Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15532/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:Nagyvenyim, 6219.j. út 411 Hrsz Nagyvenyim, Piactéri út 279 Hrsz Nagyvenyim, Fő utca 283 Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48704504
Postai cím: Fő Utca 43.
Város: Nagyvenyim
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2421
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Kaiser Katalin
Telefon: +36 25507460
E-mail: venyimpolgarmester@invitel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyvenyim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyvenyim.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000883782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedést segítő beavatkozások Nagyvenyim településközpontjában.
2. A Piac tér 6219-es j. úti útcsatlakozás megfelelő paraméterekkel történő biztonságos kialakítása.
Gyalogos, kerékpáros és a gépjárművel közlekedők biztonságát szolgáló létesítmények kialakítása a meglévő vízelvetési struktúrák felhasználásával. Elválasztott kétirányú gyalog- és kerékpárút kiépítése 163 m hosszan, 2 db 3,0 méter széles gyalogos átkelőhely kialakítása. A Piactéri úti útcsatlakozás átépítése, az út szélesítése 7,00 méterre a 0+005 – 0+060 km szelvények között, bal oldalon R=10 m, jobb oldalon R= 12 m lekerekítő ívekkel. A 0+060 – 0+300 km szelvények között útburkolat szélesítés 6,00 méterre. A 0+235 – 0+270 km szelvények között a Fő utca csatlakozás átépítése. A forgalom terelő sziget átépítése. A szükséges helyeken profilmarás, mélymarás. A Fő utca 0+010 – 0+360 km sz. között új aszfaltréteg beépítése, a forgalom lassításához sávelhúzások készítése.
Nagyvenyim településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése vállalkozási szerződés keretében Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedést segítő beavatkozások Nagyvenyim településközpontjában; A Piac tér 6219. j. úti útcsatlakozás megfelelő paraméterekkel és biztonságos kialakítása. Jelen beruházásban tervezett létesítmények a meglévő közút (6219 j. út) forgalmi rendjét, nyomvonalát, vonalvezetését, nem változtatják meg. A létesítmények a gyalogos, kerékpáros és a gépjárművel közlekedők biztonságát szolgálják. A vízelvetés kialakításánál a meglévő vízelvetési struktúrákat használjuk fel. A 6219. j. út (Mezőfalvi út) szelvényezés szerinti jobb oldalára az 4+510 km és az 4+675 km szelvények között elválasztott kétirányú gyalog- és kerékpárút létesül. Az elválasztott kétirányú gyalog- és kerékpárút vonalvezetése gyakorlatilag egyenes, a kerékpárút vonalvezetése a kikerülendő kerítések miatt a 4+574 és a 4+601 km szelvények között egy enyhe ívpárral vált nyomvonalat. A 6219. j. út 4+661 km szelvényébe 3,0 méter széles gyalogos átkelőhely készül. A Piactéri út 6219. j. úti útcsatlakozása átépítésre kerül a Piactéri út irányába. A Piactéri út szélesítése (7,00 méterre) a 0+005 – 0+060 km szelvények között, bal oldalon R=10 m, jobb oldalon R= 12 m lekerekítő ívekkel történik. A 0+060 – 0+300 km szelvények között az útburkolat szélesítését végezzük el 6,00 méterre. A 0+235 – 0+270 km szelvények között a Fő utca csatlakozás átépítését valósítjuk meg. A forgalom terelő sziget szintén átépítésre kerül. A Piactéri úton a szükséges helyeken profilmarást, a szélesítésnél pedig a szükséges szélességben mélymarást végzünk. A Fő utca 0+010 – 0+360 km sz. között új aszfaltréteg kerül beépítésre. A szelvények között a magas forgalom miatt a forgalom lassításához sávelhúzásokat alakítunk ki. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve
szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64839386 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45233142-6
45233162-2
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Nagyvenyim, 6219.j. út 411 Hrsz
Nagyvenyim, Piactéri út 279 Hrsz
Nagyvenyim, Fő utca 283 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedést segítő beavatkozások Nagyvenyim településközpontjában.
2. A Piac tér 6219-es j. úti útcsatlakozás megfelelő paraméterekkel történő biztonságos kialakítása.
Gyalogos, kerékpáros és a gépjárművel közlekedők biztonságát szolgáló létesítmények kialakítása a meglévő vízelvetési struktúrák felhasználásával. Elválasztott kétirányú gyalog- és kerékpárút kiépítése 163 m hosszan, 2 db 3,0 méter széles gyalogos átkelőhely kialakítása. A Piactéri úti útcsatlakozás átépítése, az út szélesítése 7,00 méterre a 0+005 – 0+060 km szelvények között, bal oldalon R=10 m, jobb oldalon R= 12 m lekerekítő ívekkel. A 0+060 – 0+300 km szelvények között útburkolat szélesítés 6,00 méterre. A 0+235 – 0+270 km szelvények között a Fő utca csatlakozás átépítése. A forgalom terelő sziget átépítése. A szükséges helyeken profilmarás, mélymarás. A Fő utca 0+010 – 0+360 km sz. között új aszfaltréteg beépítése, a forgalom lassításához sávelhúzások készítése.
Nagyvenyim településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése vállalkozási szerződés keretében
Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedést segítő beavatkozások Nagyvenyim településközpontjában;
A Piac tér 6219. j. úti útcsatlakozás megfelelő paraméterekkel és biztonságos kialakítása.
Jelen beruházásban tervezett létesítmények a meglévő közút (6219 j. út) forgalmi rendjét, nyomvonalát, vonalvezetését, nem változtatják meg. A létesítmények a gyalogos, kerékpáros és a gépjárművel közlekedők biztonságát szolgálják. A vízelvetés kialakításánál a meglévő vízelvetési struktúrákat használjuk fel.
A 6219. j. út (Mezőfalvi út) szelvényezés szerinti jobb oldalára az 4+510 km és az 4+675 km szelvények között elválasztott kétirányú gyalog- és kerékpárút létesül. Az elválasztott kétirányú gyalog- és kerékpárút vonalvezetése gyakorlatilag egyenes, a kerékpárút vonalvezetése a kikerülendő kerítések miatt a 4+574 és a 4+601 km szelvények között egy enyhe ívpárral vált nyomvonalat.
A 6219. j. út 4+661 km szelvényébe 3,0 méter széles gyalogos átkelőhely készül.
A Piactéri út 6219. j. úti útcsatlakozása átépítésre kerül a Piactéri út irányába. A Piactéri út szélesítése (7,00 méterre) a 0+005 – 0+060 km szelvények között, bal oldalon R=10 m, jobb oldalon R= 12 m lekerekítő ívekkel történik. A 0+060 – 0+300 km szelvények között az útburkolat szélesítését végezzük el 6,00 méterre. A 0+235 – 0+270 km szelvények között a Fő utca csatlakozás átépítését valósítjuk meg. A forgalom terelő sziget szintén átépítésre kerül. A Piactéri úton a szükséges helyeken profilmarást, a szélesítésnél pedig a szükséges szélességben mélymarást végzünk.
A Fő utca 0+010 – 0+360 km sz. között új aszfaltréteg kerül beépítésre. A szelvények között a magas forgalom miatt a forgalom lassításához sávelhúzásokat alakítunk ki.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Oszcillációs tömörítés alkalmazása (I/N)  20
2 3. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00026
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64839386
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási, előkészítési, szegélyezési és térburkolási munkák, közvilágítási munkák, forgalomtechnikai munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95099224
Postai cím: Mártírok útja 38
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: cesr@cesr.hu
Telefon: +36 209220736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917207
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207

Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95099224
Postai cím: Mártírok útja 38
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges