Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15434/2019
CPV Kód:42410000-3
Ajánlatkérő:Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz;Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz;Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91336853
Postai cím: Széchenyi Tér 1
Város: MOHÁCS
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohacs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000606402019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000606402019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közforgalmú kikötőhöz targonca és daru beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000606402019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42410000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közforgalmú kikötőhöz targonca és daru beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Konténer targonca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42415000-8
További tárgyak:42410000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db konténer targonca
A géppel kapcsolatos minimálisan elvárt kritériumok:
Alapfeladat: 20 és 40 lábas konténerek part menti rakodóterületen történő mozgatása
Emelőképesség: legyen képes a 20 és 40 lábas konténerek rakodóterületen történő mozgatására, a 20 és 40 lábas konténerek vasúti kocsira és tehergépjárműre történő fel- és lerakására, legalább 3 konténer magasságig a konténerek egymásra rakására.
Gumikerekes.
Négy kerék meghajtással és négy kerék kormányzással kell rendelkeznie.
Konténerbe való be- és kirakodás raklapvillával behúzott gémnél minimum 27,5 t kell tudnia emelni
Emelési magasság: minimum 11 m
Emelési képesség: 11 m magasan minimum 17 t
Gémkinyúlás: minimum 6 m
Fordulási sugár: maximum 9 m
Felszereltség: raklapvilla minimum 27,5 t teherbírással, konténerfogó adapter 20 és 40 lábas konténerekhez is
Automatikus adapter felismerő rendszer
Az ajánlatadás során elektromos meghajtású munkagép is megajánlható. Az elektromos meghajtású munkagép üzemeltetési költségei általánosságban kedvezőbbek, és a kikötőben a rakodógépek mozgása csak rövid távú, kikötőn belüli mozgásra korlátozódik, így az elektromos meghajtású munkagép mozgásszabadsága elegendő a kikötői célokra.
A targoncának újnak kell lennie.
A nyertesként szerződő ajánlattevőnek a feladata az eszközök átadása, valamint helyszínre szállítása, beüzemelése (amibe beleértendő ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a gépek használatára történő betanítása is: Legalább 3 fő, legalább 5 alkalom, egy alkalom 8 óra).
Az eszköz teljes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A megajánlott eszközre vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) (egész számot szükséges megadni) 10
2 2. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése (Minimum 1 munkanap, maximum 3 munkanap) (egész számot szükséges megadni) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempontok esetében a Miniszterelnökség két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlete, a 3. részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Telephelyhez kötött rakodógép (daru üzem alapgép)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42410000-3
További tárgyak:42414000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db minimum 50 tonna kapacitású telephelyhez kötött rakodógép (daru üzem alapgép)

A géppel kapcsolatos minimálisan elvárt kritériumok:
Minimum 50 tonna kapacitású telephelyhez kötött rakodógép (daru üzem alapgép) (1 db)
A nehéz- és terjedelmes áruk sokfélesége miatt a szokásosnál nehezebb, terjedelmes áruk rakodására optimalizálva.
Feladata: darabáruk rakodása tehergépjárműre, vagy vasúti vagonba
Gumikerekes: (erre azért van szükség, mert árvíz esetén így biztonságosan el tudja hagyni a kikötő árvízzel veszélyeztetett területét addig, amíg le nem vonul a víz)
Szerelék: 1 db daruhorog
Rakodási távolság: partfaltól a víz irányába vízszintesen legalább 12 m
Emelő képesség (gémhossz): legalább 23 m
Emelési kapacitás: minimum 50 tonna

Az ajánlatadás során lánctalpas alvázú munkagép is megajánlhatók, amennyiben a lánctalp úgynevezett kikötői típus, azaz sima egyenletes teherelosztást biztosító lapos, út és térburkolatot nem rongáló felületű, és ezáltal alkalmazása kedvező.

Az ajánlatadás során elektromos meghajtású munkagép is megajánlható. Az elektromos meghajtású munkagép üzemeltetési költségei általánosságban kedvezőbbek, és a kikötőben a rakodógépek mozgása csak rövid távú, kikötőn belüli mozgásra korlátozódik, így az elektromos meghajtású munkagép mozgásszabadsága elegendő a kikötői célokra.
A darunak újnak kell lennie.
A nyertesként szerződő ajánlattevőnek a feladata az eszköz átadása, valamint helyszínre szállítása, beüzemelése (amibe beleértendő ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a gép használatára történő betanítása is: Legalább 3 fő, legalább 5 alkalom, egy alkalom 8 óra).
Az eszköz teljes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A megajánlott eszközre vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) (egész számot szükséges megadni) 10
2 2. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése (Minimum 1 munkanap, maximum 3 munkanap) (egész számot szükséges megadni) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempontok esetében a Miniszterelnökség két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlete, a 3. részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Hidraulikus átrakó (daru üzem segédgép)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42410000-3
További tárgyak:42414000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db minimum 12,5 tonna kapacitású telephelyhez kötött hidraulikus átrakó (daru üzem segédgép)

A géppel kapcsolatos minimálisan elvárt kritériumok:

Minimum 12,5 tonna kapacitású telephelyhez kötött hidraulikus átrakó (daru üzem segédgép) (1 db)
Gumikerekes
Gém kinyúlás: partfaltól a víz irányába legalább 12 m
Hajlított kialakítású banángém, talajszint alá történő lenyúlás munkaszerelék nélkül: minimum 6 m (hajók rakodásához szükséges)
Emelő képesség: legalább 23 m
Emelési kapacitás: a partfaltól a víz irányába vízszintesen kinyúlva szerelék nélkül minimum 12,5 tonna, szerelékkel minimum 7 tonna.
Szerelék: kétcsészés markolóval, valamint rönkfa és szálfa fogó adapterrel szerelve szállítandó
Tervezett, rakodni kívánt tömegáruk (markoló üzem) például a következők lehetnek:
- farostlemez, rönkfa, szálfa, faapríték
- bálába kötözött csomagoló anyag
- műtrágya
- építési kő, kavics, homok
- egyéb markoló, vagy különleges szerelékkel rakodható áru stb.
Az elvárt minimális ciklusidő 180 fokos rakodásnál 1 ciklus percenként.
1 ciklusidő: egy teljes rakodási ciklus, amely a következőkből áll:
• Kiindulási pont a víz oldalon a markolási pont felett.
• Markolás magasabb vízálláshoz tartozó (felső) állásban lévő bárkából (azaz körülbelül a kikötő burkolati szintjével egy magasságból)
• 180 fokos forgás
• Egyszerű ürítés a kikötő burkolatára
• Visszatérés a kiindulási pontra
Rakodó, átrakó üzemben, ha a szerelék pozícionálható, és a ciklusidő 180 fokos rakodásnál 45 másodperc alá csökkenthető, elegendő, ha a nettó rakodási teljesítmény (azaz a felszerelt szerelékkel) a gép legalább 7 t emelőképességgel rendelkezik a hajó hombárterek kirakásához.
Az ajánlatadás során lánctalpas alvázú munkagép is megajánlható, amennyiben a lánctalp úgynevezett kikötői típus, azaz sima egyenletes teherelosztást biztosító lapos, út és térburkolatot nem rongáló felületű, és ezáltal alkalmazása kedvező.

Az ajánlatadás során elektromos meghajtású munkagép is megajánlhatók. Az elektromos meghajtású munkagép üzemeltetési költségei általánosságban kedvezőbbek, és a kikötőben a rakodógép mozgása csak rövid távú, kikötőn belüli mozgásra korlátozódik, így az elektromos meghajtású munkagép mozgásszabadsága elegendő a kikötői célokra.
A darunak újnak kell lennie.
A nyertesként szerződő ajánlattevőnek a feladata az eszközök átadása, valamint helyszínre szállítása, beüzemelése (amibe beleértendő ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a gépek használatára történő betanítása is: Legalább 3 fő, legalább 5 alkalom, egy alkalom 8 óra).
Az eszközök teljes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A megajánlott eszközre vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) (egész számot szükséges megadni) 10
2 2. Jótállási időszak alatt a meghibásodás bejelentésétől számítva a helyszíni javítás megkezdése (Minimum 1 munkanap, maximum 3 munkanap) (egész számot szükséges megadni) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempontok esetében a Miniszterelnökség két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlete, a 3. részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés q.) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő. a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részv. jel. erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(8) felhívásra nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során nem határoz meg pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni.
Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal, a szerződést kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, valamint a mennyiséget, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került (pl: a 2. és 3. ajánlati rész esetében a referenciában megjelölt leszállított gépek emelési kapacitást is megadva).
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1 pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább
1. ajánlati rész esetében:
- 1 darab konténer targonca
2. ajánlati rész esetében:
- 1 darab legalább 35 tonna emelési kapacitású rakodógép
3. ajánlati rész esetében:
- 1 db legalább 8,5 tonna emelési kapacitású hidraulikus átrakó
szállítására vonatkozó - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - referenciával.

Ajánlatkérő az 1-3. ajánlati rész esetében az M/1. műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás módja: szállítói. Az ellenérték kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján átutalással kerül sor.
A kifizetés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek megfelelően történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ak. 2 db számla benyújtására (első a gépe(ek) Ak. által elismert szerződésszerű átadás-átvételét követően (szerződéses ellenérték 80%-a), a másodikat az Ak. által elismert sikeres üzembe helyezést követően (szerződéses ellenérték 20%-a) ad lehetőséget.
272/2014.Korm. rend. 118/A, és 119. § szerinti előleg: 30% (118/A §. szerinti előleg-visszafizetési biztosíték mellett)
Aj. késedelmi és meghiúsulási kötbér alkalmazását írja elő. Továbbá a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a mértékű jótállási biztosítékot ír elő Közbeszerzési Dokumentumok 6. pontjában foglaltak szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az EKR portálon keresztül történik a bontás.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján.A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt.40§(1)bekezdése alapján a https://ekr.gov.hu/ igénybevételével bonyolítja le. AK felhívja az Ajánlattevők (AT) figyelmét, hogy az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani. 2)AT ajánlatának a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek.szerinti összes adatot. 3) Csatolni kell az a közbeszerzési dokumentumok (KD) szerinti cégokmányokat; 4)AT-nek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás folyamatban.Folyamatban lévő vált.bej-i elj.esetében AT-nek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott vált.bej-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.5)AT csatolja a Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozatát a felhívás feltételeire,a szerz.megkötésére,teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.6)AT köteles a Kbt. 66.§(6)bek. rendelk. alapján megjelölni a) a közbesz.-nek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben AT nem kíván alvállalkozót igénybe venni,a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni kell 7)A Kbt.134.§(5)bek. szerint nyilatkozat csatolandó a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. 8)AK a hp.lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosítja.AK a Kbt.71.§ (6) bek.ének megfelelően nem rendel el újabb hp.-t arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 9)A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 10)AK a szerz.telj.érdekében nem teszi lehetővé az önállóan vagy közös ajánlatot benyújtó nyerteseknek gazdasági társaság,illetve jogi személy(projekttársaság) létrehozását. 11)AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)bek.e) pontját.12)Az eljárás a Kbt. 53.§(6)bek. alapján kerül megindításra,tekintettel arra, hogy AK a tárgyi eljárás vonatkozásában támogatási szerz. módosítást fog benyújtani. AK a támogatásra irányuló igény(támogatási szerz.módosítás) el nem fogadását olyan körülménynek tekinti,amely miatt az eljárás ajánlati részeit eredménytelenné nyilváníthatja.13) AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti,hogy az ajánlati köt. időtartama 60 nap.14)FAKSZ: dr.Csoboth Zília (lajstromszám:00146) 14)Kiegészítés a II.2.7. ponthoz az 1-3. ajánlati részekben: A 24 hónap a szerződés hatályba lépéstől számítódik. A hatályba lépés feltétele a támogatási szerződés módosítás elfogadása. Az üzembe helyezés megkezdése – AK előzetes hozzájárulása nélkül - nem lehet korábbi, mint a teljesítés véghatáridejét megelőző 30. nap. Nyertes ajánlattevő a gép átadás-átvételével előteljesíthet, de ebben az esetben saját költségén sérülésmentesen tárolnia kell a gépet annak leszállításáig. A szállításnak az üzembe helyezés megkezdésére kell megtörténnie, annál korábbi időpontban nem lehetséges.15) AK az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése estén - az ajánlatok értékelés során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. 16) AT szakmai ajánlatként köteles megnevezni a megajánlott eszköz gyártóját, konkrét típusát és származási helyét. 17)A III.2.2. pont folytatása: kés-i kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5%/naptári nap,maximum 20%; Meghiú-i kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a. 18)AT csatoljon a KD 15.pontja szerinti gyártóművi nyilatkozatot (megajánlott gép műszaki megfelelőségéről) 19)A további információk a KD-ban részletesen kifejtésre kerülnek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák