Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15439/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Móri u. 8 szám alatti 4100/2 hrsz számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27762505
Postai cím: Honvéd Utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Móri út 8. szám alatt irodaépület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001051432019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Móri út 8. szám alatti 4100/2 hrsz számú ingatlanon irodaépület teljes körű kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, és azt a döntést hozta, hogy sem a beszerzés tárgyának jellege, sem a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a beszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező építési beruházás egységes rendszert képez, ezért szükséges a feladatok egységes keretek közötti, összehangolt ellátása, különösen a kivitelezői felelősséggel összefüggésben felmerülő és az esetleges jótállási igények érvényesíthetősége szempontjából. A beszerzés tárgyának részekre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, így nem lenne biztosított a közpénzek hatékony felhasználása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Móri út 8. szám alatt irodaépület kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213150-9
45220000-5
45221250-9
45310000-3
45315600-4
45331000-6
45350000-5
71220000-6
45332000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Móri u. 8 szám alatti 4100/2 hrsz számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó iroda épület szintszáma földszint + emelet + galéria. A tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 231.0 m2
Építészeti munkarészek:
Az épület alapszerkezetei alapozási síkja a jelenlegei terepszint alatt ~4,0 m, és 130 cm-es átmérőjű 3,00 mély kútalapok kerültek kiosztásra. A kútalapok tetején 40-60 cm széles 55 és 85 cm magas monolit vasbeton talp gerendarendszer készül.
A fő függőleges tartószerkezeti elemek falazott szerkezetek.
Az irodaépület földszint és emelet feletti monolit vasbeton síklemez födéme 20 cm-es szerkezeti vastagsággal készül, a koporsó födém szintén.
Az elkészült koporsófödémre külső oldali hőszigetelés készül, majd a tetőhéjazat CREATON DOMINO NUANCE vagy azzal egyenértékű palaszürke engóbozott cserépfedés.
A tető vízelvezetését fekvőeresz csatorna biztosítja.
A homlokzati nyílászárók háromrétegű, hőszigetelő üvegezésű, SHÜCO vagy azzal egyenértékű rendszerű AWS 75 vagy azzal egyenértékű profilokból készülnek, és a nyugat homlokzat emeleti ablakai KRÜLLUNG Horiso vagy azzal egyenértékű kültéri textilroló árnyékolót kapnak. TX-GE vagy azzal egyenértékű külső téri textilárnyékoló szerkezet, látszó sajtolt alu burkolat.
A külső terek födémsíkjainak kialakításához kültéri függesztett álmennyet készül.
A homlokzati falak hőszigetelése után a végleges felületképzés BAUMIT Nanopor Top vagy azzal egyenértékű vékonyvakolat.
A padlófelületeken mind az irodákban, mind a vizes helyiségekben VYNIL GRABO Silver Knight vagy azzal egyenértékű és VYNIL GRABO Plank-IT wood vagy azzal egyenértékű padlóburkolat készül. A vizes helyiségek oldalfalai GRABO MURAVYL vagy azzal egyenértékű színes és fehér falburkolatot kapnak. A padlóburkolatok 8 cm magas festett fehér lécburkolatot kapnak lábazatként.
Az emeleti járható terasz, a főbejárati előlépcső, valamint a földszinti tereplépcsők FRIEDL Largo vagy azzal egyenértékű térkőburkolatot kap. A tereplépcsőknél szükséges támfal FRIEDL LINEA vagy azzal egyenértékű 60x20x15 cm méretű falazókőből készülnek, lefedése rendszer fedlapokkal történik. A kültéri lépcső és a terasz mellvéd és a széles párkány előregyártott UHPC betonlap burkolatot kapnak. A lépcső járófelülete csúszásgátló kialakítású.
Nem burkolt területek szükséges mennyiségű fekete földterítését követően sportfű keverékkel lesznek füvesítve. A nyugati homlokzat előtti zöldfelületbe 8 db előnevelt nyári orgona bokrot kell telepíteni.
Épületgépészeti munkarészek:
Vízellátás-csatornázás:
Épületen kívüli vízóra akna készül. Hideg-meleg-cirkulációs vezeték kiépítésre kerül.
Anyaga: réz illetve ötrétegű cső, szigetelve. (70 fm)
Szennyvíz vezeték anyaga: PE, KG-PVC és PVC cső (165 fm)
Szaniterek: Alföldi porcelán, fehér színben
Fűtés:
Részben távfűtésről valamint hőszivattyúval.
Csővezeték anyaga: kívül horganyzott cső, pressz idomokkal illetve ötrétegű cső, helyenként szigetelve. (354 fm)
Hőleadók: radiátorok (9 db) és fain-coilok (8 db) szabályozó szelepekkel
Hűtés:
Frekventált helyiségekben folyadék hűtővel, fain-coilokkal. (1 db folyadékhűtő)
Szellőzés:
Vizes blokkokban világításról kapcsolható ventilátorral. (6 db)
Frekventált helyiségekben hővisszanyerös szellőztetéssel, elektromos előmelegítéssel.
Vezeték anyaga: spirálkorcolt acélcső, acél idomokkal. (120 fm)
Hangcsillapító NA250 (4 db)
Hővisszanyerős szellőztető (2 db)
Külső közmű:
Vízellátás: KPE cső 1” védőcsőben (37 fm)
Szennyvízvezeték: KG-PVC cső NA160 (12 fm)
Tisztító akna: D1000 (1 db)
Közúti burkolat bontás és helyreállítás (33 m2)
Erős és gyengeáramú munkarészek
Feladat a megvalósítandó épület külső és belső teljes erős és gyengeáramú hálózat kiépítése.
A kivitelező munkaterülete a mérőhely kiépítésénél kezdődik és tartalmazza a teljes erős és gyengeáramú rendszerek kiviteli szintű megvalósítását 1. osztályú minőségben.
A létesítendő hálózat tartalmaz 84 db dugaszoló aljzatot.
A világítás 97db LED fényforrású lámpatestet tartalmaz.
2400 m kábelszerű vezeték készül 1200 fm védőcsőbe szerelve.
A közcélú hálózatra a méretlen kábelek az EON közcélú elosztó szekrényében kialakított csatlakozási pontban kapcsolódnak. A betápláló kábelek az előre beépített, fűzhető kialakítású védőcsövön (DN63) keresztül bevezetve, alulról csatlakoznak a fogyasztásmérő elosztóba.
A potenciálrögzítő földelést a fogyasztásmérő elosztóban a betápláló kábel PEN vezető kapcsára kell csatlakoztatni. A fogyasztásmérő elosztókban kell kialakítani az épületek központi EPH csomópontját.
Az elosztókat maszkos kivitelűre kell kiépíteni. Az elosztó betápláló mezőjébe csatlakozik a betápláló kábel.
Az épületek külső részére az oldalfalra, a bejáratok közelébe készülő világítást IP44-es kivitel. A kültéri világítások működtetése alkonykapcsolóval ill. mozgásérzékelővel történik.
Szereléstechnika
Az épületekben védőcsöveket kell használni a falakban és aljzatban való elhelyezéssel.
A földszinti álmennyezet felett osztott kábeltálcát kell elhelyezni az alaprajz szerint.
Az aljzatban történő elhelyezésnél a védőcsövezést a beton beöntés előtt kell kialakítani!
Az erősáramú és a gyengeáramú kábeleket minden esetben külön védőcsőben kell vezetni!
A belső vezeték hálózatot az elosztó berendezésektől kiindulva tisztán sugaras elosztási rendszerben készül.
A dugaljhálózat kábelezését minimum 2,5-es réz vezetékkel kell megvalósítani.
A nedves helységekben a csatlakozásokat az MSZ HD 60364-7-701:2007 szerint kell kialakítani!
Az épületben beépítésre kerülő egyéb berendezések, gépészeti berendezések, megtáplálása is szükséges.
Gyengeáram
A gyengeáramú hálózat elemeinek internet (strukturált) hálózat, riasztó) villamos megtáplálása szükséges.
Az épületbe az adatátviteli kábelek (min Cat6 UTP) a villamos hálózat vezetékeitől, kábeleitől külön kell vezetni.
A riasztórendszer kültéri hang és fényjelző és mozgásérzékelőkből épülne ki.
Villámvédelem
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti villámvédelmet kell létesíteni!
Folytatás a VI.3.12.pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt teljesítési határidő (szerződés hatálybalépésének napjától számítva a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, naptári napokban megadva) – minimum 300- maximum 330 naptári nap  20
2 3. Kivitelezési és építési munkára vállalt jótállás mértéke (minimum 12 hónap-maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.4.) ponthoz: Ajánlatkérő az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű keretösszeget (tartalékkeretet) biztosít, amelynek részletes szabályait a KD tartalmazza.
Ajánlatkérő műszaki ellenőrzést biztosít.
II.2.7) ponthoz: A szerződés teljesítésének határideje legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 330 naptári nap, amelynél kedvezőbb vállalást Ajánlatkérő az értékelési szempontok között értékel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatban az ajánlattevőnek – összhangban a Kbt. 114. § (2) bekezdésével - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján arra vonatkozó egyszerű nyilatkozatot kell csatolnia, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlattevőnek továbbá az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a), b) vagy d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a), b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy megfelel a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat a jelen eljárást megindító felhívás feladását napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (lakó- és/vagy középület teljes körű kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (3) bekezdése alapján - ha az ajánlattevő a P.1. pontja szerinti nyilatkozatot azért nem tudja megtenni, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében a P.1. pontban előírt igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 198 millió HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (lakó- és/vagy középület teljes körű kivitelezése) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele pedig nem éri el összesen a nettó 148 millió HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (lakó-és/vagy középület teljes körű kivitelezése) referenciáinak ismertetése.
A referenciák ismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, címe),
- a szerződés tárgya, mennyisége, rövid ismertetése (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető (kivitelezett –lakó-és/vagy középület alapterülete m2)),
- teljesítés ideje (kezdési időpont és befejezési időpont (ÉV/HÓNAP/NAP)) és helye,
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
A Korm. rend. 23. § szerint a referenciákat az ajánlattevő (közös ajánlattevő) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által adott nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M.2. A Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozat azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezéséről, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatának ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek (szervezetek) végzettségének, képzettségének és szakmai tapasztalatának igazolására az alábbiakat kell benyújtani:
- szakembereket bemutató nyilatkozat, amelyben megjelölésre kerül a szakemberek neve, az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt képesítése és szakmai tapasztalata, valamint milyen jogviszony keretében kerülnek bevonásra a szerződés teljesítésébe;
- szakemberek által saját kezűleg aláírt önéletrajz, olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen eldönthető;
- szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, amely értelmében az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során folyamatosan és személyesen Ajánlatkérő rendelkezésére áll, és nincs más olyan kötelezettsége a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely az e szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná;
- szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata. Egyenértékű képesítésre történő hivatkozás esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolnia szükséges.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében az M.1.-M.2. pontban igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évből (60 hónap) legalább 1 db összesen legalább 205m2 nettó alapterületű lakó-és/vagy középület teljes körű kivitelezése vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Folyamatban lévő referencia bemutatása esetén kizárólag a részteljesítéssel lezárult referenciákat veszi figyelembe Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladását megelőző öt év (60 hónap)] alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik:
M.2/1. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű – jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2/2. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű – jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2/3. legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű – jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az előírt szakmai alkalmassági követelmények tekintetében (M.2/1-M.2/3. pont) egy szakember több alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez is megjelölhető.
A szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában, mely szerződéskötési feltételnek minősül.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és jóteljesítési biztosíték adásához nem köti.
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződés szerinti - tartalékkeret nélküli - teljes nettó ellenszolgáltatás 1 %-a késedelmes naponként. A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb a szerződés szerinti - tartalékkeret nélküli - teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a szerződés szerinti - tartalékkeret nélküli - teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés szerinti - tartalékkeret nélküli - teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállás: A szerződésszerűen elvégzett komplett kivitelezési és építési feladatok tekintetében nyertes ajánlattevőnek – az értékelési szempontok között értékelésre kerülő – vállalásának megfelelő időtartamú teljes körű jótállást köteles biztosítani. A beépített anyagok, alkatrészek tekintetében pedig a gyártó/forgalmazó által előírt jótállási időtartamot köteles vállalni az ajánlattevő. A jótállási idő a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek feltételeit a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget Ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a munkaterület átadását követő 3 munkanapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlából kerül elszámolásra, azaz levonásra. Nyertes ajánlattevő köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani.
A nyertes ajánlattevő legfeljebb 3 darab részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be az általa meghatározott pénzügyi és műszaki teljesítési ütemtervben foglaltaknak megfelelően, illetve a szerződéstervezetben részletezettek szerint, tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (4) és (5) bekezdés rendelkezéseire is.
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámla és a végszámla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A számla nem határidőben történő kiegyenlítése kapcsán irányadó a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése.
Ajánlatkérő - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B § alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a Kbt. 135. § (1), (2), (5) és (6) bekezdései. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé az önálló ajánlattevőként nyertes ajánlattevő vagy a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001051432019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdés és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A nettó ajánlati ár szempont (1.) és a vállalt teljesítési határidő (2.) esetében a fordított arányosítás módszere, a kivitelezési és építési munkára vállalt jótállás (3.) esetében az egyenes arányosítás módszere. Részletesen: KD
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: II.2.4. pont folyt:
Nyertes Ajánlattevő egyéb feladatai:
- Ajánlattevő feladata a keletkező hulladék, veszélyes hulladék deponálása, és engedélyezett lerakóhelyre történő dokumentált elszállítása.
- Ajánlattevő feladata az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció. ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata, aktualizálása, módosítása Ajánlatkérővel egyeztetve.
- Elektronikus építési napló megnyitása Ajánlatkérő kötelessége, mely a munkaterület átadás megkezdése előtti időpontig meg kell történjen, annak vezetése az Ajánlattevő felelőssége. Ajánlattevő feladata a felelős műszaki vezető biztosítása.
- Az összes organizációs költséget tartalmaznia kell az ajánlatnak. Kötelezően kihelyezendő tájékoztatótábla Ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
- Közterület foglalási engedély megkérése az Ajánlattevő feladata és költsége.
- Az engedélyezési eljárás hatósági díjait az Ajánlattevő előlegezi, és az Ajánlatkérő viseli.
- Ajánlattevő feladata és költsége az építőanyagok tárolása és őrzése.
- Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás során valamennyi jogszabályban előírt dokumentumot köteles az Ajánlatkérő részére átadni.
- Anyagmozgatási feladatok ellátása, gépjárműpark biztosítása.
- Fel- ill. levonulási munkák.
- Tereprendezési munkák.
Ajánlattevőt terheli a kivitelezéshez szükséges energia és közüzemi szolgáltatások költsége. Ajánlatkérő elszámolómérővel ellátott csatlakozási pontokat biztosítja, a szolgáltatások költségét a mérőóra állás alapján az Ajánlattevő fizeti.
1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Időpont: 2019.08.26. 10:00 Találkozási hely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 8.
2.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő felolvasólapot az EKR-ben kitöltve, valamint ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
3.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
4.Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak Ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt.35.§ (2)-(3) bek.] A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
5.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, illetve meghatalmazás esetén meghatalmazást.
6.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve. Az ajánlati árnak a teljes megvalósításra kell vonatkoznia, melyről az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ajánlatevőnek szakmai ajánlatként az ajánlathoz csatolnia kell az építési beruházás megvalósítására vonatkozó pénzügyi és műszaki teljesítési részletes ütemtervet.
9. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában szigorúbban állapította meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
10. Ajánlattevő az ajánlattétel során köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a közbeszerzés tárgyának (építési kivitelezési munkák) megfelelő, legalább 38 millió Ft/éves és 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítási biztosítást köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára legalább az előírt mértékig kiterjeszti.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges