Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16576/2019
CPV Kód:60112000-6
Ajánlatkérő:Dunakeszi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunakeszi település közigazgatási területe, továbbá éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 27341182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunakeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013072019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013072019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Buszos személyszállítási helyi közszolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001013072019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Autóbusszal végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú személyszállítási közszolgáltatás Dunakeszi város közigazgatási határain belül, továbbá éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon összesen 264 483 km/év futásteljesítménnyel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Buszos személyszállítási helyi közszolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Dunakeszi település közigazgatási területe, továbbá éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződéstervezet 1. sz függelékében meghatározott menetrend szerint, hétköznap 3 autóbusz - a menetrendben meghatározott útvonalakon - közlekedik. Szombaton 2 autóbusz (a menetrendben meghatározott útvonalakon) közlekedik, vasárnap 1 autóbusz. Éjszakai mentrendben (Budapest Nyugati tér – Göd útvonalon) szintén 1 autóbusz jár a menetrendben meghatározottak szerint. Ünnepnapokon az ünnep jellegétől függően 1 vagy 2 járat jár. Kiemelt városi rendezvények esetében az Önkormányzat igényt tart kisegítő járatokra, amik az éves futásteljesítménybe bele vannak számolva.
A menetrendi forgalom biztonságos teljesítése érdekében rendelkezésre kell állnia 1 db tartalék autóbusznak a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Minden autóbusznak legalább 80 utas férőhellyel kell rendelkeznie.
Tekintettel a gépkocsivezetők kötelező pihenőidejére, a menetrendben előírt forgalom teljesítéséhez legalább 6 gépkocsivezető szükséges.
Éves hasznos futásteljesítmény 264 483 km +20%. Előre nem határozható meg a buszok éves futásteljesítménye, az ünnepnapok, munkanap átcsoportosítások, az esetleges útfelújítások, terelések ill. az Önkormányzat előre meg nem határozható igényei miatt került bele a mennyiségi meghatározásba a + 20%.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő határozatlan időre kíván szerződést kötni, a II.2.7) pontba írt 48 hónap csak technikai adat, a felhívás feladhatósága miatt került megadásra.
A menetrend úgy lett összeállítva, hogy a buszok egymás fordáiba forgalmi akadály esetén, illetve a reggeli csúcsidőszakban be tudnak segíteni, így tehermentesítve a kritikus időszakban egymást, amire részekre bontás esetén nem lenne mód.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik,illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek esetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek az ajánlatához - közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő vonatkozásában külön - csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).
— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
— Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
— Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a Kr. 15. §-ban foglaltakra.
— Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az EKR űrlapon kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani (Kr. 13. §).
— A Kbt. 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét,hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
T1. nem rendelkezik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendeletben, illetve a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott közúti személyszállítási engedéllyel, külföldi székhelyű gazdasági szereplő esetén ezzel egyenértékű engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőknek, az alábbiak szerint kell igazolniuk a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságukat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés előírásával összhangban:
Folytatás a III.1.2) pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.
A III.1.1) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevőknek, az alábbiak szerint kell igazolniuk a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságukat a Kr. 26.§ (3) bekezdés előírásával összhangban:
T1.: a személyszállítási engedély másolatának csatolásával.
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) és 65.§ (9) bekezdés rendelkezései. A Kbt. 65.§ (9) bekezdés előírása alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan az engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4) - (7) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek az alábbi igazolásokat kell benyújtani:
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására:
M1. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján:
a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakembereinek:
A) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával (a gépkocsivezetők listája a jogosítványuk kategóriájának és érvényességének megadása)
B) az A) pont szerinti gépkocsivezetők jogosítványainak másolata,
C) az A) pont szerinti gépkocsivezetők GKI igazolvány másolata,
D) az A) pont szerinti gépkocsivezetők szakmai önéletrajza (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható) a szakember saját kezű aláírásával
E) az A) pont szerinti gépkocsivezetők rendelkezésre állási nyilatkozata a szakember saját kezű aláírásával
M2. . A Kr. 21.§ (3) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a szolgáltatás teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök:
a) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával, (a járművek listája a gyártmányuk, típusuk, forgalmi rendszámuk és a forgalmi érvényességének megadása)
b) az a) pont szerinti járművek forgalmi engedélyeinek másolata
c) az a) pont szerinti járművek esetében a szolgáltatás teljesítéshez rendelkezésre állásuknak az igazolása (saját tulajdonú jármű esetében számviteli eszköznyilvántartás másolata, bérelt vagy lízingelt jármű esetében a bérleti-, vagy lízing szerződés másolata, amelynek érvényesnek kell lennie legalább a jelen közbeszerzési eljárás megindítását követő egy éves időtartamra)
Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az M1. és M2. műszaki és szakmai alkalmassági szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Ebben az esetben az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) bekezdés rendelkezései, az M1. alkalmasság igazolásának esetében a Kbt. 65.§ (9) bekezdés előírása is.
Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1. nem rendelkezik legalább 4 fő, a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt gépkocsivezetővel, akik mindegyike megfelel a következő feltételeknek:
a) érvényes “D” kategóriás jogosítvánnyal és érvényes a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal (GKI).
b) legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlata van
M2. nem rendelkezik legalább 3 db, érvényes forgalmi engedéllyel bíró szóló autóbusszal, amelyek mindegyikének – a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett érték alapján – legalább 80 utas férőhelye van.
A Kr. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
a) Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás alapján a nyertes ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására a Közszolgáltatási szerződésben részletezettek szerint.
b) Az Ajánlatkérő a nevére szabályszerűen kiállított számlát annak befogadásától számított 15 napon belül átutalással fizeti meg a Közszolgáltatási szerződésben részletezettek szerint. A számlák kiegyenlítéskor a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései az irányadóak.
c) Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR001013072019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag az EKR -en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell beadni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/ nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokba.
2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi rendelkezésekre: Kbt. 41/A.§ (1)-(6) bek., 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. (továbbiakban: EKRr.) 11.§ (2)-(3), (7) bek.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlapon: a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot; ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti; a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát; továbbá változásbejegyzési eljárásról szóló
nyilatkozatát; nyilatkozatát a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről; nyilatkozatát a teljesítési biztosítékról; nyilatkozatát az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről; valamint EEKD -n nyilatkozni kell a felhívásban előírt kizáró okokról, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében a Kr. 13.§ előírása szerinti iratokat csatolni kell.
4) Az aláírási jogosultság ellenőrzésére szolgáló iratokra vonatkozó előírások az Ajánlatkérési dokumentáció (továbbiakban: AD) I. fejezet 10.9. pontjában.
5) Nyilatkozni kell ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerint, közös ajánlattétel esetén csatolni kell az AD I. fejezet 10.11. pontjában
részletezett megállapodást.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7) A határidők, időpontok az EKR rendszerideje szerint értendők.
8) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.
9) FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680
10) Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek. előírása alapján közli, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
11) Értékelés: a II.2.5. pont szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bek. alapján közli, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) Hibás teljesítési kötbér a Közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete szerint.
13) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, melynek mértéke 500 000 Ft. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell nyújtani, az a szerződéskötés feltétele. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően.
14) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. További részletek az AD -ben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák