Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16438/2019
CPV Kód:44113620-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország, Ajánlatkérő telephelye: 1107 Budapest, Bihari út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000980852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000980852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zsákos hidegaszfalt beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000980852019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi keretmegállapodás zsákos hidegaszfalt beszerzésére.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege: nettó 24.000.000,-Ft.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) tartalmazza.
Tervezetten megrendelésre kerülő mennyiség: 525 tonna
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Zsákos hidegaszfalt beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44113600-1
További tárgyak:44113620-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország, Ajánlatkérő telephelye: 1107 Budapest, Bihari út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi keretmegállapodás zsákos hidegaszfalt beszerzésére.
Az Adásvételi keretmegállapodás keretösszege: nettó 24.000.000,-Ft.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos minőségi elvárásokat a Műszaki Leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) tartalmazza.
Tervezetten megrendelésre kerülő mennyiség: 525 tonna
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Készletbiztonság a kiemelt időszakban (tonna mértékegységben megadva) (minimum 50 tonna - maximum 100 tonna) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban a Kezdés dátuma rovat technikai okokból került kitöltésre, a szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba.
A 2. bírálati szempont (Készletbiztonság a kiemelt időszakban) esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy ajánlattevő mekkora szállítási kapacitást, milyen mértékű folyamatos készletbiztonságot vállal, vagyis, hogy maximum milyen mennyiségű termék leszállítására vállal garanciát, igény szerint a kiemelt időszakban (mely tárgyév november 1. napjától a tárgyévet követő év március 31. napjáig tart).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.
(továbbiakban: 321/2015. KR.) 17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1)
bek. k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 8. § i)
pont ib) alpontja, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, azzal, hogy a vonatkozó pont tekintetében
irányadó a 2017. LIII. törvény.
A 321/2015. KR. 17. § (2) bek. értelmében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő a
321/2015. KR. 17. § (1) bek. szerint köteles elfogadni, a vonatkozó rendelkezésnek megfelelően,
figyelemmel a 321/2015. KR. 1. § (7) bek-re.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A 321/2015. KR. 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő
gazdasági szereplők a 321/2015. KR. 6. §, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek az eljárást indító felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös
részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. AT ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az AK felhívására kerül sor. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást indító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 18.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható: M.1 A Kbt. 65. § (1) bek.
b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő az eljárást indító felhívás
feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A Kr. 23.
§-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. és Ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell a következőket:
szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a
szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és elérhetősége
(email/telefonszám), a szállítás tárgya (amelyből megállapítható valamennyi
minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az
alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114.
§ (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag
nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés
igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor. A Kbt. 69. §
(4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is
benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz zsákos hidegaszfalt értékesítéséből származó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek mértéke eléri a 390 tonna mennyiséget.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, egyéb szerződésszegési- és meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére tételes elszámolással, a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: AK rögzíti, hogy az I. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, míg a II. sz. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) A jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. a) pont szerint indított, Kbt. 117. §
szerinti saját beszerzési szabályokat alkalmazó nyílt
közbeszerzési eljárás. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése: -A Kbt. 113. § (1)-(5)
bek. nem alkalmazott. -Az ajánlattételi határidő legalább 10 nap. –Az AK kiegészítő
tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzésidokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési
dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a
hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást
megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem
közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. -Ha nem hirdetményben
közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még
ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. 2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet (e-Kr.)
alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére
elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. 3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen
AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint
értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők: I. Ajánlati ár (nettó Ft) [85]
II. Készletbiztonság a kiemelt időszakban [15]. AK az egyes értékelési
szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot. AK rögzíti, hogy az I. értékelési szempont
esetében a fordított arányosítás módszerét, míg a II. sz. értékelési szempont esetében az
egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő
rendelkezések szerint. A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a
következőket rögzíti: az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre azértékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 100 tonna); AK rögzíti tovább, hogy 50
tonnánál kedvezőtlenebb (kisebb mennyiségű) vállalás nem tehető (kisebb mennyiség
megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben AT
valamely dokumentumot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dokumentumhoz egyszerű
fordítást is csatolnia kell, továbbá a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült
dokumentumokkal való egyezőségért AT-nek külön nyilatkozatban felelősséget kell vállalnia! 5)
Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták
kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb
nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a
Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint. 7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
8) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek.]
(Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 9) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján
nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy
a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 12) Az ajánlatkérő
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést
eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem
orvosolható.
13) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát
képező termékeknek egységes minőségűnek kell lenniük.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges