Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15558/2019
CPV Kód:45315300-1
Ajánlatkérő:Szegedi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Rókusi Általános Iskola 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17605872
Postai cím: Bal Fasor 17-21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga-Nagy Szilvia
Telefon: +36 62795223
E-mail: szilvia.varga-nagy@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/szeged
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu/szeged
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rókusi Általános Iskola villamos rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000841922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szeged Rókusi Általános Iskola Fejlesztése keretén belül az iskola teljes villamos hálózatának
átépítését tervezi a beruházó. A jelenlegi villamos hálózat elavult, mára már szabványtalan lett. A
világítási hálózat ugyancsak elavult, rossz hatásfokú, szükséges annak felújítása. Szükséges
továbbá a meglévő informatikai hálózat, valamint a hangosítási rendszer átépítése. Az elektromos
hálózatok kialakítására vonatkozó rész az építésztervező által készített adatszolgáltatási tervek, a
helyszíni felmérés, az Építtetői egyeztetés, továbbá a funkció szerinti előírások, elvárások
figyelembevételével készült. A felújítás informatikai része ugyancsak ezen területeken történik. A
rendszer összefüggési tervek a teljes építményt tartalmazzák. kivitelezésre vonatkozó részek a
leírás, illetve a költség kiírások szerint történik. A hangosítás teljes építményt érintően kiépítendő.
A kivitelezés során kalkulálni kell azzal, hogy az iskolai tanítási idő alatt kell a kivitelezést
lefolytatni. Ezért szükséges a munkavédelmi előírások szigorú betartása, esetlegesen a szintek
szakaszonkénti kivitelezése! Az épületben a változatlanul maradó részek villanyszerelése a
létesítéskori, és a részleges felújítások idején érvényes szabványok szerint készült. A
megfelelőséget szabványossági vizsgálatuk igazolja.
A kiírt tartalomból opcionális elem a Pince felújítása és a II. emelet felújítása. Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására, nemleges döntés esetén és emiatt nyertes AT semmilyen követelést nem támaszthat. Az ajánlattételi felhívás és AT-k ajánlata magában foglalja az opció teljeskörű kivitelezési munkáinak ellátására irányuló feladatok elvégzését, ezáltal jelen Közbeszerzés tárgya és mennyisége, (az árazatlan költségvetése) kiterjed ezen, Megrendelő mérlegelési jogkörébe tartozó döntésétől függő opcionális kivitelezési munkák teljeskörű ellátására és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására. Ajánlatkérőként szerződő fél mérlegelési jogkörébe tartozó opció esetleges érvényesítése nem tekinthető a vállalkozói díj növekedésének. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg vagy a teljesítés során hívja le.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé
tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden
esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a
Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rókusi Általános Iskola villamos rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Rókusi Általános Iskola 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szeged Rókusi Általános Iskola Fejlesztése keretén belül az iskola teljes villamos hálózatának
átépítését tervezi a beruházó. A jelenlegi villamos hálózat elavult, mára már szabványtalan lett. A
világítási hálózat ugyancsak elavult, rossz hatásfokú, szükséges annak felújítása. Szükséges
továbbá a meglévő informatikai hálózat, valamint a hangosítási rendszer átépítése. Az elektromos
hálózatok kialakítására vonatkozó rész az építésztervező által készített adatszolgáltatási tervek, a
helyszíni felmérés, az Építtetői egyeztetés, továbbá a funkció szerinti előírások, elvárások
figyelembevételével készült. A felújítás informatikai része ugyancsak ezen területeken történik. A
rendszer összefüggési tervek a teljes építményt tartalmazzák. kivitelezésre vonatkozó részek a
leírás, illetve a költség kiírások szerint történik. A hangosítás teljes építményt érintően kiépítendő.
A kivitelezés során kalkulálni kell azzal, hogy az iskolai tanítási idő alatt kell a kivitelezést
lefolytatni. Ezért szükséges a munkavédelmi előírások szigorú betartása, esetlegesen a szintek
szakaszonkénti kivitelezése! Az épületben a változatlanul maradó részek villanyszerelése a
létesítéskori, és a részleges felújítások idején érvényes szabványok szerint készült. A
megfelelőséget szabványossági vizsgálatuk igazolja.
A kiírt tartalomból opcionális elem a Pince felújítása és a II. emelet felújítása. Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására, nemleges döntés esetén és emiatt nyertes AT semmilyen követelést nem támaszthat. Az ajánlattételi felhívás és AT-k ajánlata magában foglalja az opció teljeskörű kivitelezési munkáinak ellátására irányuló feladatok elvégzését, ezáltal jelen Közbeszerzés tárgya és mennyisége, (az árazatlan költségvetése) kiterjed ezen, Megrendelő mérlegelési jogkörébe tartozó döntésétől függő opcionális kivitelezési munkák teljeskörű ellátására és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására. Ajánlatkérőként szerződő fél mérlegelési jogkörébe tartozó opció esetleges érvényesítése nem tekinthető a vállalkozói díj növekedésének. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg vagy a teljesítés során hívja le.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé
tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden
esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a
Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés vállalása (egész naptári napban, min. 0 naptári nap, 15 naptári nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A kiírt tartalomból opcionális elem a Pince felújítása és a II. emelet felújítása. Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tételek lehívására, nemleges döntés esetén és emiatt nyertes AT semmilyen követelést nem támaszthat. Az ajánlattételi felhívás és AT-k ajánlata magában foglalja az opció teljeskörű kivitelezési munkáinak ellátására irányuló feladatok elvégzését, ezáltal jelen Közbeszerzés tárgya és mennyisége, (az árazatlan költségvetése) kiterjed ezen, Megrendelő mérlegelési jogkörébe tartozó döntésétől függő opcionális kivitelezési munkák teljeskörű ellátására és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására. Ajánlatkérőként szerződő fél mérlegelési jogkörébe tartozó opció esetleges érvényesítése nem tekinthető a vállalkozói díj növekedésének. Az opcionális tételeket az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéskötéssel egyidejűleg vagy a teljesítés során hívja le. Az opcionális rész külön kezelendő a szerződésben meghatározott számlázás, és az előleg tekintetében, valamint a meghiúsulási, valamint a késedelmi kötbér alapjába nem számít bele. A szerződés időtartama az opció érvényesítése esetén automatikusan meghosszabbodik a szerződés aláírásának napjától az opció lehívásáig terjedő időtartammal a Kbt. 141. § (4) bek a) pont alapján. Részletek a dokumentációban (szerződéstervezetben).
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rókusi Általános Iskola villamos rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy az eljárásban a – 75.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolt - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Alp-Favill '96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39701185
Postai cím: Kenyérgyári Út 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13767660206

Hivatalos név: Bozsity Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64883401
Postai cím: Vásártér Utca 22
Város: Üllés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6794
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21739433206

Hivatalos név: Eurozol'99 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18334814
Postai cím: Sándor Utca 17
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14885305206

Hivatalos név: Premium Genom Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15111034
Postai cím: Damjanich Utca 25
Város: Újszentiván
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23155644206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges