Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16248/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Terv Kft.;Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Habis László polgármester
Telefon: +36 36523707
E-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetés, tervezői művezetési feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetés, tervezői művezetési feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Vár köz 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló 4.809.000.000,- Ft összegű projekt megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési és tervezői művezetési feladatainak ellátása a mindenkori Támogatói Okiratok tartalmának megfelelő műszaki tartalom tekintetében.
A projekt jelenleg tervezett rövid tartalma az 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat szerint:
- a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
- a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
- a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya),
- az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
- az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
A fenti feladatok keretében restaurátori, és műemléki rekonstrukciós, valamint várfal rekonstrukciós/restaurátori feladatokhoz szükséges tervezés megvalósítására is sor kerül.
A hivatkozott Korm. határozatban ugyan szerepel, de nem tervezési feladat:
- az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
- az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
A projekt tervezett összköltsége: bruttó 4.809.000.000,- Ft, melyből a jelen műszaki tartalommal a tervezett kivitelezői költség bruttó: 3.500.000.000,- Ft.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja: 2018. december 31.
Vonatozó jogszabályok:
1. 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
2. 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat.
A Támogatói Okirat megkötésére még nem került sor. Mindezekre tekintettel a szerződés a Támogatói Okirat hatálybalépésével egy időben lép hatályba.
A nyertes ajánlattevő a fent megadott a projekt tervezett összköltsége szerinti keretösszegen belüli műszaki tartalomváltozásra hivatkozással szerződésmódosításra, illetőleg többlet díjigényre nem jogosult. A tervezői feladatok tekintetében irányadó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tervezőre vonatkozó és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 7.§ és 10.§ előírásai.
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 028 - 061549

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetés, tervezői művezetési feladatok ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegedi út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc utca 35. ép psz .2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: info.otesz@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14306012
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 174458000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az alapszerződés rendelkezései értelmében: „A szerződés időbeli hatálya a projekt valamennyi tervezéssel érintett kiviteli szerződésének a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig tart a szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséig.” „A szerződés teljesítésének véghatárideje a projekt vállalkozási szerződéseihez igazodik, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárásban rögzített teljesítési határidő (2018.12.31.) minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül meghosszabbodik abban az esetben, ha a projekt bármely vállalkozási szerződésének véghatárideje ezen határidőt meghaladó időpontra módosul, ezen változás tehát külön szerződésmódosítást nem igényel, és ezen határidő hosszabbítás tekintetében a Vállalkozó a vállalkozási díjon felül további díjazásra nem jogosult.” A szerződés jelenleg is hatályban van, a teljesítési időszak folyamatban van (kiemelten is a jelen tájékoztató II.2.7) és VII.1.5) pontjához kapcsolódóan rögzítve).
2. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
3. A szerződésmódosítás dátuma: 2019/08/05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Vár köz 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló 4.809.000.000,- Ft összegű projekt megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési és tervezői művezetési feladatainak ellátása a mindenkori Támogatói Okiratok tartalmának megfelelő műszaki tartalom tekintetében.
A projekt jelenleg tervezett rövid tartalma az 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat szerint:
- a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
- a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
- a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya),
- az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
- az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
A fenti feladatok keretében restaurátori, és műemléki rekonstrukciós, valamint várfal rekonstrukciós/restaurátori feladatokhoz szükséges tervezés megvalósítására is sor kerül.
A hivatkozott Korm. határozatban ugyan szerepel, de nem tervezési feladat:
- az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
- az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
A projekt tervezett összköltsége: bruttó 4.809.000.000,- Ft, melyből a jelen műszaki tartalommal a tervezett kivitelezői költség bruttó: 3.500.000.000,- Ft.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja: 2018. december 31.
Vonatozó jogszabályok:
1. 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
2. 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat.
A Támogatói Okirat megkötésére még nem került sor. Mindezekre tekintettel a szerződés a Támogatói Okirat hatálybalépésével egy időben lép hatályba.
A nyertes ajánlattevő a fent megadott a projekt tervezett összköltsége szerinti keretösszegen belüli műszaki tartalomváltozásra hivatkozással szerződésmódosításra, illetőleg többlet díjigényre nem jogosult. A tervezői feladatok tekintetében irányadó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tervezőre vonatkozó és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 7.§ és 10.§ előírásai.
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítés a lenti "VII.2.1)" ponthoz:
2.1.) folyt.:
(4) Az 1. sz. szerz.mód. 4.1. pontja szerinti pótmunka feladatok teljes körű teljesítése -azzal, hogy a Gótikus palota gépészeti terveinek módosítására rendelkezésre álló határidő az 5. pontban -; Az adott részfeladatra vonatkozó bírálati kiviteli tervdokumentáció (teljes körű, hiánymentes bírálatra alkalmas): Az 1. sz.szerz.mód. hatályba lépésétől 21 nap; jóváhagyási terv (javítás, hiánypótlás után) Megrend. bírálata/észrevétele kézhezvételétől 10 nap; végleges jóváhagyott KIVITELI TERV (kapcsolódó szakági kiviteli tervek) Megrend. jóváhagyása kézhezvételétől 5 nap.
(5) Az 1. sz. szerz.mód. 1. sz. mell. tervezési program szerinti előkészítési tervfázis szerinti feladatok teljes körű teljesítése: Az adott részfeladatra vonatkozó bírálati előkészítési terv (teljes körű, hiánymentes, bírálatra alkalmas): Az 1. sz. szerz.mód. hatályba lépését követő 26 nap; jóváhagyási terv (javítás, hiánypótlás után) Megrend. bírálata/észrevétele kézhezvételétől 10 nap; jóváhagyott ELŐKÉSZÍTÉSI TERV Megrend. jóváhagyása kézhezvételétől 5 nap; A kiviteli tervfázis szerinti feladatok teljes körű teljesítése: Az adott részfeladatra vonatkozó bírálati kiviteli tervdokumentáció (teljes körű, hiánymentes bírálatra alkalmas): A jóváhagyott előkészítési terv teljesítésétől 60 nap; jóváhagyási terv (javítás, hiánypótlás után) Megrend. bírálata/észrevétele kézhezvételétől 10 nap; végleges jóváhagyott KIVITELI TERV (kapcsolódó szakági kiviteli tervek): Megrend. jóváhagyása kézhezvételétől 5 nap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 182158000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos u. 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc utca 35. ép psz .2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: info.otesz@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14306012
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság hatályos székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71., hatályos bankszámlaszáma: 12011351-01681121-00100001, számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. Mely adat változás a Felek körében feltüntetett rendelkezéseken túl érinti az Alapszerz. 5.12. és 10.3. pontjának rendelkezéseit.
2. Az Alapszerz. 1.sz. mell.t képezi a „tervezési program és műszaki specifikáció és mellékletei”, amely tervezési program szerint a Képtár és az Igazgatósági épület tekintetében csupán homlokzati felújítás szükséges. A szerződés teljesítése során, a kiviteli tervfázisban a bírálati tervdokumentáció Megrendelő általi észrevételezése során felmerült az igény az egységes fűtési rendszer későbbi kiépítési lehetőségének a biztosítására a Képtár épület földszintjének, valamint az Igazgatósági épület teljes egészének vonatkozásában. Az üzemeltetési és a kiépítési költségeket egészében vizsgálva költséghatékonyabb megoldás most biztosítani a megfelelő kapacitást, amihez később csatlakozni tudnak ezen érintett épületek, mint a jövőben egy teljesen új hőtermelő és hőelosztó rendszer tervezése és kiépítése. A két épület esetében ezzel megteremtődik a feltétele annak is, hogy a hőtermelő rendszer igazodjon a szigorodó energetikai jogszabályokban (7/2006 (V.24.) TNM rendelet) foglalt előírásoknak. A további kapacitás a Képtár épület földszintjéhez (az emeleti szinttel megegyezően) a Gótikus palota fűtési rendszerén keresztül, az Igazgatósági épülethez pedig a Dobó palota fűtési rendszerének segítségével biztosítandó. A hőtermelő és hőelosztó rendszerek méretezéséhez szükséges a két épület hőigényének kiszámítása. Mindez szükségessé teszi a Gótikus palota és a Dobó palota gépészeti terveinek módosítását is.
Az Alapszerződés 1.sz. mell.t képezi a „tervezési program és műszaki specifikáció és mellékletei”, amely tervezési program nem tartalmaz belsőépítészeti tervezést. A Gótikus palota kiviteli tervfázisában, a tartószerkezeti tervezéskor kialakult az épület sajátos kubatúrája. A kialakult tereknek az ismeretében, annak kötöttségei hatására, a palota reprezentatív tereinek méltó kialakításához elengedhetetlen a részletekbe menő belsőépítészeit kidolgozás, így megrendelői igényként fogalmazódott meg a belsőépítészeti tervek elkészítése. A Gótikus palota belsőépítészeti tervezése kihatással van a többi szakági tervre is, úgymint építészet, épületvillamosság, épületgépészet, tartószerkezet, akusztika, tűzvédelem, tűzjelzőrendszer.
2.1.) Az Alapszerz. 4.2. pontja szerinti táblázat a 2019.08.05. napján felvett póthatáridő-tűzési jkv. rendelkezéseivel is összhangban 4. és 5. sorszámú sorral egészül ki, mely egyben módosítja az eredeti sorszámozást is. Kiegészítés: a fenti "VII.1.4)" pontban.
2.2.)Az Alapszerz. 5.1. pontja első bek.nek az 1.sz. szerz.mód. szerinti tartalma: A Vállalkozási díj 182.158.000,- +ÁFA (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték) HUF, azaz száznyolcvankettőmillió-egyszázötvennyolcezer + ÁFA forint (a mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték). A váll. díj magába foglalja a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi díj és költségigényt. Vállalkozó egyúttal vállalja, hogy a jelen bekezdés szerinti vállalkozási díj ellenében a szerződést elfogadja és vállalja annak teljeskörű, szerződésszerű teljesítését. Ajánlatkérő előleg igénylésére lehetőséget nem biztosít.
2.3.) Az Alapszerz. 5.4. pontja szerinti táblázat a 2019.08.05. napján felvett póthatáridő-tűzési jkv. rendelkezéseivel is összhangban a 4, 6. és 7. részszámlával egészül ki, melyek egyben módosítják az eredeti részszámla sorszámokat is: 4.rsz.: Az 1.sz. szerz.mód. 1.sz.mell. tervezési program előkészítési terv: 3.000.000,- Ft +ÁFA; 6.rsz.: Az 1.sz. szerz.mód. 4.1. pontja szerinti pótmunka (ide nem értve Gótikus palota gépészeti terv mód.) kiviteli terv: 200.000,-Ft+ÁFA; 7.rsz.: Az 1.sz. szerz.mód. 1.sz.mell. tervezési program (ide értve Gótikus pal. gépészeti terv mód.) kiviteli terv: 4.500.000,-Ft+ÁFA.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az 1. sz. szerz.mód. fenti VII.2.1)1. pontja szerinti módosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (6) bek. A szerződésmódosítással tényadatok (székhelyváltozás, pénzforgalmi számlaszám változása) kerülnek rögzítésre.
2. Az 1. sz. szerz.mód. fenti VII.2.1)2. pontja szerinti módosítás jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. azzal, hogy egyidejűleg a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjának rendelkezései is irányadóak tudnak lenni. Az ellenérték változása a Kbt. 141.§ (2) bek. a) és b) pontjával is összhangban áll, nem éri el a 10%-os mértéket. Az Alapszerz. szerinti vállalkozási díj: 174.458.000,- + ÁFA HUF, az ellenérték jelen 1. sz. szerz.mód. szerinti növekedése nettó 7.700.000,- + ÁFA HUF. Valamennyi további módosítást ezen feltételek tettek szükségessé, a szerződéses jogviszony ezen többi elemét érintő módosítások az érték változásával összefüggenek. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 174458000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 182158000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben