Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0156/2019
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199102
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Renault gyártmányú nehézteher gépjárm. karb. 2018
Hivatkozási szám: EKR000458432018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közbeszerzés teljes elnevezése: "Renault gyártmányú nehéz tehergépjárművek. karbantartása 2018."
Ajánlatkérő alapvető útfenntartási feladataihoz szükséges Renault gyártmányú nehéz tehergépjárművek (3,5t feletti, N2, N3, N3G jármű kategória) garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása, szervizelése, a szervizelési munkálatokhoz kapcsolódó és attól független alkatrész ellátás biztosítása, valamint a tehergépjárművek vontatmányainak műszaki vizsgáztatása, a Közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételekkel és szerint. Szerződés meghatározása: 24 hónap időtartamra kötött vállalkozási keretszerződés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 22580 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 238 - 544002
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Valamennyi rész tekintetében Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.
rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia az M.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági
követelmények előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az
alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos
Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített
(befejezett) szolgáltatási referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (2) bek.) - Szerződés tárgya (részteljesítéssel
történő igazolás esetében, a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyát is meg kell adni).
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe)
- a teljesítés ideje (a szolgáltatási tevékenység kezdetének és bejezésének időpontja év/hó/nap részletezettséggel)
- a szerződés szerinti szolgáltatás részletes leírása. A leírásból ki kell derülnie, a javítási/karbantartási szolgáltatásnak, valamint a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatás tárgyát képező nehéz tehergépjárművek jármű kategória besorolását (N2/ N3/N3G) .
- a szerződés szerinti szolgáltatás mennyiségének (nehéz tehergépjármű darabszám) meghatározás [amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására alkalmas szolgáltatásra került sor, a referencia igazolásban/nyilatkozatban
külön meg kell adni a szerződés teljes mennyiségéből az alkalmasság igazolására alkalmas szolgáltatási tevékenység, alkalmasság i
követelmény szerinti mennyiségét (nehéz tehergépjármű darabszám).]
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt - keltezés, cégszerű aláírás.
A referencia nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen megállapíthatónak
kell lenni annak, hogy a nyilatkozatot felhasználó gazdasági szereplő az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek
maradéktalanul megfelel. Ajánlattevőnek - amennyiben a bemutatott egy vagy több referencia vonatkozásában, a referenciában
szereplő szerződést kötő másik fél nem magyarországi szervezet - valamennyi érintett referencia vonatkozásában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződést kötő másik fél - a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - ajánlatkérőnek minősül-e. A
szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban, a részteljesítés vonatkozásában kell megadni a fenti adatokat, továbbá
irányadónak tekintendő a Kr. 22.§ (4) bekezdésében foglaltak. FIGYELEM! Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetését
karakterkorlátra való tekintettel az "Alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont tartalmazza!
Helyesen:
Valamennyi rész tekintetében Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.
rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia az M.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69.§ (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági
követelmények előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az
alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos
Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített
(befejezett) szolgáltatási referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (2) bek.) - Szerződés tárgya (részteljesítéssel
történő igazolás esetében, a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyát is meg kell adni).
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe)
- a teljesítés ideje (a szolgáltatási tevékenység kezdetének és bejezésének időpontja év/hó/nap részletezettséggel)
- a szerződés szerinti szolgáltatás részletes leírása. A leírásból ki kell derülnie, a javítási/karbantartási szolgáltatásnak, valamint a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatás tárgyát képező nehéz tehergépjárművek jármű kategória besorolását (N2/ N3/N3G) .
- a szerződés szerinti szolgáltatás mennyiségének (nehéz tehergépjármű darabszám) meghatározás [amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására alkalmas szolgáltatásra került sor, a referencia igazolásban/nyilatkozatban
külön meg kell adni a szerződés teljes mennyiségéből az alkalmasság igazolására alkalmas szolgáltatási tevékenység, alkalmasság i
követelmény szerinti mennyiségét (nehéz tehergépjármű darabszám).]
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt - keltezés, cégszerű aláírás.
A referencia nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen megállapíthatónak
kell lenni annak, hogy a nyilatkozatot felhasználó gazdasági szereplő az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek
maradéktalanul megfelel. Ajánlattevőnek - amennyiben a bemutatott egy vagy több referencia vonatkozásában, a referenciában
szereplő szerződést kötő másik fél nem magyarországi szervezet - valamennyi érintett referencia vonatkozásában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződést kötő másik fél - a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - ajánlatkérőnek minősül-e. A
szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban, a részteljesítés vonatkozásában kell megadni a fenti adatokat, továbbá
irányadónak tekintendő a Kr. 22.§ (4) bekezdésében foglaltak. FIGYELEM! Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetését
karakterkorlátra való tekintettel az "Alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont tartalmazza!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása
napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább az alábbi (részek szerint meghatározott) darabszámú, N2 és/ vagy N3 és/vagy N3G jármű kategória besorolású nehéz tehergépjárművek javítására, karbantartására vonatkozóan, szerződésszerűen teljesített, befejezett (ide értve a részteljesítést is) szolgáltatási referenciával(kal):
az 1. rész esetében: 74 db, 2. rész esetében: 33 db., . 3. rész esetében:18 db., 4. rész esetében: a 71 db., 5. rész esetében: 25 db., 6. rész esetében: 23 db. tehergépjármű. Az egyes részekre
irányadó értékű referencia több szerződéssel is igazolható, azaz egyes szerződések alapján teljesített tényleges értékek (darabszámok) összeadódhatnak. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő a megpályázott részek közül a legmagasabb értékűre irányadó referencia követelményeknek megfelelnie Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő, az alkalmasság igazolása során, az Ajánlati felhívás – EU Hivatalos Lapjába történő- feladása napjától visszafelé számított 3 év teljesítési időszak vonatkozásában, a tárgyi időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe (Kr. 21.§ (3a)). Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 24. § (1)-, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik (részenként): legalább 1 fő autószerelő végzettségű és legalább 1 fő autóvillamossági szerelő végzettségű szakemberrel,
akik mind a ketten rendelkeznek a Renault gyártmányú tehergépjárművek gyártója/magyarországi képviselete /importőr/ által igazolt
típusismerettel. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Több részre történő ajánlattétel esetében, ugyanazon szakemberrel több, vagy akár valamennyi rész igazolható azzal a feltétellel, hogy egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető.
Az M.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67.§ (9). bekezdésére.
FIGYELEM,
KIEGÉSZÍTÉS karakterkorlátra való tekintettel: Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetése: M.2. Azoknak a
szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 21.§ (3)
bekezdés b) pontja). Csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint típusismeretére
vonatkozó igazolás (közbeszerzés tárgya szerinti gépjárművek gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által kiadott/igazolt
típusoktatáson való részvételről szóló nyilatkozat. Ajánlatkérő elfogadja a más országban szerzett és igazolt típusismeretet is a
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.).
Az M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése során Ajánlattevő támaszkodhat
más szervezet kapacitására is. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 67.§ (7)).
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása
napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább az alábbi (részek szerint meghatározott) darabszámú, N2 és/ vagy N3 és/vagy N3G jármű kategória besorolású nehéz tehergépjárművek javítására, karbantartására vonatkozóan, szerződésszerűen teljesített, befejezett (ide értve a részteljesítést is) szolgáltatási referenciával(kal):
az 1. rész esetében: 74 db, 2. rész esetében: 33 db., . 3. rész esetében:18 db., 4. rész esetében: a 71 db., 5. rész esetében: 25 db., 6. rész esetében: 23 db. tehergépjármű. Az egyes részekre
irányadó értékű referencia több szerződéssel is igazolható, azaz egyes szerződések alapján teljesített tényleges értékek (darabszámok) összeadódhatnak. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő a megpályázott részek közül a legmagasabb értékűre irányadó referencia követelményeknek megfelelnie Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő, az alkalmasság igazolása során, az Ajánlati felhívás – EU Hivatalos Lapjába történő- feladása napjától visszafelé számított 3 év teljesítési időszak vonatkozásában, a tárgyi időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe (Kr. 21.§ (3a)). Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 24. § (1)-, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik (részenként): legalább 1 fő autószerelő végzettségű és legalább 1 fő autóvillamossági szerelő végzettségű szakemberrel,
akik mind a ketten rendelkeznek a Renault gyártmányú tehergépjárművek gyártója/magyarországi képviselete /importőr/ által igazolt
típusismerettel. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Több részre történő ajánlattétel esetében, ugyanazon szakemberrel több, vagy akár valamennyi rész igazolható azzal a feltétellel, hogy egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető.

FIGYELEM,
KIEGÉSZÍTÉS karakterkorlátra való tekintettel: Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetése: M.2. Azoknak a
szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 21.§ (3)
bekezdés b) pontja). Csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint típusismeretére
vonatkozó igazolás (közbeszerzés tárgya szerinti gépjárművek gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által kiadott/igazolt
típusoktatáson való részvételről szóló nyilatkozat. Ajánlatkérő elfogadja a más országban szerzett és igazolt típusismeretet is a
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.).
Az M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése során Ajánlattevő támaszkodhat
más szervezet kapacitására is. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65.§ (7)).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv postai irányítószám
A következő helyett:
Helyesen:
4032
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv ország
A következő helyett:
Helyesen:
Magyarország
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv egyéb cím adatok
A következő helyett:
Helyesen:
Poroszlay Út 27
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Családi név
A következő helyett:
Helyesen:
Szegvári
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
Helyesen:
Szilvia
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv telefon
A következő helyett:
Helyesen:
+36 52502551
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv fax
A következő helyett:
Helyesen:
+36 502557
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Lebonyolító szerv általános címe
A következő helyett:
Helyesen:
www.kozut.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Valamennyi rész tekintetében Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.
rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia az M.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági
követelmények előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az
alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos
Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített
(befejezett) szolgáltatási referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (2) bek.) - Szerződés tárgya (részteljesítéssel
történő igazolás esetében, a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyát is meg kell adni).
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe)
- a teljesítés ideje (a szolgáltatási tevékenység kezdetének és bejezésének időpontja év/hó/nap részletezettséggel)
- a szerződés szerinti szolgáltatás részletes leírása. A leírásból ki kell derülnie, a javítási/karbantartási szolgáltatásnak, valamint a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatás tárgyát képező nehéz tehergépjárművek jármű kategória besorolását (N2/ N3/N3G) .
- a szerződés szerinti szolgáltatás mennyiségének (nehéz tehergépjármű darabszám) meghatározás [amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására alkalmas szolgáltatásra került sor, a referencia igazolásban/nyilatkozatban
külön meg kell adni a szerződés teljes mennyiségéből az alkalmasság igazolására alkalmas szolgáltatási tevékenység, alkalmasság i
követelmény szerinti mennyiségét (nehéz tehergépjármű darabszám).]
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt - keltezés, cégszerű aláírás.
A referencia nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen megállapíthatónak
kell lenni annak, hogy a nyilatkozatot felhasználó gazdasági szereplő az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek
maradéktalanul megfelel. Ajánlattevőnek - amennyiben a bemutatott egy vagy több referencia vonatkozásában, a referenciában
szereplő szerződést kötő másik fél nem magyarországi szervezet - valamennyi érintett referencia vonatkozásában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződést kötő másik fél - a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - ajánlatkérőnek minősül-e. A
szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban, a részteljesítés vonatkozásában kell megadni a fenti adatokat, továbbá
irányadónak tekintendő a Kr. 22.§ (4) bekezdésében foglaltak. FIGYELEM! Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetését
karakterkorlátra való tekintettel az "Alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont tartalmazza!
Helyesen:
Valamennyi rész tekintetében Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek- az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm.
rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia az M.1. - M.2. pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69.§ (4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. Mind az M.1 és M.2. alkalmassági
követelmények előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az
alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
A Kbt. 69. § (4) szerinti –ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja: M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos
Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített
(befejezett) szolgáltatási referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.
A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (2) bek.) - Szerződés tárgya (részteljesítéssel
történő igazolás esetében, a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyát is meg kell adni).
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe)
- a teljesítés ideje (a szolgáltatási tevékenység kezdetének és bejezésének időpontja év/hó/nap részletezettséggel)
- a szerződés szerinti szolgáltatás részletes leírása. A leírásból ki kell derülnie, a javítási/karbantartási szolgáltatásnak, valamint a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatás tárgyát képező nehéz tehergépjárművek jármű kategória besorolását (N2/ N3/N3G) .
- a szerződés szerinti szolgáltatás mennyiségének (nehéz tehergépjármű darabszám) meghatározás [amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására alkalmas szolgáltatásra került sor, a referencia igazolásban/nyilatkozatban
külön meg kell adni a szerződés teljes mennyiségéből az alkalmasság igazolására alkalmas szolgáltatási tevékenység, alkalmasság i
követelmény szerinti mennyiségét (nehéz tehergépjármű darabszám).]
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt - keltezés, cégszerű aláírás.
A referencia nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen megállapíthatónak
kell lenni annak, hogy a nyilatkozatot felhasználó gazdasági szereplő az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek
maradéktalanul megfelel. Ajánlattevőnek - amennyiben a bemutatott egy vagy több referencia vonatkozásában, a referenciában
szereplő szerződést kötő másik fél nem magyarországi szervezet - valamennyi érintett referencia vonatkozásában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződést kötő másik fél - a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - ajánlatkérőnek minősül-e. A
szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban, a részteljesítés vonatkozásában kell megadni a fenti adatokat, továbbá
irányadónak tekintendő a Kr. 22.§ (4) bekezdésében foglaltak. FIGYELEM! Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetését
karakterkorlátra való tekintettel az "Alkalmasság minimumkövetelménye(i) pont tartalmazza!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása
napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább az alábbi (részek szerint meghatározott) darabszámú, N2 és/ vagy N3 és/vagy N3G jármű kategória besorolású nehéz tehergépjárművek javítására, karbantartására vonatkozóan, szerződésszerűen teljesített, befejezett (ide értve a részteljesítést is) szolgáltatási referenciával(kal):
az 1. rész esetében: 74 db, 2. rész esetében: 33 db., . 3. rész esetében:18 db., 4. rész esetében: a 71 db., 5. rész esetében: 25 db., 6. rész esetében: 23 db. tehergépjármű. Az egyes részekre
irányadó értékű referencia több szerződéssel is igazolható, azaz egyes szerződések alapján teljesített tényleges értékek (darabszámok) összeadódhatnak. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő a megpályázott részek közül a legmagasabb értékűre irányadó referencia követelményeknek megfelelnie Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő, az alkalmasság igazolása során, az Ajánlati felhívás – EU Hivatalos Lapjába történő- feladása napjától visszafelé számított 3 év teljesítési időszak vonatkozásában, a tárgyi időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe (Kr. 21.§ (3a)). Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 24. § (1)-, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik (részenként): legalább 1 fő autószerelő végzettségű és legalább 1 fő autóvillamossági szerelő végzettségű szakemberrel,
akik mind a ketten rendelkeznek a Renault gyártmányú tehergépjárművek gyártója/magyarországi képviselete /importőr/ által igazolt
típusismerettel. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Több részre történő ajánlattétel esetében, ugyanazon szakemberrel több, vagy akár valamennyi rész igazolható azzal a feltétellel, hogy egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető.
Az M.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67.§ (9). bekezdésére.
FIGYELEM,
KIEGÉSZÍTÉS karakterkorlátra való tekintettel: Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetése: M.2. Azoknak a
szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 21.§ (3)
bekezdés b) pontja). Csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint típusismeretére
vonatkozó igazolás (közbeszerzés tárgya szerinti gépjárművek gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által kiadott/igazolt
típusoktatáson való részvételről szóló nyilatkozat. Ajánlatkérő elfogadja a más országban szerzett és igazolt típusismeretet is a
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.).
Az M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése során Ajánlattevő támaszkodhat
más szervezet kapacitására is. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 67.§ (7)).
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása
napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább az alábbi (részek szerint meghatározott) darabszámú, N2 és/ vagy N3 és/vagy N3G jármű kategória besorolású nehéz tehergépjárművek javítására, karbantartására vonatkozóan, szerződésszerűen teljesített, befejezett (ide értve a részteljesítést is) szolgáltatási referenciával(kal):
az 1. rész esetében: 74 db, 2. rész esetében: 33 db., . 3. rész esetében:18 db., 4. rész esetében: a 71 db., 5. rész esetében: 25 db., 6. rész esetében: 23 db. tehergépjármű. Az egyes részekre
irányadó értékű referencia több szerződéssel is igazolható, azaz egyes szerződések alapján teljesített tényleges értékek (darabszámok) összeadódhatnak. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő a megpályázott részek közül a legmagasabb értékűre irányadó referencia követelményeknek megfelelnie Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő, az alkalmasság igazolása során, az Ajánlati felhívás – EU Hivatalos Lapjába történő- feladása napjától visszafelé számított 3 év teljesítési időszak vonatkozásában, a tárgyi időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe (Kr. 21.§ (3a)). Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 24. § (1)-, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik (részenként): legalább 1 fő autószerelő végzettségű és legalább 1 fő autóvillamossági szerelő végzettségű szakemberrel,
akik mind a ketten rendelkeznek a Renault gyártmányú tehergépjárművek gyártója/magyarországi képviselete /importőr/ által igazolt
típusismerettel. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Több részre történő ajánlattétel esetében, ugyanazon szakemberrel több, vagy akár valamennyi rész igazolható azzal a feltétellel, hogy egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető.

FIGYELEM,
KIEGÉSZÍTÉS karakterkorlátra való tekintettel: Az M.2. kiválasztási szempont igazolásának ismertetése: M.2. Azoknak a
szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 21.§ (3)
bekezdés b) pontja). Csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint típusismeretére
vonatkozó igazolás (közbeszerzés tárgya szerinti gépjárművek gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által kiadott/igazolt
típusoktatáson való részvételről szóló nyilatkozat. Ajánlatkérő elfogadja a más országban szerzett és igazolt típusismeretet is a
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.).
Az M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése során Ajánlattevő támaszkodhat
más szervezet kapacitására is. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65.§ (7)).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az alábbi közbeszerzési dokumentumot:
KD-3. sz. függelék_Alkatrészjegyzék árlista
Ajánlatkérő, módosított közbeszerzési dokumentumot, az eszközölt módosítással egységes szerkezetben korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen az EKR felületen teszi hozzáférhetővé.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ