Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16874/2019
CPV Kód:90513800-4
Ajánlatkérő:TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízi közmű szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
Telefon: +36 72421700
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000986142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000986142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: vízi közmű szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Víztelenített fermentációs iszap hasznosítása
Hivatkozási szám: EKR000986142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90513800-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Pécsi szennyvíztisztító telep víztelenített fermentációs maradékának (iszap) hasznosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Víztelenített fermentációs iszap hasznosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90513700-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs város szennyvíztisztító telepe 7634 Pécs, Állomás utca 40., Külterület 01339 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) meghatározottak szerint az üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepen a biogáz-üzem anaerob ko-fermentációs technológiai kezelést követően visszamaradó anyag hasznosítása.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fermentációs maradék (továbbiakban: iszap), hasznosításra történő átvételi mennyiségek időbeni alakulása változó, amely alapján a maradék átvétele időben nem egyenletes folyamat, hanem a beérkezett szennyvíz és fogadott hulladék mennyiségének, az adott szennyvízelvezető rendszer terhelésének és a tisztítótelep, valamint a biogáz üzem aktuális üzemvitelének a függvénye. Nyertes ajánlattevő feladata 13 200 tonna +30 % opció mennyiségű és 19 06 06 azonosító szám alá besorolt iszap (~ 22,9 % szárazanyag tartalmú) hasznosítása évente. Az iszap hasznosítási helyszínére történő elszállítását a Nyertes ajánlattevőnek kell megszervezni a kijelölt telepen történő átvétellel, felrakodással, elszállítással együtt. Nyertes ajánlattevő gépeinek, eszközeinek, hasznosítási kapacitásának alkalmasnak kell lennie a maximális igény kielégítésére.
Iszap mennyisége tonna/év 2018 évben (tájékoztató adat): 14.538,06 tonna, állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
Napi maximális iszap mennyisége tonnában (tájékoztató adat; szezonban és szezonon kívül): 110 tonna
Iszap víztelenítés során a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által alkalmazott tárolótér befogadó képessége, ahonnan az iszap átadása történik: 180 tonna
A szennyvíztisztító telepen keletkező kirothasztott iszap, jelentős részben települési szennyvíztisztításból származó szennyvíziszap, így kommunális jellegű.
A Nyertes ajánlattevőnek a tevékenység végzéshez érvényes szállítási, és kezelési engedéllyel kell rendelkeznie, illetve rendelkeznie kell a tevékenységének végzéséhez szükséges olyan hatósági engedéllyel, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az iszap, hasznosítási folyamat végzésére jogosult.
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő alvállalkozó(ka)t vesz igénybe a munka elvégzésére, az alvállalkozó(k)nak csak az általuk végzett részfeladathoz szükséges hatósági engedélyekkel kell rendelkezniük.
A teljesítés során végig a hivatalos nyelv a magyar, nyertes ajánlattevő, csak anyanyelvi szinten magyarul beszélő személyeket vehet igénybe vagy biztosítania kell tolmács rendelkezésre állását a teljesítés során.
A munkákat bármely napszakban, az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban lehet végezni, a szennyvíztelepi műszakváltások figyelembevételével.
Hasznosítás alatt az iszapok környezetkímélő, a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség és vagy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal engedélye alapján történő kezelést, hasznosítást, elhelyezést érti Ajánlatkérő. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szennyvíziszap ártalmatlanításához és a rakodásához, szállításához, fogadásához szükséges valamennyi előírt hatósági engedéllyel, tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel a teljesítés alatt folyamatosan.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az átvételi helyszín megváltoztatására a telephely üzemeltetésére vonatkozó szerződéses kötelezettsége megszűnése vagy telephely átépítés, átadási pont változása esetén. Az átvételi helyszín megváltozásának időpontját a szolgáltatás nyújtás biztonsága érdekében az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére írásban, 30 nappal korábban bejelenti.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: AK jogosult a szerződést 2 alkalommal is meghosszabbítani 12-12 hónapos időtartammal. Ebben az esetben AK köteles a szerződés meghatározott lejárati idejét (36hónap) megelőzően legkésőbb 30 naptári nappal nyertes ajánlattevőt írásban értesíteni a szerződéses időtartam meghosszabbításáról. A szerződés meghosszabbítása a Kbt.141.§(4)bek. a) pontja alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 13 200 tonna +30 % opció mennyiségű és 19 06 06 azonosító szám alá besorolt iszap (~ 22,9 % szárazanyag tartalmú) hasznosítása évente. Az opció érvényesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.-7.§ szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7)-(8) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ Kr.3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfaszakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandódokumentumok:
M1. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesített a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr.22. § (1)-(2) és (5) bekezdései, valamint a Kr. 21/A. §-a szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével), a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK az alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 21. §(3)bek. a) pontja alapján, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) legfeljebb 6 szerződésből összesen legalább 27 000 tonna 19 06 06 azonosító szám alá besorolt iszap hasznosítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a Ptk.6:186.§(1)bek. alapján: 200.000,- Ft/naptári nap, maximum megrendelésenként 10 naptári nap, adott évre vonatkozóan 30 naptári nap.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér Ptk.6:186.§(1)bek. alapján: meghiúsulással érintett egyedi megrendelés alapján megállapított nettó vállalkozói díj 30 %-a, ha AK eláll a szerződéstől, vagy azonnali hatállyal felmondja: a 3 évre megállapított opció nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a
Kbt.134.§(2) bek szerinti biztosíték: a 3 évre megállapított opció nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a, a Kbt.134.§(6)bek. a) pontja szerint nyújtva. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása saját forrásából történik. Előleg nem igényelhető. Nyertes ajánlattevő az Áfa tv 58. § szerinti időszakonkénti elszámolással havonta 1 db számla kiállítására jogosult. A kifizetés teljesítése az Ajánlatkérő által elfogadott teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalás útján HUF-ban történik. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1995. évi LIII. törvény
2012. évi CLXXXV. törvény
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
2003 évi LXXXIX. törvény
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Továbbá a mindenkor hatályos, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos jogszabályok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása EKR esetén: a Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (4), (6) bek. szerint, nem elektronikus ajánlattétel esetén: a Kbt. 68.§ (1), (1a), (2), (3), (4), (6) bek. szerint. Amennyiben a bontás a Kbt. 41/C. § (1) bek.ben foglalt valamely okból részben vagy egészben nem elektronikusan történik, a bontás helye: 1027 Budapest, Kapás u.6-12. B.ép. IV.em.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint. A teljesítést jogszabályi környezet szabályozza, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az ajánlati kötöttség 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-benlétrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. §(2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. §(5) bek.]. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a KDban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)). AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. AK a Kbt. 98.§(3) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák