Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15461/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Állat - és Növénykert
Teljesítés helye:Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és plakát terjesztők leadási helyei, Budapest;Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és terjesztők leadási helyei, országosan;Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és plakát terjesztők leadási helyei, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;HTS-ART Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:fővárosi önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állat- és növénykert üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Állat - és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69245691
Postai cím: Állatkerti Körút 6-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbeszetender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: fővárosi önkormányzati intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állat- és növénykert üzemeltetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000510442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert részére különböző nyomdai szolgáltatások biztosítására, tételes elszámolás mellett, az I-II-III. ajánlati részeknek megfelelően.
V.2. Folyt. 1.:
cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
8. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos nyilvántartása szerinti a hatályos cégadatokat tartalmazó releváns dokumentum nyújtandó be egyszerű másolatban eredeti nyelven és felelős magyar fordításban.
9. A Kbt. 113.§ (2) bekezdés szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, akiknek ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást ás dokumentációt megküldte.
10. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
Folyt. II.2.4. (1rész)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ofszet - Különféle óriásplakát; Citylight plakát
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és plakát terjesztők leadási helyei, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére nyomdai szolgáltatások megrendelése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
A megrendelésre kerülő nyomdai szolgáltatások különféle termék előállítására és leszállítására irányulnak, az egyes termékek tételes felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás tartalmazza.
1. Ajánlati rész - ofszet: Különféle óriásplakát; Citylight plakát
Tervezett éves mennyiség:
Óriásplakát: 440 darab + 30 %
Citylight plakát: 110 darab + 30 %
A részletes paramétereket, méreteket, színkövetelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a megjelölt teljes keretösszeg kimerítésére, és a fent szereplő összes tétel lehívására nem vállal kötelezettséget.
V.2. folyt. 2.:
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra! A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
13. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. A Kbt. 41/A. § irányadó.
14. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem Magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlati felhívás III.1.2) P1 pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott év utolsó napján érvényes devizaárfolyam az irányadó.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
16. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.
21. Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
Folyt. II.2.10.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szállítási határidő az előkészített nyomdai anyag elektronikus megküldésétől számítva (munkanapban megadva, minimum 2, maximum 10) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Mennyiség szerinti nettó ajánlati árak összesen Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tételek:
Az ajánlattevőként szerződő félnek (vállalkozó) vállalnia kell, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) által kikötött opciós joga alapján a megrendelőnek, a műszaki leírásban szereplő 1-2 tételek esetében a megjelölt mennyiségekre vonatkozó, egyoldalú megrendelésé(ei)t az ajánlat tatalma szerint teljesíti.
Megrendelő a szerződés teljes futamideje alatt bármikor és a keretmennyiség kimerüléséig korlátlan alkalommal jogosult a megjelölt példányszám szerinti megrendelésre.
Vállalkozó az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Megrendelő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
V.2. folyt. 3.:
22. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések, stb. megajánlását is elfogadja. Adott esetben az egyenértékűség igazolására Ajánlattevő csatolja ajánlatához a megajánlott eszköz, berendezés részletes funkcionális leírását, paramétereit, főbb jellemzőit tartalmazó, hitelt érdemlő dokumentumot, mely alapján Ajánlatkérő egyértelműen és kétséget kizáróan képes megállapítani az adott berendezés egyenértékűségét. Erre vonatkozó további információt a műszaki leírás tartalmaz. Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
25. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.
28. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, értékelését valamint valamennyi eljárási cselekményt a hirdetménnyel induló nyílt eljárások szabályai szerint folytatja le.
29. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást - Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő részéről
31. az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Erdei Gábor, lajstromszáma:01061; dr. Orbán Krisztina, lajstromszáma: 00367
Folyt. II.2.4. (2 rész)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ofszet - különféle nyomtatványok és kiadványok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és terjesztők leadási helyei, országosan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére nyomdai szolgáltatások megrendelése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
A megrendelésre kerülő nyomdai szolgáltatások különféle termék előállítására és leszállítására irányulnak, az egyes termékek tételes felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás tartalmazza.
2. Ajánlati rész – ofszet: Különféle nyomtatványok és kiadványok (szórólap, füzet, jegy, névjegy, bérlet, utalvány, könyv, magazin)
Tervezett éves mennyiség:
Szórólap I. – 10.000 darab + 30 %
Szórólap II. – 10.000 darab + 30%
Szórólap III. – 60.000 darab + 30 %
Szórólap IV. – 450.000 darab + 30 %
Zoopedagógiai füzet – 1.500 darab + 30 %
Bérlet – 1000 darab + 30 %
Intézményi bérlet – 500 darab + 30 %
Elővételi jegy – 25.000 darab + 30 %
Meghívó – 1.600 darab + 30.%
Belépőjegy – 2.000 darab + 30 %
Névjegy – 5.000 darab + 30 %
Ajándékutalvány – 5.000 darab + 30 %
Szolgáltatói jegy – 7.000 darab + 30 %
Könyv I. – 4.000 darab + 30 %
Könyv II. – 1.200 darab + 30 %
Oktatási kiadvány (A5) – 3.000 darab + 30 %
Oktatási kiadvány (210*297) – 500 darab + 30 %
Állatvilág Magazin – 21.000 darab + 30%
A részletes paramétereket, méreteket, színkövetelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a megjelölt teljes keretösszeg kimerítésére, és a fent szereplő összes tétel lehívására nem vállal kötelezettséget.
V.2. folyt. 4.:
32. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
33. A teljesítéssel kapcsolatban előteljesítés biztosított. Ajánlatkérőként szerződő fél alkalmazza a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az ajánlattevőként szerződő fél előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.
35. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
36. Figyelemmel arra, hogy a szerződés teljesítésének nyelve magyar, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés során magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkező szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretének hiányából adódó minden következményt, beleértve a szaktolmács, illetve szakfordítás biztosítását, illetve mindezek költségét is, minden esetben Vállalkozó viseli. A szaktolmács, illetve szakfordítás teljes költsége Vállalkozót terheli.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában műszaki-pénzügyi ajánlatot kell benyújtania, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező részletes ártáblázatnak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A próbanyomat leadása az előkészített nyomdai anyag elektronikus megküldésétől számítva (munkanapban megadva, minimum 1 maximum 3) 15
2 2. Szállítási határidő a próbanyomat elfogadásától számítva (munkanapban megadva) 15
3 2.1 Szállítási határidő a próbanyomat elfogadásától számítva (munkanapban megadva, minimum 1, maximum 5) – Szórólap I.; II.; III.; IV.; Zoopedagógiai Füzet 3
4 2.2 Szállítási határidő a próbanyomat elfogadásától számítva (munkanapban megadva, minimum 2, maximum7) – Jegy, névjegy, bérlet, meghívó, ajándékutalvány 3
5 2.3 Szállítási határidő a próbanyomat elfogadásától számítva (munkanapban megadva, minimum 5, maximum 10) – Könyv I.; II 3
6 2.4 Szállítási határidő a próbanyomat elfogadásától számítva (munkanapban megadva, minimum 1, maximum 5) – Oktatási kiadvány (A5); Oktatási kiadvány (210*297) 3
7 2.5 Szállítási határidő a próbanyomat elfogadásától számítva (munkanapban megadva, minimum 4, maximum 10) – Állatvilág Magazin (210*297) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Mennyiség szerinti nettó ajánlati árak összesen Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tételek:
Az ajánlattevőként szerződő félnek (vállalkozó) vállalnia kell, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) által kikötött opciós joga alapján a megrendelőnek, a műszaki leírásban szereplő 3-23 tételek esetében a megjelölt mennyiségekre vonatkozó, egyoldalú megrendelésé(ei)t az ajánlat tatalma szerint teljesíti.
Megrendelő a szerződés teljes futamideje alatt bármikor és a keretmennyiség kimerüléséig korlátlan alkalommal jogosult a megjelölt példányszám szerinti megrendelésre.
Vállalkozó az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Megrendelő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontok között a 2.1-2.5 szempontok a 2. értékelési szempont alszempontjai.

II.2.1)
Elnevezés: digitális - különféle plakát és meghívó
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Az ajánlatkérő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és plakát terjesztők leadási helyei, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére nyomdai szolgáltatások megrendelése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
A megrendelésre kerülő nyomdai szolgáltatások különféle termék előállítására és leszállítására irányulnak, az egyes termékek tételes felsorolását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás tartalmazza.
3. Ajánlati rész - digitális: Különféle plakát és meghívó
Tervezett éves mennyiség:
Plakát I. – 500 darab + 30 %
Plakát II. – 800 darab + 30 %
Plakát III. – 800 darab + 30 %
Plakát IV. – 100 darab + 30 %
Plakát V. – 100 darab + 30 %
Meghívó – 500 darab + 30 %
A részletes paramétereket, méreteket, színkövetelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a megjelölt teljes keretösszeg kimerítésére, és a fent szereplő összes tétel lehívására nem vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szállítási határidő az előkészített nyomdai anyag elektronikus megküldésétől számítva (munkanapban megadva, minimum 2, maximum 10) – Plakát I.; II.; III.; IV.; V.; Meghívó 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Mennyiség szerinti nettó ajánlati árak összesen Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tételek:
Az ajánlattevőként szerződő félnek (vállalkozó) vállalnia kell, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) által kikötött opciós joga alapján a megrendelőnek, a műszaki leírásban szereplő 24-40 tételek esetében a megjelölt mennyiségekre vonatkozó, egyoldalú megrendelésé(ei)t az ajánlat tatalma szerint teljesíti.
Megrendelő a szerződés teljes futamideje alatt bármikor és a keretmennyiség kimerüléséig korlátlan alkalommal jogosult a megjelölt példányszám szerinti megrendelésre.
Vállalkozó az opcionális megrendelés teljesítésére az általa az adott tételre megajánlott ajánlati egységár alapján kalkulált áron köteles.
Megrendelő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ofszet - Különféle óriásplakát; Citylight plakát
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57683931
Postai cím: Hídépítő Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: bigprinthungary@bigprint.eu
Telefon: +36 14640800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14640809
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11787332243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Adu-press nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19706616
Postai cím: Fáy Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13120641241

Hivatalos név: BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57683931
Postai cím: Hídépítő Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11787332243

Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243

Hivatalos név: K.M.H. Print Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94134650
Postai cím: Késmárk Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14766181242

Hivatalos név: Print Brokers Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94882515
Postai cím: Közép Utca 16
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12980088208

Hivatalos név: HTS-ART Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14282146
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12109450242

Hivatalos név: VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88648125
Postai cím: Bécsi Út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10312577241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: ofszet - különféle nyomtatványok és kiadványok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HTS-ART Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14282146
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209342242
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14034437
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12109450242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Adu-press nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19706616
Postai cím: Fáy Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13120641241

Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243

Hivatalos név: K.M.H. Print Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94134650
Postai cím: Késmárk Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14766181242

Hivatalos név: Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70978515
Postai cím: Bulcsú Utca 4
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26515418213

Hivatalos név: HTS-ART Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14282146
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12109450242

Hivatalos név: VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88648125
Postai cím: Bécsi Út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10312577241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: digitális - különféle plakát és meghívó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57683931
Postai cím: Hídépítő Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: bigprinthungary@bigprint.eu
Telefon: +36 14640800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14640809
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11787332243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Adu-press nyomda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19706616
Postai cím: Fáy Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13120641241

Hivatalos név: BIGPRINT HUNGARY Nyomdai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57683931
Postai cím: Hídépítő Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11787332243

Hivatalos név: R-Copy PLUS Nyomdaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58423626
Postai cím: Vörösmaty Utca 46–48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11796598242

Hivatalos név: K.M.H. Print Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94134650
Postai cím: Késmárk Utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14766181242

Hivatalos név: Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70978515
Postai cím: Bulcsú Utca 4
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26515418213

Hivatalos név: VIRTUOZ Kiadó és Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88648125
Postai cím: Bécsi Út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10312577241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges