Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16884/2019
CPV Kód:45232151-5
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537296
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001012972019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001012972019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása II
Hivatkozási szám: EKR001012972019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár, Széchenyi utcában található DN 250 városi főellátó ivóvízvezeték felújítása II.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi utca ivóvízvezeték felújítása II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, 6149/15, 6149/16, 7670/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő területeket érinti.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: földkiemelés, visszatöltés tömörítéssel ~50 m3
munkaárok dúcolása és bontása 108 m2
D 315 KPE cső bontása ~30 m
D 250 öv cső építés (különböző átmérők) ~25,5 m
D 250 a.c és öv. csövek tisztítása és bélelése ~475,8 m
meglévő föld alatti tűzcsapok bontása 3 db
D100 föld feletti tűzcsapok kiépítése 4 db
szivárgótest kiépítés tűzcsapokhoz 4 db
térkő burkolat bontása és helyre állítása 25 m2
meglévő tolózáraknák szerelvényeinek bontása és cseréje 4 db
csőátvezetések szigeteléseinek javítása
meglévő aknák vízzáró vakolása 75 m2
aknahágcsó beépítés 25 db
kitámasztó betontömbök 8 db
vízvezeték nyomáspróba, fertőtlenítés, vízminta 504,7 m
ideiglenes melléklétesítmények (védőkorlát, forgalomtechnika, közúti hidak)
(A részletes mennyiségeket a költségvetés kiírás tartalmazza.)
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni.
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni.
Karakterkorlát miatt a VI. 3.4.) pont kiegészítése:
Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati
ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70-fordított arányosítás. M/1. pont szerinti követelmény
igazolására bemutatott MV-VZ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél
nagyobb szakmai többlet tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati
idő/ legmagasabb gyakorlati időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30-egyenes arányosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-VZ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban)) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja ésszerűnek, a feladat
komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok tekintetében becsatolt minden
nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a
magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű
gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a
követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy
szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.)Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az
egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás VI.4.)
pontja) megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (vízvezeték felújítása) származó- általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint ha az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésekben és a 114. § (2) bekezdésében foglaltak is
irányadók. Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és
36. §- ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban
és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő
elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére, ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődjének közbeszerzés
tárgyából (vízvezeték felújítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 3 év vonatkozásában mindösszesen nem éri el az 50
millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése,
szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. A teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megszerzett szakmai
gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, és
a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember
gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás
ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat
és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), és az ajánlattétel időpontjában
annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik,
hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során
rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlattevő köteles
nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő
pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1.
tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai
névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja ( saját kezűleg aláírt
önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni
szükséges). Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek
tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az alkalmasság
igazolása tekintetében irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bekezdései és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése.
M/2.: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
öt évben teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt
nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással. [321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek.
a), 21/A. §, 22. § (5) bek., 23. § ] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésben
és a 322/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet IV. alpont 3. rész 10. pontja szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterületre
vonatkozó MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és vízgazdálkodási
építmények építése során műszaki vezetőként szerzett, a jogosultság megszerzéséhez
szükséges minimum szakmai gyakorlattal.
M/2.:nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciákat: M/2. legalább 1 szerződés keretén belül teljesített,
legalább 200 m hosszon végzett DN 160 átmérő feletti vízvezeték bontás nélküli rekonstrukciója.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által
teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel
szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó
személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés
vizsgálata során.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a
jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki,
amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi
kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem
köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított -teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja
biztosíték megkövetelése nélkül. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései
szerint fizeti meg. Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, és 1 db részszámla (50%-os teljesítés) és 1 db
végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által
jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A
végszámla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi
jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség.
Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján Építési beruházás
esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződéstervezetben
meghatározott feltételek szerint.
Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számlák
ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki
alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe
vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a
számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában foglaltak
rendezik. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen
felül irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1)
bekezdése irányadó. - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében Ajánlatkérő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának
megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni
az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van Ajánlattevők beleegyezése
esetén együttes tárgyalásra.
Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart,
mely(ek)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a további tárgyalások helyét, módját és
időpontját tárgyaláson vagy írásban közli az Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket
teszi fel ugyanolyan sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, a
részszámlázásról és annak mértékéről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét
meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az
ajánlati árra tett ajánlatokról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében az
érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel.
A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek -
azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén -, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyalások lezárását követőn végleges ajánlat benyújtása az EKR
rendszeren keresztül abban az esetben is kötelező, amennyiben Ajánlattevő változatlanul
hagyja az előző ajánlatát.
Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll Ajánlattevő rendelkezésére a módosított ajánlat
megtételéhez. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki
dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson
pontosítja (pl. végleges tételes költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez
Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők
rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat. A tárgyalás zártkörű, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott
képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges.
Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A
tárgyalások befejezését követően beáll Ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. A tárgyalás helyszíne: 8000
Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/10/10 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Ajánlatok kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra(2 tizedes jegyig)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban.
Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások
szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi (erre való tekintettel a Kbt. 99. § (1)-(3) bekezdésének alkalmazása irreleváns).Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10)
bekezdését valamint a Kbt. 100. § (2) bekezdését és a Kbt. 103.§ (1)-(3) és (5) bekezdését.
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való
megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban
foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen
bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az
eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt
szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az
eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9)
bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával
bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-( 6)
bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ha a
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a
tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn
érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és
(7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító
felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig
megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény
feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg
tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt
érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz,
döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet. 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó
dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt.
66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat ( folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról),
Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell
jelölni. 3. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb
alkalmasságokat (P/1. és M/1. M/2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások
a dokumentációban találhatóak.
Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt kíván tartani, melynek időpontja: 2019. szeptember 16. napja 10:00 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Bizottsági Tárgyaló (8000
Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.)
További információk a Részletes Dokumentációban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges