Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15541/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Újfehértó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 13. sz. – 1883 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57556602
Postai cím: Szent István Út 10
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Sándor
Telefon: +36 42290000
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Fax: +36 42290003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Újfehértó Zöld város TOP-2.1.2.”
Hivatkozási szám: EKR000819862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A "Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón” TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00035 tárgyú projekt keretében tervezett játszótér és a hozzá kapcsolódó zöldfelület kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján. (Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás a tárgyi projekten belül, kizárólag a 4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 13. sz. - 1883 hrsz.-ú ingatlanra tervezett játszótér és a hozzá tartozó zöldfelület kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozik!)
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának, jellegének, valamint az építéssel érintett munkaterület nagysága és elhelyezkedése alapján megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.
A tárgyi beruházás egy helyszínen, a 1883 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg, a kivitelezéssel érintett munkaterületek egymás közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A kivitelezés jellege kizárólag mélyépítési tevékenység (tájépítészet) A tervezett kivitelezés jellegéből adódóan nem osztható. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. A kivitelezés ütemezése, a különböző munkaterületek átadása egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban, tekintettel a földrajzilag összefüggő területet alkotó teljes építési területre. A beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
A beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a Közbeszerzési dokumentumban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra - amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi- vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség vonatkozásában irányadónak tekintendő továbbá, a Közbeszerzési dokumentációban (Segédlet) foglaltak!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Újfehértó Zöld város TOP-2.1.2.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45233228-3
77310000-6
45342000-6
37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 13. sz. – 1883 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül megvalósítandó építési munkák, létesítmények, építmények együttese a továbbiakban: "Létesítmény".
Tervezett létesítmények:
1 Kerítés:
A tervezési terület nyugati és déli oldalán található horganyzott acél oszlopos, drótfonatos kerítés áthelyezésre kerül a tervezési terület keleti és északi oldalára. Új kerítés készül a játszótér nyugati és déli oldalán, 120 cm magasságban, horganyzott acél oszlopokkal, ponthegesztett, 50x100 mm lyukméretű 2,5 mm átmérőjű kerítéssel RAL6005 zöld színben, 100/150cm méretű egyszárnyú ECO BASIC kapuval RAL6005 zöld színben.
2. Játékszerek telepítése: JÁTÉKVÁR (1 db), KÖTÉLCSÚSZDA (1 db), KÉTÜLÉSES+FÉSZEKÜLÉSES HINTA (1 db), MÉRLEGHINTA (1 db), RUGÓS JÁTÉK (1 db), EGYENSÚLYOZÓ GERENDA (1 db).
3. Kerti bútorok elhelyezése:
- KERÁKPÁR TÁROLÓ (5 ÁLLÁSOS) –1 db., PIHENŐPAD – 6 db, - SZEMÉTTÁROLÓ 25L – 3 db.
4. Új beton térkő díszburkolat építése a játszótér körül:
- a játszótéri játékok körüli eséstér folyami homokkal biztosítása, 50cm vastagságban.
-a játszótér körül szabálytalan vonalvezetéssel, változó szélességgel (min.1,20m) beton térburkolat járda készül, az építész terveken feltüntetett rétegrend szerint.
5. tervezett világítás: 5db kandeláber elhelyezése.
6. kamerarendszer kiépítés: A tervezett kültéri kamerák 3m magasságban kerülnek rögzítésre az újonnan telepített kandeláberekre (gyengeáram tervdokumentáció).
7. Csapadékvíz elvezetés
- 2db 80/60cm-es beton víznyelő akna 400*400mm-es C250-es öntöttvas víznyelő ráccsal 50cm mélységű iszapfogó fenékkialakítással;
- 2db egyenes DN 400/250 átfolyós G tisztítóakna műanyag PP-B anyagból;
- 2db nyaktag DN 400/250 átfolyós G tisztítóakna műanyag PP-B anyagból.
8. Földből kiemelkedő automata öntözőrendszer telepítése
9. Szükséges mennyiségű zöldfelület kialakítása lombos fákkal, ágyáscserjékkel, sövénnyel, füvesítéssel.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény használatba vételéhez, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Nyertes Ajánlattevő, az átadás-átvételi eljárás során, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles Ajánlatkérő részére átadni. Az átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása a Megrendelőnek szintén nyertes ajánlattevő feladatait képezi. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jelen közbeszerzési eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő szakember játszótér kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (db projekt)(min. 0 db - max.3 db) 20
2 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó Ajánlattételi ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00035
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Újfehértó Zöld város TOP-2.1.2.”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A „Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón a TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00035 azonosítószámú projekt keretében” („Újfehértó Zöld város TOP-2.1.2.” (EKR000833282018)) tárgyú, a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján EREDMÉNYTELEN tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez, az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Magyar-Parképítő Kft. Ajánlattevővel.

  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215

Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73197094
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209

Hivatalos név: Bátor Tüzép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70363410
Postai cím: Pócsi Út 128
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23363298215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges