Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16159/2019
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:eNET Internetk utató és Tanácsadó Kft.;i-Cell Mobilsoft Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csapó Dániel
Telefon: +36 17955572
E-mail: csapo.daniel@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földmegfigyelési Információs Rendszer kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földmegfigyelési Információs Rendszer kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelyei, valamint a
Megrendelő által megjelölt Budapest közigazgatási területén belül megjelölt helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Magyarország a FIR kiépítésével tervezi a Copernicus
program földmegfigyelési adatait
elérni,feldolgozni és a nemzeti fe lhasználók felé szolgáltatások formájában továbbítani. A rendszer
alkalmas lesz a Sentinel 1,2,3 műholdképek nyers adatainak letöltésére, feldolgozására, az adatok
tárolására a missziók kezdetétől, az akár 2 PB kapacitású tároló rendszerben, amelybe a történeti
adatokon kívül on-line érkeznek az adatok, tervezetten hozzávetőlegesen évi 40 TB mennyiségben .
Az alkalmazásfejlesztés a következő két nagy rendszerfejlesztést valósítja meg:
Alaprendszer:a Sentinel missziók távérzékelt adatainak kezelését adja a kormán yzati képesség
fejlesztésével.
Közigazgatási szakrendszerek:a projektben nevesített közigazgatási eljárások kezelését adja a FIR
adatok felhasználását
A projekt alkalmazásfe jlesztési környezete a két szakrendszerben a speciális elvárások miatt
különböző:az alaprendszer egy nagy kapacitású szuperszámítógép környezetben melynek szá mítási
és tárolási kapacitása legalább: 192 CPU Core, 1 TB memória, 500 TB storage, 10000 GPU Core; a
4
kö zigazgatási szakrendszerek a NISZ Zrt. Kormányzati Adatközpontjából kerülnek kiszolgálásra. A
rendszernek alkalmasnak kell mennyiségű adat feldolgozására és tárolására, továbbá
adatvizualizációs és adattisztítási feladatok ellátására. Az alkalmazás megvalósítja táv érzékelési
módszerekkel készült adatok gyűjtését, tárolását és feldolgozását havi 500 GB adatmennyiségre
Szuperszámítógép: nagyteljesítményű számítógépek, ill. számítástechnikai rendszerek, amelyek
teljesítménye néhány nagyságrenddel nagyobb, mint egy átlagos szerver v. egy nagyteljesítmén yû
munkaállomás. Továbbá olyan egyedileg épített célszámítógépek, amelyeket egy adott, általában
nagy számításigényű feladatsorok lehető leggyorsabb végrehajtására használnak. A
szuperszámítógépeket tipikusan tudományos számítási és modellezési feladatokhoz használják fel
a gyógyszer-, űr- és időjáráskutatásban, ahol vagy nagyon sok lehetséges kombináció hatásait ke ll
elemezni, vagy rendkívül sok lépésből álló számítási műveleteket elvégezni.
A FIR fő funkciói:
Távérzékelési kom ponensek fejlesztése a Sentinel missziók (Collaborative HUB) adatfogadására és
georedundáns tárolása az adattárházban (évi 9 TB adatmennyiségben), amely ősfeltöltéssel együtt
és a kapcsolódó WPS feldolgozásokkal nagy elemszámú országos kiterjedésű térinformatikai
adatbázisban (metaadatbázissal együtt) kerül tárolásra (10 milliónál nagyobb rekordszámú
adatbázis), amely a közigazgatási eljárások összes adatát is tartalmazza
A nagy méretű térinformatikai adatbázisból a megjelenítés biztosítása a s zükséges optimalizálással
Közigazgatási eljárások funkcionalitásának biztosítása és támogatása nagy számítási kapacitású
távérzékelési adatfeldolgozással (WPS láncok) és optimalizációval (tile-cache, archiválás,
generalizálás) szuperszámítógép környezetben
Webalkalmazás fejlesztése (eFöld adatpublikác ió), amely biztosítja a FIR rendszerben és a
Földmegfigyelési Operatív Központban(FOK) keletkezett adatok megjelenítését és megoszt ását az
alapadatokra és a sávkombinációkra valamint indexekre.
A FIR kialakítása során a vonatkozó igazgatásszervezési f eladatokat is el kell látni, mely a 10
közigazgatási feladatot ellátó szervezet több mint 600 munkatársának munkáját fogja érinten i.
A FIR rendszerfelügyeletét a FOK fogja biztosítani, melynek kialakítása a projektben valósul me g. A
FOK által ellátandó feladatok a közigazgatás keretein belül, állami feladatként kerülhet definiálásra
és ellátásra.
A rendszer p ublikus felhasználóinak száma várhatóan a nagy publicitást élvező országos
lefedettséget adó idősoros mozaik adatokat esetében várható. A rendszer fejlesztését úg y kell
elvégezni, hogy a rendszer legyen alkalmas a várható terhelési csúcsok kezelésére a következő kkel:
250.000 felhasználó kezelése; 2.500 konkurens térképi felhasználó egyidejű kezelése.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” c., a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 188 - 425399

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Földmegfigyelési Információs Rendszer kialakítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetk utató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42 -44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: i-Cell Mobilsoft Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária kö z 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3199000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Megrendelő székhelye, telephelyei, valamint a
Megrendelő által megjelölt Budapest közigazgatási területén belül megjelölt helyszínek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarország a FIR kiépítésével tervezi a Copernicus program földmegfigyelési adatait
elérni,feldolgozni és a nemzeti felhasználók felé szolgáltatások formájában továbbítani. A rendszer
alkalmas lesz a Sentinel 1,2,3 műholdképek nyers adatainak letöltésére, feldolgozására, az adatok
tárolására a missziók kezdetétől, az akár 2 PB kapacitású tároló rendszerben, amelybe a történeti
adatokon kívül on-line érkeznek az adatok, tervezetten hozzávetőlegesen évi 40 TB mennyiségben .
Az alkalmazásfejlesztés a következő két nagy rendszerfejlesztést valósítja meg:
Alaprendszer:a Sentinel missziók távérzékelt adatainak kezelését adja a kormán yzati képesség
fejlesztésével.
Közigazgatási szakrendszerek:a projektben nevesített közigazgatási eljárások kezelését adja a FIR
adatok felhasználását
A projekt alkalmazásfe jlesztési környezete a két szakrendszerben a speciális elvárások miatt
különböző:az alaprendszer egy nagy kapacitású szuperszámítógép környezetben melynek szá mítási
és tárolási kapacitása legalább: 192 CPU Core, 1 TB memória, 500 TB storage, 10000 GPU Core; a
4
kö zigazgatási szakrendszerek a NISZ Zrt. Kormányzati Adatközpontjából kerülnek kiszolgálásra. A
rendszernek alkalmasnak kell mennyiségű adat feldolgozására és tárolására, továbbá
adatvizualizációs és adattisztítási feladatok ellátására. Az alkalmazás megvalósítja táv érzékelési
módszerekkel készült adatok gyűjtését, tárolását és feldolgozását havi 500 GB adatmennyiségre
Szuperszámítógép: nagyteljesítményű számítógépek, ill. számítástechnikai rendszerek, amelyek
teljesítménye néhány nagyságrenddel nagyobb, mint egy átlagos szerver v. egy nagyteljesítmén yû
munkaállomás. Továbbá olyan egyedileg épített célszámítógépek, amelyeket egy adott, általában
nagy számításigényű feladatsorok lehető leggyorsabb végrehajtására használnak. A
szuperszámítógépeket tipikusan tudományos számítási és modellezési feladatokhoz használják fel
a gyógyszer-, űr- és időjáráskutatásban, ahol vagy nagyon sok lehetséges kombináció hatásait ke ll
elemezni, vagy rendkívül sok lépésből álló számítási műveleteket elvégezni.
A FIR fő funkciói:
Távérzékelési kom ponensek fejlesztése a Sentinel missziók (Collaborative HUB) adatfogadására és
georedundáns tárolása az adattárházban (évi 9 TB adatmennyiségben), amely ősfeltöltéssel együtt
és a kapcsolódó WPS feldolgozásokkal nagy elemszámú országos kiterjedésű térinformatikai
adatbázisban (metaadatbázissal együtt) kerül tárolásra (10 milliónál nagyobb rekordszámú
adatbázis), amely a közigazgatási eljárások összes adatát is tartalmazza
A nagy méretű térinformatikai adatbázisból a megjelenítés biztosítása a s zükséges optimalizálással
Közigazgatási eljárások funkcionalitásának biztosítása és támogatása nagy számítási kapacitású
távérzékelési adatfeldolgozással (WPS láncok) és optimalizációval (tile-cache, archiválás,
generalizálás) szuperszámítógép környezetben
Webalkalmazás fejlesztése (eFöld adatpublikác ió), amely biztosítja a FIR rendszerben és a
Földmegfigyelési Operatív Központban(FOK) keletkezett adatok megjelenítését és megoszt ását az
alapadatokra és a sávkombinációkra valamint indexekre.
A FIR kialakítása során a vonatkozó igazgatásszervezési f eladatokat is el kell látni, mely a 10
közigazgatási feladatot ellátó szervezet több mint 600 munkatársának munkáját fogja érinten i.
A FIR rendszerfelügyeletét a FOK fogja biztosítani, melynek kialakítása a projektben valósul me g. A
FOK által ellátandó feladatok a közigazgatás keretein belül, állami feladatként kerülhet definiálásra
és ellátásra.
A rendszer p ublikus felhasználóinak száma várhatóan a nagy publicitást élvező országos
lefedettséget adó idősoros mozaik adatokat esetében várható. A rendszer fejlesztését úg y kell
elvégezni, hogy a rendszer legyen alkalmas a várható terhelési csúcsok kezelésére a következő kkel:
250.000 felhasználó kezelése; 2.500 konkurens térképi felhasználó egyidejű kezelése.
A részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3430000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetk utató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42 -44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: i-Cell Mobilsoft Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária kö z 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 5.1. pontjának rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.1 Jelen szerződés a Felek általi aláírást követő napon lép hatályba és a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig, de legfeljebb a szerződés 1.2 pontjában hivatkozott projekt Támogatási Szerződésében a projekt fizikai befejezésének időpontjaként megjelölt időpontig marad hatályban.”
2. A Szerződés 5.1. pontjához tartozó lábjegyzet helyébe az alábbi szövegű lábjegyzet lép:
„A Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2020. április 30.”
3. A Szerződés 10.2 pontjának rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.2 A Vállalkozó szerződéses feladatai teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 19. (tizenkilencedik) hónap utolsó napja. Felek rögzítik, hogy a teljesítési kötelezettség a teljesítési határidő lejártát követően is mindaddig fennáll, amíg a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés szerinti valamennyi feladatát nem teljesíti, azonban ezen időpont sem nyúlhat túl a szerződés hatályán.”
4. A Szerződés 19.1 pontjának rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19.1 A Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként vállalkozói díj illeti meg, amelynek teljes összege: 3.430.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-négyszázharmincmillió forint + általános forgalmi adó. A Konzorciumvezető és a Konzorciumi tag a Megállapodásban a vállalkozói díj egymás közötti megosztásáról úgy rendelkezett, hogy szerződésszerű teljesítés esetén a vállalkozói díjból a Konzorciumvezető nettó 2.016.000.000,- Ft-ra, míg a Konzorciumi tag nettó 1.414.000.000,- Ft-ra jogosult.
A Vállalkozó a jelen pont első bekezdésében meghatározott vállalkozói díjból mérföldkövenként - az adott mérföldkő megrendelői teljesítésigazolásának (TIG) birtokában - az alábbi kifizetésre jogosult:
Sorszám: A vállalkozói díjból kifizetésre kerülő nettó összeg: A kifizetés mértéke a vállalkozói díjhoz viszonyítva:
A kifizetés feltétele:
1. 319 900 000,- Ft 9,33% RT1-es teljesítésről TIG kiadása
2. 1 668 800 000,- Ft 48,65% RT2-es teljesítésről TIG kiadása
3. 938 350 000,- Ft 27,36% RT3-as teljesítésről TIG kiadása
4. 159 950 000,- Ft 4,66% RT4-es teljesítésről TIG kiadása
5. 343 000 000,- Ft 10,00% RT5-ös teljesítésről TIG kiadása”
5. A Szerződés 1. számú, Dokumentáció nevű mellékletének részét képező műszaki leírásának helyébe „Kiegészített műszaki leírás” megnevezéssel, jelen módosítás 1. számú melléklete lép.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés megkötését követően, az egyeztetések során a Szerződés műszaki mellékletében meghatározott követelményekhez képest (főleg felhasználói oldalon) új igények jelentek meg, amelyek nélkül az eredeti követelmények teljesítése nem lenne teljes körűen megvalósítható, ugyanis a Szerződés műszaki mellékletének elkészítésekor ezek a fontos technikai részletek ilyen részletezettséggel nem voltak előre láthatóak. Ezen túlmenően a Szerződés megkötése és a tervdokumentumok elkészülte között eltelt időben a Felhasználóknál szervezeti változások következtek be és informatikai fejlesztések valósultak meg, melyek ugyancsak a Szerződés műszaki mellékletének módosítását tették szükségessé.
A Szerződés műszaki mellékletének változásai a Projekt terjedelmét növelik, valamint ezek hiányában az eredeti követelmények technikai okok miatt nem valósíthatók meg teljes egészében.
A változások miatt a Szerződés eredeti műszaki melléklete által nem tartalmazott munkákat is el kell végezni.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3199000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3430000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben