Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17148/2019
CPV Kód:90911000-6
Ajánlatkérő:ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001085792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001085792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belső és külső takarítás
Hivatkozási szám: EKR001085792019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont épületeinek külső és belső takarítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Belső és külső takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45452000-0
További tárgyak:90610000-6
90900000-6
90911300-9
90914000-7
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont napi és egyéb időszakos rendszerességgel történő belső és külső takarítása.
Takarítandó épületek: A, B, C, D épületek, valamint E –porta épület.
Belső normál takarítandó felületek:
- irodák, tárgyalók, termek, közlekedők, lépcsőházak, stb.: 10 622 m2
- vizes helyiségek: 1200 m2
Gépészeti terek (bruttó): 7335 m2
Épületen belüli burkolatfajták:
- Szövött vinil: 3276 m2
- PVC: 312 m2
- Gress lap: 397 m2
- Műgyanta: 7837 m2
Alapterület összesen: 19.157m2
Külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása: 9680m2
A nyertes ajánlattevő feladata a kutatóközpontban a külső és belső takarítási feladatok magas színvonalon történő ellátása, az ehhez szükséges minőségi munkaerő biztosítása, a helyi sajátosságok figyelembevételével.
Ajánlatkérő részéről alapvető elvárásként fogalmazódik meg a berendezési tárgyak állagának hosszú távú megőrzése és a területen dolgozó munkatársainak egészséges és jó környezetet biztosító tisztaság folyamatos biztosítása.
Az épületekben a kulturált, egységes megjelenés, a diszkrét, megfelelő körültekintéssel végzett, a létesítményben dolgozók munkáját nem zavaró munkavégzés az általános elvárás takarító személyzetre vonatkozóan.
A nyertes ajánlattevő a munkavégzés során köteles betartani az érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó szakmai előírásokat.
A takarítási feladat végzése során észlelt műszaki problémákat (üvegtörés, kiégett izzó, ajtózár problémák, vizesblokkokban vízfolyás, csaptelep, WC-tartály, piszoár, mosdó stb. meghibásodásai), a folyosókon lévő idegen tárgyakat (papírdoboz, újságköteg stb.), a közforgalmú helyiségekben talált tárgyakat az Ajánlatkérő képviselője felé jelezni kell.
Ahol erre külön nincs utalás ott a hulladékgyűjtők, tárolók és a hulladék létesítményen belüli mozgatása, szállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A takarítási feladatok végrehajtásához a tisztítószereket és eszközöket, valamint a helységek használatával összefüggő anyagokat (tisztító-, fertőtlenítő-, takarítószerek, szivacs, papírtörlő, hajtogatott kéztörlő, Sortiment Design Kft. adagolói), WC papír, kézmosószerek, mosogatószerek, mosószer, öblítő, fertőtlenítőszerek, légfrissítők, WC illatosítók, hulladékzsák, szennyes textil gyűjtésére szolgáló zsákok stb.) a nyertes ajánlattevő folyamatosan biztosítja 250 fő dolgozói létszám figyelembevételével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.3. a) pontban előírt szakember tekintetében az alkalmassági követelmény körében elvárt, min. 24 hónapos szakmai tapasztalaton felüli többletgyakorlat hónapban kifejezve (max. 84 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az "Ár" értékelési szempontos pontos megnevezése: Takarítási szolgáltatás – áfa nélkül számított - vállalkozói díja (HUF).
A megrendelni kívánt szolgáltatás annak egységes műszaki tartalmára figyelemmel nem osztható meg, ezért az ajánlatkérő nem biztosít részajánlatra lehetőséget..

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1-P/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/4. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1-P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/4. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, takarítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 60.000.000.-forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (Épülettakarítási szolgáltatás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásánaknapját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 45.000.000.-forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 45.000.000.- forintot.
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi határidő lejártakor nem rendelkezik takarítási tevékenységre vonatkozó szakmai (szolgáltatói) felelősségbiztosítással, amely legalább 200.000.000 HUF/év és legalább 40.000.000 HUF/kárra nyújt fedezetet.
A P/3. és P/4. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésébenfoglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/4. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M/1-M/2. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásait, figyelemmel a Korm. rend 21. § (3) bek a) pontjában és (3a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés mennyiségi paramétereit (takarított belső és külső felületek nagysága),
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
M/3. Az ajánlattevőnek a Korm.rend 21. § (3) bek-nek b) pontja alapján az M/3. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M/3. pont tekintetében az ajánlatához csatolnia kell:
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat másolata,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A szakmai önéletrajzban nyilatkozni kell arról, hogy a szakember az ajánlatteővel munkaviszonyban áll-e.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
M/4. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § (3) bek-nek c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása körében csatolni kell az épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001:2001 szabványoknak megfelelő tanúsítványok egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 8 hónapon keresztül folyamatosan nyújtott, legalább 8.000 m2 alapterületű létesítmény napi rendszeres takarítása volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 7.000 m2-es külső homlokzati és/vagy ablak felület alpintechnológiával történő takarítása volt.
A felhívás III.1.3. pontjában előírt M/1.-M/2. alkalmassági követelmény tekintetében, ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során azzal a kikötéssel, hogy az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást is magában foglalt, Ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottakkal műszakilag megfelelő, teljesített szolgáltatás(ok) szerződéses mennyiségét veszi figyelembe. Az M/1 és M/2 alkalmassági feltételben előírt mennyiségi adat több, az egyéb előírt feltételeknek megfelelő referenciamunkával is igazolható.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem vonja be az alábbi szakemberek valamelyikét:
a) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló szakember, aki
- 3285303 OKJ vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel,
- felsőfokú végzettséggel vagy tisztítástechnológia szolgálatvezetői végzettséggel,
- legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal
rendelkezik;
b) 1 fő, az ajánlattevővel munkaviszonyban álló szakember, aki
- felsőfokú „közegészségügyi-járványügyi felügyelő” szakirányú végzettséggel,
- legalább 24 hónap, takarítási területen szerzett szolgálatvezetői szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági feltételre is jelölhető.
Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek alapján előírja, hogy az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M/3. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó takarítási feladatokat. Erre figyelemmel az ajánlattevő az M/3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az ajánlattevővel munkaviszonyban álló állományából kell biztosítania.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattétel határidejének lejártakor érvényes, épület- és létesítménytakarítás alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, havonta a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalássalegyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Szerződést megerősítő rendelkezések:
A hibás teljesítésért kikötött kötbér mértéke: vállalkozói díj – áfa nélküli - összegének 8%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: vállalkozói díj – áfa nélküli - összegének 15%-a
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az előzmény eljárás eredménytelensége miatt a szolgáltatás ellátási kötelezettség biztosítása érdekében szükség van a gyorsított eljárásra.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum [Kbt. 41/B. § (2) bekezdés].
2. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017 (XII.19. Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].
3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.
4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásánakigazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.
5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4-5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.
6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlatifelhívás III.1.2) P/1.-P/4. és III.1.3) M/1-M/4. pontja tekintetében.
8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
9. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.
10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Legyenek figyelemmel az M/3. alkalmasság körében előírt Kbt. 65. § (10) bek. rendelkezéseire.
11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
12. Az ajánlathoz csatolandó a műszaki leírás részét képező, és Excel táblázat formájában kiadott Árbontási táblázat megfelelően kitöltve, cégszerű aláírással ellátva.
13. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15. Faksz: dr. Herczeg Ágnes - lajstromszám: 00116, dr. László Áron – lajstromszám: 01127.
16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
17. Az értékelés módszere: Az 1. értékelési szempont (Takarítási szolgáltatás – általános forgalmi adó nélkül számított- vállalkozói díja) tekintetében a fordított arányosítás módszere. A 2. értékelési szempont (az M/3. a) pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata) tekintetében az egyenes arányosítás módszere. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
19. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a megrendelni kívánt szolgáltatással érintett helyszín (takarítandó felületek) megtekintésére. A helyszíni szemle kezdési időpontja: 2019. szeptember 19. napja 10:00 óra. Találkozási pont: Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Főporta.
20. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárást a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le, figyelemmel arra, hogy a teljesítési időszakon belül kizárólag 2019. december 31-ig rendelkezik pénzügyi forrással.
21. AK a IV.2.6) pontban rögzített 2 hónap alatt 60 napot ért. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák