Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/158
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.15.
Iktatószám:15668/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Oroszlány Város Önkormányzata Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Oroszlány, külterület, 080, 079/1, 079/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oroszlány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52532124
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 78.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imrő János
Telefon: +36 34361444
E-mail: imro.janos@oroszlany.hu
Fax: +36 34361182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oroszlany.hu
 
Hivatalos név: Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50196502
Postai cím: Bánki Donát Út 2/J
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Esztergályos Edina
Telefon: +36 202887308
E-mail: esztergalyos.edina@lunkft.hu
Fax: +36 34361182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lunkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lunkft.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Oroszlány Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23201495
Postai cím: Logodi utca 44/c. I/9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Koppándi Dániel
Telefon: +36 203695940
E-mail: kozbeszerzes@procura.co.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.procura.co.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000347952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bányászati Múzeum fejlesztés - megismételt
Hivatkozási szám: EKR000347952019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az alábbi kivitelezési tevékenységek valósulnak meg:
Fogadóépület
A Turisztikai fogadóépület a volt kazánház pinceszintjével és a volt porta épület átalakításával kerül kialakításra egybe épülve azokkal.
Beépített alapterület: 437,00 m2
Hasznos alapterület:
Pince 43,26 m2
földszint 387,26 m2
emelet 257,11 m2
összesen: 687,63 m2
Kiállító csarnok
A földszintes, kis alapterületen galériás nyeregtetős csarnokban a jelenleg fedetlen külső térben álló egykori bányagépeket helyeznék el.
gerincmagassága mintegy 8,50 m.
Beépített alapterüket: 407 m2
Hasznos alapterület: földszint 360 m2 (belmagasság 6,30-8,30 m)
galéria 20 m2
összesen: 380 m2
Időszakos bányászati kiállítás céljára a volt kompresszorház épülete lesz átalakítva kiállító csarnokká. Külső-belső felújítás, a padlószerkezet -és a tető héjalás cseréje történik. A külső homlokzat jellege részben változik és új színezést kap. Belső területe kétnemű wc-mosdó blokkal lesz kiegészítve. Az épület időszakos üzemű, nem fűthető, ezért külső hőszigetelést nem kap. A kopolit üvegek kiváltása történik, külső-belső borítással. Nyílászárói felújításra, cserére kerülnek. A padló kiegyenlítése és ipari műgyanta burkolása történik.
Az épület új vízbekötést, vízellátást és csatornázást kap.

Jelenlegi Múzeum épület, volt Faléz épület
Földszintes, nyeregtetős 3 épületrészből álló csarnokszerű épületben van a múzeum állandó kiállítása.
Gerincmagassága 5,39 m.
Beépített alapterüket: 931 m2
Hasznos alapterület: földszint 840,77 m2 (belmagasság 2,90 m)
összesen: 840,77 m2
Felújítás leírása:
A körítő falak 14 cm vtg. dryvit hőszigetelést-és színezést kapnak.
Külső nyílászárók / ajtók és ablakok egyrésze megszüntetésre –befalazásra- kerül, a megmaradók ki lesznek cserélve alumínium bejárati ajtókra és ablakokra 2rtg. hőszigetelő üvegezéssel, szabvány szerinti hőszigetelő értékekkel; U ≤ 1,0 W/m2K. Kopolit üvegezés befalazásra kerül. A vizesblokkok felújításra kerülnek.
Vízvezeték:
-Az épület vízbekötéssel és vízmérő aknával rendelkezik. A vizesblokkok szükség szerint felújításra kerülnek.
Szennyvízcsatorna: Az ingatlan szennyvíz hálózattal rendelkezik.
Csapadékcsatorna: A tetőről összegyűjtve, kívül levezetve és a felszínen elszikkasztva
- Az épület új VM Zink –vagy hasonló minőségű- ereszcsatorna –és lefolyó rendszert kap.
Villany: A Múzeum belső hálózatáról kialakítva, részben felújításra kerül.
Az érintésvédelem módja nullázás.
Fűtés: A műhely helyiségben elhelyezett pellet tüzelésű kazánról a meglévő kétcsöves, konvektoros melegvízfűtésű hálózathoz csatlakozva
Rendezvénytér
Zöldfelület rendezés, -füvesítés után alkalmassá válik nagy létszámú rendezvények megtartására. Alkalmas nagy méretű rendezvény sátor –és mobil színpad felállítására.
Infrastruktúra
- A parkoló mérleget az OTÉK alapján számoltuk és mellékeljük, az abban előírt számú parkoló rendelkezésre áll. 2 db elektromos autótöltő kiépítése szükséges a kivitelezés keretében.
- Az ivóvíz ellátás rendezett, továbbépítése az NA100 –as vízmérő aknából biztosított.
- A múzeum egész területe térfigyelő kamera rendszerrel és riasztó rendszerrel lesz ellátva.
A múzeumi terület kerítéssel kerül lehatárolásra.
- A Fogadóépület –és Kiállító csarnok szennyvízelvezetését és kezelését biológiai szennyvíztisztító berendezés kiépítésével szükséges megoldani.
- A Fogadó épület és a Faléz épület fűtése önállót pellet kazánnal kerül biztosításra.

Útépítés:
A tervezési feladat a turisztikai attrakciók fejlesztéséhez kapcsolódóan a „Turisztikai központ” létesítése, meglévő múzeumi épületek, illetve a Majki Kamalduli Remeteség megközelítését biztosító 596 m hosszúságú földút, ún. Grófi út zúzottkő burkolattal és irányfényes megvilágítással történő kiépítése és ezen útvonalat a Fogadóépülethez bekötő 3,5 m szélességű J1-jelű egyesített gyalog- és kerékpárút szakasz kialakítása.

Zöldfelület kialakítása:
36 db lombos fa ültetése
1000 m2 füvesítés
624m2 díszburkolat építése
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Bányászati Múzeum fejlesztés - megismételt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212312-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212
A teljesítés helye: Oroszlány, külterület, 080, 079/1, 079/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi kivitelezési tevékenységek valósulnak meg:
Fogadóépület
A Turisztikai fogadóépület a volt kazánház pinceszintjével és a volt porta épület átalakításával kerül kialakításra egybe épülve azokkal.
Beépített alapterület: 437,00 m2
Hasznos alapterület:
Pince 43,26 m2
földszint 387,26 m2
emelet 257,11 m2
összesen: 687,63 m2
Kiállító csarnok
A földszintes, kis alapterületen galériás nyeregtetős csarnokban a jelenleg fedetlen külső térben álló egykori bányagépeket helyeznék el.
gerincmagassága mintegy 8,50 m.
Beépített alapterüket: 407 m2
Hasznos alapterület: földszint 360 m2 (belmagasság 6,30-8,30 m)
galéria 20 m2
összesen: 380 m2
Időszakos bányászati kiállítás céljára a volt kompresszorház épülete lesz átalakítva kiállító csarnokká. Külső-belső felújítás, a padlószerkezet -és a tető héjalás cseréje történik. A külső homlokzat jellege részben változik és új színezést kap. Belső területe kétnemű wc-mosdó blokkal lesz kiegészítve. Az épület időszakos üzemű, nem fűthető, ezért külső hőszigetelést nem kap. A kopolit üvegek kiváltása történik, külső-belső borítással. Nyílászárói felújításra, cserére kerülnek. A padló
kiegyenlítése és ipari műgyanta burkolása történik.
Az épület új vízbekötést, vízellátást és csatornázást kap.

Jelenlegi Múzeum épület, volt Faléz épület
Földszintes, nyeregtetős 3 épületrészből álló csarnokszerű épületben van a múzeum állandó kiállítása.
Gerincmagassága 5,39 m.
Beépített alapterüket: 931 m2
Hasznos alapterület: földszint 840,77 m2 (belmagasság 2,90 m)
összesen: 840,77 m2
Felújítás leírása:
A körítő falak 14 cm vtg. dryvit hőszigetelést-és színezést kapnak.
Külső nyílászárók / ajtók és ablakok egyrésze megszüntetésre –befalazásra- kerül, a megmaradók ki lesznek cserélve alumínium bejárati ajtókra és ablakokra 2rtg. hőszigetelő üvegezéssel, szabvány szerinti hőszigetelő értékekkel; U ≤ 1,0 W/m2K. Kopolit üvegezés befalazásra kerül. A vizesblokkok felújításra kerülnek.
Vízvezeték:
-Az épület vízbekötéssel és vízmérő aknával rendelkezik. A vizesblokkok szükség szerint felújításra kerülnek.
Szennyvízcsatorna: Az ingatlan szennyvíz hálózattal rendelkezik.
Csapadékcsatorna: A tetőről összegyűjtve, kívül levezetve és a felszínen elszikkasztva
- Az épület új VM Zink –vagy hasonló minőségű- ereszcsatorna –és lefolyó rendszert kap.
Villany: A Múzeum belső hálózatáról kialakítva, részben felújításra kerül.
Az érintésvédelem módja nullázás.
Fűtés: A műhely helyiségben elhelyezett pellet tüzelésű kazánról a meglévő kétcsöves, konvektoros melegvízfűtésű hálózathoz csatlakozva
Rendezvénytér
Zöldfelület rendezés, -füvesítés után alkalmassá válik nagy létszámú rendezvények megtartására. Alkalmas nagy méretű rendezvény sátor –és mobil színpad felállítására.
Infrastruktúra
- A parkoló mérleget az OTÉK alapján számoltuk és mellékeljük, az abban előírt számú parkoló rendelkezésre áll. 2 db elektromos autótöltő kiépítése szükséges a kivitelezés keretében.
- Az ivóvíz ellátás rendezett, továbbépítése az NA100 –as vízmérő aknából biztosított.
- A múzeum egész területe térfigyelő kamera rendszerrel és riasztó rendszerrel lesz ellátva.
A múzeumi terület kerítéssel kerül lehatárolásra.
- A Fogadóépület –és Kiállító csarnok szennyvízelvezetését és kezelését biológiai szennyvíztisztító berendezés kiépítésével szükséges megoldani.
- A Fogadó épület és a Faléz épület fűtése önállót pellet kazánnal kerül biztosításra.
Útépítés:
A tervezési feladat a turisztikai attrakciók fejlesztéséhez kapcsolódóan a „Turisztikai központ” létesítése, meglévő múzeumi épületek, illetve a Majki Kamalduli Remeteség megközelítését biztosító 596 m hosszúságú földút, ún. Grófi út zúzottkő burkolattal és irányfényes megvilágítással történő kiépítése és ezen útvonalat a Fogadóépülethez bekötő 3,5 m szélességű J1-jelű egyesített gyalog- és kerékpárút szakasz kialakítása.

Zöldfelület kialakítása:
36 db lombos fa ültetése
1000 m2 füvesítés
624m2 díszburkolat építése
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + min 0, max. 36 hónap) 10
2 3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott, az MV-É szakember építési szakterületen szerzett gyarkolata (min 0, max 36 hónap) 10
3 4. Az M/1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min 0, max 2 fő)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.5) pont folytatása
1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve, tartalékkerettel) – Súlyszám: 70
2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 36 hónap) / Súlyszám 10
Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott, az MV-É (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata hónapokban kifejezve (ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe, 36 hónap gyakorlat vagy ezt meghaladó gyakorlat esetén a maximális 100 pontot kapja, 0 hónap esetén 0 pontot kap) – Súlyszám: 10
4. Az M/1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min 0, max 2 fő) – Súlyszám: 10
II.2.13) pont folytatása: Az esetleges részekre bontás a pályázat sikerességét és a forrás lehívhatóságát, továbbá a jótállás érvényesítését veszélyezteti. Az épületek között nincsenek több száz méteres, vagy még nagyobb távolságok, egy helyrajzi számon vannak bejegyezve. Az épületek közművekkel való összeköttetése is megvalósul a beruházás során, melynek keretében az ivóvízellátásuk és a szennyvíz elvezető és kezelő rendszerük közös rendszerre kerül, és helyi szennyvíz kezeléssel (biológiai szennyvíztisztító) valósul meg a szennyvízelbánás, emiatt a garanciális feltételek különböző kivitelezőkkel szemben nehezen lennének érvényesíthetőek. A terület és az épületek villamos ellátásának kezelőhelyisége egy épületben (Kompresszorház) kerül elhelyezésre, így a részekre bontás garanciális és kivitelezési problémákat vetne fel. A Grófi-út szintén érintett közműkiépítéssel, így az útépítési rész leválasztása sem célszerű, vagy kivitelezhető. A különböző kivitelezők felvonulási területei koordinációs nehézségeket és az egyidejű kivitelezés miatt kivitelezési időtöbbletet eredményeznének, az egyes munkaterületek teljes lehatárolása az azokon történő átközlekedés nélkül nem megoldható, így az egyértelmű felelősségvállalás szintén nem biztosítható.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, a jelen szerződés tárgyának mennyiségi és az egyes munkanemek szerinti megosztása sem lehetséges. A feladatok szakmailag és műszakilag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. Folyt.: II.2.8) pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát (EKR űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról vagy annak hiányáról.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról (EKR űrlap).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdésének rendelkezésit a jelen eljárásban, ezért valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően be kell nyújtaniuk.
M/1. A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- rendelkezésre állási nyilatkozat
- továbbá adott esetben a szakember kamarai regisztrációs száma, ill. a kamarai nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ajánlattevői nyilatkozat.M/2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal, vagy referenciaigazolással (ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bekezdésének rendelkezésit a jelen eljárásban, ezért valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően be kell nyújtaniuk.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember regisztrációs számát.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó igazolásokat.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik legalább 1 db legalább 480m2 hasznos alapterületű, műszaki átadás-átvétellel rendelkező új épület építését és/vagy már meglévő épület felújítását és/vagy átalakítását tartalmazó magasépítési referenciával ÉS legalább 400 méter hosszúságú, átadás-átvétellel rendelkező útfelújítási és/vagy útépítési referenciával.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó nélkül számított – késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a - az általános forgalmi adó nélkül számított – a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a - az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 24 hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint (a jótállás mértéke egyben értékelési részszempont is.)
Teljesítési biztosíték: Mértéke: 5%, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (2)-(3) és (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, amelynek a nyertes ajánlattevő általi hiba és hiánymentes teljesítésig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási biztosíték: Mértéke: 5%, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában jótállási biztosítéknak; a jótállási időszak lejáratát követő 45. napig kell rendelkezésre kell állnia. A jótállási időszakon „túlnyúló” biztosíték, kifejezetten csak okirati formában nyújtott biztosítékra vonatkozik, egyebekben a biztosíték a biztosított cselekmény bekövetkeztekor felszabadításra kerül. A jótállási/teljesítési biztosíték tekintetében a választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően (legfeljebb a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig / jótállási időszak +45 naptári napig) folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A teljesítési és a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- ában foglaltakra tekintettel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 számú projekt forrásából finanszírozza. A támogatás utófinanszírozás, intenzitása: 100,000000%.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződésben tartalékkeret a nettó szerződéses érték 5 %-a, felhasználására a szerződés-tervezetben foglaltak szerint kerülhet sor. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Az ajánlati árnak a tartalékkeretet tartalmaznia kell!
Előleg: Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása végszámlában kerül elszámolásra. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget az Ajánlatkérő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15. napig köteles megfizetni.
Fizetési ütemezés: előlegszámla (30%) és 3 részszámla (1. részszámla: Vállalkozási díj 30%-a, 30%-os készültségi fok elérésekor; 2. részszámla: Vállalkozási díj 20%-a, 50%-os készültségi fok elérésekor, 3. részszámla: Vállalkozási díj 20%-a, 70%-os készültségi fok elérésekor, végszámla: Vállalkozási díj 30%-a, teljesítés igazolás után). Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) és (8) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: VI.3.4) pont folytatása:
17. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte, és arról korrigendumot ad fel.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
18. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára legalább 30 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 90 millió Ft/év kártérítési limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.
19. Ajánlatkérő helyszín bejárást tart a Kbt. 56. §-a alapján, az alábbiak szerint:
Helyszín találkozóra: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Időpont: 2019. augusztus 23. napján 10:00 óra
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Koppándi Dániel (00665)
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/09/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR a ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elek. benyújtott AJ esetében a Kbt.68.§(4)-(5)bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elek. - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – a at részére elérhetővé teszi. Az elektronikusan benyújtott AJ esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az ekr-ben rögzítette

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. fordított arányosság; 2. egyenes arányosság; 3. egyenes arányosság; 4. egyenes arányosság
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
14. A felhívás IV.2.6) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy támogatási igényt nyújt be. Az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az eljárás vízjogi létesítési engedélyeztetése, továbbá az építési engedély újraengedélyeztetése folyamatban van, így az ajánlatkérő az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a vízjogi létesítési engedélyt nem kapja meg.
16. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
Folyt.: III.1.4) pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges