Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1673/2019
CPV Kód:66514110-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:Magyarország;Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:A Korm. ált. hatáskörű területi államig. szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czékus Mihály
Telefon: +36 17952203
E-mail: czekus.mihaly@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: A Korm. ált. hatáskörű területi államig. szerve
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BFKH gépjárműbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR000958002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66514110-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros Kormányhivatala tulajdonában, illetve üzemeltetésében álló gépjárművek flotta kötelező felelősség- és teljes körű flotta Casco biztosítás, valamint utas- és poggyászbiztosítási fedezet nyújtása, illetve a speciális felépítményű járművekben lévő vagyontárgyakra elektronikus berendezések összkockázatú biztosítási és géptörés biztosítási fedezet nyújtása.

Tájékoztatás a felhívás VI.3.2. pontjára vonatkozóan:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli az alábbiak szerint.
Az ajánlati ár részszempont értékelése:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, melyre ajánlatkérő a maximális pontot (10 pont) adja. A többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámot az alábbi képlet alapján:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin: a pontskála alsó határa;
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A minőségi szempontok értékelése:
Kárrendezés során a megítélt kártérítési összeg kiutalásig tartó legmagasabb időtartam (munkanapban megadva), miután Ajánlatkérő a biztosító által bekért, a kárrendezéshez szükséges valamennyi dokumentumot hiánytalanul beküldte. Az időtartamot egész munkanapban kell megadni. Ajánlatkérő kizárólag egész számú megajánlásokat fogad el.
Kedvezőbb, ha minél kisebb a megajánlott időtartam.
A maximálisan megajánlható érték 10 munkanap, melynél kedvezőtlenebb az ajánlat időtartama nem lehet. A 10 munkanap feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő: 5 munkanap. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, melyre ajánlatkérő a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámot az alábbi képlet alapján:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin: a pontskála alsó határa;
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A javítás jogalapjának elbírálása (a kár bejelentésétől számítva) időtartama és az erről való visszajelzés a szerződő vagy a kárbejelentő felé (munkanapban megadva). Az időtartamot egész munkanapban kell megadni. Ajánlatkérő kizárólag egész számú megajánlásokat fogad el.
Kedvezőbb, ha minél kisebb a megajánlott időtartam.
A maximálisan megajánlható érték 10 munkanap, melynél kedvezőtlenebb az ajánlat időtartama nem lehet. A 10 munkanap feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő:3 munkanap A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, melyre ajánlatkérő a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámot az alábbi képlet alapján:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin: a pontskála alsó határa;
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az értékelésre vonatkozó részletes információ a közbeszerzés dokumentumok 19. pontjában található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 185 db gépjármű flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (a továbbiakban KGB) biztosítása. A felek +25 %-os eltérést nem tekintik a szerződés módosításának.
A 2009. évi LXII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelő alap biztosítási fedezet, mely egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000,- (egymillió-kettőszázhúszezer) eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 6.070.000,- (hatmillió-hetvenezer) eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kárrendezés során, minden szükséges dokumentum rendelkezésre állását követően a megítélt kártérítési összeg kiutalásáig tartó legmagasabb időtartam  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – AK által fizetendő biztosítási díj, egy évre Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A gépjárműállomány pozitív irányú, maximum 25%-os változása.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az eljárásban való részvétel feltétele a gazdasági szereplők eljárás iránti érdeklődésének jelzése az EKR-ben.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást az EKR-ben eljárás iránti érdeklődésüket jelző gazdasági szereplőknek küldi meg. A Kr. 11. § (5) bekezdése alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Teljes körű flotta Casco biztosítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 185 db gépjármű, a megadott mennyiség tekintetében a felek +25 %-os eltérést nem tekintik a szerződés módosításának. A Casco biztosításhoz kapcsolódóan 7 db gépjárműre kiegészítő ELBER, 1 db járműre kiegészítő Géptörés biztosítás megkötése.
Fedezeti kör: elemi kár, töréskár, lopáskár, részlopás kár, rablás, üvegkár, avulás mentes szolgáltatás.
Az önrész mértéke: 10 %, de minimum 50.000,- (ötvenezer) forint, önálló üvegkár esetén 10 %, részlopás esetén a kár 10 %-a, de minimum 5.000,- (ötezer) forint. Kiegészítő kockázatok: a Casco biztosítási szerződésbe integrált balesetbiztosítás, mely baleseti halál, illetve tartós rokkantság esetén fejenként 1.000.000,- Ft-os kártérítést biztosít. Poggyászbiztosítás nyújtását, mely a személyi használatú vagyontárgyaknak a járműben ülő személyektől való elrablására vagy a jármű lezárt csomagtartójából dolog elleni erőszakkal való ellopására, illetve a vagyontárgy casco biztosítási esemény miatti károsodására nyújt fedezetet 30.000,- Ft összeghatárig biztosítási évente 2 alkalommal.
Budapest Főváros Kormányhivatala 7 db gépjárművében elhelyezett nagy értékű, speciális eszköz miatt szükséges a casco biztosítás kiegészítéseképpen Számítógépek és elektronikus berendezések összkockázatú biztosítása az alábbiak szerint:
Biztosított vagyontárgyak összértéke 17.763.000,- Ft, a megadott mennyiség tekintetében a felek +25 %-os eltérést nem tekintik a szerződés módosításának.
Kockázatok: minden kockázatra kiterjedő (all risk), de különös tekintettel a következőkre: tűz, elemi kár, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, robbanás, földcsuszamlás, talajsüllyedés, föld- és kőomlás, árvíz, vihar, jégverés, hónyomás, fagy, elöntés, bármilyen víz vagy nedvesség hatásai; betöréses lopás, rablás, vandalizmus;
Előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés az alábbi okok miatt: elektromos energia közvetlen hatásai (rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése, túlfeszültség); külső események mechanikus hatásai (leesés, ütközés, lökés, idegen tárgyak akadályozása)
Önrészesedés (levonásos): 10%, de minimum 100.000,- Ft/kár.
Budapest Főváros Kormányhivatala tulajdonában álló XWR964 rendszámú nehéz pótkocsiban elhelyezett nagy értékű, speciális eszközök miatt szükséges a Casco biztosítás kiegészítéseképpen géptörés biztosítása az alábbiak szerint:
Biztosított vagyontárgyak összértéke 18.792.000,- Ft, a megadott mennyiség tekintetében a felek +25 %-os eltérést nem tekintik a szerződés módosításának.
Biztosítási esemény a gépjárműre épített biztosított felépítménynek az előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, bekövetkező miatti károsodása.
Önrészesedés (levonásos): 10%, de minimum 100.000,- Ft/kár
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kárrendezés során, minden szükséges dokumentum rendelkezésre állását követően a megítélt kártérítési összeg kiutalásig tartó legmagasabb időtartam  15
2 A javítás jogalapjának elbírálása (a kár bejelentésétől számítva) időtartama és az erről való visszajelzés a szerződő vagy a kárbejelentő felé  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – AK által fizetendő biztosítási díj összeg egy évre Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A gépjárműállomány pozitív irányú, maximum 25%-os változása.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az eljárásban való részvétel feltétele a gazdasági szereplők eljárás iránti érdeklődésének jelzése az EKR-ben.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást az EKR-ben eljárás iránti érdeklődésüket jelző gazdasági szereplőknek küldi meg. A Kr. 11. § (5) bekezdése alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21437 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10308024444

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Teljes körű flotta Casco biztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10308024444

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges