Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16872/2019
CPV Kód:98341120-2
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 1-3. + Dokumentációban ismertetett helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584656
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Portaszolgálat
Hivatkozási szám: EKR000661652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Portaszolgálati tevékenység ellátása (személyi, gépjármű forgalom ki- és beléptetése). Tájékoztatás, információadás, útbaigazítás,
kulcskezelés. Parkolási díj beszedése, pénz kezelése. Felállítási hely; Létszám/Beosztás; Munkavégzés ideje; Óraszám 1125 Budapest,
Diós árok 1-3. Szent János Kórház Főporta 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház
VIII. számú kapu 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház V. számú kapu 1 fő portás,
recepciós 06:00-06:00 24 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház XIX. számú épület 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24
1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház III. számú kapu 1 fő portás, recepciós 18:00-06:00 12 1125 Budapest, Kútvölgyi út
16. Nővérszálló 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24 1023 Budapest, Bólyai utca 5-9. Budai Gyermekkórház Főporta 1 fő portás,
recepciós 06:00-06:00 24 1028 Budapest, Pozsonyi út 10-12. Ápolási Osztály Pesthidegkúti telephely Főporta 1 fő portás, recepciós 06:
00-06:00 24 Összesen: 8 fő/nap 180 óra/nap Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok
tételét. A beszerzés ilyen jellegű, indokolatlan bontása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel. A beszerzés tárgyának ismertetése
alapján is megállapítható, hogy a feladatok sem műszakilag sem gazdaságilag nem választhatóak külön. A szolgáltatás lényege, hogy a
Megbízott szakembereivel segíti a portaszolgálati,recepciós feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely
nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan,
önálló egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség
biztosítását. Továbbá a szerződés tárgya szerinti recepciós szolgáltatások nyújtásához az Ajánlatkérő jelenlegi üzemeltetési és/vagy
ellátási körébe tartozó ingatlanok száma 3objektum, amelyek száma, valamint megjelölt földrajzi területek szerinti helyszíne a
szerződés időtartama alatt változhat. A változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési
köréből történő kikerüléssel, így a szolgáltatás mennyisége az adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez
tartozó épületekkel oly mértékben bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti.
Mindez olyan bizonytalansági tényező, amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek szerinti részajánlattétel lehetőségét nem
áll módjában biztosítani. Ajánlatkérő ISO minősített intézmény ezért elvárás, hogy a szolgáltatást nyújtó ajánlattevő egységes arculatot
és protokollt biztosítson valamennyi egységben.Az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása biztonsági és
munkaszervezési szempontból gazdaságosan és jó minőségben nem oldható meg, ill. egymástól nem választható el. Előbbi
indokolásainkon túlmenően az alábbiak miatt is szükséges, hogy a János Kórház telephelyein azonos szolgáltató végezzen szolgáltatást:
- Egységes megjelenés - Egységes követelménytámasztás - Szükség esetén az objektumok közötti humán erőforrás gyors
átcsoportosítása - Napi feladatok ellátásánál (pénzkezelés, adatkezelés stb..) előforduló események felelősének kivizsgálása - Az
adminisztrációs terhek csökkentése - Egységes irányítás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Portaszolgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1-3. + Dokumentációban ismertetett helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Portaszolgálati tevékenység ellátása (személyi, gépjármű forgalom ki- és beléptetése). Tájékoztatás, információadás, útbaigazítás,
kulcskezelés. Parkolási díj beszedése, pénz kezelése. Felállítási hely; Létszám/Beosztás; Munkavégzés ideje; Óraszám 1125 Budapest,
Diós árok 1-3. Szent János Kórház Főporta 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház
VIII. számú kapu 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház V. számú kapu 1 fő portás,
recepciós 06:00-06:00 24 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház XIX. számú épület 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24
1125 Budapest, Diós árok 1-3. Szent János Kórház III. számú kapu 1 fő portás, recepciós 18:00-06:00 12 1125 Budapest, Kútvölgyi út
16. Nővérszálló 1 fő portás, recepciós 06:00-06:00 24 1023 Budapest, Bólyai utca 5-9. Budai Gyermekkórház Főporta 1 fő portás,
recepciós 06:00-06:00 24 1028 Budapest, Pozsonyi út 10-12. Ápolási Osztály Pesthidegkúti telephely Főporta 1 fő portás, recepciós 06:
00-06:00 24 Összesen: 8 fő/nap 180 óra/nap Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok
tételét. A beszerzés ilyen jellegű, indokolatlan bontása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel. A beszerzés tárgyának ismertetése
alapján is megállapítható, hogy a feladatok sem műszakilag sem gazdaságilag nem választhatóak külön. A szolgáltatás lényege, hogy a
Megbízott szakembereivel segíti a portaszolgálati,recepciós feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely
nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan,
önálló egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség
biztosítását. Továbbá a szerződés tárgya szerinti recepciós szolgáltatások nyújtásához az Ajánlatkérő jelenlegi üzemeltetési és/vagy
ellátási körébe tartozó ingatlanok száma 3objektum, amelyek száma, valamint megjelölt földrajzi területek szerinti helyszíne a
szerződés időtartama alatt változhat. A változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési
köréből történő kikerüléssel, így a szolgáltatás mennyisége az adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez
tartozó épületekkel oly mértékben bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti.
Mindez olyan bizonytalansági tényező, amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek szerinti részajánlattétel lehetőségét nem
áll módjában biztosítani. Ajánlatkérő ISO minősített intézmény ezért elvárás, hogy a szolgáltatást nyújtó ajánlattevő egységes arculatot
és protokollt biztosítson valamennyi egységben.Az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása biztonsági és
munkaszervezési szempontból gazdaságosan és jó minőségben nem oldható meg, ill. egymástól nem választható el. Előbbi
indokolásainkon túlmenően az alábbiak miatt is szükséges, hogy a János Kórház telephelyein azonos szolgáltató végezzen szolgáltatást:
- Egységes megjelenés - Egységes követelménytámasztás - Szükség esetén az objektumok közötti humán erőforrás gyors
átcsoportosítása - Napi feladatok ellátásánál (pénzkezelés, adatkezelés stb..) előforduló események felelősének kivizsgálása - Az
adminisztrációs terhek csökkentése - Egységes irányítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szolgáltatást irányító (1fő) szakember recepciós szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai tapasztalata (min. 6 - max. 48 hónap )/ 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft/hónap) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Portaszolgálat
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel .
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48034702
Postai cím: Szindbád Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13020682241

Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243

Hivatalos név: "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18283525
Postai cím: Torontál Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320242

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62335760
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24851862242

Hivatalos név: Granpol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11519113
Postai cím: Lőrinc Utca 4
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11471587211

Hivatalos név: He-Ba Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69579851
Postai cím: Budakeszi 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10882685241

Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofnerr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552253243

Hivatalos név: Brill-Team Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71863081
Postai cím: Arany János Utca 15. 2. lház fsz. 2/A
Város: Budapest V,
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13339186241

Hivatalos név: BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506070
Postai cím: Erőss Lajos Utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14104066209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges