Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16932/2019
CPV Kód:45212120-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Állat- és Növénykert
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zrt.;Vvilati Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató
Telefon: 0036-1-273-4936
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Fax: 0036-1-273-4986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoobudapest.com

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 2.sz. szerzm
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212120-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 2.sz. szerzm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Fővárosi Ál lat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet
szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.
Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú ha tározatban foglaltak szerint, a Pannon Park
létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik.
Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05 /07/00048-
2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016).
Közbeszerzés mennyisége:
Munkagödör kiemelés kb. 1 14 600 m³.
Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben.
Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyi ségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnásegységekben beemelve
és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium
fölött 24,5 méter.
Tetőlefedés 3 réte gű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m² felületen.
Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.
Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.
Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivite lezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m³.
Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m³.
Gépészeti szerelés kb. 33 000 m²-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőtelje sítménnyel és körülbelül 400 000
m³/h befújandó légmennyiséggel.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m² vízzáró vasbetonszerkezettel.
Erősáramú szerelés kb. 33 000 m²-en.
Gyengeáramú szerelés és/vagy előkész ítő szerelés kb. 33 000 m²-en.
Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):
Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m².
Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 0 13 m².
Földszint (± 0 m): 14 911 m².
1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m² .
2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m².
3. emelet (lombkorona): 501 m² .
Biodóm összesen 32 709 m².
Jegyárusító épület 312 m².
Mindösszesen: 33 021 m².
A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 329768

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 127 92727
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu/hu/
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vvilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 188 04700
Internetcím(ek): (URL) http://www.vilati.hu
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 32698551169 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I). A 2. sz. szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2019. augusztus 29.
II). - VII.2.2) pont folytatása
...eredetileg sem kivitelezési, sem tervezési feladatot nem rendelt a Szerződés. A Megrendelő döntése és megrendelése alapján a felek e munkarészek tekintetében a Szerződés 3.8. pontjának olyan módosításában állapodtak meg, mely alapján mindkettő munkarész tekintetében tenderterv dokumentáció készítése képezi a Vállalkozó feladatát.
A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke a jelen pontban foglalt, a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti indokolás alá eső mérték tekintetében az elmaradó, és az új tételek költségének egyenlege alapján: 617.329.004,- Ft, azaz hatszáztizenhétmillió-háromszázhuszonkilencezer-négy forint (a továbbiakban „Ellenérték Növekedés 1”).
Az eredeti szerződéses érték nettó 32.698.551.169,- Ft, azaz nettó harminckettőmilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-ötszázötvenegyezer-százhatvankilenc forint.
A fentiek alapján az Ellenérték Növekedés 1 mértéke 1,89 %, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá az uniós értékhatárt sem.
A Szerződés vállalkozási díj és műszaki tartalom tekintetében történő módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján megalapozott.
A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon építési beruházás megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal összhangban történik.
Az Ellenérték Növekedés 1-hez kapcsolódó Műszaki Leírás szerinti munkák szükségessé és indokolttá tették a teljesítési határidő módosítását is. A módosított műszaki tartalom megvalósítási időigénye, a módosított műszaki tartalommal összefüggő tervmódosítások, akadályoztatások alapján a Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítása indokolt, a határidők e módosítására a Vállalkozó jogosulttá vált.
A Felek a határidő módosításának indokoltsága és megalapozottsága tekintetében a Műszaki Ellenőr nyilatkozatát vették alapul.
2. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.
A kutak vízkémiai összetételére vonatkozó és vízhozam mérési jegyzőkönyvek (több alkalommal elvégzett mérések) alapján megállapítást nyert, hogy olyan magas a vas és mangán tartalma a kútvíznek, hogy többlet vízgépészeti rendszerek, plusz vízgépház és többlet víztározó kialakítás szükséges.
Az adott körülmények a Szerződésben foglalt kötelezettségeken felüli további tervezési és kivitelezési feladatokat tettek szükségessé, szükséges volt egyrészt áttervezési feladatokat végrehajtani, továbbá a Szerződés szerinti műszaki tartalmat bővíteni.
A vonatkozó, az 1. számú szerződésmódosításban is hivatkozott áttervezések alapján szükséges volt a Megrendelő által a megvalósítandó műszaki tartalomban változtatások, módosítások elrendelése. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei a módosítás eredményeként módosulnak, illetve további tételekkel egészülnek ki.
A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező megrendelt munkák többlet értéke a jelen pontban foglalt, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti indokolás alá eső mérték tekintetében: 170.106.067,- Ft, azaz egyszázhetvenmillió- egyszázhatezer-hatvanhét forint (a továbbiakban „Ellenérték Növekedés 2”).
A fentiek alapján az Ellenérték Növekedés 2 mértéke 0,52%, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek.
A Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják annak 13.3. és 13.7., 13.10., 13.11. pontja tekintetében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212120-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45112000-5
45111000-8
45350000-5
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előzmények:
A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházásokmegvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.
Az Ajánlatkérő 24.4 2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. sz ámú határozatban foglaltak szerint, aPannon Park
létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattalrendelkezik.
Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám:BP-05 /07/00048-
2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma:BP-05/07/00048-6/2016).
Közbeszerzés mennyisége:
Munkagödör kiemelés kb. 1 14 600 m3.
Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m3 mennyiségben.
Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyi ségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnásegységekben beemelve
és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabbpontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium
fölött 24,5 méter.
Tetőlefedés 3 réte gű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m2 felületen.
Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.
Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.
Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivite lezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m3.
Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m3.
Gépészeti szerelés kb. 33 000 m2-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőtelje sítménnyel éskörülbelül 400 000
m3/h befújandó légmennyiséggel.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 3 0 380 m3 mennyiségben, körülbelül 4 000 m2 vízzáró vasbetonszerkezettel.
Erősáramú szerelés kb. 33 000 m2-en.
Gyengeáramú szerelés és/vagy előkész ítő szerelés kb. 33 000 m2-en.
Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):
Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m2.
Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 0 13 m2.
Földszint (± 0 m): 14 911 m2.
1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m2 .
2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m2.
3. emelet (lombkorona): 501 m2 .
Biodóm összesen 32 709 m2.
Jegyárusító épület 312 m2.
Mindösszesen: 33 021 m2.
1. sz. szerz. módosítást követően:
+ Pótmunka (többlet vízgépészeti rendszer, vízgépház, többlet víztározó kialakítása, 100 fős szociális blokk kiépítése)
2. sz. szerződés módosítás:
A módosult műszaki tartalomnak megfelelően (egyes tervezési, és egyes kivitelezési feladatok elmaradása, módosulása, illetve további tételek hozzáadása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 33557561752
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vezető AT: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu/hu/
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): Vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 18804700
Internetcím(ek): (URL) http://www.vilati.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I) 1. sz. szerződésmódosítást követően:
A Szerződés 4.8.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Szerződésben, illetőleg az annak részét képező Részletes Projekt Ütemtervben meghatározott részhatáridő és a véghatáridő is kötbérterhes határidőnek minősül.
Kötbérterhes részhatáridő: a tető a cél tartószerkezetének elkészülte a munkaterület átadás-átvételtől számított 65 hét és
további 38 nap időtartam.
Kötbérterhes véghatáridő: a munkaterület átadás-átvételtől számított 27 hónap.”
II) 2. sz. (tárgyi) szerződésmódosítást követően:
II.1. A Szerződés 3.8. pontja
(Megrendelő pontosítás miszerint mely munkálatok nem tartoznak a Vállalkozó feladatai közé, melyet Vállalkozó bevonásával kívánja elvégeztetni:)
II.2. A Szerződés 4.1. pontja
- a teljesítési határidő: a munkaterület átadás-átvételétől, azaz 2017. augusztus 31. napjától számítottan: 32 hónap, azaz 2020. április 30. napjáig
II.3. A Szerződés 4.5. pontja
módosult teljesítési biztosíték (módosult vállalkozói díjnak megfelelően): nettó érték 5 %-a azaz 1.674.299.312,- Ft.
II.4. A Szerződés 4.8. pontja
"...Kötbérterhes részhatáridő: a tető acél tartószerkezetének elkészülte a munkaterület átadás-átvételtől, azaz 2017. augusztus 31. napjától számított 65 hét és további 38 nap időtartam.
Kötbérterhes véghatáridő: a munkaterület átadás-átvételtől, azaz 2017. augusztus 31. napjától számított 32 hónap, azaz 2020. április 30. napja.”
II.5. A Szerződés 5.1. pontja
módosult vállalkozói díj: nettó 33.485.986.240,- Ft, azaz harminchárommilliárd-négyszáznyolcvanötmillió- kilencszáznyolcvanhatezer-kettőszáznegyven forint
II.6. A Felek új 6.5.4. pontot iktatnak a Szerződésbe:
6.5.4. A Szerződés 13.3. pontja szerinti Próbaüzemre, mint a műszaki átadás-átvételt és a végszámlát követő, elkülönült ütemben megvalósítandó speciális szolgáltatásrészre eső költségvetési összeget tartalmazó számla kiállításának feltétele a Szerződés 13.3. pontja szerinti 6 hónapos Próbaüzem lezárása.
II.7. A Szerződés 7.4. pontja
módosult jótállási biztosíték (módosult vállalkozói díjnak megfelelően):nettó érték 5 %-a azaz 1.674.299.312,- Ft.
II.8. A Szerződés 13.3. pontja
-próbaüzemmel kapcsolatos rendelkezések kiegészített leírása
II.9. A Szerződés 13.7. pontja
-próbaüzemmel kapcsolatos rendelkezések kiegészített leírása
II.10. A Szerződés 13.10. pontja
„A próbaüzem megkezdésétől számított 2 hónap elteltével Felek közös bejárást tartanak, annak sikeressége esetén a próbaüzemi időszak első szakaszát külön jegyzőkönyv felvételével lezárják.”
II.11. A Szerződés 13.11. pontja
„A garanciális Próbaüzem végén (a Próbaüzem 6 hónapos időtartamának elteltével) Felek közös bejárást tartanak, a Próbaüzemi időszak második, befejező szakaszát külön jegyzőkönyv felvételével lezárják és egyben felveszik az első garanciális bejárás jegyzőkönyvét is, melyben rögzítik az elvégzendő javításokat. Vita esetén a Felek által kölcsönösen elfogadott szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A kijavítás után a Felek ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadók.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. A Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.
A Szerződés megkötését követően a tervezés és kivitelezés során a Megrendelő a megvalósítandó műszaki tartalomban változtatásokat, módosításokat rendelt el. E módosítások érintenek egyes tervezési feladatokat, valamint kivitelezési feladatokat is. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés egyes tételei a módosítás eredményeként elmaradnak, módosulnak, illetve további tételekkel egészülnek ki.
A műszaki tartalmi módosítások a Szerződés törzsszövegében érintik a Szerződés 3.8. pontjában foglaltakat. E körben a „Kiállítási terek, látogatói területek, állatkifutók dekorációs burkolásának kivitelezése az Ősvadon, akvárium, külső kifutók, fókamedence stb. helyeken” feladat tekintetében a kiviteli tervek készítése volt a Szerződéses feladatok része. A „Látogatói területek dekorációs felületei” munkarész tekintetében a vállalkozónak... /Folyt. VI.3) pontban/
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 32698551169 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 33557561752 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben