Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17101/2019
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki közigazgatási területe.;pécsi 54.sz. körzet;Szentlőrinci III. sz. körzet, Csonkamindszent közigazgatási terület;Pécsi 32. sz. körzet;Pécsi 80. sz. körzet;A Bükkösdi praxisközösség működési területe.;a Bükkösdi praxisközösség működési területe;A Bükkösdi praxisközösség működési területe.;A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BÜKKÖSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60695712
Postai cím: Kossuth L. Utca 48.
Város: Bükkösd
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7682
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Zsolt
Telefon: +36 73378523
E-mail: hivatal@bukkosd.hu
Fax: +36 73378523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bukkosd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110382019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110382019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Praxisközösségi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001110382019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Megbízási szerződés praxisközösségi szolgáltatások nyújtására az EFOP1.8.2-17-2017-00047 kódszámú „Bükkösdi praxisközösség – a közösségi egészségi állapotának javításáért” projekt keretében. 1. rész: háziorvosi havi 15 óra szakmai vezető heti 10 óra, népegészségügyi koordinátor heti 20 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi heti 8 óra. 2. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 3. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi heti 8 óra. 4. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 5. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. 6. rész: gyerekorvosi havi 15 óra. 7. rész: népegészségügyi koordinátor heti 20 óra. 8. rész: dietetikus I. heti 10 óra. 9. rész: dietetikus II. heti 10 óra
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. bükkösdi körzet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás, ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás, népegészségügyi koordinátori szolgáltatás, szakmai vezetői szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, szakmai vezető heti 10 óra, népegészségügyi koordinátor heti 20 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi heti 8 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. pécsi 54.sz.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: pécsi 54.sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás, ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Prax. köz. h.o. szolg.szentlőrinci III. sz. körzet
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Szentlőrinci III. sz. körzet, Csonkamindszent közigazgatási terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás, ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 30 óra, egészségfelelősi heti 8 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. pécsi 32 .sz.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécsi 32. sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás, ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolg. pécsi 80 .sz.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: Pécsi 80. sz. körzet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi háziorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a háziorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség háziorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisközösség krónikus szolgáltatásának háziorvosi teendőit. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele);
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításában.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- Prevenciós rendelést biztosít az alábbiak szerint:
• háziorvos vagy gyermekorvos által biztosított rendelés, amelynek célja az egészségi kockázatok ismeretében a krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásának megelőzése, ehhez kapcsolódó tanácsadás, minimál-intervenció. A praxisközösségben tagként részvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok részéről minden praxisban a projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása kötelező. A prevenciós rendelés számára a közfinanszírozott rendelési időtől elkülönülten szükséges rendszeres idősávot biztosítani, amit a lakosság irányába kommunikálni kell. A prevenciós rendelésen havi szinten leszűrt személyek száma legalább 15 fő. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak. A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: háziorvosi szolgáltatás, ápolói szolgáltatás, egészségfelelősi szolgáltatás. Időkeret: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi gyermekorvosi szolgáltatás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével, a szakmai vezetővel, és a szakmai vezető által meghatározott személlyel.
- Napi gyermekorvosi feladatai ellátása során – a praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a házi gyermekorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, előírt népegészségügyi szűrések végzése, eredmények megbeszélése, gondozási feladatok)
- A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség gyermekorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
• Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybevételének a lehetőségéről.
• Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában.
• Dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről.
• A behívott kliensek esetében elvégzi és dokumentálja az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál.
• Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét.
• Ellátja a praxisa gyermekorvosi teendőit, szükség esetén konzultatív módon közreműködik a praxisközösség krónikus betegeinek gondozásában. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultációt követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba.
• Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.
• Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
- Közreműködik a projekt keretében a praxisközösség által választott, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításában.
- Feladatkörében kötelezettsége továbbá minden más - jogszabályoknak, képesítésének, szakmai ismeretének és tapasztalatainak megfelelő-, a szakmai vezető által a program teljesítése érdekében meghatározott feladat ellátása is.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről. A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: gyermekorvosi szolgáltatás. Időkeret: : gyerekorvosi havi 15 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Népegészségügyi koordinátori feladatok
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: a Bükkösdi praxisközösség működési területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak.
- A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos munkatervet.
- Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.
- Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra tervet készít.
- Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezésének a helyi irányelveinek a meghatározásában.
- Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő tevékenységekről;
- Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést, és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt. Szervezi és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.
- Ellenőrzi a praxisközösségi dolgozók beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét. A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit.
- A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a praxisközösségi koordinátornál.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit - 40 db. értekezlet megszervezése, lebonyolítása.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
- A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon részt vesz.
- Megszervezi a praxisközösségben dolgozó szakemberek mentálhigiénés támogatását, és gondoskodik arról, hogy a mentálhigiénés támogatásban részesült, praxisközösségben dolgozó szakemberek száma a praxisközösségben dolgozók számához viszonyítva elérje a 60%-ot.
- A Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjaként részt vesz annak ülésein.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: népegészségügyi koordinátor szolgáltatás. Időkeret: népegészségügyi koordinátor heti 20 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00047
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás I.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak. Feladatait az orvosszakmai felettese és a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség területén.
- A munkatervében rögzíti a feladatellátás idejét, helyét (telephely megjelölése, egyéni, lakáson történő ellátás esetén a település megjelölése).
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő, célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési/dietetikai tervet készít és hajt végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: dietetikus szolgáltatás. Időkeret: dietetikus I. heti 10 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00048
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi dietetikus szolgáltatás II.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231
A teljesítés helye: A Bükkösdi praxisközösség működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak. Feladatait az orvosszakmai felettese és a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
- Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösség területén.
- A munkatervében rögzíti a feladatellátás idejét, helyét (telephely megjelölése, egyéni, lakáson történő ellátás esetén a település megjelölése).
- Előjegyzés alapján rizikóstátusznak megfelelő, célzott életmód tanácsadást tart, amelyet dokumentál.
- A háziorvos indikációja alapján – a krónikus betegek gondozása keretében – kezelési/dietetikai tervet készít és hajt végre, ezekről dokumentációt készít.
- Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
- Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
- Munkája során köteles a lehető legteljesebb mértékben együttműködni a praxisközösség valamennyi szakemberével.
- Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget.
- Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
A szerződés időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, amelyből 18 hónap a projekt
megvalósításának időszaka, 18 hónap az azt követő fenntartási időszak.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Szolgáltatások: dietetikus szolgáltatás. Időkeret: dietetikus II. heti 10 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00048
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Minden rész vonatkozásában a kizáró okok felsorolása: 1. A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. 2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be. 3.) A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a
kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési
Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az eljárást
megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontja szerinti kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek
szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból. Ajánlatkérő a kizáró
okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében
való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el. A kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlattevőnek a közbeszerzés valamennyi része esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja
alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását, megnevezésük, végzettségük vagy
képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével. Egyszerű másolatban csatolni kell azon végzettséget igazoló okirat(ok)at [
egyetemi (orvosi) diploma, stb], melyek jelen pont szerinti alkalmassági követelmények igazolásához szükségesek. Ajánlattevőnek
ajánlatában be kell nyújtania a megnevezett szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyből egyértelműen megállapítható
ajánlattevő alkalmassága a szakmai tapasztalat tekintetében, valamint a megnevezett szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az
alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az alkalmassági követelmény
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmasság igazolása
során a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései alkalmazandóak. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1/1. A közbeszerzés 1. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/2. A közbeszerzés 2. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/3. A közbeszerzés 3. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/4. A közbeszerzés 4. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/5. A közbeszerzés 5. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap háziorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/6. A közbeszerzés 6. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi) végzettségű orvossal, aki rendelkezik legalább 12 hónap házi gyermekorvosi szakmai tapasztalattal.
M/1/7. A közbeszerzés 7. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő mesterképzési szakon szerzett okleveles népegészségügyi szakember végzettséggel és szakképzettséggel vagy mesterképzési szakon szerzett okleveles ápolói végzettséggel és szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, aki rendelkezik legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal a képzettség szerinti tevékenység folytatásában.
M/1/8. A közbeszerzés 8. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű dietetikussal, aki rendelkezik legalább 12 hónap dietetikusi szakmai tapasztalattal.
M/1/9. A közbeszerzés 9. része esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő alap-, vagy mestervégzettségű dietetikussal, aki rendelkezik legalább 12 hónap dietetikusi szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés meghiúsulása (Ptk. 6:180. §) esetén - amennyiben a meghiúsulásért ajánlattevő felelős - ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 18 hónapra esedékes bruttó megbízási díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az ajánlatkérő felé. Amennyiben ajánlattevő a szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem a szerződésnek megfelelően teljesíti - amennyiben a hibás teljesítésért ajánlattevő felelős -, ajánlatkérő a hibás teljesítéssel érintett hónapra esedékes bruttó megbízási díj 20 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult. Ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a megbízási díjból visszatartani a Kbt. 135. (6) bekezdésének figyelembe vételével. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő – a Ptk. 6:187. § (3) bekezdésére figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. Amennyiben ajánlattevő a projekt eredményeit a projekt megvalósításának befejezésétől számított 18 hónapig a műszaki leírásban meghatározottak szerint nem tartja fenn, a ajánlatkérő írásbeli felszólítására 8 napon belül köteles a projekt megvalósítása során (18 hónapon keresztül) részére megfizetett megbízási díjat egy összegben ajánlatkérő részére visszafizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzés valamennyi része esetén: A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés első 18 hónapjára eső ellenértéke az EFOP-1.8.2-17-2017-00047 pályázat alapján vissza nem térítendő támogatásból utófinanszírozással kerül kifizetésre. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint a szerződéskötéstől számított első 18 hónapra esedékes megbízási díj esetében három havonta, átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezetben részletezettekre. A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla kézhezvételének napját követő 30 napot. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: - 2011. évi CXCV. törvény; - 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; - 2011. évi CXCVI. törvény; - 2015. évi CXLIII. törvény; - 2017. évi CL. törvény; - 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; - 2013. évi V. törvény 6:155.§-a. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítéséhez a közbeszerzés egyik része esetében sem követeli meg és a közbeszerzés egyik része esetében sem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet alapítását (Kbt. 35. § (8) bekezdése).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-ának (2) bekezdése
alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az e-Kr. 15. §-ának (3) bekezdése, illetve a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Minőségi szempont esetében arányosítás, ár szempont esetében fordított arányosítás a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzített részletes szabályok szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján, a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: a) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza. b) Kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidőt megelőző 6. munkanapig kérhető. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapot. 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben folytatja le. 3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. 4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell EKR űrlap kitöltésével arról, hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben az ajánlattevő adataiban nyilatkozat alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv /kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. 5. Az ajánlat részletes formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli. 7. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 8. Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás III.1.3) pontjában előírt M/1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata értékelési szempont esetében csatolandó a szakember többlet szakmai tapasztalatát alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. 9. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot. 10. Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a )-b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban. 12. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, az ajánlathoz csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot az üzleti titokról. 13. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények tekintetében: M/1/1-M/1/9. 14. Az értékelési szempontok és az értékelés módszere a közbeszerzés valamennyi része tekintetében: Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)/ Súlyszám: 20. Ajánlati ár (18 hónap megvalósítás, bruttó Ft) Súlyszám: 80. 15. Képviseleti jogosultság igazolása: -azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot ( amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják), Természetes személy, és egyéni vállalkozó esetében, amennyiben aláírási címpéldánnyal vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintával nem rendelkezik, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát. 16. Ajánlatkérő egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 17. A nyertes ajánlattevővel megkötni kívánt szerződés megbízási szerződés. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza. 19. A közbeszerzési dokumentumok FAKSZ általi ellenjegyzése az EKR rendszerében történik elektronikus formában, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján. Az eljárás során közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dóra Lajos (levelezési cím: 2151 Fót, Madách. 37, email címe: dr.dora.lajos@ gmail.com, lajstromszám: 00646).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges