Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17015/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Lenti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz: 402 hrsz.-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28214474
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553951
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax: +36 92553957
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A lenti Inkubátorház megújítása”
Hivatkozási szám: EKR000316822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Parkoló, bekötőút és járda építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz: 402 hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Parkoló, bekötőút és járda építés
Parkoló, bekötőút és járda építés
 az épülethez kapcsolódó kötelezően előírt parkolási lehetőséget biztosító 32 db parkoló-hely – ebből 2 akadálymentes- kerül kialakításra 962 nm-en a kapcsolódó – Lenti HRSZ 402 – telken
 kihelyezésre kerül egy C típusú, 2 elektromos jármű számára használható töltő, amelyhez biztosítjuk a parkolóban a szükséges 2 parkolóhelyet (HRSZ 402 telken)
 a parkoló megközelítését biztosító bekötőút (377 nm), illetve az épület gyalogos megköze-lítését lehetővé tevő járda (95 nm) megépítése (HRSZ 402 telken),
 kerékpártároló kerül kihelyezésre az inkubátorház „udvarán” (HRSZ 401/2 telken),
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka a II. részajánlati körben nem engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez eset-ben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fo-gadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszer-zési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) be-kezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nem-zeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkci-onális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfe-lelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelmé-nyeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-ZA1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12717 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkoló, bekötőút és járda építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39293764
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Lenti város közigazgatási területe, különösen a következő hrsz: 402 hrsz.-ú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Parkoló, bekötőút és járda építés
 az épülethez kapcsolódó kötelezően előírt parkolási lehetőséget biztosító 32 db parkoló-hely – ebből 2 akadálymentes- kerül kialakításra 962 nm-en a kapcsolódó – Lenti HRSZ 402 – telken
 kihelyezésre kerül egy C típusú, 2 elektromos jármű számára használható töltő, amelyhez biztosítjuk a parkolóban a szükséges 2 parkolóhelyet (HRSZ 402 telken)
 a parkoló megközelítését biztosító bekötőút (377 nm), illetve az épület gyalogos megköze-lítését lehetővé tevő járda (95 nm) megépítése (HRSZ 402 telken),
 kerékpártároló kerül kihelyezésre az inkubátorház „udvarán” (HRSZ 401/2 telken),
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka a II. részajánlati körben nem engedélyköteles.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez eset-ben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fo-gadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszer-zési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) be-kezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nem-zeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkci-onális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfe-lelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelmé-nyeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szol-gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39293764
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: leko@lekokft.hu
Telefon: +36 92551380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek rögzítik, hogy a szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják.
„6.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének időpontja: a szerződés hatálybalépését követően, 2020. február 26. napja. A Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő 2016. évben a TOP-1.1.3-15 azonosítószámú felhívásra „A Lenti piac megújítása” címen pályázatot nyújtott be, mely 2017. évben pozitív elbírálásban részesült. A pályázat célja a helyi termelők piacra jutásának segítése, a meglévő piaci terület felújítása, korszerűsítése, az árusítás feltételeinek bővítése, a meglévő fedett elárusító építménnyel megegyező nagyságú építmény építése volt. A kivitelezési munkálatok zavartalan elvégzése érdekében az állandó piac és a helyi termelői piac a Városi Művelődési Központ Lenti mögötti rendezvény tér, parkoló, vendéglátó egység és az inkubátor ház melletti területekre kerültek áthelyezésre.„A lenti Inkubátorház megújítása” című, TOP-1.1.2-16-ZA1-2017-00001 kódszámú pályázat keretében többek között az Inkubátorház épülete előtti parkoló felújítása, valamint az ingatlanon lévő volt vendéglátóegység elbontása valósul meg. Folyt. köv.: VII.1. pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39293764 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39293764 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folyt köv. VI.2.2. pontja: A „Lenti piac megújítása” című pályázat keretében megvalósult beruházás befejezését követően Megrendelő telekalakítási engedélyezési eljárását indított el, illetve szükséges a pavilonok és előtető használatbavételi eljárásának, továbbá az út és parkoló forgalomba helyezési eljárásának lefolytatása, majd a piac üzemeltetési engedélyének megszerzése. Tekintettel arra, hogy az állandó piac és a helyi termelői piac visszahelyezéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése jelenleg folyamatban vannak, a piac visszahelyezésére várhatóan 2019. év végén fog sor kerülni. Továbbá a téli időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a kinti munkák (például aszfaltozás) végzését.Fentiekre tekintettel a kivitelezési munkák elvégzéséhez az építési területet Megrendelő 2019. szeptember 1. napjával nem tudja biztosítani a Vállalkozó részére, így szükséges és indokolt a munkaterület átadás-átvételének és a munka megkezdése időpontjának módosítása az alábbiak szerint: munkaterület átadás-átvétel napja 2020. február 26. A felek a teljesítési határidőt változatlanul hagyják, amely továbbra is a munkaterület átadás napjától számított 90 naptári nap.
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás III. részajánlati kör eredményeként megkötött szerződés módosítására került 2019. augusztus 27. napján, amelyről szóló tájékoztató jelen tájékoztató közzétételét követően adható csak fel az EKR működéséből kifolyólag.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben