Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15616/2019
CPV Kód:45110000-1
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros, közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNAKOR-BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás - Petőfi u.13. bontás
Hivatkozási szám: EKR000902522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 13. HRSZ.: 1449/4 alatt található 2 db önkormányzati tulajdonú romos épület bontása és kerítés építése, valamint a Dunaújvárosi Gyepmesteri telepen található romos épületek bontási törmelékek elszállítása.
A bontási munkákat a bontási terv által adott sorrendben és technológiával kell végezni
Az elbontott anyagot a jogszabályok szerinti módon szükséges ideiglenesen tárolni, szállítani és kezelési vagy átvételi jogosultsággal rendelkező lerakóhelyre eljuttatni.
A terepszint alatti alaptesteket is el kell bontani. A keletkezett munkagödröket és az alapárkokat be kell temetni. Gondoskodni kell az eredeti terület visszaállításához szükséges termőtalaj helyszínre szállításáról és elterítéséről.
A bontás területén ideiglenes WC-t kell létesíteni. A környezetet védeni kell a bontás káros hatásaitól (a munkahely közvetlen környezetében elhelyezkedő épületeket, utakat, közműveket, közlekedési eszközöket, bontás környezetében tartózkodó személyeket. ) A bontásban foglalkoztatott munkások és műszakiak között megfelelő munkavédelmi oktatást kell folytatni egyéni és kollektív módon.
A bontásban résztvevő munkások számára a korszerű felszereléseket és védőeszközöket biztosítani kell. A bontási területet be kell keríteni legalább 2,0 m magas, lehetőleg nem átlátható kerítéssel. Az utcafronti elkerítést úgy kell megoldani, hogy az utcán a gyalogos forgalom akadálymentes legyen. A területet az illetéktelen behatolóktól és lopástól védeni kell. Az építési területen található 15 cm-nél vastagabb törzsű fákról vagy a beruházó által kijelölt növények védelméről a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. A munkavégzés során kisgépeket, berendezéseket csak az erre kioktatott, vizsgázott dolgozók használhatnak, illetve kezelhetnek.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról, berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38836250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési beruházás - Petőfi u.13. bontás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45111100-9
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 13. HRSZ.: 1449/4 alatt található 2 db önkormányzati tulajdonú romos épület bontása és kerítés építése, valamint a Dunaújvárosi Gyepmesteri telepen található romos épületek bontási törmelékek elszállítása.
A bontási munkákat a bontási terv által adott sorrendben és technológiával kell végezni
Az elbontott anyagot a jogszabályok szerinti módon szükséges ideiglenesen tárolni, szállítani és kezelési vagy átvételi jogosultsággal rendelkező lerakóhelyre eljuttatni.
A terepszint alatti alaptesteket is el kell bontani. A keletkezett munkagödröket és az alapárkokat be kell temetni. Gondoskodni kell az eredeti terület visszaállításához szükséges termőtalaj helyszínre szállításáról és elterítéséről.
A bontás területén ideiglenes WC-t kell létesíteni. A környezetet védeni kell a bontás káros hatásaitól (a munkahely közvetlen környezetében elhelyezkedő épületeket, utakat, közműveket, közlekedési eszközöket, bontás környezetében tartózkodó személyeket. ) A bontásban foglalkoztatott munkások és műszakiak között megfelelő munkavédelmi oktatást kell folytatni egyéni és kollektív módon.
A bontásban résztvevő munkások számára a korszerű felszereléseket és védőeszközöket biztosítani kell. A bontási területet be kell keríteni legalább 2,0 m magas, lehetőleg nem átlátható kerítéssel. Az utcafronti elkerítést úgy kell megoldani, hogy az utcán a gyalogos forgalom akadálymentes legyen. A területet az illetéktelen behatolóktól és lopástól védeni kell. Az építési területen található 15 cm-nél vastagabb törzsű fákról vagy a beruházó által kijelölt növények védelméről a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. A munkavégzés során kisgépeket, berendezéseket csak az erre kioktatott, vizsgázott dolgozók használhatnak, illetve kezelhetnek.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról, berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt, 12 hónap felett, minimum 0 hónap – maximum 12 hónap))  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A munkaterület átadásának tervezett napja:
Szerződéskötést követő 5 munkanapon belül
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): Szerződéskötést követő 60 nap, de legfeljebb 2019. szeptember 30. napja.
Ajánlatkérő a teljesítési határidő alatt napot ért.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19-40/2019 Rész száma: Elnevezés: Építési beruházás - Petőfi u.13. bontás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNAKOR-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16421435
Postai cím: Kandó Kálmán Tér 1. 2. emelet. 1. ajtó
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: dunakorbau@gmail.com
Telefon: +36 703740149
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26531546207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38975580
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38836250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Timpanon P+P Kft.: Beton aljzat, beton alapok bontása, falak bontása, tetőszerkezet bontása
Brandsolution Kft.: Hulladék deponálása, konténerek terítése, kerítések építése, fakivágások
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DUNAKOR-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16421435
Postai cím: Kandó Kálmán Tér 1. 2. emelet. 1. ajtó
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26531546207

Hivatalos név: Duna Komplex Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94313837
Postai cím: Szinyei M. Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23815300242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges