Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17136/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkövesd Város Önkormányzata Bogács Község Önkormányzata;Cserépfalu Község Önkormányzata;Bükkzsérc Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mezőkövesd, Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc (Hrsz a II.2.4. pontban)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319457
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pázmándi Tamás
Telefon: +36 49511535
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezokovesd.hu
 
Hivatalos név: Bogács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75309260
Postai cím: Alkotmány Utca 9
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csendesné Farkas Edit
Telefon: +36 49534400
E-mail: polgarmester@bogacs.hu
Fax: +36 49534401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bogacs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bogacs.hu

Hivatalos név: Cserépfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66548715
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 125
Város: Cserépfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3413
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csendes Péter
Telefon: +36 49423132
E-mail: hivatal@t-online.hu
Fax: +36 49523005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cserepfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cserepfalu.hu

Hivatalos név: Bükkzsérc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22331793
Postai cím: Petőfi Sándor Út 4.
Város: Bükkzsérc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3414
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vasas Csaba
Telefon: +36 49523011
E-mail: polgarmester@bukkzsrec.hu
Fax: +36 49523012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bukkzserc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bukkzserc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Mezőkövesd Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099412019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099412019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR001099412019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút kivitelezési munkái: Mezőkövesd – Bogács - Cserépfalu – Bükkzsérc szakaszon 20 627 m kerékpárforgalmi létesítménykivitelezési munkálatai: 14 km új kerékpár út építés mellett 6,62 km kerékpárút felfestés.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. A közbeszerzés keretében megvalósítandó feladat egy egybefüggő, folyamatos útvonal melynek hossza 20,627 km. Az egész útvonalon lévő munkálatok egy építési engedélybe foglaltan szerepelnek, és az engedély alapján az összes megvalósítandó feladat elvégzését követően kaphat csak együttesen használatbavételi / forgalomba helyezési engedélyt a teljes 20,627 km hosszú szakasz. Ezen szakasz egy közlekedésre alkalmas folyamatos kerékpárutat takar, melynek szétválasztása nem lehetséges az egy engedélybe kezelés okán, valamint abból a körülményből kifolyólag, hogy az egész egybefüggő szakasz együttesen kerülhet csak az engedély alapján forgalomba helyezésre a gesztor által. Így az eljárás további részekre bontása nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kerékpárút kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45112000-5
45112700-2
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Mezőkövesd, Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc (Hrsz a II.2.4. pontban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiegészítés a II.2.3) ponthoz: A teljesítés helye:Mezőkövesd: 3090,2967,3047,3009,2977/1,0128/2,082/2, 0127, 0133, 0128/1, 0134/3, 0134/4, 0134/5, Bogács 021/1, 021/2, 021/3, 022, 023/1, 023/2, 023/3, 023/4, 023/5, 023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12, 023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 09/2. 027/1, 035, 036/14, 036/8, 036/9, 036/19, 036/12, 037/2, 036/11, 036/10, 460, 094/1, 094/2, 094/3, 094/4, 1835/1, 1835/6, 1835/9, 1835/10, 1835/13, 1835/14, 1835/15, 1835/5, 0104/6, 0103, 0102/2, 0104/7, 562, 601, 1780/2, 1780/1, 1781/5, 1782/1, 1812, 1784/1, 1836/1, 1784/2, 1834, 0101/2, 0104/2, Cserépfalu 0125, 0127, 0131, 0120, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/6, 0118/7, 0118/8, 0118/9, 0126/1, 0144, 0122, 0119, 0123, 0124/8, 0124/6, 0124/5, 0124/4, 0124/3, 0214/2, 0124/1, 0124/7, 065/25, 065/2, 02/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 064, 063/3, 063/4, 063/5, 063/1, 0173/18, 0173/19, 446/1, 446/2, Bükkzsérc 022/9, 021, 307, 349, 261, 402, 800/1 helyrajzi számok
Tárgya: építési beruházás:
Mezőkövesd – Bogács - Cserépfalu – Bükkzsérc szakaszon fizikálisan egybefüggő folyamatos 20,627 km hosszú kerékpárforgalmi létesítménykivitelezési munkálatai: melyből 14 km teljesen új kerékpár út építés, melyből 10 km teljesen fizikálisan egybefüggő, a további 6,62 km pedig kerékpárút felfestés.
A projekt keretében összességében 20 627 m kerékpárforgalmi létesítmény épül a kapcsolódó mélyépítés munkálatokkal, ebből
-6190 m belterületi kétoldali kerékpáros nyom kijelölése a szükséges vízszintes és függőleges forgalomtechnikai jelzésekkel,
-4540 m kerékpáros közlekedésre épített mezőgazdasági út 3 m szélességgel, erősített pályaszerkezettel
-8 632 m közúttól elválasztott önálló 2x1 forgalmi sávos kerékpárút
-141 m különálló elválasztás nélküli gyalog –és kétirányú kerékpárút
-1124 m önálló kerékpárút, 2x1 forgalmi sávval, az út burkolatától kiemelt szegéllyel elválasztva
- 1345 m távközlési hálózat kiváltása, védelembe helyezése
- 1 db közvilágítási oszlop és kábelek áthelyezése, kiváltása

Az önálló külterületi kerékpárút szakaszokon világító burkolati jel kerül felfestésre a burkolat közepén elhelyezve, mely a közvilágítással nem rendelkező külterületi szakaszon jelentősen növeli a kerékpáros közlekedés biztonságát. A világító burkolati jel környezetbarát, energiatakarékos innovatív megoldást jelent.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. 1. A felhívás M.2.1. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata útépítés területen (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) 10
2 2. 2. A felhívás M.2.2. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata mélyépítés területen (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) 10
3 2.3. A felhívás M.2.3. alkalmasság tekintetben megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (alkalmasság igazolására bemutatott tapasztalatán felüli) (min.: 0, max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023.
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Pontozás rész-szempontonként: Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet, melyet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.) 1. számú melléklet 1.A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével határoz meg.
Ajánlatkérő a 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.) 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza a dokumentációban részletezett elvárások mentén. . Értéke minimum 0, maximum 36 hó, ez vagy az ettől nagyobb is 10 pontot kap.
A képleteket a közbesz. dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Alvállalkozó és kapacitást nyújtó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében, és a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtót. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2017. május 19-én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. (http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján elfogadja a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem került előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos, műszaki átadás-átvétellel lezárt munkáinak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét és helyét (a kezdés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.
M/2. Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt felelős műszaki vezető megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során: - saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: legalább év, hó részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolata, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolása saját kezűleg aláírt önéletrajzzal, részletesen elkülönítve az értékelés keretében megajánlott többlet tapasztalat igazolásától. Amennyiben szerepel, úgy elég ennek igazolása az alkalmasság megfelelésének igazolására. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt, olyan teljesített referenciával, mely megfelel az alábbi követelményeknek:
- kiépítésre került legalább 7,0 km hosszúságú szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult kerékpárút és/vagy út építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése és/vagy átalakítása referenciával.
Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 2 szerződésből teljesítheti.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.

M/2.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe:
M/2.1. legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételekkel (felsőfokú végzettséggel, okleveles építőmérnök végzettség esetén minimum 3 év szakmai tapasztalattal, építőmérnök,
mélyépítési mérnök,
közlekedésépítési mérnök,
vízellátási mérnök,
csatornázási mérnök,
vízgazdálkodási mérnök végzettség esetén minimum 4 év szakmai tapasztalattal.)

M/2.2. legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételekkel (felsőfokú végzettséggel, okleveles építőmérnök végzettség esetén minimum 3 év szakmai tapasztalattal, építőmérnök végzettség esetén minimum 4 év szakmai tapasztalattal.)
M/2.3. legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI” kategóriára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételekkel (felsőfokú végzettséggel, okleveles villamosmérnök esetén minimum 3 év szakmai tapasztalattal, villamosmérnök végzettség esetén minimum 4 év szakmai tapasztalattal.)

Ajánlatkérő a szakemberek vonatkozásában a jogosultsághoz szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására. Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a jótállási kötelezettség kezdő időpontja (sikeres átadás-átvétel napja). A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján: Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek teljesítési biztosítékot nyújtani, melynek összege a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 5 %-a, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. A teljesítési biztosítékot legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek. A teljesítési biztosítékot az utolsó eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően 10 napon belül, vagy ha a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátására hamarabb kerül sor, ezen időpontot követően haladéktalanul szolgáltatja vissza az ajánlatkérő.
A jótállási, teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 134. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével; egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 60 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő.
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a / nap, minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a nettó vállalási díj 15 %-a.
A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre is kötelezett lesz.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkét rész esetében: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023. azonosítószámú projekt keretében történik. Mértéke 100,000000 %-a, formája: utófinanszírozás.
Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján 30% előleg biztosítása. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.Összege egyenlő arányban (50%-50% mértékben) a 3. részszámlában és a végszámlában számolható el.. Számlázás: 4 db számla benyújtása biztosított 25%, 50%, 75% és 100% -os elért igazolt teljesítést követően. A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azok ajánlatkérőként tartalmazzák a külön ajánlatkérő vonatkozásában (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Mezőkövesd Város Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Cserépfalu Község Önkormányzata, Bükkzsérc Közdég Önkormányzata) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla mellékletét képező teljesítésigazolás tartalmazza „ajánlatkérőnként” a szerződésszerűen teljesített igazolt munkálatokat.
A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz. Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.
Kifizetése 30 napos határidő mellett a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, alvállalkozó esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B § szerint.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő köteles a Ptk. 6:155.§ szerint eljárni.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az általános forgalmi adóról szóló törvény 142. §-ában foglalt, úgynevezett fordított áfa fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket, ugyanis jelen beruházás hatósági engedély-köteles.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Irányadó jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
• 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
• 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
• 272/2014 (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye: OTP
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11734107-15350071-10240001
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (ajánlatkérő számlájára való befizetés esetén a banki igazolás másolati példánya, bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén a bankgarancia eredeti példánya, biztosítási szerződés alapján.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: -
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.szempont-fordított, 2.1. 2.2. és 2.3. pont-egyenes. A képleteket a közbesz. dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
9. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
10. Ajánlattevőknek a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerint jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatukban nyilatkozniuk kell.
11. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
12. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 100.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Valamint az ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a környezetvédelmi hatóság engedélyét, annak igazolására, hogy jogosult útépítési tevékenység végzésére.
14. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
15.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
16.Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Kisely Alexandra 00113
17.Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §)
18.Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben.
19.A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. (MV-KÉ, MV-M,) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) és M.2.2) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
20.Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi, gazdasági, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a M1, M2 feltételek vonatkozásában.
21.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
22.Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!
A szakmai önéletrajz nem képezi a szakmai ajánlat részét.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges