós. A szintek közötti összeköttetést egyenes karú lépcsők biztosítják. Az épület 6 db 6,00 m széles szabad fesztávú haránt irányú raszterből áll. A raszter határoló váz- teherhordó szerkezet üreges tégla 30 cm. A bütü homlokzatokon csak a középfolyosóra nyílnak ablakok, míg a hosszoldalon szalagablakok adják a megvilágítást. A magastető héjazata cserepeslemez – újszerű állapotban, cseréje nem szükséges Fa tetőszerkezet.
Födémek: körüreges e.gy. vb. pallók. A tervezett átalakítási munkák leírása: Alapelv, hogy gazdaságossági szempontból nem
változtatjuk meg az épület szerkezetét. Az új funkciónak leginkább megfelelő alaprajzi módosítások az alábbiak: - 6 személyes lift beépítése az akadálymentes követelmények kielégítése céljából - Étel-lift beépítése - A melegítőkonyha célszerű átalakítása - A többcélú nagyterem mellé vizesblokkot tervezünk - Az aulából szélfogón keresztül udvari kijáratot nyitunk - Az óvodai funkció fő helyiségei a földszinten és az emeleten, míg a mini bölcsőde a földszinten külön tűzszakasz kialakításával kerülnek elhelyezésre, egyéb helyiségek és a tornaszoba az alagsorban kapnak helyet. - az alagsori meglévő 2,4 m belmagasságot 2,5 m-re kell növelni a padlószint süllyesztésével. A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hó max 60 hó) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva (1-10 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00005
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles tevékenység. A jótállás min. 12 hónap max. 60 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az
ajánlat érvénytelen, a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4.ért.részszemp. 10 munkanap max, 1 munkanap min.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q)pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §(1) bekezdés g)–k) és m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtó szervezetet. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (8) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot, igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A Kbt. 74. § (1)bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás soránkövetkezik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§(1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1:Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaravállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt . 67. § szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Ezen nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági köv. teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletesadatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (3) szerint. Az alkalmassági követelményt a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) alapján, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyanszerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül. A referencia igazolások (nyilaktozatok) elfogadása tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdése szerint jár el.
M/1: Azajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárástmegindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdettmagasépítési referencia ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésének megfelelően az igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét - m2 , a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett a magasépítési referenciával, mely legalább 800 m2 alapterületű egy vagy több szerződésből teljesített épület (ek) építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai munkáira vonatkozik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelme esetén a késedelem minden naptári napja után, a szerződés szerinti nettó
vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a lehet. A környezetvédelmi vállalások be nem tartása esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 0,2%/ be nem tartott alkalom, maximum 10 alkalom kötbér. Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész után, a szerződés szeirnti nettó vállalkozói díj 1 %-a, max. 15 %. A jótállási időszakban „A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(munkanap).” értékelési szempontra adott ajánlatának be nem tartása esetén a Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 0,2%/ késedelmes munkanap késedelmi kötbér terheli max 10 késedelmes munkanap. A Megrendelő ezen késedelmi kötbért jogosult a jóteljesítési biztosítékból érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér: Nem teljesítés (meghiúsulás) esetén Megrendelőt nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótálllási időtartam min 12 hónap max 60 hónap.
Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 3 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban
részletezettek szerint. A mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza. (lsd 2. kötet)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a fedezetet a TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00005 sz. támogatási szerződésből
utófinanszírozással biztosítja. A támogatás intenzitása: 100,0000 %. Ajánlatkérő tartalékkeret biztosításáról nem rendelkezik. A
kifizetés pénzneme forint (HUF). A teljesítésigazolás: a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. A teljesített ellenszolgáltatás átutalással - Ft - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. szerint, 30 napon belül. Alvállalkozó igénybevétele esetén:- a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A-32B §-ában rögzített szabályok szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése. A szerződés teljesítése során 3 db részszámla és a végszámla nyújtható be. Előleg: 10 %, az előleg a 2. és 3. részszámlából arányosan kerül levonásra. Az építési munkák építési engedélykötelesek. Afizetési feltételeinek részletes szabályait a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza. Vállalkozó a Ptk 6:186 § (1) bek. alapján pénzvisszafizetésre kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelő feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása,továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdését is.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján kizáró okok és műszaki szakmai alkalmasság tekintetében
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: fordított arányosítás; Jótállás: arányosítás, Körny.véd. vállalások - egyenes arányosítás, helyszíni javítás:arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek. foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bek. foglaltak alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilattkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény szerinti - ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellejegyzett - aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemlegestartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érk. a cégbíróság által megküldött igazolást.
8.A 322/2015. Kr. 26. §- alapján AK előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú építési vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) legalább 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a szavatosság/ jótállás körében bekövetkező eseményekre. Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás fennállására illetve megkötésére vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is..
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bek. foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, az eljárás eredményességéhez min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges.
13.Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. Kr., a 322/ 2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap. 1. rész-szempont nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2. és 4.résznél arányítás és 3. rész-szempont esetén egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bek. alkalmazását is.
17. Ajánlatkérő, tekintettel a már lefolytatott 115. § szerinti nyílt eljárásokra, amelyekben az ajánlatok meghaladták a 300 millió Ft-ot, a jelen eljárást nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás – A Kbt 113.§ (5) bekezdés d) pontjára hivatkozással folytatja le.
18. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszám: 00183.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges