Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17020/2019
CPV Kód:80400000-8
Ajánlatkérő:Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen);Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen);Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen);Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen);Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen);Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen);Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Csaba
Telefon: +36 52550232
E-mail: csaba.boros@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001125032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001125032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP – Oktatási, képzési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001125032019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Különböző EFOP-os pályázatokhoz kapcsolódó oktatási, képzési szolgáltatások nyújtása megbízási szerződés keretében, továbbá szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása a kapcsolódó képzések megtartásával, illetve minőségbiztosítási rendszer kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Többoldalú megismerés – hatékony megelőzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi képzések megtartása:
- Alapozó terápia módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére
20 fő részére 120 óra elmélet és 60 óra gyakorlat
- NILD tanulási terápia képzés („Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD tanulási terápia technikáival”)
1 fő részére 160 óra
- LongiKid – neuoro-szenzomotoros képzés LongiKid modul 2.
8 fő részére 84 óra
- Relaxáció és biofeedback visszacsatolás specializáció
14 fő részére 57 óra
- WAIS – IV.
25 fő részére 3 napos képzés
- WISC – IV.
25 fő részére 3 napos képzés
- Kokas Klára Zeneterápia
5 fő részére 30 + 60 óra
- SEED Fejlődési Skála, mint lehetséges fejlődési vizsgáló eszköz képzés
15 fő részére 30 óra
- Egyéni TSMT tanfolyam
4 fő részére 110 óra
- Csoportos TSMT tanfolyam
4 fő részére 110 óra
- LongiKid modul
4 fő részére 24 óra
- LongiKid – neuoro-szenzomotoros képzés Alapmodul 1.
13 fő részére 24 óra
- Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája
9 fő részére 30 óra
- Neuromodul 3.
12 fő részére 32 óra
- VILÁGJÁTÉK® – életstílus-megismerés I. Alapok – a VILÁGJÁTÉK® alkalmazása a pszichodiagnosztikában és felhasználása a pszichoterápiában
3 fő részére 36 óra
- Óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek kortársközösségi tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái
9 fő részére 3 napos képzés
- Csecsemőkori/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási lehetőségei a perinatális tudomány és szülő/csecsemő pszihoterápia fényében
3 fő részére 3 napos képzés
- WPPSI – IV (3 napos képzés)
25 fő részére 3 napos képzés
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Mozgásterápiás képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi képzések megtartása:
- Dinamikus szenzoros integrációs terápia
9 fő részére 60 óra + 3x30 óra
- Minősített mozgásterapeuta
15 fő részére 35 óra
- Neuropedagógus
15 fő részére 3 napos képzés
- 3D Scoliozis Terápia
3 fő részére 3 napos képzés
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Testi-lelki egészség
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi képzések megtartása:
- Points of You Minősített Trénerképzés
8 fő részére 2 napos képzés
- A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner módszer szerint
25 fő részére 66 óra
- Családközpontú kora gyermekkori intervenció
11 fő részére 90 óra
- Négyüléses konzultáció serdülőknek
18 fő részére 4 napos (2 x 2 napos) képzés
- Points of You Faces képzés
10 fő részére 1 napos képzés
- Stresszoldó képzés
15 fő részére 35 óra
- Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápiára végzésére
21 fő részére 30 óra
- Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának végzésére
9 fő részére 30 óra
- Akkreditált 3-6 éves dadogó gyermekek szülőcsoportos terápiája tanfolyam
3 fő részére 3 napos képzés
- Szorongós csoport vezetése – kognitív viselkedésterápiás program keretében – módszertan és elmélet
2 fő részére 3 napos képzés
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztika – célzott terápia
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi képzések megtartása:
- AD/HD
20 fő részére 3 napos képzés
- Autizmus – specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása
20 fő részére 30 óra
- Alternatív és Augmentativ Kommunikáció (AAK) a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókkal
5 fő részére 4*4+2 óra
- Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata – DPV-képzés
20 fő részére 3 napos képzés
- GMP Beszédpercepciós diagnosztika tanfolyam
15 fő részére 3 napos képzés
- Autizmus specifikus ismeretek a köznevelésben
15 fő részére 60 óra
- Az autizmus, autizmus-spektrumzavarok felismerése, terápiás, kognitív viselkedésterápiás és pszicho-edukatív megközelítése a szülők és társszakmák együttműködésével
9 fő részére 30 óra
- Sindelar-Zsoldos program 2. – tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban képzés
7 fő részére 3 napos képzés
- Hiperaktivitás – figyelemzavar viselkedésterápiája
9 fő részére 3 napos képzés
- Tükörtábla-terápia elméleti és gyakorlati képzés
1 fő részére 3 napos képzés
- Sindelar-Zsoldos program 1. – Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor képzés
7 fő részére 3 napos képzés
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Feladatellátás a minőség jegyében
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411000-8
További tárgyak:79419000-4
80500000-9
80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása a kapcsolódó képzések megtartásával, továbbá minőségbiztosítási rendszer kialakítása az alábbiak szerint:
- Szakszolgálati szervezetfejlesztés, minőségbiztosításhoz kapcsolódó képzések. Tanácsadás – szervezetfejlesztés során szakmai segítségnyújtás – rendszerkidolgozására, kipróbálására, bevezetésére, publikálására
2 x 22 fő részére 3 + 3 nap
- Action Learning (AL) Team Coaching képzés
8 fő részére 3 napos képzés
- Minősített fejlesztő képzés
15 fő részére 3 napos képzés
- Mérés, értékelés
12 fő részére 60 óra
- Szervezetfejlesztés a Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI és Kollégiumban
20 fő részére
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása tekintetében különösen:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Képzések az EFOP 3.2.3 pályázatban
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi képzések megtartása:
- Tankockák a természettudományos megismerés támogatására (Alsó tagozat)
1 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- Tankockák a természettudományos megismerés támogatására (Felső tagozat)
4 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- Problémamegoldás LEGO robottal. Felső tagozat 30 órás képzés
2 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO WeDo eszközökkel (Alsó tagozat)
2 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- Dinamika tanítása interaktív eszközökkel az általános iskola felső tagozatán
1 fő részére 60 órás (2 X 3 napos) képzés
- GEOMATECH@Játékos matematika – 1. modul
16 fő részére 60 óra
- Egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is magában foglaló 84 órás akkreditált képzés blended learning (12 kontakt és 72 óra online óra) formában. 2. modul
10 fő részére a képzés két tanítási félévben történik 12-12 héten keresztül heti 2 óra elfoglaltságban (84 óra)
- A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott tematika alapján a köznevelésben
6 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban
8 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- Új módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban
2 fő részére 30 órás (3 napos) képzés
- Digitális pedagógiai asszisztensek képzése
2 fő részére 60 órás (2 x 3 napos) képzés
- Okos eszközök az oktatásban
40 fő részére 40 óra
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00062
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Képzések az EFOP 3.2.5 pályázatban
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Magyarország egész területe (a nyertes ajánlattevő által meghatározandó helyszín, illetve az ajánlatkérő által meghatározott esetekben: Debrecen)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi képzések megtartása:
- Családterapeuta és családkonzulens
3 fő részére 20 alkalom
- Tanulásmódszertan
1 fő részére 30 óra
- Intelligencia teszt (WISC-IV.) használatára felkészítő tanfolyam
1 fő részére 3 napos tanfolyam
- Tanácsadó szakpszichológus szakvizsga (4 félévre vonatkoztatva)
2 fő részére 5 alkalom
- Drámapedagógia tanfolyam
1 fő részére 30 óra
- Coaching - (3 félév)
1 fő részére 10 alkalom
- Pályaorientációs tanfolyam
10 fő részére 30 óra
- Tanulási és pályatanácsadási pedagógus (2 félév)
1 fő részére 6 alkalommal
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- képzésszervezési feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- terem és oktatástechnikai eszközök biztosítása,
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, megjelölve benne, hogy mely képzéseknél kell biztosítani az étkezést (catering), szállást, illetve utaztatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt képzésszervező szakember(ek) (max. három fő) képzésszervezési szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00041
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns.
A VI.3.2) pont folytatásaként:
Valamennyi részajánlat tekintetében
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A képzésszervező szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében azok az ajánlatok, amelyek nem mutatnak be ilyen szakembereket, vagy csak olyan szakembereket mutatnak be az értékelési részszempont tekintetében, akik képzésszervezési szakmai tapasztalattal nem rendelkeznek, a kiosztható minimális pontszámot kapják, az adott ajánlati elem elvárt legkedvezőbb szintjére és az annál kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad, a két szélső érték közötti megajánlás pedig a két szélső értéktől való arányos távolság alapján kap pontot. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekintetében nem határoz meg követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részajánlat tekintetében
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyában (képzési feladatok ellátása) teljesített referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és a képzésben résztvevők számának ismertetése (1-6. részajánlat tekintetében), illetőleg a 7. részajánlat tekintetében képzés óraszámban kifejezett időtartama,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 1-6. részajánlat tekintetében, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül legalább 1 db referenciával, melynek keretében minimum 10 fő képzése történt.
Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére a 7. részajánlat tekintetében, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül legalább 1 db, minimum 20 órás képzés megtartására vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás feladásátmegelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.]
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részajánlat tekintetében
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: naptári naponként 50.000. Ft. Amennyiben az ajánlattevő késedelme meghaladja a 20 naptári napot vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó szerződéses ár 10%-át, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke: a nettó szerződéses ár 10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlat tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő előleget biztosít, előlegvisszafizetési biztosíték ellenében. Az előleg levonása a rész- és a végszámlákból egyenlő mértékben kerül levonásra.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően nyújthat be rész- és végszámlát [Kbt. 135. § (5) bekezdés].
A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részletes leírás a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
8. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő jogosult arra, hogy ne rendeljen el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a referenciákhoz és a szakemberekhez kapcsolódnak.
11. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 117. §-a alapján önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Az önállóan kialakított eljárási szabályok a Kbt. Második Részben foglalt, illetve a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján alkalmazható, a nyílt eljárásokra vonatkozó szabályokhoz képest kerültek meghatározásra, melyek a Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján a következők:
− Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
− Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
− Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
13. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján az adott rész tekintetében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
14. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
16. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
17. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges