Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0169/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Gróf Tisza István Kórház
Teljesítés helye:Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gróf Tisza István Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55511214
Postai cím: Orbán Balázs Tér 1
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Muraközi Zoltán főigazgató
Telefon: +36 54507567
E-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
Fax: +36 54507551
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyokorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.berettyokorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001068212018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001068212018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FT-1207/Berettyó/2018-Közf. patika gyógyszerei
Hivatkozási szám: EKR001068212018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére 24 hónapban szükséges különféle gyógyszereket és egyéb készítményeket kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés alapján több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől történik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 300000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FT-1207/Berettyó/2018-Közf. patika gyógyszerei
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények nettó 300 000 000,- HUF/24 hó keretösszegben.
A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania.
A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható készítményeknek, ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van.
A társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetén a hatóságilag megállapított -termelői árra vetített nagykereskedelmi árréssel számított - nagykereskedelmi áron történik a számlázás.
Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő nagykereskedelmi áron számláz.
Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Nyertes Ajánlattevőknek minden esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére.
Rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya:
Gyógyszer: 2.229 cikk
Egyéb termék: 692 cikk
kötszer, gyógyászati segédeszköz: 205 cikk
A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya:
Támogatott gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz: 75,2 %
Nem támogatott gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz: 20,7 %
Egyéb termék: 4,1 %
gyógyszerek összesen: 93,9 %
Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen: 2 %
Egyéb termékek: 4,1 %
Ajánlattevőnek az árukat az Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján, az abban meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre leszállítania. A szállítási határidő az adott terméktől függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi importból beszerzésre kerülő termékek esetében a szállítási határidőben a felek alkalmanként, egyedileg állapodnak meg.
Ajánlattevőnek vállalnia és biztosítania kell a minimum napi egyszeri kiszállítást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül igen/nem 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 21
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 300000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a keretmegállapodás időtartama alatt, a megadott keretösszegtől, a gyógyszertár tényleges forgalma alapján, 30%-kal felfelé eltérhet a betegforgalom nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett keretösszeg a keretmegállapodás lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a keretmegállapodásban megadott feltételekkel.
VI.3) További információk folytatása: 17.) A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 18.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó. 19.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t.
ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00). EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
2. Az 1. értékelési szempont részletezése a VI.3.13. pontjában található.
3. Figyelemmel a közbeszerzés tárgyának jellegére, lakossági vényforgalmú gyógyszertár ellátás esetében, a részajánlattétel biztosítása nem lehetséges, mivel a beszerzés jellegére tekintettel a részek pontosan nem határozhatók meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 1§-ban foglaltak alapján Ajánlattevőnek ajánlattételkor kizárólag előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. §-9. § (8. § ib) pont kivételével) szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.-11. §-a (10. § gb)pont kivételével) szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 424/2017 (XII. 19.) Kor. rend. 12.§ (2) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 64. § (1) bekezdés alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) műszaki alkalmasságát igazoló okmányok a következő módon:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1-9. § továbbá a 10.-11. § és 12-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. A 424/2017 (XII. 19.) Kor. rend. 12.§ (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
M1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb gyógyszer készítmény szállításait, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nagysága és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
M.2. Minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001 előírásai szerint, vagy a minőségbiztosításra illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan:
M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított három évben teljesített, különféle gyógyszerkészítmények szállítására vonatkozó referenciával, amely(ek) értéke mindösszesen eléri legalább a nettó 10 000 000,- HUF értéket.
Az előírt értékű referencia egy vagy több szerződés teljesítésével is igazolható.
Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a referenciaigazolásban előírja az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
M.2. Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy dokumentummal, vagy ennek hiányában az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékköt.ket a közb.dok.ban megadott szerződés 3. pontja tartalmazza. 1) A szerződést biztosító mellékköt.: A szerződés időtartama alatt az érintett áru(k) tekintetében, Eladó 3.2. pontban rögzített kötbér kötelezettsége minden esetben, az eseti megrendeléseknek, Eladó által történt dokumentált visszaigazolásnak időpontjában áll be. 2) Fő finansz. és fizetési feltételek: Az aj.tétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Aj.kérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a közb.dok.ban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bek.ben foglaltak szerint, a havi forgalom alapján, havonta utólag történő elszámolással, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül történő átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek. szerint. Aj.kérő a kötelező egészségbizt. ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII: törvény 9/A. §-ra figyelemmel a Ptk. rendelkezéseitől eltérően 60 napos fizetési határidőre jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 7
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az aj.tevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a forgalmazási jogosultságát igazoló gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyt egyszerű másolati példányban. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. A gazdasági szereplőknek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazni.
2.) Az ajánlatokat elektronikus formában kell benyújtani.
3.) A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
4.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
5.) A Közbeszerzési Dokumentumot teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben, EKR azonosító szám: EKR001068212018, eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentum 11:00 óráig érhető el.
6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
Folytatás a VI.4.3. pontban karakterkorlátozás miatt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása: 7.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. M2. pontokban megadottak szerint. 8.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött elektronikus levélben. (A megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni, a www.ekr.hu címre.) 9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 10.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 11.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat. 12.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 13.) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-értékarányt adó ajánlat kiválasztásának módszerével értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-10. A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket. Kivéve azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói kedvezmény miatt a sorrendben hátrébb rangsorolt ajánlattevő egy alacsonyabb akciós árat biztosít. 1.értékelési szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény%-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft rendeléstől értendő!) / súlyszám: 21. 1. értékelési szempont: 1/1. alszempont: 1-1 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 10. 1/2. alszempont: 1 000 001 – 3 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 4. 1/3. alszelmpont: 3 000 001- 5 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 3. 1/4. alszempont: 5 000 001 – 8 000 000 HUF/hó /súlyszám: 2. 1/5 alszempont: 8 000 000 HUF/hó felett /súlyszám: 1. 1/6 alszempont: A nem támogatott készítmények, és egyéb termékek esetében további + 1% engedmény vállalása – súlyszám: 1. 2. értékelési szempont: Napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül igen/nem súlyszám: 1. Az értékelési szempontok kiszámításának a részletezése a Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában található. 14.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15.) Felhívjuk Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend.13. § (2) bek. alapján a miniszter által kiadott (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány hiányában a keretmegállapodás nem lép hatályba. 16.) A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. Folytatás a II.2.11. pontban karakterkorlátozás miatt.
17.) FAKSZ Némediné Horányi Márta nsz: 00369
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák