Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16196/2019
CPV Kód:85320000-8
Ajánlatkérő:Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Teljesítés helye:Budapest, VIII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, CSALÁDOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26198453
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balla Katalin
Telefon: +36 145921231
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jozsefvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://jozsefvaros.hu/
 
Hivatalos név: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63511811
Postai cím: Népszínház Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Csaba
Telefon: +36 203233893
E-mail: szabo.csaba@jszszgyk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jszszgyk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jszszgyk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Családlátogató Mobil Team felállítás és működtetés
Hivatkozási szám: EKR000568812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85320000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Családlátogató Mobil Team (továbbiakban: CSMT) a projekt ideje alatt, az akcióterületen élő addiktológiai problémákkal érintett családok számára nyújt támogató szolgáltatásokat Főbb feladatok (de nem kizárólag):
i. alacsonyküszöbű speciális családlátogató -
támogató szolgáltatás nyújtása,
ii. adminisztratív feladatok ellátása,
iii. „prevenciós asztal” szolgáltatást nyújtása,
iv. kliensfogadás –
terápiás beszélgetés
v. Mobil telefonos és e-mail-es kapcsolatba lépés lehetőségének biztosítása, vi. dokumentációs feladatok ellátása,
vii. a team megbeszéléseken való részvétel, esetmegbeszélő vagy szupervízió fókuszú csoportfolyamatban való részvétel,
A CSMT tevékenységei: Prevenciós asztal szolgáltatásai és funkciói: A „prevenciós asztal” szolgáltatás abszolút feleljen meg az alacsony küszöbű szolgáltatások 2 alapvető kritériumainak: önkéntesen és anonim módon legyen igénybe vehető. A projekt időtartalma alatt 20 ilyen „kitelepülést” kell megvalósítani. Lehetséges helyszínek: közösségi tereken, közösségi programokon.
- Integráció – Érzékenyítő beszélgetések - Addikt (függő) személyek hozzátartozóinak informálása Felkereső tevékenység: Heti 2 (kettő) alkalommal kell, az akció területen élő addiktológiai problémával küzdő családokat felkeresni. Információ átadás az alkohol- és kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó ártalomcsökkentés lehetőségeiről, kevésbé veszélyes használati módokról. - Tájékoztatás, motiválás - Esetmenedzselés - Problémaelemzés, problémamegoldás - Krízis intervenció A CsMT megkereső tevékenysége eredményeképpen kialakult klienskapcsolatok elmélyülését segíti, ha projektidőszak alatt a kliensek személyes terápiájára, eseti beszélgetések lebonyolítására nem a családtagok jelenlétében, hanem semleges és biztonságos környezetben kerül sor. A kliensfogadás a CsMT megkereső
munkájára épül, kiegészíti azt, ahhoz szervesen illeszkedik. A kliensfogadást a CsMT stáb tagjainak kell végezni. - Segítő önismereti beszélgetés - Krízistanácsadás, krízis esetkezelés - Életvezetési kérdések, ismeretek átadása - Trauma feldolgozás - Készségfejlesztő –
szocializációs tréningek
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19991000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Családlátogató Mobil Team
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85300000-2
További tárgyak:85320000-8
98000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Családlátogató Mobil Team tevékenységei:
Prevenciós asztal szolgáltatásai és funkciói
A „prevenciós asztal” szolgáltatás abszolút megfelel az alacsonyküszöbű szolgáltatások 2 alapvető kritériumainak: önkéntesen és anonim módon igénybe vehető. A projekt időtartalma alatt 20 ilyen „kitelepülés” fog megvalósulni. Lehetséges helyszínek: közösségi tereken, közösségi programokon.
A „prevenciós asztal” funkciói:
- Integráció: Kapcsolat- és bizalomépítés az akció terület lakosságával.
- Érzékenyítő beszélgetések, célja: az alkoholizmust, drogfüggőséget egyszerűsítő, elítélő személyek érzékenyítő beszélgetések által a függő személyekkel és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos gondolkodását empatikusabbá, árnyaltabbá formálják.
- Drog totó, mint „játékos” eszköz a kommunikációra, a felvilágosító beszélgetésekre.
- Informálás, felvilágosítás: hiteles információk az alkohollal, a kábítószerekkel kapcsolatban, használati módokkal, lehetséges veszélyekkel, ártalmakkal és azok csökkentésével kapcsolatban.
- Az addikt személyek hozzátartozóinak egyénre szabott informálása a szenvedélybetegség természetéről, a megmentő attitűdről, a hatékony és a jó szándékú, de káros (a jelenlegi állapotot konzerváló) támogatásról.
- Addikt személyek hozzátartozóinak egyéni és családi konzultáció felajánlása és annak biztosítása.
- Addikt személyek hozzátartozóinak Hozzátartozói csoportba való delegálása.
A Családlátogató Mobil Team felkereső tevékenysége, annak funkciói:
A projekt időtartalma alatt heti 2 alkalommal, alkalmanként 5 órában az akció területen élő saját tulajdonú vagy önkormányzati bérleményben élő addiktológiai problémával küzdő családok felkeresése. Heti 2 alkalommal, alkalmanként 5 órában a szakmai stáb 1 tagja kísérő, delegáló, kapcsolattartó funkciókat lát el, információ adás az ártalomcsökkentés céljával: a CsMT szolgáltatásairól, alkohol- és kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó ártalomcsökkentés lehetőségeiről, kevésbé veszélyes használati módokról.
- Tájékoztatás,.
- Esetmenedzselés: .
- Problémaelemzés,.
- Krízis intervenció:
Kliensfogadás (Négyszemközt magaddal – terápiás beszélgetés):
A CsMT megkereső tevékenysége eredményeképpen kialakult klienskapcsolatok elmélyülését segíti, ha projektidőszak alatt a kliensek személyes terápiájára, eseti beszélgetések lebonyolítására nem a családtagok jelenlétében, hanem semleges és biztonságos környezetben kerül sor. A kliensfogadás a CsMT megkereső munkájára épül, kiegészíti azt, ahhoz szervesen illeszkedik. A kliensfogadást a CsMT stáb tagjai végzik a felkereső tevékenység időpontjaihoz igazítva, azoktól eltérő időpontban, hogy a kliensek számára a hét minél több napján elérhető legyen a szolgáltatás.
- Segítő önismereti beszélgetés: saját erőforrások feltárása, segítő beszélgetések a megoldásokra fókuszálva, nem a problémát helyezik a középpontba, hanem személyre szabottan segítik feltárni a megoldási eszközöket.
- Krízistanácsadás, krízis esetkezelés: fő fázisa és alkotóeleme a bizalmi kapcsolat kialakítása, a kliens “megnyerése”, melyhez elengedhetetlen a megfelelő környezet kialakítása.
- Életvezetési kérdések, ismeretek átadása: egészséges és biztonságos élet értékeire való rávezetés, krízishelyzeteket megelőző prevenciós tanácsadás és döntéshelyzeteket elősegítő beszélgetések, identitás megerősítése.
- Trauma feldolgozás: közvetlen vagy közvetett trauma feldolgozása egy rendkívül érzékeny és hosszadalmas folyamat. Mivel a trauma túlnő az ember teherbíró képességén, ezért elengedhetetlen a segítségnyújtás, a lehető leghamarabb.
- Készségfejlesztő – szocializációs tréningek: ennek egyik legfontosabb területe a megfelelő konfliktuskezelés, az asszertív kommunikáció, az önbizalom, empátia és önálló, felelősségvállaló döntéshozatalra való képesség
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1. szakember 36 hónapon felüli szociális területen szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 3. Az M.1.2. szakember 36 hónapon felüli addiktológiai területen szerzett szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Családlátogató Mobil Team
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, CSALÁDOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64795360
Postai cím: Üllői Út 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@fecske.com
Telefon: +36 203443490
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18254321143
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23561417
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19991000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: addiktológiai konzultáns, felsőfokú szenvedélybeteg tanácsadó, mentálhigiénikus, szociális munkás, sorstárs segítő vagy tapasztalati szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87699021
Postai cím: Szendrey Júlia Utca 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18313039102

Hivatalos név: FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, CSALÁDOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64795360
Postai cím: Üllői Út 107.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18254321143

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges