Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16086/2019
CPV Kód:45221111-3
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, III. kerület, Flórián tér.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 74470699
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001076882019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001076882019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Flórián téri közúti felüljárók felújítása_II
Hivatkozási szám: EKR001076882019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221111-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében.
Részajánlattétel kizárásának indoka: részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Flórián téri közúti felüljárók felújítása_II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45221100-3
45221111-3
45221119-9
45233228-3
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, III. kerület, Flórián tér.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.
Főbb mennyiségek:
• Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3
• Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111444 kg
• Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3
• Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2
• Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3
• Hídon kötőréteg építése: 285 m3
• Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3
• Neoprén saru (műgumi saru): 52 db
• H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m
• Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19685 kg
• Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2
• Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2
• Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2
• Saru javítása, tisztítása: 520 db
• Betonszegély bontása: 790 m
• Kiemelt szegély építése: 790 m
• AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3
• SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3
• Közúti jelző építése: 2 helyen
A kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 2. M/2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 410
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) pontban megadott szerződés időtartama a munkaterület átadásától kezdődik. Ajánlatkérő munkaterületet legkorábban 2020. március hó 16. napján ad át nyertes Ajánlattevő részére. A szerződés időtartama alatt (410) Ajánlatkérő naptári napokat ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A)
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók, AIRSZ) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1). Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmasságikövetelményeknekvaló megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatátbenyújtani a részletesinformációkmegadásanélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:AzonAjánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolásokbenyújtásáraszólít fel, az alábbimódonkötelesekalátámasztani az alkalmasságikövetelménynekvaló megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ hárommérlegfordulónappallezártüzletiévrevonatkozó közbeszerzéstárgyából(közúti műtárgy építése és/vagy felújítása)származó ¬általános forgalmi adó nélkülszámított¬évenkénti árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attólfüggően, hogy az Ajánlattevő mikor jöttlétre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésreállnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzletiévet egy évnek tekinti.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formábanműködik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírtalkalmasságikövetelményésigazolásimód helyett bármely, az Ajánlatkérő általmegfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyiésgazdaságialkalmasságát. Az érintettAjánlattevő kiegészítő tájékoztatáskérésesoránkötelesalátámasztani, hogy olyan jogi formábanműködik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetségeséstájékoztatástkérni az előírtalkalmasságikövetelményésigazolásimód helyett, az alkalmasságigazolásánakAjánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívjaAjánlattevőkfigyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.

A III.1.3. ponthoz kapcsolódó projektvezető fogalmának meghatározása:
Projektvezető fogalma: Felelős és biztosítja a projekt folyamatos előrehaladását, és a különböző résztvevők/alvállalkozók közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. A megvalósítás folyamatát teljes egészében át kell látnia az indulástól annak végéig, és biztosítania kell azt, hogy az elképzelés megvalósuljon, tehát fontos a tervszerű cselekedet és az, hogy előre átgondolja és átlássa az egyes feladatokat, illetve a felmerülő lehetséges kockázatokat és azokat megfelelően kezelje, koordinálja a megrendelővel és a műszaki ellenőrrel történő szoros együttműködésben.A fentiekre tekintettel a projektvezető gyakorlattal rendelkezik egy szervezet kialakításában és ezáltal képes egy komplex munka összehangolására és a projekt során felmerülő hatékony döntések meghozatalára a leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldás biztosítása és a konkrét cél elérése érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívásfeladásánaknapjátmegelőző 3, mérlegfordulónappallezártüzletiévrevonatkozó a közbeszerzéstárgyából–(közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi adó nélkülszámított – árbevétele nem éri el a nettó500.000.000,-HUF -ot.
III.1.3. pont folytatása:
Kivál.szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az Étv., valamint a 266/2013. (VII.11.) KR. alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges. Amennyiben az M.2.1) pont szerinti szakember szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése - a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása - mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Amennyiben aminősített AT-k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott Alkköv-nek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkköv-re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmasság min.követelményei:
M/2.) Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik
M.2.1) legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú végzettséggel rendelkező projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és aki legalább 60 hónap projektirányítási/projektvezetői gyakorlattal rendelkezik közúti műtárgy építése és/vagy felújítása vonatkozásában.
M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, aki közúti műtárgy építése és/vagy felújítása szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, aki útépítés és/vagy útfelújítás szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat, azaz min. 3 szakember bemutatás szükséges.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. AT az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását AK nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. AT csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 8évben teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését tartalmazó a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, akkor az AK olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az AT(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)

M/2. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat,
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (AK kiemelten felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmények esetén előír).
A 321-es Kr. 24. § (2) bek.szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az AK az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Folytatás a III.1.2. pont alk.min.követelményei pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8évben, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt és szerződésszerűen teljesített közúti műtárgy** építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazta:
• Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 360 m3
• Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 3 500 m2
• Kopó-, és kötőréteg építése: 200 m3
• H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 1 300 m
• Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 11 000 kg
• Sóvédelmi (B3, B4, B4) bevonatok: 6 000 m2
*Városi környezet: Az AK a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti, mely gyalogos forgalommal és helyi tömegközlekedéssel is érintett.
**Közúti műtárgy: Mindazok az út vonalába épített műszaki létesítmények, amelyek lehetővé teszik az út zavartalan és biztonságos vezetését a különféle akadályok felett, alatt vagy mellett.
Forgalom fenntartása: AK a forgalom fenntartása alatt az adott kivitelezési munkával érintett területeken meglévő közúti, gyalogos, kerékpáros, illetve közösségi közlekedési áramlatok fenntartását és az átszállási lehetőségek biztosítását érinti a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terveknek megfelelően.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.
Az M/1. alkalmassági követelmény max. 3 db referencia bemutatásával igazolható
Az AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az AT saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az AK a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek,elegendő, ha közülük egy felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek. Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7),(9) és (11).
Folytatás a III.1.2. pont alkalmasság minimumkövetelményei pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér(KB): teljes(T) nettó(ntt) vállalkozói díj(VD) napi1%-a, de max20%.Hibás teljesítési KB: T ntt VD 20 %-a.Meghiúsulási KB:a VSZ szerinti T ntt VD 30%-a.Számlák kifizetése a Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(7)bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek, a322/2015.Kr.30-32/B.§ szerint történik.Az ajánlattétel, elszámolás és a kifiz. pénzneme: magyar forint(HUF).Az ellenérték teljesítése a fordított ÁFA alkalmazásával történik.Tartalékkeretet a ntt VD 10%-a.
Előleg a Kbt.135.§(7)szerint.Teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a ntt VD 5-5 %-a.AT nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt.134.§(5)bek szerint!
Nyertes AT-nek a322-es K.R.26. §szerinti biztosítással kell rendelkeznie.A kötelező jótállás időtartama:60 hónap.(vállalt többlet jótállási idő értékelési szempont)
További részletek a szerződésterv-ben.Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk-ban meghatározott(6:155.§) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Számlák száma: 6 db.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az értékelési szempont szerinti megajánlást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.)11.§(1)bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.
2. AK a Kbt.40.§ alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, figyelemmel az e-Krben foglaltakra.Az AK előírja csak PDF, ZIP, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható.
3. Az AJnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát (továbbiakban: NY) a Kbt.66.§(2)bek szerint.
4. Az AJnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§(6)bek, a 65.§(7)bek és a Kbt.67.§(4) bek szerinti NY-ot, az EEKD dokumentumot. A Kbt.65.(7) bek és a 66.§(6)bek tekintetében nemleges tartalmú NY-ot is csatolni szükséges.
5. AK a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1, M1, M2 pontok feltételeit és igazolását.
6. AT a Kbt.44.§(1)bek-ben foglaltak szerint eljárhat.AK kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dok-ok az EKR-ben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az AJ-ban csatolásra.
7. Ha bármely az ajánlatban csatolt igazolás, NY nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az árazott költségvetést(pdf és excel formátumban), mint szakmai ajánlatot a 322/-es Kr. 24.§(1)bek. alapján.
9. AK nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt.35.§(9)bek. alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. AK az ajánlatokat a Kbt. 76.§(2)bek.c) p. alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 – 10. Pontszámítás módszere az 1. értékelési szempont fordított arányosítás; a 2. értékelési szempont egyenes arányosítás, a 3. értékelési szempont egyenes arányosítás.
11. A IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap=60 nap.
12. AK előírja, hogy az AJban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az AJ benyújtásakor már ismert AV-t.
13. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT által bemutatott M.2.1) pontjában megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal. AT csatolja NY-át arról, miszerint vállalja, hogy a 266-os Kr. szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog, és azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek.alapján, mely esetben az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. AK a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját nem alkalmazza.
15. AK a Kbt.39.§(1)bek. alapján KD-t bocsát AT-k rendelkezésére, az abban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészíteni és benyújtani.
16. AK a Kbt. 81.§(4)-(5)bek-it alkalmazza.
17. A 322-es Kr. 26. §-a alapján a nyertes AT-ként szerződő fél köteles a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 100.000.000,- Ft/káresemény és 500.000.000,- Ft/év értékű, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazó C.A.R típusú építési-szerelési felelősségbiztosítást(FB) kötni vagy meglévő FB-t kiterjeszteni/fenntartani. A FB meglétét nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor igazolnia kell a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb dokumentum másolatával. A biztosítást a létesítmény egészére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő teljesítésigazolás kiállításától számított 1 (egy) évig változatlan tartalommal fenn kell tartania a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. A FB meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Amennyiben AT a FBmeglétét nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. AT-nek ajánlatában csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy AK által előírt FBsal a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezni fog.
18. AK teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt.71.§(6) bekezdés értelmében AK az új gazdasági szereplő esetében 1 alkalommal rendel el hiánypótlást.
19. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a MNB által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.
20. Öntisztázás a 321-es Kr.4.§(3)bek. szerint.
21. AT a változásbejegyzési eljárásról nyilatkozzon az ajánlatban (nemleges tartalommal is, EKR űrlapon).
22. Az ajánlattétel 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén a BKK Zrt. CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-67032082-51900001 számú számlájára (IBAN szám: HU55 10700024 67032082 51900001 Swift kód: CIBHHUHB). Az ajánlati biztosíték igazolása az ajánlatban csatolandó.
23. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
24. AT ajánlatához köteles mellékelni az Egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozatot (nemlegesség esetén is), illetve adott esetben az Egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat.
25. Kbt.35. § (1) bek alapján több GSZ közösen is tehet ajánlatot.Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
26. Számítási hiba javítás: Kbt.71.§(11) bek. AK a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt.56. §-ban foglaltakat alkalmazza.
27. AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr.46.§(3)bekben, valamint a 275/2013.(VII.16.) Kr.4.§(3) bekben foglaltakra.
28. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Horváth Helena Zsuzsanna 00461, (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com)
29. Az eljárásban való részvétel minden költsége ATt terheli.
30. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
31. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházások teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását a 266-os Kr., valamint a 191-es Kr. előírásainakmegfelelően végezze.
32. Az AK a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, mivel az eljárás megindításakor az eljárás becsült értéke szerinti fedezeti összeg nem áll teljes egészében AK rendelkezésére. A Kbt. 135.§(12) bek alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez köti. Amennyiben a tárgyi eljárás teljes fedezetének kiegészítése nem történik meg, a szerződésben meghatározott határidőig vagy az igényelt fedezet összegének csak részbeni kiegészítése történik meg a szerződésben meghatározott határidőig, abban az esetben az AK a fedezet összegének rendelkezésre nem állását, vagy a kisebb összegben történő rendelkezésre állását - olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák