Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16911/2019
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Pilisszentiván Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Pilisszentiván Község közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilisszentiván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26570895
Postai cím: Szabadság Út 85
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Peller György
Telefon: +36 26367322
E-mail: jegyzo@pilisszentivan.hu
Fax: +36 26367397
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pilisszentivan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pilisszentivan.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR001138032019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közszolgáltatási szerződés keretében hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Pilisszentiván Község közigazgatási területén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
További tárgyak:90511200-4
90511300-5
90511400-6
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Pilisszentiván Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevőnek a közszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell ellátnia. A közszolgáltatás ellátása az alábbiakat tartalmazza:
Közszolgáltató kötelezettsége a hulladék közszolgáltatás keretében történő folyamatos és teljes körű begyűjtése a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól a Szerződésben, a MŰSZAKI LEÍRÁSBAN és a nyertes ajánlattevő ajánlatában rögzített gyakorisággal. Közszolgáltató kötelezettsége továbbá a hulladék elszállítása a hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére, valamint a hulladék ártalmatlanítása.
Lakosság-háztartások
A település lakosainak száma: 4486 fő (KSH)
A közszolgáltatás igénybevételére kötelezhető lakóingatlanok száma: kb. 1400 db (bel-és külterületi (zártkerti) ingatlanok összesen)
A település kertvárosias jellegű. A településen egy lakótelep is található a Klapka utcában, melynek megközelítése aszfalt úton történik. A lakótelep 3 épületből és 12 lépcsőházból áll, mely összesen 135 lakást foglal magába.

edény mérete edény mennyisége (db) gyakoriság éves szinten
A B
60 literes 710- 52 (heti 1 ürítés)
80 literes - 52 (heti 1 ürítés)
110 literes - 52 (heti 1 ürítés)
120 literes 397 52 (heti 1 ürítés)
240 literes 2 52 (heti 1 ürítés)
Összesen: 1109
Zsákos (zártkerti)
60 literes 180 Április 15-től október 15-ig heti 1 ürítés, október 15-től április 15-ig havi 2 ürítés
120 literes 16 Április 15-től október 15-ig heti 1 ürítés, október 15-től április 15-ig havi 2 ürítés
Összesen 196
Mindösszesen 1305

Minimum hetente 1 alkalommal a települési hulladék elszállítása, (lakótelep esetén heti 2 alkalom),
Minimum havi 1 alkalommal házhoz menő rendszerben szelektív hulladékgyűjtés,
Évente minimum 10 alkalommal zöldhulladék gyűjtése családi házas beépítettségű területen, egyéb területen az OHKT-ban foglalt előírások az irányadók,
Évente minimum 1 alkalommal lomhulladék gyűjtése, előre egyeztetett módon, házhoz menő rendszerben,
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek (üveg) működtetése,
Lakossági elektronikai és veszélyes hulladék gyűjtése évente két alkalommal a műszaki leírásban foglaltak szerint,
Gazdálkodó szervezetek (háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött hulladék): a vegyesen gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékaik gyűjtéséről elszállításáról, kezeléséről a közszolgáltatás keretében kötelesek gondoskodni. A bomló hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is minimum heti egy alkalommal kell üríteni.
Intézmények: A település közintézményeinek száma: 5 db.
Egyebekben a teljesítésre irányadó: OHKT-ban foglalt előírások.
További részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. név: Zöldhulladék elszállításának vállalt éves alkalomszáma családi házas beépítettségű területen az OHKT-ben előírton felül – alkalom (min.0-max.8) 20
2 2. név: Házhoz menő lomtalanítás vállalt éves alkalomszáma az OHKT-ben előírton felül – alkalom (min.0-max.1) 10
3 3. név: Szelektív hulladék házhoz menő elszállításának havi alkalomszáma az OHKT-ben előírtakon felül – alkalom (min.0-max.1) 20
4 4. név: Üveggyűjtés bevezetése házhoz menő jelleggel negyedévente 1 alkalommal (igen/nem) 10
5 5. név: 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti legmagasabb besorolás (C/I vagy C/II vagy C/III) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 20
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/11/14 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az eredeti szerződéses időtartam lejárta előtt egy alkalommal öt évvel meghosszabbíthatja a szerződés időtartamát a felek erre vonatkozó írásbeli megállapodásával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés az AF II.1.6) pontjához: A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás többletigénybevételét tenné szükségessé, továbbá több fővállalkozó közreműködése az egységes szempontokkialakítását és összhangját veszélyeztetné, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználáselve sérülne a részajánlattétel biztosításával.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: (A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglaltkizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §,12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2012. évi CLXXXV. tv. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel.
Igazolási mód:
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmasságikövetelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
Az utólagos igazolás során a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére és 26. §-ára is figyelemmel csatolandó:
SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését (https://nhkv.hu/megfelelosegi-velemeny/). Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az NHKV Zrt. által kiállított megfelelőségi véleményt.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmasságikövetelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számlaszám megadása,
— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorbaállítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
 a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
 a szolgáltatás tárgya,
 a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
 teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
 közös ajánlattevői teljesítés esetén a közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén– a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok,
 valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
 továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységből (azaz hulladék átvétele, gyűjtése és szállítása) származó szolgáltatással, amely közszolgáltatás legalább 3000 fő lakosságot érintett.
AK elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: VI.3) További információk pontban szerepeltetve
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
• Meghiúsulási kötbér: 5 millió Ft.
• Késedelmi kötbér: a meghirdetett időponthoz képest a hulladék késedelmes szállítása esetére szólóan, a késedelem 1. - 7. napjára 50.000 Ft/nap, 8.-14. napjára 100.000 Ft/nap, 15 nap felett 250.000 Ft/nap.
• Hibás teljesítési kötbér: 75.000 Ft/alkalom.
• Céltartalék képzés és környezetvédelmi biztosítás a Ht. 70-71. §-ában foglaltak szerinti esetben.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 135.§(1),(4)-(6),(11),bek.)
• 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §)
• 2007.évi CXXVII.tv.
AK és intézményei, továbbá az egyéb ingatlanhasználók vonatkozásában:
A közszolgáltatási díjról az NHKV Zrt. állítja ki a számlát a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§ (2) bek.alapján.
A szolgáltatási díjat a 13/2016.(V.24.) NFM rendelet rendelkezései szerint a Koordináló szerv fizeti meg.
AK előleget nem biztosít.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (3) bek és Kbt. 68. § (1) bek. irányadók
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (3) bek és Kbt. 68. § (1) bek. irányadók

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
2012. évi CLXXXV. tv.; 2013. évi LIV. tv.; 2013. évi CXXV. tv.; 64/2008. Korm. rendelet; 439/2012. Korm.rendelet; 317/2013. Korm. rendelet; 318/2013. Korm. rendelet; 385/2014. Korm. rendelet; 20/2006. KvVMrendelet; 13/2016. NFM rendelet
További információk:
1)Ajánlatkérő (AK) a Kbt.40.§alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,a 424/2017.(XII.19.)Korm. r. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcs. egyéb előírásokra az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.
2)Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
3)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ben meghatározott valamennyi dokumentumot.Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a KD részletesen tartalmazza.
4)Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-100,00pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 100,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: a minőségi szempontoknál a KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.) 1. sz. melléklet, B.1. pontja szerinti pontozás módszere közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
5)Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó legalább 50.000.000,-Ft/év és legalább 20.000.000,-Ft/kár összegű felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a szerződéses időtartam végéig érvényben tartani.
6)AK
•a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért;
•a hiánypótlást a Kbt.71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja;
•konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart;
•az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg;
•jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) K.r.-et „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti;
•nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
7)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
8)Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
9)Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell Közös AT-k arra vonatkozó nyilatkozatát,hogy maguk közül mely Közös AT az,akit - nyertességük esetén - az AK közszolgáltatónak tekint.
10)AK felhívja a figyelmet, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatást ellátni.
11)Az ajánlat részeként szakmai ajánlat nyújtandó be a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben előírtak szerinti tartalommal. Részletek: KD.
12)Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag AT harmadik személlyel kíván szerz-t kötni, és meg kell jelölni ezen szerz-nek a közb-i elj. eredményeként megkötésre kerülő szerz. értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közb-i elj. eredményeként megkötésre kerülő szerz. nettó értékének 10%-át.
További információk folytatása a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontnál.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) További információk folytatása:
13)Nyertes AT-nek legkésőbb a közszolgáltatási szerz. hatálybalépésekor a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3.§-a szerinti feltételekkel kell rendelkeznie.
14)Kbt.73.§(1)bek.e)pont alapján érvénytelen az ajánlat: ha az ajánlattevő(valamennyi közös ajánlattevő) nem hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített -2006.évi V.tv.9/F.§-ában foglaltaknak megfelelő-nonprofit gazdasági társaság.
15)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ht. 41. § (3) bekezdésére és a 2.§ 37a. pontjában definiált közszolgáltatói alvállalkozó fogalmára. Amennyiben az ajánlatkérő által megjelölt alvállalkozó nem felel meg a hivatkozott feltételeknek, ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján.
16)AK az ajánlatok értékelése során a Kbt. 81.§ (5) bek. szerint jár el.
17)Ajánlatkérő az ajánlati árat a Kbt. 76. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban rögzített értéken adja meg a 317/2013.(VIII.28.)Kr.1.§(11) bek. tekintettel, így az ajánlattevők az egyéb értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással. A 317/2013.(VIII.28.)Kr.1.§(10) bek-ét Ajánlatkérő nem alkalmazza. A szolgáltatási díj mértékét a Koordináló szerv a 64/2008. (III.28) Korm. rendelet, a 13/2016. (V.24.) NFM rendelet és a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet alapján állapítja meg.
18)Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjától a szerződés hatálya alatt legalább a 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti C/I. minősítési osztályú besorolással kell rendelkeznie.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák