Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1647/2019
CPV Kód:79633000-0
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lépéselőny Közhasznú Egyesület
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16360
Postai cím: Piac utca 54.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Tibor
Telefon: +36 52504132
E-mail: gergely.tibor@hajdu.gov.hu
Fax: +36 52504105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 - Mentori szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 - Mentori szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79610000-3
További tárgyak:79633000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Nyíradony, Vámospércs, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Polgár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződés keretében az ellátandó feladatok:
1. Aktívan közreműködik a potenciális ügyfél programba vonásában és a már programba vont ügyfél programban való részvételében, munkába állását akadályozó problémáinak feltárásában és megoldásában.
2. Figyelemmel kíséri az ügyfél mentális, fizikai és egészségi állapotát; élethelyzetét megismerve az ügyfél motivációjának fenntartása, erősítése.
3. Az ügyfél feltárt igényeinek - egyéni tervének - megfelelő szolgáltatások, támogatások ajánlása, az ügyfél bevonásának segítése e szolgáltatásokba, támogatásokba.
4. Aktívan közreműködik az ügyfél megállapodásában foglalt programelemek megvalósításában és a projektben való bennmaradásában.
5. Közreműködik az ügyfél képzésre történő orientálásában, pályatervének kialakításában, tájékoztatja azt a munkaerő-piaci szempontból előnyös képzési szakirányokról, képzőhelyekről.
6. Figyelemmel kíséri az ügyfél képzésben való részvételét, előrehaladását, folyamatosan kapcsolatot tart a képző intézmény tanfolyami felelősével.
7. Probléma, rendszeres hiányzás esetén feltárja ennek okait, az ügyfél igényeinek megfelelően közreműködik az akadályok elhárításában, a problémák hatékony megoldásában.
8. Információkat nyújt az ügyfélnek az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról.
9. Kapcsolatot tart munkaadókkal, a munkáltatói igényeket figyelembe véve feltárja az ügyfelek elhelyezkedését akadályozó körülményeit, segítséget nyújt a problémakezelésben és aktívan közreműködik megszüntetésében.
10. Az ügyféllel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően lépéseket tesz annak elhelyezkedése érdekében.
11. Aktívan közreműködik, segíti az ügyfelet az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában.
12. Állásinterjút szervez az ügyfél és a munkáltató között, és szükség esetén elkíséri az ügyfelet a találkozóra.
13. Támogatja az ügyfelet a munkába állásban, elősegíti a munkahelyre való beilleszkedését, mentális támogatást nyújt a megfelelő kapcsolatrendszer kialakításához, működtetéséhez, a munka megtartásához.
14. Ellátja az utánkövetést, az utógondozó feladatokat, nyomon követi az ügyfél munkaerő-piaci foglalkoztatásának megvalósulását az egyéni programjának zárásáig. Az egyéni programzárást követően szintén nyomon követi az ügyfelet hat hónapon keresztül.
15. A roma nemzetiségű ügyfelek élethelyzetéből fakadó problémák kezelése, programba vonásuk és programban tartásuk céljából együttműködik a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokkal, valamint helyi roma szervezetekkel.
16. Az ügyfél elhelyezkedését akadályozó problémáinak megoldása érdekében kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit gazdasági társaságokkal, képző intézményekkel, önkormányzatokkal.
17. Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával, a képzőhelyekkel, valamint a térségben működő segítő szervezetekkel.
18. Nyilvántartásokat vezet a mentori tevékenységgel kapcsolatosan (munkalehetőségekről, munkáltatókról, képzési lehetőségekről, képzőhelyekről, segítő intézményekről/szolgáltatásokról, helyi önkormányzatokról, támogató szervezetekről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, stb.).
19. Elvégzi az ügyfelekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, dokumentálja tevékenységét, a megtett intézkedésekről mentori naplót vezet, biztosítja az ügyfél személyes adatainak védelmét.
20. Teljesíti tájékoztatási kötelezettségét a járási hivatal foglalkoztatási osztálya felé, amennyiben az ügyféllel kötött GINOP-5.1.1-15 program megállapodásban foglaltak végrehajtását ellehetetlenítő körülmény merül fel, szükség esetén közreműködik a megállapodás módosítás előkészítésében.
A nyertes ajánlattevőnek 13 fő mentort kell biztosítania.
Bevonni tervezett ügyfelek száma: 5488 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 119 - 240338

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 - Mentori szolgáltatás I.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Lépéselőny Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csap utca 36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4036
Ország: HU
E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com
Telefon: +36 52321666
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 525777863
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 63936425 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. december 28.
Ajánlatkérő a VII.2.2) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt 141. § (2) bekezdés jelenti.
Indokolása:
1.) A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Út a munkaerőpiacra” című munkaerőpiaci pro-gram (a továbbiakban: projekt) pénzügyi keretének 8.825.000.000 Ft-ról 19.500.000.000 Ft-ra történő emelésére és a megvalósítás véghatáridejének 2018. december 31. napjáról 2021. október 31. napjára történő módosítására került sor a Támogatási Szerződés 4. számú módosításával. A rendelkezésre álló forrás megemelése a költségvetés újratervezését, ehhez kapcsolódóan a kommunikációs- és közbeszerzési terv módosítását, valamint az indikátor célértékek módosítását is szükségessé tette.
2.) A megbízó a fent leírtakra figyelemmel megvizsgálta a projektben felmerülő új beszerzési igényeket, illetve a hatályban lévő szerződések módosításának szükségességét. A mentorálási szolgáltatás vonat-kozásában - a párhuzamosan megvalósított GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú “Ifjúsági Gar-ancia” című projekthez hasonlóan - a megbízó célja az volt, hogy a mentorálási szolgáltatási tevéken-ység biztosítását nem külső szolgáltatóval, hanem a projektben alkalmazott saját munkatársakkal lássa el a szerződések lejártát követően. Tekintettel arra, hogy a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú és a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projektek esetében a mentorálási szolgáltatás ugyanazon cél elérésére irányul és az Irányító Hatóság a saját munkavállalók általi feladatellátást a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt végrehajtása során korábban már engedélyezte, megbízó a projekt Támogatási Szerződésének 4. számú hatályba lépését követően úgy döntött, hogy új közbeszerzési eljárást nem indít, szerződésmódosítást nem kezdeményez.
A megbízó a fentiekben leírtak szerint kívánt eljárni, azonban létszámzárlat került elrendelésre, amely alapján a fővárosi és megyei kormányhivataloknál 2018. június 20. napjától - visszavonásig - munkavégzésre irányuló új jogviszony nem létesíthető, ideértve a megbízásos jogviszonyokat is.
A fenti szándék megvalósítása érdekében a megbízó 2018. szeptember 13. napján a Pénzügyminiszté-rium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságától, továbbá 2018. októ-ber 1. napján soron kívüli adatszolgáltatás keretében a Miniszterelnökségtől kérte a 24 fő (saját alkal-mazásban álló) mentor foglalkoztathatóságának engedélyeztetését a projektben. Az elrendelt létszámzárlat miatt sem a Miniszterelnökség, sem pedig a Pénzügyminisztérium nem engedélyezte a megbízó részére, hogy új munkatársak (24 fő mentor) kerüljenek alkalmazásra. Engedély hiányában viszont a megbízó rendelkezésére már nem állt elegendő idő, hogy a fennálló megbízási szerződés lejártáig eredményes közbeszerzési eljárást követően új megbízási szerződés keretében biztosítsa a mentori szolgáltatás folyamatos ellátását.
3.) A fenti okok miatt vált szükségessé annak vizsgálata, hogy a megbízottal fennálló megbízási szer-ződés módosításával, időbeli hatályának meghosszabbításával kerüljön biztosításra a további mentori szolgáltatás.
A projekt további megvalósításához szükséges a megbízási szerződést meghosszabbítani, ugyanis a projekt keretében a mentori szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása kötelező, azaz a mentorok által nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások folyamatosan szükségesek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79633000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79610000-3
További tárgyak:79633000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Nyíradony, Vámospércs, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Polgár.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződés keretében az ellátandó feladatok:
1. Aktívan közreműködik a potenciális ügyfél programba vonásában és a már programba vont ügyfél programban való részvételében, munkába állását akadályozó problémáinak feltárásában és megoldásában.
2. Figyelemmel kíséri az ügyfél mentális, fizikai és egészségi állapotát; élethelyzetét megismerve az ügyfél motivációjának fenntartása, erősítése.
3. Az ügyfél feltárt igényeinek - egyéni tervének - megfelelő szolgáltatások, támogatások ajánlása, az ügyfél bevonásának segítése e szolgáltatásokba, támogatásokba.
4. Aktívan közreműködik az ügyfél megállapodásában foglalt programelemek megvalósításában és a projektben való bennmaradásában.
5. Közreműködik az ügyfél képzésre történő orientálásában, pályatervének kialakításában, tájékoztatja azt a munkaerő-piaci szempontból előnyös képzési szakirányokról, képzőhelyekről.
6. Figyelemmel kíséri az ügyfél képzésben való részvételét, előrehaladását, folyamatosan kapcsolatot tart a képző intézmény tanfolyami felelősével.
7. Probléma, rendszeres hiányzás esetén feltárja ennek okait, az ügyfél igényeinek megfelelően közreműködik az akadályok elhárításában, a problémák hatékony megoldásában.
8. Információkat nyújt az ügyfélnek az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról.
9. Kapcsolatot tart munkaadókkal, a munkáltatói igényeket figyelembe véve feltárja az ügyfelek elhelyezkedését akadályozó körülményeit, segítséget nyújt a problémakezelésben és aktívan közreműködik megszüntetésében.
10. Az ügyféllel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően lépéseket tesz annak elhelyezkedése érdekében.
11. Aktívan közreműködik, segíti az ügyfelet az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában.
12. Állásinterjút szervez az ügyfél és a munkáltató között, és szükség esetén elkíséri az ügyfelet a találkozóra.
13. Támogatja az ügyfelet a munkába állásban, elősegíti a munkahelyre való beilleszkedését, mentális támogatást nyújt a megfelelő kapcsolatrendszer kialakításához, működtetéséhez, a munka megtartásához.
14. Ellátja az utánkövetést, az utógondozó feladatokat, nyomon követi az ügyfél munkaerő-piaci foglalkoztatásának megvalósulását az egyéni programjának zárásáig. Az egyéni programzárást követően szintén nyomon követi az ügyfelet hat hónapon keresztül.
15. A roma nemzetiségű ügyfelek élethelyzetéből fakadó problémák kezelése, programba vonásuk és programban tartásuk céljából együttműködik a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokkal, valamint helyi roma szervezetekkel.
16. Az ügyfél elhelyezkedését akadályozó problémáinak megoldása érdekében kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit gazdasági társaságokkal, képző intézményekkel, önkormányzatokkal.
17. Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával, a képzőhelyekkel, valamint a térségben működő segítő szervezetekkel.
18. Nyilvántartásokat vezet a mentori tevékenységgel kapcsolatosan (munkalehetőségekről, munkáltatókról, képzési lehetőségekről, képzőhelyekről, segítő intézményekről/szolgáltatásokról, helyi önkormányzatokról, támogató szervezetekről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, stb.).
19. Elvégzi az ügyfelekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, dokumentálja tevékenységét, a megtett intézkedésekről mentori naplót vezet, biztosítja az ügyfél személyes adatainak védelmét.
20. Teljesíti tájékoztatási kötelezettségét a járási hivatal foglalkoztatási osztálya felé, amennyiben az ügyféllel kötött GINOP-5.1.1-15 program megállapodásban foglaltak végrehajtását ellehetetlenítő körülmény merül fel, szükség esetén közreműködik a megállapodás módosítás előkészítésében.
A nyertes ajánlattevőnek 13 fő mentort kell biztosítania.
Bevonni tervezett ügyfelek száma: 5488 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 63936425
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Lépéselőny Közhasznú Egyesület
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csap utca 36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
E-mail: foglalkoztatasikozpont@gmail.com
Telefon: +36 52321666
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 525777863
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.3. pont
Eredeti:
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megbízott a feladatait 2018. december 31. napjáig köteles ellátni.
Módosított:
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megbízott a feladatait 2019. február 26. napjáig köteles ellátni.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Jelen pont kitöltése csak technikai okokból (a hirdetmény feladhatósága érdekében) kerül kitöltésre, a szerződésmódosítás részletes indokolását a VI.3) pont tartalmazza.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 63936425 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 63936425 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben