Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15600/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Vésztő Város Önkormányzata VEJSZE Kulturális Egyesület
Teljesítés helye:5530 Vésztő Kossuth u. 76.sz. Hrsz.1506/1;5530 Vésztő Kossuth u. 76.sz. Hrsz.1506/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96174850
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Anita
Telefon: +36 306254034
E-mail: leader@veszto.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: VEJSZE Kulturális Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11255334
Postai cím: Eötvös U. 4/2.
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csősz Ferenc
Telefon: +36 202732979
E-mail: csoszferenc23@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Vésztő Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000875972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vésztő Város Önkormányzat az ún. Metykó ház kiállítótérré történő átalakítása felújítása a hozzá tartozó épített magasépítésű és mélyépítésű létesítményekkel, közművekkel, tájépítészeti elemekkel tervezi az 5530 Vésztő Kossuth u. 76.sz. Hrsz.1506/1. sz. alatti megvalósítási helyszínen.
A „VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés jogcímre benyújtható pályázat keretein belül az 5530 Vésztő, Kossuth u. 76. sz. hrsz. 1506/1. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanban kerül felújításra. Az elöregedett, de településképet nagyban meghatározó, szerkezetileg megfelelő állapotban lévő épületben kívánja ezt megtenni az épület szilárd alapon lévő vegyes falazatú épület. Az elképzelés az épület teljes homlokzat felújítása, mozgásukban akadályozottak bejutása az épületbe, belső teljes felújítás, minél hasznosabbá tenni az odalátogatók számára az épületet, mindezt úgy, hogy mindenben megfelelni a célterület előírásainak. A megrendelő által elképzelt ötletet beépítettem egy kerek tervezési programba. Mely funkciójában teljesen beleilleszkedik a táj adta lehetőségekbe és a tájadottságaiba. A felújítás nagymértékű építési munkával jár, teljes fűtéskorszerűsítést melyet teljes mértékben megújuló energiával akarjuk megoldani a felújítását illetve a külső homlokzat teljes felújítását, és az épület akadálymentesítését valamint a padlófűtés megépítése után teljes burkolat cseréjét foglalja magába. Az épület arculata annyiban változik, hogy a homlokzat megmarad a régi kispolgári jelleg de modernebbé, a létesülő funkcióknak – kiállítóhely - megfelelő-szerűvé tesszük.
A fejlesztés VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú és 1776861185 számú támogatott projekt keretében fog megvalósulni, melyben Vésztő Város Önkormányzata, mint kedvezményezett és konzorcium vezető, a VEJSZE Kulturális Egyesület konzorcium tagként kerül bevonásra. A VEJSZE Kulturális Egyesület nevében meghatalmazott ajánlatkérőként az eljárás teljese folyamatában a szerződés megkötéséig Vésztő Város Önkormányzata jár el.
Mindkettő tag külön költségvetéssel rendelkezik - így az eljárás kettő részre kerül megbontásra - de építészetileg-műszakilag egységet képező feladatokat kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőknek, így a megvalósítás során az egyes részek esetében a nyertes ajánlatot tevő gazdasági szereplőnek a kivitelezést összehangoltan kell megvalósítaniuk, ezt a teljesítés során figyelembe kell venniük.
1.rész: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása - Vésztő
A fejlesztés ismertetése az adott részben kerül kifejtésre.
2.rész Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása - VEJSZE
A fejlesztés ismertetése az adott részben kerül kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40896183 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítás Vésztő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő Kossuth u. 76.sz. Hrsz.1506/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása – Vésztő:
Adott rész alapinformációi: Az építési beruházás magába foglalja az épület szigetelés / falszigetelés aláfűrészeléssel és az új padló rétegrend elkészítését, tetőszerkezet felújítása, tető héjazat cseréje, bádogos szerkezetek elhelyezése,nyílászárók cseréje és megújuló energia forrás kiépítése (napelemek elhelyezése), kiserőmű kiépítése.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A tervezett építési beruházáshoz kapcsolódó munkák a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet rendelkezései alapján nem tartoznak az építési illetve bejelentésre kötelezett építési tevékenységek körébe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú és 1776861185 számú
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
A teljesítés dátuma, a befejezés dátuma fix dátum. A kezdési időpont egy tervezett dátum, mely az eljárás lezárásától függ.

II.2.1)
Elnevezés: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása VEJSZE
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5530 Vésztő Kossuth u. 76.sz. Hrsz.1506/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adott rész alapinformációi: a felújításra kerülő épületen a homlokzat felújítás és hőszigetelést szükséges elvégeznie.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A tervezett építési beruházáshoz kapcsolódó munkák a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet rendelkezései alapján nem tartoznak az építési illetve bejelentésre kötelezett építési tevékenységek körébe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú és 1776861185 számú
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.
A teljesítés dátuma, a befejezés dátuma fix dátum. A kezdési időpont egy tervezett dátum, mely az eljárás lezárásától függ.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítás Vésztő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63897812
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
E-mail: baloghjanos027@gmail.com
Telefon: +36 305151511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354866204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36544680
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36586240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63897812
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354866204

Hivatalos név: "TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56820027
Postai cím: Állomás újtelep Utca 1/2.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13184883204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Metykó Gyula Emlékház és Múzeum kialakítása VEJSZE
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63897812
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
E-mail: baloghjanos027@gmail.com
Telefon: +36 305151511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354866204
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4300208
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4309943
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hidegburkolás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63897812
Postai cím: Kossuth Utca 46
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13354866204

Hivatalos név: "TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56820027
Postai cím: Állomás újtelep Utca 1/2.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13184883204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges