Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17025/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nagykanizsa város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlankezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28224587
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 33.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fitos István vezérigazgató
Telefon: +36 93537650
E-mail: via.titkarsag@nagykanizsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közutak, járdák, hidak fenntartási feladatai
Hivatkozási szám: EKR000905062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nagykanizsa város közterületein közutak, járdák, hidak fenntartási feladata vállalkozási keretszerződés keretében
Teljes mennyiség:
I. Útburkolatok kátyúzásos javítása, járda és kerékpárút-burkolatok kátyúzásos javítása. Út- és járdaburkolatok leszakadásának javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alat-ti foltok esetén. 7 m3
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 fe-letti foltok esetén. 191 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alatti foltok esetén. 3 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 feletti foltok esetén. 14 m3
• Közmű feltárása, kézi erővel III. o. talajban 10 m3
• Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, dúcolás nélkül 40 m3
• Tükörkészítés sík felületen, tömörítés nélkül 570 m2
• Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig, homokos kavicsból 31 m3
• Tömörítés kis felületen bármely tömörítési osztályban 188 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal 4 m2-nél kisebb foltokban 15 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumen-nel stabilizált rétegek bontá-sa géppel, hidraulikus bontófejjel 81 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben 80 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig 21 m3
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása homokos kavicságyazattal 20 m2
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása betonágyazattal 10 m2
• Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása homokos kavicságyazattal 10 m2
• Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra burkolókő lappal 30 x 30 x 6 cm-es lapokból 20 m2
• Tér- vagy járdaburkolat készí-tése beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazet-tás kötésben, homokágyazatra fektetve, szürke színben, 10 x 20 x 4 cm, 10 x 20 x 6 cm, 10 x 20 x 8 cm, méretű idomkővel. 20 m2
• Folyókaburkolat készítése előregyártott elemekból, változó méretben betonba ágyazva 20 m
• Járdaburkolat készítése 3 cm vtg-ban AC8 j. keverékből 600 m2
• Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése útburkolaton 3-6 cm vtg-ban 1 000 m2
II. Szegélyek javítása (éves várható mennyiség)
• Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztetett szegélyek, futósorok, be-tongerendával. 40 m
• Kiemelt szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztás-sal, hézagolással, 25 cm hosszú elemekből 80 m
• Süllyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával, hé-zagolással, 40 cm előregyártott beton szegélyelemekből 30 m
III. Makadám burkolatú zártkerti utak burkolatának javítása, kátyúzása vegyes mészkőzúzalékkal (éves várható mennyiség)
• Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása kézi erővel, légkalapáccsal 4 m2-nél kisebb foltokban 40 m3
• Hengerelt zúzottkő pálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerelése változó vastagság-ban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből 124 m3
• Szórt alap készítése egy rétegben 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel zúzottkőből vagy kohósalakkőből. 56 m3
IV. Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén 130 m
V. Útárkok tisztítása (éves várható mennyiség)
• Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása gépi erővel 325 m
VI. Padkarendezés, útpadkák javítása (éves várható mennyiség)
• Padkarendezés gépi erővel, ki-egészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,0 cm-ig. 2 200 m2
• Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között. 300 m2
• Padka készítése felületrendezés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával egyéb anyagból (nyers-homokos kavics, bányameddő, murva stb.) 27 m3
• Simító hengerelés tükör, padka felületen gépi erővel 2 400 m2
VII. Csatornák javítása (éves várható mennyiség)
• Víznyelőaknák, csapadékcsatorna aknák javítása 5 db
• Vínyelő rácsok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csatornafedlapok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csapadékcsatorna javítása 30-40 cm átm. 5 db
• Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal 400 t
• Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díj nélkül 400 t
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58491800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közutak, járdák, hidak fenntartási feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45221119-9
45233141-9
45233142-6
45453100-8
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Nagykanizsa város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagykanizsa város közterületein közutak, járdák, hidak fenntartási feladata vállalkozási keretszerződés keretében
I. Útburkolatok kátyúzásos javítása, járda és kerékpárút-burkolatok kátyúzásos javítása. Út- és járdaburkolatok leszakadásának javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alat-ti foltok esetén. 7 m3
• Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 fe-letti foltok esetén. 191 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 alatti foltok esetén. 3 m3
• Aszfaltburkolatok téli javítása, kátyúzása, hideg aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 1 m2 feletti foltok esetén. 14 m3
• Közmű feltárása, kézi erővel III. o. talajban 10 m3
• Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, dúcolás nélkül 40 m3
• Tükörkészítés sík felületen, tömörítés nélkül 570 m2
• Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig, homokos kavicsból 31 m3
• Tömörítés kis felületen bármely tömörítési osztályban 188 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal 4 m2-nél kisebb foltokban 15 m3
• Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumen-nel stabilizált rétegek bontá-sa géppel, hidraulikus bontófejjel 81 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben 80 m3
• Beton burkolatalap készítése 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig 21 m3
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása homokos kavicságyazattal 20 m2
• Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása betonágyazattal 10 m2
• Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása homokos kavicságyazattal 10 m2
• Térburkolat készítése, zúzalék ágyazatra burkolókő lappal 30 x 30 x 6 cm-es lapokból 20 m2
• Tér- vagy járdaburkolat készí-tése beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazet-tás kötésben, homokágyazatra fektetve, szürke színben, 10 x 20 x 4 cm, 10 x 20 x 6 cm, 10 x 20 x 8 cm, méretű idomkővel. 20 m2
• Folyókaburkolat készítése előregyártott elemekból, változó méretben betonba ágyazva 20 m
• Járdaburkolat készítése 3 cm vtg-ban AC8 j. keverékből 600 m2
• Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése útburkolaton 3-6 cm vtg-ban 1 000 m2
II. Szegélyek javítása (éves várható mennyiség)
• Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztetett szegélyek, futósorok, be-tongerendával. 40 m
• Kiemelt szegélyek készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztás-sal, hézagolással, 25 cm hosszú elemekből 80 m
• Süllyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával, hé-zagolással, 40 cm előregyártott beton szegélyelemekből 30 m
III. Makadám burkolatú zártkerti utak burkolatának javítása, kátyúzása vegyes mészkőzúzalékkal (éves várható mennyiség)
• Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása kézi erővel, légkalapáccsal 4 m2-nél kisebb foltokban 40 m3
• Hengerelt zúzottkő pálya felületi kiegyenlítése, kiegyenlítő hengerelése változó vastagság-ban, kötőanyaggal és fedőanyaggal együtt, zúzottkőből vagy kohósalakkőből 124 m3
• Szórt alap készítése egy rétegben 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel zúzottkőből vagy kohósalakkőből. 56 m3
IV. Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása (éves várható mennyiség)
• Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén 130 m
V. Útárkok tisztítása (éves várható mennyiség)
• Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása gépi erővel 325 m
VI. Padkarendezés, útpadkák javítása (éves várható mennyiség)
• Padkarendezés gépi erővel, ki-egészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,0 cm-ig. 2 200 m2
• Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. o. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között. 300 m2
• Padka készítése felületrendezés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával egyéb anyagból (nyers-homokos kavics, bányameddő, murva stb.) 27 m3
• Simító hengerelés tükör, padka felületen gépi erővel 2 400 m2
VII. Csatornák javítása (éves várható mennyiség)
• Víznyelőaknák, csapadékcsatorna aknák javítása 5 db
• Vínyelő rácsok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csatornafedlapok szintbe helyezése, cseréje 5 db
• Csapadékcsatorna javítása 30-40 cm átm. 5 db
• Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal 400 t
• Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díj nélkül 400 t
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1,5
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 1,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közutak, járdák, hidak fenntartási feladatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: bautercprizmakft@gmail.com
Telefon: +36 303399478
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93310281
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 137194463
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58491800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43449855
Postai cím: Ady 50
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14467459220

Hivatalos név: Rinoterra Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25092396
Postai cím: Téglagyári Utca 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23560567220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges