Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15430/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 9400 Sopron, Kisvárkerületi szakasz (Major köz és Várkerület 25 között) Hrsz: 121/1;Magyarország, 9400 Sopron Ötvös utca – Széchenyi tér közötti szakasz, Hrsz: 121/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64637802
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000756132019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000756132019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése
Hivatkozási szám: EKR000756132019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A soproni Kisvárkerület és Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével megnevezésű projekt építési munkáinak elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kisvárkerületi szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:34928400-2
45110000-1
45111290-7
45232120-9
45232410-9
45233220-7
45233228-3
45262300-4
45262310-7
45315300-1
77300000-3
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 9400 Sopron, Kisvárkerületi szakasz (Major köz és Várkerület 25 között) Hrsz: 121/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Várkerület I. szakasza elkészült, ezután kerül sor a Várkerület még hátralevő szakaszainak rekonstrukciójára, mely a Kisvárkerület és az Ötvös utca – Széchenyi tér közötti területet érinti.
Ajánlatkérő a feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Főbb munkanemek:
1. Köztérépítészet
1.1. Zöldfelületek
Növényültetés 1845 db
Gyepesítés 262 m2
Termőföld szállítás 265 m3
1.2. Utcabútorok telepítése
Utcabútorok, faveremrácsok elhelyezése 83 db
faveremrácsok műgyanta kitöltése 5-7 cm vtg 56 m2
1.3. természetes kő és/vagy térkő burkolatépítés 3831 m2
1.4. Vonalmenti vízelvezetés
Vízelvezető folyóka készítése előregyártott elemekből, idomokkal, aknával 35 fm
dréncső elhelyezése földmunkával kulé kavicsfeltöltéssel, aknával 163 fm
2. Öntözőrendszer kialakítása 1254 fm nyomáskompenzált csepegtető cső fektetéssel
3. Felszíni csapadékvíz – elvezetés, szennyvíz és vízcsatlakozások, víznyelők, hálózat, bontás és építés
Munkaárok dúcolása és bontása kétoldali dúcolással 320 m2
Járda beton, aszfalt útburkolat bontása 69 m2
Munkaárok földkiemelése szállítással 96 m3
Talajjavító réteg készítése, tömörítéssel 31 m3
Ø150-200 mm KÖA tokos-bevonatos cső építése, idomokkal 104 fm
Ø160mm PP SN10 cső építése idomokkal 25 fm
Ø 32-40 mm KPE cső építése idomokkal 11 fm
Víznyelőakna építése kompletten idomokkal 7 db
4. Közvilágítás és elektromos hálózati munkák (0,4kV-os közvilágítási földkábel hálózat (építés)1027 fm
4.1. 4 m-es egyedi kandeláber 22 db, 8 m-es 7 db
5. Útépítés, forgalomtechnika, forgalomirányítás 3950 m2
5.1 Útépítés a Várkerületen (Bontási, építési munkák)
Aszfalt útburkolat, szegély bontása szállítással 391 m3
Beton térkő, burkolat, szegélyek, útalap beton bontása szállítással 2797 m3
Fagyvédő réteg készítése, tömörítéssel 514 m3
Ckt alap készítése 623 m3
5.2 Forgalomtechnika (Bontási, építési munkák)
Közúti táblák, jelzőlámpák bontása, építése 103 db
Burkolati jelek készítése 140 m2
Kábel védőcsőben 576 m
Berendezés programozás 2 db
6. Víziközmű rekonstrukció
6.1. Szennyvíz- és Csapadékcsatorna gerincvezetékek, bekötővezetékek építése idomokkal, aknák kialakításával, földmunkával (DN150; DN200; DN250, DN300 Kőagyag összesen 757 fm
6.2. Gömbgrafitos öntöttvas csővezetékrendszerrel épült 224 m ivóvíz vezeték és bekötések építése földmunkával,
KPE cső építése bekötésekkel, szerelvényezés 155 m
6.3. Támfalépítés
Meglévő kő- és vasbeton (vb.). támfal és alapjainak bontása 47 m3
Vb. támfal készítése 15 – 50 cm vtg C30 min. betonból, alapozással 87 m3
Támfal burkolása 2 cm vtg fagyálló süttői keménymészkő lapokkal 17 m2
A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. alk. köv- bemm. SZE többlettapasztalata (max 36 hónap) 10
2 M.2.1. alk köv-re bem. SZE felüli felsőfokú végz.-gel rend. SZE-ek, akik min 36 hót elérő v meghaladó közterület/közút építés és/vagy felújítási munkák kiv-ben tap. rend. (0-3 fő)  10
3 M.2.2. alk. köv- bemm. SZE többlettapasztalata (max 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002
II.2.14) További információ:
Előleg 30 %, 5 % biztosítékmentesen.
Részszámla: 25, 50, 75 %-os műszaki készültségi fok elérését követően arányosan. Előleg az 1-3. részszámlából kerül egyenlő arányban levonásra. Végszámla: sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Tartalékkeret 5%., melynek alapja a nettó ajánlati ár.
Támogatási intenzitás a TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 azonosító számú támogatási szerződés esetében: 54,25%

II.2.1)
Elnevezés: Ötvös u –Széchenyi tér közötti szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928400-2
További tárgyak:45110000-1
45111290-7
45232120-9
45232410-9
45233120-6
45233220-7
45233228-3
45262300-4
45262310-7
45315300-1
77300000-3
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 9400 Sopron Ötvös utca – Széchenyi tér közötti szakasz, Hrsz: 121/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Várkerület I. szakasza elkészült, ezután kerül sor a Várkerület még hátralevő szakaszainak rekonstrukciójára, mely a Kisvárkerület és az Ötvös utca – Széchenyi tér közötti területet érinti.
Ajánlatkérő a feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Főbb munkanemek:
1. Köztérépítészet
1.1. Zöldfelületek
Növényültetés 413 db
Gyepesítés 70 m2
Termőföld szállítás 280 m3
1.2. Utcabútorok telepítése
Utcabútorok, faveremrácsok elhelyezése 73 db
faveremrácsok műgyanta kitöltése 5-7 cm vtg 28 m2
1.3. természetes kő és/vagy térkő burkolatépítés 2392 m2
2. Öntözőrendszer kialakítása 146 fm nyomáskompenzált csepegtető cső fektetéssel
3. Felszíni csapadékvíz – elvezetés, szennyvíz és vízcsatlakozások, víznyelők, hálózat, bontás és építés
Munkaárok dúcolása és bontása kétoldali dúcolással 180 m2
Járda beton, aszfalt útburkolat bontása 39 m2
Munkaárok földkiemelése szállítással 54 m3
Talajjavító réteg készítése, tömörítéssel 17 m3
Ø150-200 mm KÖA tokos-bevonatos cső építése, idomokkal 29 fm
Ø160mm PP SN10 cső építése idomokkal 11 fm
Ø 32-40 mm KPE cső építése idomokkal 2 fm
Víznyelőakna építése kompletten idomokkal 1 db
4. Közvilágítás és elektromos hálózati munkák (0,4kV-os közvilágítási földkábel hálózat (építés) 504 fm
4.1. 4 m-es egyedi kandeláber 13 db, 8 m-es 4 db
5. Útépítés, forgalomtechnika, forgalomirányítás 2430 m2
5.1 Útépítés a Várkerületen (Bontási, építési munkák)
Aszfalt útburkolat, szegély bontása szállítással 133 m3
Beton térkő, burkolat, szegélyek, útalap beton bontása szállítással 636 m3
Fagyvédő réteg készítése, tömörítéssel 320 m3
Ckt alap készítése 382 m3
5.2 Forgalomtechnika (Bontási, építési munkák)
Közúti táblák, jelzőlámpák bontása, építése 37 db
Burkolati jelek készítése 92 m2
Kábel védőcsőben 384 m
Berendezés programozás 2 db
6. Víziközmű rekonstrukció
6.1. Szennyvíz- és Csapadékcsatorna gerincvezetékek, bekötővezetékek építése idomokkal, aknák kialakításával, földmunkával (DN150; DN200; DN250, DN300 Kőagyag összesen 340 fm
6.2. Gömbgrafitos öntöttvas csővezetékrendszerrel épült 180 m ivóvíz vezeték és bekötések építése földmunkával,
KPE cső építése bekötésekkel, szerelvényezés 174 m
A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1. alk. köv- bemm. SZE többlettapasztalata (max 36 hónap) 10
2 M.2.1. alk köv-re bem. SZE felüli felsőfokú végz.-gel rend. SZE-ek, akik min 36 hót elérő v meghaladó közterület/közút építés és/vagy felújítási munkák kiv-ben tap. rend. (0-3 fő)  10
3 M.2.2. alk. köv- bemm. SZE többlettapasztalata (max 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002
II.2.14) További információ:
Előleg 30 %, 5 % biztosítékmentesen.
Részszámla: 25, 50, 75 %-os műszaki készültségi fok elérését követően arányosan. Előleg az 1-3. részszámlából kerül egyenlő arányban levonásra. Végszámla: sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Tartalékkeret 5%., melynek alapja a nettó ajánlati ár.
Támogatási intenzitás a TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 azonosító számú támogatási szerződés esetében: 54,25%

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A jelen kb-i eljárásban AT/közös AT nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállt, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alváll-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállt..
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Felhívjuk a figyelmet az EKR rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott váltbej kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
- AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.szereplő nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§ (1)-(3) bek., vmint a Kr. 1.§ (1) bek. 5-6.§ megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Mo-n letelepedett gazd-i szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-n letelepedett gazd-i szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek.-eire is.
A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. 5. § foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ért. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-knek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján aKr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. 19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm.rend. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazd-i szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai KD-ban megjelölte.
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkáik ellátása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ATa fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról a Kr. 19. § (3) bekezdés szerint.
AK a Kr. 1. § (1) bekezdése és 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alk-i feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alk. köv-re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ha egy AT az előírt alk. köv-nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alk. igazolásához.
Az ért. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, Kr. 19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alk-i köv-nek.
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazd-i szereplő alk-át igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. AK felhívja a figyelmet a Kr19. § (2)-(3) bek.re
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkáik ellátása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el
1. rész tekintetében a 350.000.000,- Ft-ot,
2. rész tekintetében a 220.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ATnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. 5. § foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az ért. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATnek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. 21. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alk. követelménynek.
Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra AT csatolja:
M1) A Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5év alatt befejezett, de legfeljebb 8év alatt megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az igazolásban meg kell adni legalább az ép.-i beruh. tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum,év/hó/nap) és helyét, szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét, nyilatkozni kell arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a Kr. 22. § (1) bekezdése szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nak minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK az alk.-i feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bek.-ére.
M.2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A SZE nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
AK a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.
AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a SZE egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Amennyiben a bemutatott SZE szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot a szakember szakmai önéletrajzába fel kell tüntetni, (amellyel az adott alkalmassági követelményt AK teljesítettnek tekinti, ezáltal a részletes szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges) egyebekben a jogosultággal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti AK.
Karakterkorlát miatt folytatás a minimumkövetelmények pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) , amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített:
M.1.1./
1. rész és a 2. rész tekintetében legalább 1200 m2 természetes kő és/vagy térkő burkolatépítés és/vagy felújítás tárgyú referenciával,
M.1.2./ ivóvízhálózat építés és/vagy felújítás referenciával, mely tartalmazott
1. rész és 2. rész tekintetében legalább 100 fm gömbgrafitos öntöttvas csővezetékrendszerrel épült vízvezeték építési munkákat,
M.1.3./ „Szennyvízcsatorna és/vagy csapadékcsatorna gerincvezeték és/vagy bekötővezeték építési és/vagy felújítás tárgyú referenciával, amely tartalmazott
1. rész és 2. rész tekintetében legalább 200 fm kőagyag cső lefektetéssel,

A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha a magasabb értékű referencia követelménynek felel meg maradéktalanul Ajánlattevő.
M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mindkét rész tekintetében , ha nem rendelkezik:
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.3./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik rész tekintetében maradéktalanul megfelel a követelményeknek Ajánlattevő.
Egy szakember csak 1 pozícióra jelölhető.
Kiválasztási szempontok folytatása:
Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (6) – (7), (9), (11) bekezdésben, valamint a Kr. 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alk. követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alk. feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alk. köv-re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre vonatkozóan:
Kötbér:késedelmi 0,8 %/nap, max. 20%, hibástelj. 0,8, de max 20, meghiúsulási maximum 30 %
Bizt.: 5 % teljesítési/ 5 % jótállási bizt., nyújtható a Kbt.134.§(6)bek.a)pont szerint.
A biztosíték alapja a teljes nettó ajánlati ár.
Jótállási köt.:sikeres műszaki átadás–átvételi eljárást követően 36hó.
AK előleg visszafizetési bizt.-ot ír elő.
Fizetési felt valamennyi rész vonatkozásában.:
Az elvégzendő beruh. részben EU,részben az AK saját forrásaiból kerülnek finanszírozásra az alábbiak szerint:
Az AT, a szerz. és a kifizetések pénzneme: Forint.
Fizetés módja: utófinanszírozás. Intenzitás: 54,25%
Az ellenszolg. telj.-e a 322/2015. (X.30.)KR 31.§-ában, a Kbt.135.§ (1)-(3), (5), (6) bek. szerint.Alváll.igénybe vétele nélküli teljesítés esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek.,alv. igénybe vétele esetén pedig a 322/2015. (X.30.) KR 32/A-B §-a szerint a (rész)teljesítés AK telj. igazolását követően haladéktalanul benyújtott szla alapján banki átutalással kerül sor.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §, illetve 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást indít.
Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap
- AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintája
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
- AT a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil.
- AT a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)
- folyamatban lévő váltbej eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-knek, sem önálló AT vonatkozásában.
IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap 60 napban értendő.
AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
FAKSZ: Krizmanich Gergely 000086, dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241
AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, xls, zip, rar.
AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren keresztül biztosít. Az AK köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. AK újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Kiegtáj kérés a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR-ben
Az eljárás nyelve magyar
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban(HUF) kell megadni.
AK helyszíni bejárást nem tart.
AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
322/2015. (X.30.) Kr. 26. § szerinti felelősségbizt: 1. rész: 500 / 50 M 2. rész: 2. rész: 300/40 M.
Ért. szemp: Mindkét rész esetében: Arányosítás: Ár: fordított arány., szakemberek, jótállás: egyenes arány. Pontozás: 0-100
Az ért-re vonatkozó további szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
Részletek a KD-ban.
Az ajánlati kötöttség 60 nap, a felhívásban szereplő 2 hónap a hirdetménykezlő minta okán került meghatározásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák