Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16203/2019
CPV Kód:80420000-4
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Skilldict Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16009
Postai cím: Páter Károly utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sarkadi Anita
Telefon: 003628522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: 003628522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szie.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek, elektronikus tananyag licencek, és elektronikus tananyagfejlesztés beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek, elektronikus tananyag licencek, és elektronikus tananyagfejlesztés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek, elektronikus
tananyag licencek, és elektronikus tananyagfejlesztés beszerzése:
- Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek
(árubeszerzés):
Az Ajánlattevő által szállítandó - a Moodle LMS tanulás-módszertani lehetőségeit
és e-learning funkcionális bővítését magvalósító - kész kiegészítő szoftver
moduloknak tartalmi, módszertani és technológiai szempontból biztosítania kell a
következőket:
- tudásmenedzsment alapokon megvalósított, egyénre szabható, adaptív
e-learning alapú oktatást tegyen lehetővé,
- valósítsa meg a releváns tanulási tevékenységek elemi aktivitás, információ
szintű tanulási nyomonkövetését,
- a nagy tömegű tananyagfejlesztés támogatására alkalmazzon testreszabható
tartalom sablonokat, tesztkérdés típusokat, tesztsorokat, valamint legyen képes
alkalmazni összetett feladattípusokat is (pl.: munkafolyamatok megtanítása) egy
beépített online tananyagszerkesztői modullal és tartalomfejlesztés-menedzsment
megoldással.
Az eljárásban a világ felsőfokú intézményeiben legnagyobb számban alkalmazott
és Ajánlatkérő által jelenleg is használt Moodle (3.0 vagy magasabb verziójú) LMS
rendszerhez illeszthető, annak tudásmenedzsment alapokon történő, adaptív
oktatást lehetővé tevő továbbfejlesztését megvalósító, az Ajánlati Felhívás
megjelenési időpontjában már működő, kész e-learning kiegészítő szoftver
modulokkal lehet ajánlatot tenni a dokumentációban meghatározott
kompatibilitási kritériumoknak és elvárásoknak megfelelően. Ajánlatkérő a
beszerzendő szoftver modul licencek esetében időben korlátlan és valamennyi
jelenlegi és jövőbeni magyarországi munkatársára illetve hallgatójára
korlátozásmentesen felhasználható licenc konstrukciót vár el.
A szállítandó kész szoftver modulokat egy fejlesztő homogén szerver oldali
szoftver megoldásával kell biztosítani, nem elfogadható több különálló termék
összekapcsolásával kialakított inhomogén rendszer. Az ajánlott megoldás nem
tartalmazhat Adobe Flash komponenseket és a kliens gépeken egyéb külön
telepítendő böngésző plugint, vagy egyéb szoftver modult. Ajánlattevőnek
igazolnia kell, hogy rendelkezik egy fejlesztő egy homogén szoftver megoldásával
és az összes szállítandó szoftver modul teljes körű továbbfejlesztéséhez,
módosításához szükséges jogokkal, forráskóddal, dokumentációval, továbbá
időben és felhasználószámban korlátlan licenc konstrukcióval minden modul
kapcsán, amely képes biztosítani Ajánlatkérő valamennyi jelenlegi és jövőbeni
magyarországi munkatársára illetve hallgatója számára a hozzáférést. Érvénytelen
az az ajánlat, amelyik ezen előírásokat nem teljesíti. Ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szállított rendszer teljes
forráskódját (fordításra alkalmas formában) és teljes fejlesztői dokumentációját közjegyzői
letétbe helyezni. Ajánlatkérő a letétbe helyezés előtt meg kíván győződni a forráskódból fordított szoftver modulok
működőképességéről és teljességéről. A
fentiek eredménytelensége a szerződéskötéstől való elállást vonja maga után.
- Kész elektronikus tananyagok licencei (árubeszerzés):
Az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt - a beszerzés tárgyát is képező
Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodulokon működő - kész
tananyagok (teljeskörű és kizárólagos használati illetve hasznosítási jogaikkal
együtt) licenceinek darabszáma: 6
- Újonnan fejlesztendő elektronikus tananyagok (szolgáltatás beszerzés):
Az Ajánlatkérő a kész szoftverek licencein és a kész tananyagokon felül - a
beszerzés tárgyát is képező Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning
szoftvermodulokon működő - újonnan fejlesztendő tananyagokat (teljeskörű és
kizárólagos használati illetve hasznosítási jogaikkal együtt) kíván beszerezni,
melynek darabszáma: 41 (tananyag fejlesztési szolgáltatás igénybevétele
keretében).
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00012 azonosítószámú „Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrár- és élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében” című projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 190 - 389110

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek, elektronikus tananyag licencek, és elektronikus tananyagfejlesztés beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Skilldict Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail: info@skilldict.com
Telefon: +36 304623544
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 289 700 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.augusztus 22.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80420000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48190000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek, elektronikus
tananyag licencek, és elektronikus tananyagfejlesztés beszerzése:
- Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodul licencek
(árubeszerzés):
Az Ajánlattevő által szállítandó - a Moodle LMS tanulás-módszertani lehetőségeit
és e-learning funkcionális bővítését magvalósító - kész kiegészítő szoftver
moduloknak tartalmi, módszertani és technológiai szempontból biztosítania kell a
következőket:
- tudásmenedzsment alapokon megvalósított, egyénre szabható, adaptív
e-learning alapú oktatást tegyen lehetővé,
- valósítsa meg a releváns tanulási tevékenységek elemi aktivitás, információ
szintű tanulási nyomonkövetését,
- a nagy tömegű tananyagfejlesztés támogatására alkalmazzon testreszabható
tartalom sablonokat, tesztkérdés típusokat, tesztsorokat, valamint legyen képes
alkalmazni összetett feladattípusokat is (pl.: munkafolyamatok megtanítása) egy
beépített online tananyagszerkesztői modullal és tartalomfejlesztés-menedzsment
megoldással.
Az eljárásban a világ felsőfokú intézményeiben legnagyobb számban alkalmazott
és Ajánlatkérő által jelenleg is használt Moodle (3.0 vagy magasabb verziójú) LMS
rendszerhez illeszthető, annak tudásmenedzsment alapokon történő, adaptív
oktatást lehetővé tevő továbbfejlesztését megvalósító, az Ajánlati Felhívás
megjelenési időpontjában már működő, kész e-learning kiegészítő szoftver
modulokkal lehet ajánlatot tenni a dokumentációban meghatározott
kompatibilitási kritériumoknak és elvárásoknak megfelelően. Ajánlatkérő a
beszerzendő szoftver modul licencek esetében időben korlátlan és valamennyi
jelenlegi és jövőbeni magyarországi munkatársára illetve hallgatójára
korlátozásmentesen felhasználható licenc konstrukciót vár el.
A szállítandó kész szoftver modulokat egy fejlesztő homogén szerver oldali
szoftver megoldásával kell biztosítani, nem elfogadható több különálló termék
összekapcsolásával kialakított inhomogén rendszer. Az ajánlott megoldás nem
tartalmazhat Adobe Flash komponenseket és a kliens gépeken egyéb külön
telepítendő böngésző plugint, vagy egyéb szoftver modult. Ajánlattevőnek
igazolnia kell, hogy rendelkezik egy fejlesztő egy homogén szoftver megoldásával
és az összes szállítandó szoftver modul teljes körű továbbfejlesztéséhez,
módosításához szükséges jogokkal, forráskóddal, dokumentációval, továbbá
időben és felhasználószámban korlátlan licenc konstrukcióval minden modul
kapcsán, amely képes biztosítani Ajánlatkérő valamennyi jelenlegi és jövőbeni
magyarországi munkatársára illetve hallgatója számára a hozzáférést. Érvénytelen
az az ajánlat, amelyik ezen előírásokat nem teljesíti. Ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szállított rendszer teljes
forráskódját (fordításra alkalmas formában) és teljes fejlesztői dokumentációját közjegyzői
letétbe helyezni. Ajánlatkérő a letétbe helyezés előtt meg kíván győződni a forráskódból fordított szoftver modulok
működőképességéről és teljességéről. A
fentiek eredménytelensége a szerződéskötéstől való elállást vonja maga után.
- Kész elektronikus tananyagok licencei (árubeszerzés):
Az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt - a beszerzés tárgyát is képező
Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning szoftvermodulokon működő - kész
tananyagok (teljeskörű és kizárólagos használati illetve hasznosítási jogaikkal
együtt) licenceinek darabszáma: 6
- Újonnan fejlesztendő elektronikus tananyagok (szolgáltatás beszerzés):
Az Ajánlatkérő a kész szoftverek licencein és a kész tananyagokon felül - a
beszerzés tárgyát is képező Tudásmenedzsment alapú adaptív e-learning
szoftvermodulokon működő - újonnan fejlesztendő tananyagokat (teljeskörű és
kizárólagos használati illetve hasznosítási jogaikkal együtt) kíván beszerezni,
melynek darabszáma: 41 (tananyag fejlesztési szolgáltatás igénybevétele
keretében).
A részletes Műszaki Leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 289 700 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SkillDict Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos Utca 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail: info@skilldict.hu
Telefon: +36 304623544
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Skilldict Szolgáltató Kft. 2018.október 31-én átalakult, a jogutódja a Skilldict Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1036 Budapest, Lajos u. 78. cégjegyzékszám: 01-10-140005; adószám: 26544751-2-41) lett.
A Megrendelő a jogutód tekintetében a szükséges vizsgálatot lefolytatta és megállapította, hogy a jogutódlás a Skilldict Szolgáltató Kft. átalakulásának következménye, továbbá a SkillDict Zrt. megfelel a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek és nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, továbbá a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának megkerülését célozza.
A jogutódlás időpontjától a SkillDict Zrt. a Szerződben a SkillDict Szolgáltató Kft. helyébe lépett, ennek alapján a SkillDict Zrt.-t terhelik mindazon kötelezettségek és illetik mindazon jogok, melyek a Szerződés, illetve a közbeszerzési eljárás dokumentumai szerint a jogutódlást megelőzően a SkillDict Szolgáltató Kft.-t terhelte, illetve megillette.
A SkillDict Zrt., mint jogutód a Szerződés szempontjából releváns cégadatairól az alábbiak szerint nyilatkozik:
Név: SkillDict Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78.
Cégjegyzékszám: 01-10-140005
Egységes statisztikai számjel: 26544751-8559-114-01
Adószám: 26544751-2-41
Bankszámlaszám: 11703020-20002286-00000000
Képviseli: Vitéz Gyöngyvér vezérigazgató
A projektet érintő adatváltozások
A Szerződés 1.2. és 6.7. pontjai szerint a Szerződés az EFOP-3.4.3-16. számú a „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című projekt keretében jött létre, amely projekt azonosítószám és cím pontatlanul került a Szerződésben megjelölésre. Felek rögzítik, hogy a projekt azonosító száma és címe helyesen az alábbi:
„EFOP-3.4.3-16-2016-00012 azonosítószámú „Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrár- és élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében” című projekt.”
A hivatkozott projekt tekintetében a teljesítésigazolásra jogosult személy módosult, ennek megfelelően a Szerződésben a Szent István Egyetem adatainál rögzített, teljesítésigazolásra jogosult személy helyett a teljesítésigazolásra az alábbiak személyek jogosultak együttesen jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napjával:
Mezei Tibor projektmenedzser és Dr. Fekete Rita stratégiai és fejlesztési vezető, projekt szakmai vezető.”
Egyéb adatváltozások
A Szent István Egyetem képviseltében eljáró személyek közül a rektor személye 2018. november 1-től megváltozott, így jelen szerződés módosítás aláírása során az Egyetem képviseletében rektorként Dr. Palkovics László jár el.
A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. augusztus 22.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
Lásd még a VII.2.1) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 289 700 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 289 700 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben