Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17019/2019
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Tettye Forrásház Zrt. Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634. Pécs, Állomás u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Donauchem Vegyianyag Kerekedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:víziközmű szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
Telefon: +36 72421700
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu.
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu.
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: víziközmű szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Száll. szerz. keretében Vas(III)klorid beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000619022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevő feladata a pécsi szennyvíztisztító telep összes foszfor kibocsátási határértékének betartásához, valamint a biogáz üzem kéntelenítési technológiájához szükséges vas(III) klorid oldat, továbbá a téli üzemvitelnél (januártól áprilisig terjedő időszakban) alkalmazható foszforeltávolító és fonalasodást megakadályozó kombinált, alumínium tartalmú vegyszer szállítása.
Vegyi anyag megnevezése
a) A szennyvíztisztító telep összes foszfor kibocsátási határértékének betartásához, valamint a biogáz üzem teljes kapacitásra történt felfuttatását követően a kéntelenítési technológiájához szükséges vas(III)-klorid oldat
Mennyiség : 800.000 kg/év
b) A téli üzemvitelnél alkalmazható foszforeltávolító és fonalasodást megakadályozó kombinált vegyszer adagolási szükséglet 60 nap / év (az üzemelési körülményektől függően: 0 – 120 nap / év)
Mennyiség: 0 - 120 000 kg/év
Megjegyzés: Amennyiben ebből a termékfajtából rendel Ajánlatkérő, a megrendelt mennyiséggel csökken a vas(III)-klorid mennyisége.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Száll. szerz. keretében Vas(III)klorid beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
További tárgyak:24312122-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Tettye Forrásház Zrt. Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634. Pécs, Állomás u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség: II.1.4) pontban rögzítve
Elvárt paraméterek:
A.) Vas(III) klorid - Vas(III)-klorid (FeCl3) 40 m/m % -os vizes oldata.
Megkövetelt tulajdonságok: A megajánlott vas(III)-klorid oldatnak 40 tömeg %-osnak és az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3. táblázata alapján 2. típusúnak (Grade 2) és ugyanazon szabvány 4.4. táblázata alapján 2. típusúnak (type 2) kell lenni.
Hatóanyag tartalom: A termék teljes hatóanyag tartalmára vonatkozó minimum követelmény: oldat Fe (III) tartalma tömeg %-ban minimum 13,7%, CAS: 7705-08-0; EINECS: 231-729-4, kristályosodási pontja az MSZ EN 888:2005 szabvány 1. táblázatának megfelelően -12 C fok ;
A termékeknek rendelkeznie kell, független akkreditált laboratórium által kiállított szabvány szerinti minősítéssel, mely igazolja a fenti kritériumoknak és a szabványi előírásoknak való megfelelést.
B.) Aluminium-vas (III)-klorid
Megkövetelt tulajdonságok:Meg kell felelnie az MSZ EN 935:2005 szabvány előírásainak az alábbiak figyelembevételével. Az alumínium-vas(III)-kloridnak meg kell felelnie az MSZ EN 935:2005 szabvány 4.4 táblázata 2. típusának.
Hatóanyag tartalom: Az MSZ EN 935:2005 szabvány előírásainak megfelelően a termék hatóanyag tartalma (alumínium-ion tartalom) g/kg termék értékben kifejezve nagyobb, mint 40 g/kg mely megfelel az MSZ EN 935:2005 szabvány szerinti előírásoknak: CAS 7446-70-0; EINECS 231-208-1 ás CAS: 7705-08-0; EINECS: 231-729-4. A termék oldhatatlan anyag tartalma 25g/kg (Al+Fe) alatt kell, hogy legyen.
Termékre vonatkozó előírások: A termékeknek rendelkeznie kell független akkreditált laboratórium által kiállított szabvány szerinti minősítéssel.
Környezetvédelmi és munkavédelmi szempontok: A vegyszer beszállításakor göngyöleg nem keletkezik. Amennyiben rendkívüli esemény miatt mégis, azt Ajánlattevőnek vissza kell vételeznie. A göngyölegnek meg kell felelni a mindenkor hatályos előírásoknak.
A göngyölegek elszállításáról és további kezeléséről az AT gondoskodik, további költségek felszámolása nélkül.
Kiszerelés módja: Megrendelő igényei szerint tartályautó, a mindenkori szabványoknak és előírásoknak megfelelően. A munka-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően.
Teljesítés helye, igazolása: AK által megküldött megrendelőben megjelölt telepre szállítva, szállításkor műbizonylattal kell dokumentálni a minőséget. A beszállításkor a megrendelő jogosult a beszállított termék minőségét ellenőrizni. A beszállító a megrendelő jelen ajánlatkérési felhívásban rögzített szabványok valamelyike szerint elvégzett hatóanyag tartalomra vonatkozó laboratóriumi vizsgálatának eredményét, feltétel nélkül köteles elfogadnia.
Kiszerelési egységek: átfejtés, tartályautóból, saját szivattyúval és tömlővel, melynek igazodnia kell az Ajánlatkérő tárolótartályainak csatlakozó / töltő csonkjaihoz.
Rendelés gyakorisága: folyamatos (jellemzően 10-12 naponta)
Szállítási határidő: Az egyes tételeket a megrendelést követő maximum 3 munkanapon belül kell biztosítani.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés alapján.
A beszerzés tárgyára vonatkozó további részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. „Garancia nyilatkozat” szerint az ajánlott termék garantált Fe(III) hatóanyag tartalma( tömeg %) (min. 13,7 tömeg %-max. 14,5 tömeg %) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megajánlott egységár Ft/kg Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ár alszempontok:
1.1. Megajánlott egységár Ft/kg (vas(III) klorid oldat) s.sz.:90
1.2. Megajánlott egységár Ft/kg (kombinált, alumínium
tartalmú vegyszer) s.sz:5
Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 13,7 tömeg %-) , legkedvezőbb szint 14,5 tömeg %) ).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Száll. szerz. keretében Vas(III)klorid beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Donauchem Vegyianyag Kerekedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32937462
Postai cím: Bányalég utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: ede.bobak@donauchem.hu
Telefon: +36 203987834
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10983755243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Logisztikai szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VízTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94587867
Postai cím: Külterület
Város: Felsőpakony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2363
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22975085213

Hivatalos név: Donauchem Vegyianyag Kerekedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32937462
Postai cím: Bányalég utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10983755243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges