Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16853/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Teljesítés helye:1119 Budapest, Tétényi út. 63. 1033 Budapest, Római tér 1. 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9. 1201 Budapest, Nagysándor J. u. - Baba u. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kereskedelmi szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806674
Postai cím: Kőrösy József Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dénes Ákos
Telefon: +36 12733100
E-mail: csapi.ig@csapi.hu
Fax: +36 12733163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.piaconline.hu/new/index.php
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.piaconline.hu/new/index.php
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001038282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kereskedelmi szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Villamos energia beszerzése 2019-2021.”
Hivatkozási szám: EKR001038282019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú adásvételi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 2019-2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1119 Budapest, Tétényi út. 63.
1033 Budapest, Római tér 1.
1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.
1201 Budapest, Nagysándor J. u. - Baba u.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő szabványos minőségű villamos energia beszerzése teljes ellátás alapú adásvételi szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 2019.12.01. 00:00 órától 2021.11.30. 24.00 óra közötti időszakra
Alapmennyiség: 23.800.000 kWh/24 hó + 4.760.000 kWh (max. 20%) opcionális mennyiség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Villamos energia auditok elvégzése (IGEN/NEM)  2
2 3. Elszámolási időszakokra gyűjtőszámla kibocsátása (IGEN/NEM)  2
3 4. Főelosztók termovíziós vizsgálata (IGEN/NEM)  2
4 5. Papír és elektronikus formátumú számla kibocsátása (IGEN/NEM)  2
5 6. Idősoros fogyasztók negyedórás teljesítményadatainak internetes adatszolgáltatás útján történő biztosítása (IGEN/NEM)  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek – amennyiben a következő szerződéses időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárás a fent 2021.11.30. –ig nem zárul le - egy alkalommal élhetnek a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, és a szerződést meghosszabbíthatják további 4 hónappal. A szerződés fentiek szerinti meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4). bek. a) pontja szerinti módosításnak minősül.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára figyelemmel ajánlatkérő, mint Felhasználó a szerződés teljesítési időtartama alatt egyoldalúan jogosult opciós jogot gyakorolni a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek szerint. Az opciós jog gyakorlása esetén a nyertes ajánlattevő az alapmennyiségre megadott egységárakkal egyező egységáron és változatlan feltételekkel köteles az opciós mennyiséget (max. 20%) értékesíteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI tv. 74.§(1)bek. e) pont alapján a villamos energia kereskedelme engedélyköt. tev., ezért a nyertes AT a szerz. telj. teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal villamosenergia-kereskedelmi tev. vonatkozó érv. engedéllyel. Az engedély(másolati péld.)a megkötésre kerülő szerz. elválaszthatatlan mell. képezi

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben foglaltak hatálya alá tartozik.
Igazolás: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján EEKD benyújtásával.
Alvállalkozók, más szervezet tekintetében Kr. 15. §.
Igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő esetén Kr. 1. § (2) bek.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén Kr. 13. §, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások esetén Kr. 1. § (7) bek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bek.re, a Kbt. 69. § (11a) bek.re, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek.re., a Kr. 1-16. §-okra.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, mely alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α szakaszának („az összes kiválasztási szempont általános jelzése”) kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § alapján, az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége)
• a szállítás tárgya, kWh-ban kifejezett mennyisége, (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
• arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 3. év hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik összesen
legalább 5.000.000 kWh mennyiségű villamos energia szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelmény (az előírt mennyiség) több szerződéssel is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tárgyhavonkénti elszámolás alapján kiállított számlák szerint. A kifizetés vonatkozásában a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF / Ft).
Meghiúsulási kötbér: a le nem szállított villamos energia mennyiség ÁFA nélkül számított ellenértékének 20 %-a
Késedelmi kötbér: 100.000,- Ft/fogyasztási hely/naptári nap, de legfeljebb 10.000.000,- Ft
A részletes feltételek a szerz.ter-ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) (1c) bek alapján az EKR-ben: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020.08.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Alternatív ajánlat nem tehető.
2.) Az ak. nem rendel el újabb hp-t, ha a hiánypótlással az a.tevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.i szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
3.) Az ak. a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. A Kbt. 41/B § (2) bekezdés alapján a fájl formátum, melyet használva az ajánlatokat be kell nyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
Az EKRr. 6. § (1) bekezdés alapján az EKR használatához - így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához is - az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Az ak. és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció az EKR-ben történik. A nem megfelelő formában érkező megkereséseket/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlatkérő külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
4.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
5.) Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő 30 napban határozza meg.
6.) A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazása: NEM
7.) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) alkalmazása: NEM
8.) A Kbt. 81. § (4) és (5) bek. foglaltak alkalmazása: IGEN
9.) A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10.) FAKSZ: Dr. Kátay Tamás (lsz: 00256)
11.) Az af-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. és vh.i rendeletei, ill. a Ptk. szerint kell eljárni
12.) Az alkalmasság körében előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak. (M/1)
13.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14.) Az ajánlatok értékelésekor az egyes részsz.ra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont, amely minden részszempont esetében azonos. Az ak. az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. Az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. 1. Ajánlati ár (HUF/kWh) fordított arányosítás P = Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin. 2.,3., 4., 5., 6. értékelési szempontok: pontkiosztás – IGEN: 10 pont, NEM: 0 pont
15.) A villamos energia szállítás jellegére tekintettel az egyes fogyasztási helyek tekintetében történő részekre bontás sem műszaki szempontból, sem gazdasági szempontból nem indokolt, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése, a közpénzek ésszerű felhasználásának biztosítása érdekében jelen közbeszerzési eljárásban részajánlat tételére nincs lehetőség.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák