Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16840/2019
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Esztergom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Esztergom Város belterülete és Esztergom-kertváros.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
Telefon: +36 33542084
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.esztergom.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001033782019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001033782019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útépítés műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001033782019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés keretében Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek építése, felújítása kapcsán műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése.
II.1.5)
Becsült érték: 30000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, a keretmegállapodás típusának
megválasztásával, kbt. 105. § (1) bek c) pontjával.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Útépítés műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71520000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom Város belterülete és Esztergom-kertváros.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek építése, felújítása kapcsán műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése.
Az ajánlatkérő tájékoztat, hogy a közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek építése, felújítása, kivitelezése az ajánlatkérő utasítása alapján, a kivitelezést végző Vállalkozó, vagy az ajánlatkérő által készített és tervek szerint történik.
Útfelújítási és építési munkálatok főbb becsült mennyisége:
A munkálatokkal érintett összes útfelület 80 000 m2. ezen belül:
56 000 m2 aszfaltburkolat építés,
16 000 m2 járdafelújítás,
8000 m2 természetes kőburkolat és legalább 1.000 m természetes szegélykő építése.
Az ajánlatkérő a keretszerződés hatálya alatt a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerinti egy ajánlattevővel köt estei szerződéseket közvetlen megrendeléssel vagy a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti írásbeli konzultációt követően.
Az ajánlattevők megajánlását az eseti megrendelésekkel érintett beruházás, a kiviteli tevékenység végzésére irányuló, az ajánlatkérő és a kivitelezést végző vállalkozó között jellemzően közbeszerzési eljárás eredményeként kialakult árak figyelembe vételével létrejövő eseti vállalkozási szerződések nettó értékének százalékában kell megadniuk.
A beruházási költségek a közbeszerzési eljárás során kialakult verseny-piaci árnak tekinthetők.
A jelen eljárásban az ajánlattevők megajánlásnak az adott kivitelezési feladat jogszabályban (191/2009 (IX.15) „Korm. rendelet) és az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció 3. sz. mellékletében, a közbeszerzés műszaki leírásában meghatározott feladatok szem előtt tartásával kell meghatároznia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A személyi állomány, az M./2. alkalmassági feltételként bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Díjazás mértéke (%) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 30000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a kumulált ellenszolgáltatás értéke a szerződés 24 hónapra tervezett időtartamának letelet előtt eléri a nettó 30.000.000,- Ft összeget, akkor a Felek a szerződést teljesítettnek tekintik.
Ha a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap alatt a kumulált ellenszolgáltatási díj összege nem éri el a nettó 30.000.000,- Ft összeget a szerződést a Felek további 12 hónappal meghosszabbíthatják - amely esetben a jelen Szerződés a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján automatikusan módosul - azzal, hogy amennyiben a meghosszabbítás időtartam alatt a kumulált ellenszolgáltatási díj összege eléri a nettó 30.000.000,- Ft összeget az ajánlatkérő a szerződést teljesítettnek tekinti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A 2. értékelési részszempont, a Díjazás mértéke (%) tekintetében a megajánlás viszonytás alapja, az eseti megbízási szerződés tárgyához kapcsolódó beruházási, kivitelezési tevékenység teljes, nettó összege, melynek százalékéban kell a megajánlást megtenni. Az ajánlatkérő (AK) az eseti megbízási szerződések tárgyához kapcsolódó beruházási, kivitelezési tevékenység teljes, nettó összegének százalékéban meghatározott díj mértékét értékeli, mint olyan árszempontot, ahol a legalacsonyabb megajánlás a legkedvezőbb. AK a szerződés időtartam alatt az általa megrendelt, a kezelésében vagy tulajdonában lévő közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek építésére, felújítására vonnatkozó eseti kivitelezési munkákhoz kapcsolódő esetileg megrendelt műszaki ellenőri tevékenység ellenértékét a kivitelezési munkák (eseti beruházások) nettó ellenértékének százalékában kéri megajánlani.
Az ajánlattevők (AT-k) által megtett ajánlás mértéke egyformán vonatkozik valamennyi eseti megbízásra, függetlenül annak volumenétől és a kivitelezési munka esetileg eltérő tartalmától.
A megajánlást egy tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. (pld.: 5,2 %, vagy 5,0 %)
Az EKR Nyilatkozat összeállító felülete sajnálatos módon csak egész számú megajánlást tud rögzíteni. Ezért technikai jelleggel kérjük, hogy a példaként bemutatott egy tizedes jegy pontossággal meghatározott megajánlást (5,2) tízzel szorozva 52 szám megadásával szíveskedjenek a felolvasó lapon rögzíteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjában előírt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban az EKR-ben kell benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bekezdés alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az alkalmasságnak való megfelelést a Kr. 26. § (2) bekezdése szerint a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év közbeszerzés tárgya [Közlekedési építmények szakterület - Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.] szerinti legjelentősebb szolgáltatások ismertetését veszi figyelembe.
A referencia a Kr. 23. § szerint az ajánlattevő, illetve a szerződést kötő másik fél által adott igazolásának a Kr. 22. § (2) bek. alapján tartalmaznia kell:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél, (Az információt szolgáltató személy neve, telefon száma, vagy e-mail címe feltüntetésével)
- a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége,
- a Kr. 22. § (4) bek. szerint amennyiben a teljesítést ajánlattevő konzorcium vagy projekttársaság tagjaként végezte, azt, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. (Az ajánlatkérő a Kr. 21/A. § szerint jár el.)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:
1) a szakember nevét,
2) a jelenlegi munkáltatója nevét, címét (Munkáltató az a gazdasági szereplő, aki a bemutatott szakembert munkaviszonyba alkalmazza. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy munkaviszony alatt a 2012. évi I. törvény szerint munkáltató és munkavállaló közötti jogviszony értendő. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez. A megbízási szerződés nem minősül munkaviszonynak és nem minősül munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak sem, tehát az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyt alvállalkozónak kell tekinteni.),
3) az M/2. műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében a műszaki ellenőri jogosultság első megszerzését követő, többlet szakmai tapasztalat bemutatását.
4) a szakember végzettségének, képzettségének megadása, mely feltétele az előírt ME-KÉ jogosultság megszerzésének, továbbá a szakember végzettségét, képzettségét alátámasztó bizonyítvány, diploma kibocsátójának neve és a bizonyítvány, diploma száma,.
5) szakmai életrajzban bemutatott szakmai gyakorlat teljesítésének, a többlet szakmai tapasztalat megszerzésének részéleteit:
- a műszaki ellenőrzéssel érintett beruházás beruházója,(cégnév),
- a beruházás tárgyának meghatározása [Pld.: Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak],
- a szakmai tevékenység meghatározása (az ajánlatkérő csak ME-KÉ szakterületi jogosultsághoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységet veszi figyelembe)
- a szakmai tevékenység kezdeti és befejezési időpont, időtartam (egész hónapban meghatározva a dokumentációban bemutatott példa szerint.).
[Egynél több, párhuzamosan, egy időben végzett műszaki ellenőri tevékenység esetében a szakmai gyakorlat időtartam tekintetében az ajánlatkérő csak egy projektet vesz figyelembe. Ezt a körülmény az adott műszaki ellenőri tevékenység kezdő és befejező dátuma lapján az ajánlatkérő ellenőrzi. (A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.)]. Csak az ME-KÉ, vagy ezzel egyenértékű műszaki ellenőri jogosultság első megszerzésének dátumát követő többlet szakmai tapasztalat bemutatását kérjük.
A megszerzett röbblet szakmai tapasztalat leírását úgy kell meghatározni, olyan egyértelműen, hogy az ajánlatkérő kétséget kizáróan meg tudjon győződni annak megfelelőségéről.
Amennyiben az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember az alkalmassági követelmény (ME-KÉ szakterületi jogosultság) megszerzéséhez szüksége szakmai tapasztalaton felül nem rendelkezik további szakmai tapasztalattal, úgy ezen szakember releváns többlet szakmai tapasztalata 0 (nulla) hónap, az értékelési szempont tekintetében. Ha a szakember nem rendelkezik a szerződés megkötésének időpontjában az előírt 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel igazolt ME-KÉ szakterületi jogosultsággal, akkor az a szakember nem megfelelő.
Az ajánlattevők több szakembert is megnevezhetnek az M/2. műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében, de az ajánlatkérő legfeljebb egy bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának időtartamát veszi figyelembe. Amennyiben ajánlattevő az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában több mint egy szakembert nevez meg, abban az esetben az ajánlatkérő a legmagasabb időtartamú szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát veszi figyelembe az értékelés során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett, sikeres műszakiátadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkával az alábbiak szerint:
Legalább 3 db, a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri tevékenység közlekedési szakterületen) származó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, referencia munkával, mely közül egy legalább 10.000,- m2 aszfaltburkolatú út, egy legalább 2.000 m2 járdaépítés, vagy felújítás, és egy legalább 500 m2 természetes kőburkolattal burkol útfelület kivitelezésének műszaki ellenőrzésére vonatkozik. Az előírt 3 db referencia követelmény legfeljebb 9 db referencia munka bemutatásával igazolható.
M./2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti ME-KÉ (közlekedési építmények szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú szakirányú szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni akkor, ha az eseti megbízás teljesítése során olyan okból, amelyért felelős késedelembe esne, azaz az eseti megbízást az eseti megbízásban meghatározott teljesítési határidőre teljesíteni nem tudja. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett eseti megbízás nettó Megbízási Díj 0,4 %-a naponta (naptári nap). A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a késedelemmel érintett teljesítési szakaszra eső nettó Megbízási Díj 12 %-át.
Meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az ajánlattevő, amennyiben a Megbízás teljesítése olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti megbízás teljes nettó Megbízási Díj 20 %-át kitevő összeg.
A kötbér összegét az ajánlatkérő írásbeli fizetési felszólítással érvényesíti. Amennyiben a z ajánlattevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a késedelmét – alátámasztott indokolással – részben, vagy egészében nem menti ki, a kötbérkövetelés részben, vagy egészében elismertnek tekintendő.
Az ajánlatkérő a lejárt kötbérkövetelését és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét jogosult beszámítás útján is érvényesíteni az ajánlattevő még ki nem fizetett számláival szemben.
A kötbér megfizetése nem érinti az ajánlatkérőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse az ajánlattevővel szemben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlattevő az eseti megrendelések alkalmával esetenként részszámlázásra jogosult.
Ha az eseti megrendelés időtartama meghaladja a 30 napot az ajánlattevő 30 naptári naponként részszámlázásra jogosult. A részszámla kibocsátására az ajánlattevő az eseti megbízási szerződés időtartamára tekintettel minden megkezdett 30 naptári nap után jogosult. A részszámlák összegének megállapításakor a szerződés várható időtartamából adódó részszámlák számát (n) egyel megnövelve (mely a végszámla lesz) kell megállapítani azt, hogy a megállapított szolgáltatás díja hány egyenlő részletben kerül kifizetésre ( n db részszámla és 1 db végszámla).
Az esetleges kerekítést a végszámlában kell érvényesíteni.
A teljes beruházás 100 %-os készültségi fokát elérve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti teljesítésigazolást követően nyújtható be a végszámla
A nyertes ajánlattevő számlát a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti teljesítésigazolást követően nyújthat be.
Az ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt rész- vagy végteljesítést követően átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) - (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint (30 napos fizetési határidővel), továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 30. §, 31. § és 32/A §szerint történik.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés szabályai módosulnak a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 32/A szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) valamint (2) bekezdésében foglaltakat kötelező szerződéses feltételként írja elő.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, vagy projekt társaság létrehozását a nyertes ajánlattevő(k) részére.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlattevőnek (AT) a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 322/2015.(X.30.) 11. §-ában meghatározott szerződés tárgya szerinti mérnöki szakmai felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 10.000.000,- Ft/év és 5.000.000, - Ft/káresemény.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel az értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0,00 - 10,00. közötti pontszám megadásra kerül (EKR karaktrekorlát miatt itt meghatározva, a IV.3.9.pont kiegészítése):
Minőségi szempont (1): 1. részszempont, a személyi állomány, az M/.2. műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében bemutatott szakember többlet tapasztalata (legkedvezőtlenebb. 0 hónap - legkedbvezőbb. 36 hónap).
Azok az ajánlatok, melyek az 1. értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket, azaz nulla (0) hónapot tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (36 hónap), vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb = 0 hónap és legkedvezőbb = 36 hónap) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, melynek képlete az alábbi:
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját AT által bemutatott, a szerződés teljesítésében részt vevő teljesítésbe bevont szakember szakmai többlet tapasztalatának mértéke képezi. A többlet szakmai tapasztalat igazolásár alkalmas tevékenység legkorábbi kezdő időpontja a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti ME-KÉ (közlekedési építmények szakterület) jogosultság megszerzésének időpontja, melyet a kamarai regisztráció rögzít.
AK folyamatos szakmai gyakorlat teljesítése során mutatkozó tört hónap, akkor tekinthető egész hónapnak, ha a tört hónap időtartama meghaladja a 16 naptári napot. (Például január 1-től március 16-ig terjedő időtartam 3 hónapnak tekinthető, illetve január 20-tól április 6-ig terjedő időtartam szintén 3 hónapnak tekinthető.)
Az ajánlatkérő előírja elő, hogy a megnevezett szakember(eke)t a teljesítés során ME-KÉ jogosultsággal rendelkező, műszaki ellenőri pozícióban kell alkalmazni.
Ár szempont (2): A műszaki ellenőri tevékenység díjazásának mértéke (%), az eseti megbízási szerződés tárgyához kapcsolódó beruházási, kivitelezési tevékenység teljes, nettó összegének százalékéban.
A megajánlást egy tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. (pld.: 5,2 %).
Az EKR Nyilatkozat összeállító felülete sajnálatos módon csak egész számú megajánlást tud rögzíteni. Ezért technikai jelleggel kérjük, hogy a példaként bemutatott egy tizedes jegy pontossággal meghatározott megajánlást (5,2) tízzel szorozva 52 szám megadásával szíveskedjenek a felolvasó lapon rögzíteni.
Az ajánlatba kérjük, szíveskedjenek benyújtani egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, mely a 2. értékelési részszempont valós, egy tizedes jegy pontossággal meghatározott értékét tartalmazza. Kérjük, hogy alkalmazzák az iratminták sorában lévő 5. sz. nyilatkozatmintát.
A jelen értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2019. évi 106. szám; 2019. junius 4.] az 1. számú melléklet 1.pont, az arányosítás szerint.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P vizsgált = (A legelőnyösebb / A vizsgált ) x (Pmax - Pmin),
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
P max: a pontskála felső határa (10 pont);
P min: a pontskála alsó határa (0 pont).
Felhívjuk az AT-k figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi szempont (1): egyenes arányosítás. Ár szempont (2): fordított arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 141. § (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az aláírásra került támogatási szerződés módosításban a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra tekintettel módosítják.
2.AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a 424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.) alkalmazandó.
3. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
4. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikusmásolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3).
5. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.
Ajánlatba csatolni kell:
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében tett nyilatkozatot,
- Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot
- Kizáró okok fenn nem állására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot és az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljesítésbe nem von be a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, vagy kapacitásszervezetet.
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13. §-ban meghatározott iratokat
- Kbt. 66.§(6) bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat -(nemleges nyilatkozat is csatolandó).
- amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordítását benyújtani.
- AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. (3)-(4) bek. vonatkozásában,
- Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot (részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.)
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
7. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 8. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
9. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. AT-nek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor cégszerűen aláírt nyilatkozatba előzetesen igazolnia kell, hogy az M/1. és M/2. alkalmassági min. követelményeknek megfelel.
11. Jelen felhívásban az AT-nek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg .
12. A részajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, a keretmegállapodás típusának megválasztásával, Kbt. 105. § (1) bek c) pontjával.
13. Az ajánlatkérő csak átlátható szervezettel köt, ezért az AT nyújtsa be a Kbt. 25. § (3)-(4) bek. szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatát (9. sz. iratminta)
14. Eljárásba bevont FAKSZ: Berta Ferenc, lsz: 00154.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges