Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17081/2019
CPV Kód:24954100-7
Ajánlatkérő:Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22629300
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Andrea
Telefon: +36 703962518
E-mail: BeszerzesiCsoport@trvzrt.hu
Fax: +36 56373029
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.trvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000509192019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000509192019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aktív szén beszerzése ivóvíztisztításra
Hivatkozási szám: EKR000509192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24954100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
186 m3 ivóvíztisztításban alkalmazható új aktív szén beszerzése, leszállítása, betermelése és a használt aktívszén kitermelése, elszállítása és kezelése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Aktív szén beszerzése ivóvíztisztításra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24954000-6
További tárgyak:24954100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: KFCS Felszínivíz Tisztítómű, 4060 Balmazújváros; Telekföld, hrsz. 0143/11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
186m3 (3*62 m3) ivóvíztisztításban alkalmazható új aktív szén (Jódszám: min. 1000 mg/g) beszerzése, leszállítása, betermelése és a használt aktív szén kitermelése, elszállítása és kezelése 3 szűrőmedencébe.


( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Medencénként egy darab részszámla nyújtható be a teljesítési igazolás kézhezvételekor. Kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben
valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen
igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.A Kbt . 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani
. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók , ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben
végzi. Első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R. szerinti igazolások és nyilatkozatok
benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás
lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) REFERENCIA, Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:
● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap)
● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
● a szállítás tárgya,
● az alkalmassági követelménynek való megfelelést alátámasztó mennyiségi adat,
● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M.2.) SZAKEMBER A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza,
nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (alfa pont). Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen legalább 75m3 aktív szén szállítására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek több referncia bemutatásával is, vagy elegendő ha egy ajánlattevő teljeskörűen eleget tesz az alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza.
M.2.) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben be tud mutatni legalább egy fő szakembert, aki legalább munkakörében eltöltött 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik használt szén kitermelés és új aktív szén betermelés tekintetében a munkafolyamatok helyszíni, fizikai megvalósításában.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, AK a végteljesítési határidő elteltét követően, a késedelem valamennyi naptári napja után az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 1%-ának (legfeljebb összesen 10%) megfelelő összegű kötbérre jogosult.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítéssel érintett termékre vonatkozó nettó vételár 1%-a, a hibás teljesítéssel érintett naptári napokra (1%/nap), de legfeljebb a teljes nettó vételár 10%-a.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér): A szerződés meghiúsulása esetén nyertes AT az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni AK részére.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege levonásra kerül. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szűrőmedencénként egy darab részszámla nyújtható be a teljesítésigazolás kézhezvételekor.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, az aktív szén cseréjével kapcsolatosan felmerült költséget, így a szállítás, kezelés, ki-betermelés költségeit is.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A kifizetés átutalással, forintban történik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a szerződéstervezet szerint.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés neme magyar forint.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem is írja elő.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával.
A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban rendelkezésre bocsátott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
4. Részajánlat tételre nincs lehetőség, mivel technológiai szempontból nem megengedhető esetlegesen eltérő töltetanyag beszerzése.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.
6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.
10. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért Ajánlatkérő.
tovább VI.4.3.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk:
11. Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szerepeltetni kell a megajánlott eszköz gyártóját, típusát, gyártási évét és származási helyét, valamint a műszaki tartalmat a kiadott minta szerint (kereskedelmi ajánlat csatolása nem szükséges).
12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza
14. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu
15. Ajánlatkérő befogadja az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának megfelelő elektronikus számlákat.
16. Szakmai ajánlat: Az ajánlat benyújtásával egyidőben, szakmai ajánlatként a megajánlott aktív szénből termékminta (fizikai modell) benyújtását írja elő Ajánlatkérő. A fizikai modell benyújtása a Kbt. 41/C.§ d) pontja alapján az EKR-en kívül történik, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (1) bekezdés 1d) pontban foglaltak szerint kezel. A termékminta benyújtásának címe: TRV Zrt. 4027 Debercen, Füredi út 72-74. Állami Létesítmények Főmérnökség, 207. számú iroda, munkanapokon 9:00-16:00 óra között, átvevő: Lajter Ágnes műszaki főmunkatárs. A benyújtás módja: 0,5kg száraz állapotú új aktív szén, steril, lezárt csomagolásban. Ajánlatkérő a leszállítandó aktív szénből vett benyújtott minta jódfelvevő képességét kívánja vizsgálni. Amennyiben a benyújtott minta nem felel meg a műszaki követelmények körében előírt, legalább 1000 mg/g jódfelvevő képességnek, úgy az az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ajánlatkérő a termékminta vizsgálati eredményét bázisadatként kívánja kezelni a teljesítéskor leszállítandó aktív szénből vett minták azonos vizsgálatával kapcsolatban. További információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.
17. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási, hulladékgyűjtési és hulladék-kereskedelmi engedéllyel. Amennyiben ezeket nem tudja bemutatni, úgy az az automatikusan a szerződéstől való elállásnak minősül.
18. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell megajánlott aktív szén ivóvizes környezeti alkalmazásra vonatkozó egészségügyi alkalmasságot igazoló engedéllyel.
19. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a megajánlott aktív szén technikai adatlapját és/vagy gyártói igazolását és/vagy tanúsítványát, mely egyértelműen tartalmazza a megajánlott aktív szén tulajdonságait, hatékonyságát, üzemeltetési feltételeit.
20. Részajánlat kizárása: technológiai szempontból nem megengedhető esetlegesen eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkező töltetanyag beszerzése, így műszaki okok miatt a részajánlattétel nem lehetséges.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák