Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16833/2019
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:3526 Miskolc, Szeles u. 71.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32262890
Postai cím: Kis-Hunyad Utca 9.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Attila
Telefon: +36 305864257
E-mail: kovacsa@mikom.hu
Fax: +36 46503501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mikom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mikom.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Miskolci Napló c. újság nyomdai munkáinak elvégzés
Hivatkozási szám: EKR001138652019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Miskolci Napló című újság nyomdai munkáinak elvégzése”
Miskolci Napló című újság nyomtatása pdf állományból.
Kivitelezés: ofszet rotációs, coldset
Alak: szélesség: 305-315 mm
magasság: 450-470 mm
Terjedelem1: 12 oldal, nem kifutó
Terjedelem2: 16 oldal, nem kifutó
Terjedelem3: 20 oldal, nem kifutó
Terjedelem4: 24 oldal, nem kifutó
Példányszám: 2019.11.01-2023.11.01. között 85 000 db/hét, 51 hét/év.
Anyagátadás módja: elektronikus úton
Nyomás: 4+4
Gerinc: 1 gerinc preferált,
2 gerinc esetén az un. repülő lap kizárva.
Kötegelés: 200 db-ként 50-es elforgatással
Anyag: 45 gr-os újságnyomó papír
Határidő: anyagleadás megjelenést megelőző nap (általában péntek) 18:30 óráig, szállítás megjelenés napján (általában szombat) max. hajnali 2:30 órára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Miskolci Napló című újság nyomdai munkáinak elvégz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szeles u. 71.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Miskolci Napló című újság nyomdai munkáinak elvégzése”
Miskolci Napló című újság nyomtatása pdf állományból.
Kivitelezés: ofszet rotációs, coldset
Alak: szélesség: 305-315 mm
magasság: 450-470 mm
Terjedelem1: 12 oldal, nem kifutó
Terjedelem2: 16 oldal, nem kifutó
Terjedelem3: 20 oldal, nem kifutó
Terjedelem4: 24 oldal, nem kifutó
Példányszám: 2019.11.01-2023.11.01. között 85 000 db/hét, 51 hét/év.
Anyagátadás módja: elektronikus úton
Nyomás: 4+4
Gerinc: 1 gerinc preferált,
2 gerinc esetén az un. repülő lap kizárva.
Kötegelés: 200 db-ként 50-es elforgatással
Anyag: 45 gr-os újságnyomó papír
Határidő: anyagleadás megjelenést megelőző nap (általában péntek) 18:30 óráig, szállítás megjelenés napján (általában szombat) max. hajnali 2:30 órára
Egyéb információk, elvárások:
- Ajánlatkérő a megjelenési napot megelőző nap 18.30 óráig rendeli meg a nyomdai munkát nyertes ajánlattevőtől aképpen, hogy eljuttatja a Miskolci Napló című lap anyagát tartalmazó PDF állományt elektronikus úton a nyertes ajánlattevő képviselőjének
- Az elkészült újság átvétele a megjelenés napján (általában szombat) max. hajnali 2:30 órakor történik Miskolcon a terjesztő átadó helységében (3525 Miskolc, Szeles u. 71.)
- A kötegen belüli eltérések fedezetére a megrendelt példányszám 1%-ának megfelelő rálap biztosítása.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívás jelen pontjában meghatározott újságalak szélessége 305-315 mm, magasság 450-470 mm paraméterek között mozoghat, ezért az ajánlattevő által nyomtatható méret és gerinc vonatkozásában is ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az ajánlatukban.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az újság nyomtatása 1 vagy 2 gerinccel történik. Előny az egy gerinc! (1 gerinccel történő 10 pont, 2 gerinccel történő 0 pont) 10
2 3.Előteljesítés a száll-ra a megjelenés napján (ált.szombat) max. hajnali 2:30 órától vissza számítva (órákban; ajánlati elem max, legkedvezőtlenebb: 0 óra, legkedvezőbb: 2:30 óra)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4 pontban meghatározott mennyiség 1% opciót tartalmaz. Az opciógyakorlás tervezett ideje 2019.11.01-2023.11.01.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány alapján értékeli. Pontozás: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont pontozás, 3. értékelési részszempont: egyenes arányosítás módszere.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) továbbá a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1-7 §-aira. Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó éves (saját vagy jogelődje) beszámolóját, kiegészítő mellékletek nélkül.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről ajánlattevő nyilatkozik, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal (árbevételről szóló nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015 (X.30) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés)
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65 § (6)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65 § (7) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért a Kbt. 65 § (8) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül legfeljebb 1 évben volt az adózás előtti eredménye negatív.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (nyomdai szolgáltatások nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 38 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére.
M1. ATmutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit.
Csatolandó a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1) bek. szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak az alkalmassági min.köv-ben meghatározottaknak megfelelően kell tartalmaznia a szolgáltatás tárgyát, teljesítés helyét, idejét, mennyiségét és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bek. meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
M2. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve a műszaki felszereltség felsorolását, a rendelkezési jogviszony megjelölésével (saját eszköz, bérelt eszköz). Saját eszköz esetén az eszköz nyilvántartó kartonját, a nem saját eszközök esetén a rendelkezési jogot biztosító szerződést mellékelni kell.
A Kbt. 65. § (6) bek foglaltak alapján az M1. M.2 alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett.
AT(közös AT) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ATaz alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ATalkalmasságát a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései szerint köteles igazolni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban rendelkezik legalább 1 db összesen minimum 50.000 db/hét egy vagy két gerinces nyomtatással végzett nyomdai szolgáltatásokra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referencia igazolást az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint.
M2. rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
két működő nyomdagép, melyek alkalmasak 12 vagy 16 oldalas újság nyomására.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a saját forrásból biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az ajánlattevő a lapokat szállítólevélen történő írásbeli átadás-átvétellel adja át az Ajánlatkérő megbízottjának. A számla kiállítására heti rendszerességgel, az igazolt teljesítést követően és annak megfelelően kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5) s a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésének megfelelően.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét utólag, a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolás alapján kiállított számla birtokában 30 napos fizetési határidő mellett. Késedelmes fizetés esetén AK köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektr-an benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek-e szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan -azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19) Kr szerint 15. § (2) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bartók Ágnes, lajstromszáma: 00950
4. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
5. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az EKR-ben.
9. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan, (nemleges nyilatkozat is).
10. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsék el.
11. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
13. AK a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
14. AK a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
15. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
16. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtásirendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
18. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
20. Részajánlat kizárás indoka: a Miskolci Napló nyomdai munkáinak ellátása egy egységet képez, a részajánlat tétel biztosítása jelen tevékenység ellátása során nem értelmezhető.
21. Eljáró FAKSZ: Bartók Ágnes (00950).
További információk a közbeszerzési dokumentumban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák