Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:1620/2019
CPV Kód:45215200-9
Ajánlatkérő:Hajdúsámson Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hajdúsámson, Rákóczi út 9. 609/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ERSZALA Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15579
Postai cím: Szabadság tér 5
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőkéné Diószegi Mária Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztály, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., A. épület 11. sz. iroda
Telefon: + 36 52590590
E-mail: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu
Fax: + 36 52200011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdusamson.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdusamson.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúsámson, Rákóczi út 9. 609/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése.
A projekt keretében megvalósuló kivitelezés meglévő épület átalakítása, felújítása és bővítése, melynek eredményeképpen az épületegyüttes új funkciója: a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye. A telephely meglévő épületből költözik át, az új épületegyüttesben az alábbi ellátási formák lesznek elérhetők:
- Család- és gyermekjóléti szolgálat
- Támogató szolgálat
- Időskorúak nappali ellátása
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
A tervezett felújítás és a tervezett, új toldalék jellegű objektum az Önkormányzat tulajdonában álló, Hajdúsámson Rákóczi u 9. szám alatti, 609/1 hrsz-u belterületi ingatlanon valósul meg. Az ingatlanon jelenleg is egy önkormányzati épületekből álló, több ütemben készült épületegyüttes áll. Ezen az ingatlanon valósul meg a régi épület egy részének átalakítása és felújítása, valamint egy új épületszárny építése.
A telekingatlan jelenleg is teljesen közművesített. Azon a szükséges közművek telken belül is rendelkezésre állnak. A telken belüli parkolás jelenleg nem biztosított szilárd burkolattal és kijelölt módon. A telken a mozgássérült parkoló kialakítása szükséges.
A régi épület tömege, főbb homlokzati elemei változatlanul megmaradnak. Belső átalakítás történik. A tervezett új szárny egy összekötő, oldalfolyosóval csatlakozik a meglévő komplexumhoz. Ezzel egy épületként funkcionál, ám a két főfunkció a családsegítő -és gyermekjólét szolgálatot magában foglaló rész és az idősek napközbeni ellátására tervezett új rész jól lehatárolható. Ennek biztosítására önálló, akadálymentes bejáratok tervezendőek, külön mozgássérült WC betervezésével.
Az épület egy szintes, a régi és az új épületrész is hagyományos szerkezetű. Az épületben komplex akadálymentesítés szükséges.
Az új épületrésznek és a felújításra kerülő meglévő épületrésznek is meg kell felelnie az elvárt energetikai előírásoknak.
Hőszigetelés:
A Födémen 2×10 cm vastag Rockwoll multirock tipusú ásványgyapot hőszigetelés készül. A külső falazaton 15 cm vtg. Baumit opentherm EPS hőpáncél készül ragasztva és dűbelezve, biztosítva a belső és a talajnedvesség falakon történő szabad kipárolgását.. A lábazaton Austrotherm XPS Top30 zártcellás hőszigetelés készül a hóhatár magasságáig, minimum 30 cm-ig. Az alap mellé szintén ilyen hőszigetelés kerül 8 cm vastagságban.
A külső nyílászárók új, háromrétegű üvegezésű, műanyag szerkezetűeknek kell lenni.
Általános adatok
helyrajzi szám: 609/1
övezeti jel : Vt-2
telek terület : 786 m2
engedélyezett beépítés : 60 %
engedélyezett építménymagasság : 7,50 m
biztosítandó zöldfelület : 20 %
Épület adatok:
Bruttó szintterület : 440,99m2
járdaszint : változó: +-0,00, +0,33
földszinti padlóvonal : +0,35 m
ereszmagasság : +4,60, +3,30 m
gerincmagasság : +5,41 +6,69
tervezett beépítés : 56,11 %
tervezett építménymagasság : 3,87m
tervezett zöldfelület : 22,23 %
Helyiséglista:
Helyiség neve Alapterület (nm)
Meglévő - átépített épületrész
akment wc 5,59
fedett előtér 5,28
ffi wc 5,30
gyerekjóléti iroda 1. 15,36
gyerekjóléti iroda 2. 19,08
gyerekjóléti iroda 3. 10,69
gyerekjóléti iroda 4. 13,50
iroda 9,91
közlekedő 33,84
közös előtér 11,82
női wc 5,31
öltöző 4,11
pszichológus 9,91
szélfogó 3,48
támogató szolg. iroda 10,06
teakonyha 8,32
váróterem 18,17
vezetői iroda 10,06
zuhanyzó 1,98
201,77 m2
Új épületrész
akment wc-mosó 7,57
étkező tárgyaló 26,38
ffi wc 2,47
hulladék 2,98
konyha 10,80
közlekedő 30,61
női wc 2,47
pihenő 6,93
szélfogó 4,54
társalgó 51,55
tsz 1,35
zuh 1,71
149,36 m2
Összesen: 351,13 m2

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 Projekt megnevezése: „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14625 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERSZALA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 1.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100032022
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúsámson, Rákóczi út 9. 609/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése.
A projekt keretében megvalósuló kivitelezés meglévő épület átalakítása, felújítása és bővítése, melynek eredményeképpen az épületegyüttes új funkciója: a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye. A telephely meglévő épületből költözik át, az új épületegyüttesben az alábbi ellátási formák lesznek elérhetők:
- Család- és gyermekjóléti szolgálat
- Támogató szolgálat
- Időskorúak nappali ellátása
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
A tervezett felújítás és a tervezett, új toldalék jellegű objektum az Önkormányzat tulajdonában álló, Hajdúsámson Rákóczi u 9. szám alatti, 609/1 hrsz-u belterületi ingatlanon valósul meg. Az ingatlanon jelenleg is egy önkormányzati épületekből álló, több ütemben készült épületegyüttes áll. Ezen az ingatlanon valósul meg a régi épület egy részének átalakítása és felújítása, valamint egy új épületszárny építése.
A telekingatlan jelenleg is teljesen közművesített. Azon a szükséges közművek telken belül is rendelkezésre állnak. A telken belüli parkolás jelenleg nem biztosított szilárd burkolattal és kijelölt módon. A telken a mozgássérült parkoló kialakítása szükséges.
A régi épület tömege, főbb homlokzati elemei változatlanul megmaradnak. Belső átalakítás történik. A tervezett új szárny egy összekötő, oldalfolyosóval csatlakozik a meglévő komplexumhoz. Ezzel egy épületként funkcionál, ám a két főfunkció a családsegítő -és gyermekjólét szolgálatot magában foglaló rész és az idősek napközbeni ellátására tervezett új rész jól lehatárolható. Ennek biztosítására önálló, akadálymentes bejáratok tervezendőek, külön mozgássérült WC betervezésével.
Az épület egy szintes, a régi és az új épületrész is hagyományos szerkezetű. Az épületben komplex akadálymentesítés szükséges.
Az új épületrésznek és a felújításra kerülő meglévő épületrésznek is meg kell felelnie az elvárt energetikai előírásoknak.
Hőszigetelés:
A Födémen 2×10 cm vastag Rockwoll multirock tipusú ásványgyapot hőszigetelés készül. A külső falazaton 15 cm vtg. Baumit opentherm EPS hőpáncél készül ragasztva és dűbelezve, biztosítva a belső és a talajnedvesség falakon történő szabad kipárolgását.. A lábazaton Austrotherm XPS Top30 zártcellás hőszigetelés készül a hóhatár magasságáig, minimum 30 cm-ig. Az alap mellé szintén ilyen hőszigetelés kerül 8 cm vastagságban.
A külső nyílászárók új, háromrétegű üvegezésű, műanyag szerkezetűeknek kell lenni.
Általános adatok
helyrajzi szám: 609/1
övezeti jel : Vt-2
telek terület : 786 m2
engedélyezett beépítés : 60 %
engedélyezett építménymagasság : 7,50 m
biztosítandó zöldfelület : 20 %
Épület adatok:
Bruttó szintterület : 440,99m2
járdaszint : változó: +-0,00, +0,33
földszinti padlóvonal : +0,35 m
ereszmagasság : +4,60, +3,30 m
gerincmagasság : +5,41 +6,69
tervezett beépítés : 56,11 %
tervezett építménymagasság : 3,87m
tervezett zöldfelület : 22,23 %
Helyiséglista:
Helyiség neve Alapterület (nm)
Meglévő - átépített épületrész
akment wc 5,59
fedett előtér 5,28
ffi wc 5,30
gyerekjóléti iroda 1. 15,36
gyerekjóléti iroda 2. 19,08
gyerekjóléti iroda 3. 10,69
gyerekjóléti iroda 4. 13,50
iroda 9,91
közlekedő 33,84
közös előtér 11,82
női wc 5,31
öltöző 4,11
pszichológus 9,91
szélfogó 3,48
támogató szolg. iroda 10,06
teakonyha 8,32
váróterem 18,17
vezetői iroda 10,06
zuhanyzó 1,98
201,77 m2
Új épületrész
akment wc-mosó 7,57
étkező tárgyaló 26,38
ffi wc 2,47
hulladék 2,98
konyha 10,80
közlekedő 30,61
női wc 2,47
pihenő 6,93
szélfogó 4,54
társalgó 51,55
tsz 1,35
zuh 1,71
149,36 m2
Összesen: 351,13 m2

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101848248
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERSZALA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 1.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (elmaradó és pótmegrendelés), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A fentiek alapján a költségcsökkenés a felmerült pótmegrendelések nettó összértéke és az elmaradó tételek levonása után összesen - nettó 24 904,- Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen szerződésmódosítás I. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, azon belül is annak csökkenésével jár.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanazon épület kivitelezése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő és költséghatékonyabb pótmegrendelések elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében, amelyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését, valamint rendeltetésszerű használatát szolgálják, és elmaradó tételek aminek szükségessége indokolatlanná vált.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 101 873 152 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 101 848 248 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben