Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16647/2019
CPV Kód:90700000-4
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HU110;HU110,HU213;HU110,HU321;HU110,HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben
Hivatkozási szám: EKR000827432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése az MH ARB 4 helyőrségében (Budapest, Táborfalva, Gödöllő, Nyírtelek).
A szennyezéssel érintett területeken tényfeltárási záródokumentáció, „D” kármentesítési határértéket meghaladó szennyezés esetén műszaki beavatkozási és vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk, fakivágási tervek, valamint az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttéranyagok, vizsgálati összefoglalók elkészítése, az engedélyeztetési eljárások lefolytatása, hiánypótlások teljesítése.
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dokumentum tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Bp, Lehel u. 35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság, 1163 Budapest Újszász utca 37-39. és Újszász u. 58.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az alábbiak szerint:
Általános feladatok:
Feladat a gépjárműmosó, illetve a két objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródokumentáció és szükség esetén műszaki beavatkozási terv, illetve vízjogi létesítési eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel a két területen található 9 db, használaton kívüli, földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú HTO és gázolaj/benzin tárolótartályra, ill. a leromlott állapotú gépjárműmosóra.
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.
A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal
- A tényfelt. záródok., műsz. beav.-, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
Az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően– hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;
Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében mindkét területet érintően minimálisan 40 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 430 fm hosszban
A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 2 ha
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Helyszíni bejárás:
1163 Budapest, XVI. ker. Újszász utca 37-39. és Újszász u. 58. MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság. Ideje: 2019. július 25. 9:00 óra (helyi idő);
A részajánlati kör teljes megnevezése: Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Parancsnokság, Budapest, Újszász u.

II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva és MH LK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Bp, Lehel u. 35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: 2381 Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH ARB Bázisparancsnokság és MH LK Technológiai Igazgatóság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfelt. záródok. és műsz. beav. terv készítése, az alábbiak szerint:
Általános feladatok:
- Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH ARB, Bázisparancsnokság. Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok és a gépjárműmosó környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfelt. záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj.lét. eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum gazdasági területén lévő 2 db üzemanyag-, 1 db HTO- tartályra és a leromlott állapotú nyitott gépjárműmosóra. A 2 db üza.tartály 5m3 és 25 m3 benzin és gázolaj tárolására használták, az 1 db HTO tartály feltehetően 5 m3.
A tényfeltárással érintett terület: ~ 1 ha
- Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63, MH LK TI HVO,
Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljeskörű szennyezés feltérképezés, tényfelt. záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj. lét.eng.terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum gazdasági területén lévő 4 db felszín feletti üzemanyag- és 1 db földalatti HTO- tartályra.
A tényfeltárással érintett terület: ~ 0,5 ha
Mindkét területen a tartályok használaton kívüliek, szimplafalúak, rossz állapotúak, korrodáltak. Az üza.tartályok leürítése megtörtént.
Tervezőnek a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen el kell készítenie a szükséges helyszíni és laborvizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszereznie.
A beav. tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laborvizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:
- A tényf. záródok., műsz. beav. -, vízj.lét.eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően– hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon
az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében mindkét területet érintően min. 30 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, min. 400 fm hosszban
A két területen a tényfeltárással érintett terület nagysága összesen: 1,5 ha
A részletes követelményeket a KKD 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Helyszíni bejárás:
2381 Táborfalva, Tartsay Vilmos út 63., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság és MH LK, időpontja: 2019. július 26. 10:00 óra (helyi idő)
A részajánlati kör teljes megnevezése:
Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva Bázisparancsnokság és MH Logisztikai Központ

II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Budapest, Lehel u. 35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az alábbiak szerint:
Feladat az objektum területén belül az érintett tartályok környezetében tényfeltárás végzése, a teljes körű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródok. és szükség esetén műsz. beav. terv, illetve vízj. lét. eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel a területen található 22. számú épület melletti, valamint a felszámolt üza.kút közelében lévő 2 db haszn. kívüli, 25 m3 földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú üza.tárolótartályra, ill. 1 db 100 m3 HTO tartályra.
Általános feladatok:
A szennyezéssel érintett területen tényfelt. záródok., „D” kárment. határértéket meghaladó szennyezés esetén műsz. beav. és vízjogi lét. eng. tervdokumentációk, valamint az egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttéranyagok, vizsgálati összefoglalók elkészítése, az eng. eljárások lefolytatása, hiánypótlások teljesítése.
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laborvizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.
A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laborvizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:
- A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási -, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészített tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően– hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;
az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
- a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében minimálisan 15 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 150 fm hosszban;
A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 0,2 ha
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Helyszíni bejárás:
2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság; időpontja: 2019. július 25. 13:00 óra (helyi idő)
A részajánlati kör teljes megnevezése:
Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő Bázisparancsnokság

II.2.1)
Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Dokumentáció szállítása: HM VGH BEFKI 1135 Budapest, Lehel u.35-37;
Szakmai teljesítési helyszín: 4461 Nyírtelek, Dózsa György út 123., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében tényfeltáró záródokumentáció és műszaki beavatkozási terv készítése, az alábbiak szerint:
Általános feladatok:
Feladat az üzemanyagtelep területén tényfeltárás végzése, a teljes körű szennyezés feltérképezés, tényfeltáró záródokumentáció és szükség esetén műszaki beavatkozási terv, illetve vízjogi létesítési eng. terv készítése, kiemelt figyelemmel az objektum területén lévő 4 db (2 db 50 m3-es és 2 db 25 m3-es) használaton kívüli, földalatti, fekvőhengeres, szimplafalú tárolótartályra
Általános feladatok:
Tervező feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, valamint a szükséges engedélyeket beszerezze.
A beavatkozási tervekhez Tervező által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése is a Tervező feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.
A Tervező általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:
- Konzultáció a Megrendelővel, az illetékes hatóságokkal:
- A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási -, vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal
a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
szűrővizsgálat végrehajtása a 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet értelmében;
Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie; A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni;
Az elkészült tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban és jogszabályban előírt módon kell leszállítani. Megrendelő részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani;
az elkészült dokumentációk – a HM VGH BEFKI KÖVO szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően– hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megrendelő rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;
az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megrendelőt terhelik. A Tervező megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megrendelő részére.
A munkák megkezdését megelőzően a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni Megrendelőtől;
A műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megrendelőnek;
Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése.
Specifikus feladatok:
a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében minimálisan 15 db, talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 150 fm hosszban;
A tényfeltárással várhatóan érintett terület: ~ 0,2 ha
A részletes leírást és követelményrendszert a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 1. sz. mellékletét képező műszaki követelmények dok. tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 2
2 M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
3 M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1.5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Helyszíni bejárás:
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 123., MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, időpontja: 2019. július 29. 11:00 óra (helyi idő)
A részajánlati kör teljes megnevezése:
Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben - MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek Bázisparancsnokság

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 139 - 342488
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Budapest
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Táborfalva és MH LK
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Gödöllő
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: MH Anyagellátó Raktárbázis, Nyírtelek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 013344 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2018.07.21-én az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent 2019/S 139-342488 azonosító számú "Tényfeltáró záródokumentáció 4 helyőrségben" tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. §-a alapján visszavonja. A 2019.08.27-én és 2019.08.28-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések tartalma alapján szükségessé vált a műszaki követelmények módosítása. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi határidők figyelembe vételével az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem végrehajtható, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)