Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0166/2019
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Magyar Természetjáró Szövetség Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.;Mogyoród Nagyközség Önkormányzata;VASAS Horgász Egyesület
Teljesítés helye:TAEG Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Honvéd u. 1.), valamint a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmények kivitelezési helyszíne.;VASAS Horgász Egyesület (székhely: 2500 Esztergom, Helischer József u. 5.), valamint a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmények kivitelezési helyszíne.;Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.), valamint a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmények kivitelezési helyszíne.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92351747
Postai cím: Honvéd Utca 2
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jámbor László István
Telefon: +36 99506810
E-mail: titkarsag@taegrt.hu
Fax: +36 99388001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.taegrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza
Telefon: +36 28540716
E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Fax: +36 28540715
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mogyorod.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: VASAS Horgász Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30247620
Postai cím: Helischer József Utca 5
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentkirályi Ádám
Telefon: +36 209920497
E-mail: info@vasashe.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vasashe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Természetjáró Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése - újra
Hivatkozási szám: EKR000587352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés keretében műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése a GINOP-7.1.2-15 kódszámú és a VEKOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásokra benyújtott pályázati projektek megvalósítása érdekében.
A II.2.7) pontban valamennyi rész esetén a kezdő időtartam megadása az EKR-rendszer sajátosságai miatt került beírásra, azonban a szerződés teljesítése annak hatályba lépésétől kezdődik, és az érintett létesítmények valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadásáig tart, de legkésőbb 2020. szeptember 1. napjáig.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TAEG Zrt.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak:71356300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: TAEG Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Honvéd u. 1.), valamint a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmények kivitelezési helyszíne.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db létesítmény (Lombkorona, Erdő Háza) kivitelezése során teljes körű műszaki ellenőrzési szolgáltatás ellátása a műszaki ellenőrzéssel érintett építési beruházások valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadásáig tartó határozott időtartam alatt, amely nem nyúlhat túl 2020. szeptember 1. napján.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Az ajánlatok értékelésének módszertana: Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 0-10 pont. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat a fordított arányosítás módszertana szerint ( ár szempont) és a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint módszertana szerint (minőségi szempontok). A fentieket követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb. A számértékként feltüntetendő ajánlati elemeket kizárólag egész számmal lehet megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 5
2 Az M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 5
3 Az M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 5
4 Az M/2.4. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Műszaki ellenőrzés megbízási díja [nettó HUF] Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.2.-15-2017-00020
II.2.9) További információ:
A TAEG Zrt. részszámla benyújtását a műszaki ellenőrzéssel érintett adott létesítmény 50%-os készültségi fokát, illetve a létesítmény tekintetében valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadását követően biztosítja, így összesen négy részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.

II.2.1)
Elnevezés: VASAS HE
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak:71356300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: VASAS Horgász Egyesület (székhely: 2500 Esztergom, Helischer József u. 5.), valamint a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmények kivitelezési helyszíne.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db létesítmény (Kerektavi Természetház) kivitelezése során teljes körű műszaki ellenőrzési szolgáltatás ellátása a műszaki ellenőrzéssel érintett építési beruházások valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadásáig tartó határozott időtartam alatt, amely nem nyúlhat túl 2020. szeptember 1. napján.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Az ajánlatok értékelésének módszertana: Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 0-10 pont. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat a fordított arányosítás módszertana szerint (ár szempont) és a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint módszertana szerint (minőségi szempontok). A fentieket követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb. A számértékként feltüntetendő ajánlati elemeket kizárólag egész számmal lehet megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
2 Az M/1.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
3 Az M/1.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Műszaki ellenőrzés megbízási díja [nettó HUF] Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.2.-15-2017-00019
II.2.9) További információ:
A VASAS HE részszámla benyújtását a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmény tekintetében valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadását követően biztosítja, így összesen egy (vég)számla benyújtására van lehetőség.

II.2.1)
Elnevezés: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak:71356300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.), valamint a műszaki ellenőrzéssel érintett létesítmények kivitelezési helyszíne.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db létesítmény (Szent László Kilátó-kápolna, Parkoló [kilátó], Szent László Emlékhely és Látogatóközpont, Természetes Energia Állomás, Tanösvény [Gyertányosról levezető tanösvény, belterületi tanösvény, Forrásvidék, Pataksétány], Mogyoródi-patak) kivitelezése során teljes körű műszaki ellenőrzési szolgáltatás ellátása a műszaki ellenőrzéssel érintett építési beruházások valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadásáig tartó határozott időtartam alatt, amely nem nyúlhat túl 2020. szeptember 1. napján.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Az ajánlatok értékelésének módszertana: Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 0-10 pont. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat a fordított arányosítás módszertana szerint (ár szempont) és a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint módszertana szerint (minőségi szempontok). A fentieket követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb. A számértékként feltüntetendő ajánlati elemeket kizárólag egész számmal lehet megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
2 Az M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
3 Az M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember műszaki ellenőrzési szakmai gyakorlatának ideje [hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap] 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Műszaki ellenőrzés megbízási díja [nettó HUF] Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP 4.1.1.-15-2017-00007
II.2.9) További információ:
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata részszámla benyújtását a műszaki ellenőrzéssel érintett adott létesítmény tekintetében valamennyi használatbavételi vagy azzal egyenértékű eljárás eredményeként kiadásra kerülő engedély / hozzájárulás kiadását követően biztosítja, így összesen öt részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: TAEG Zrt.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NYTA-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84034645
Postai cím: Zrínyi Utca 25
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11467003208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: VASAS HE
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39440004
Postai cím: Lövőház Utca 2-6. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555139241

Hivatalos név: DH 24 Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56949056
Postai cím: Deák Ferenc Utca 45/A
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25573493211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39440004
Postai cím: Lövőház Utca 2-6. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555139241

Hivatalos név: DH 24 Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56949056
Postai cím: Deák Ferenc Utca 45/A
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25573493211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges